Sophonie

1:1 דבר-יהוה אשר היה אל-צפניה בן-כושי בן-גדליה בן-אמריה בן-חזקיה בימי יאשיהו בן-אמון מלך יהודה

1:2 אסף אסף כל מעל פני האדמה נאם-יהוה

1:3 אסף אדם ובהמה אסף עוף-השמים ודגי הים והמכשלות את-הרשעים והכרתי את-האדם מעל פני האדמה נאם-יהוה

1:4 ונטיתי ידי על-יהודה ועל כל-יושבי ירושלם והכרתי מן-המקום הזה את-שאר הבעל את-שם הכמרים עם-הכהנים

1:5 ואת-המשתחוים על-הגגות לצבא השמים ואת-המשתחוים הנשבעים ליהוה והנשבעים במלכם

1:6 ואת-הנסוגים מאחרי יהוה ואשר לא-בקשו את-יהוה ולא דרשהו

1:7 הס מפני אדני יהוה כי קרוב יום יהוה כי-הכין יהוה זבח הקדיש קראיו

1:8 והיה ביום זבח יהוה ופקדתי על-השרים ועל-בני המלך ועל כל-הלבשים מלבוש נכרי

1:9 ופקדתי על כל-הדולג על-המפתן ביום ההוא הממלאים בית אדניהם חמס ומרמה

1:10 והיה ביום ההוא נאם-יהוה קול צעקה משער הדגים ויללה מן-המשנה ושבר גדול מהגבעות

1:11 הילילו ישבי המכתש כי נדמה כל-עם כנען נכרתו כל-נטילי כסף

1:12 והיה בעת ההיא אחפש את-ירושלם בנרות ופקדתי על-האנשים הקפאים על-שמריהם האמרים בלבבם לא-ייטיב יהוה ולא ירע

1:13 והיה חילם למשסה ובתיהם לשממה ובנו בתים ולא ישבו ונטעו כרמים ולא ישתו את-יינם

1:14 קרוב יום-יהוה הגדול קרוב ומהר מאד קול יום יהוה מר צרח שם גבור

1:15 יום עברה היום ההוא יום צרה ומצוקה יום שאה ומשואה יום חשך ואפלה יום ענן וערפל

1:16 יום שופר ותרועה על הערים הבצרות ועל הפנות הגבהות

1:17 והצרתי לאדם והלכו כעורים כי ליהוה חטאו ושפך דמם כעפר ולחמם כגללים

1:18 גם-כספם גם-זהבם לא-יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל-הארץ כי-כלה אך-נבהלה יעשה את כל-ישבי הארץ

2:1 התקוששו וקושו הגוי לא נכסף

2:2 בטרם לדת חק כמץ עבר יום בטרם לא-יבוא עליכם חרון אף-יהוה בטרם לא-יבוא עליכם יום אף-יהוה

2:3 בקשו את-יהוה כל-ענוי הארץ אשר משפטו פעלו בקשו-צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום אף-יהוה

2:4 כי עזה עזובה תהיה ואשקלון לשממה אשדוד בצהרים יגרשוה ועקרון תעקר

2:5 הוי ישבי חבל הים גוי כרתים דבר-יהוה עליכם כנען ארץ פלשתים והאבדתיך מאין יושב

2:6 והיתה חבל הים נות כרת רעים וגדרות צאן

2:7 והיה חבל לשארית בית יהודה עליהם ירעון בבתי אשקלון בערב ירבצון כי יפקדם יהוה אלהיהם ושב שבותם

2:8 שמעתי חרפת מואב וגדופי בני עמון אשר חרפו את-עמי ויגדילו על-גבולם

2:9 לכן חי-אני נאם יהוה צבאות אלהי ישראל כי-מואב כסדם תהיה ובני עמון כעמרה ממשק חרול ומכרה-מלח ושממה עד-עולם שארית עמי יבזום ויתר גוי ינחלום

2:10 זאת להם תחת גאונם כי חרפו ויגדלו על-עם יהוה צבאות

2:11 נורא יהוה עליהם כי רזה את כל-אלהי הארץ וישתחוו-לו איש ממקומו כל איי הגוים

2:12 גם-אתם כושים חללי חרבי המה

2:13 ויט ידו על-צפון ויאבד את-אשור וישם את-נינוה לשממה ציה כמדבר

2:14 ורבצו בתוכה עדרים כל-חיתו-גוי גם-קאת גם-קפד בכפתריה ילינו קול ישורר בחלון חרב בסף כי ארזה ערה

2:15 זאת העיר העליזה היושבת לבטח האמרה בלבבה אני ואפסי עוד איך היתה לשמה מרבץ לחיה כל עובר עליה ישרק יניע ידו

3:1 הוי מראה ונגאלה העיר היונה

3:2 לא שמעה בקול לא לקחה מוסר ביהוה לא בטחה אל-אלהיה לא קרבה

3:3 שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר

3:4 נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו-קדש חמסו תורה

3:5 יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא-יודע עול בשת

3:6 הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי-איש מאין יושב

3:7 אמרתי אך-תיראי אותי תקחי מוסר ולא-יכרת מעונה כל אשר-פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם

3:8 לכן חכו-לי נאם-יהוה ליום קומי לעד כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באש קנאתי תאכל כל-הארץ

3:9 כי-אז אהפך אל-עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יהוה לעבדו שכם אחד

3:10 מעבר לנהרי-כוש עתרי בת-פוצי יובלון מנחתי

3:11 ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי כי-אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא-תוספי לגבהה עוד בהר קדשי

3:12 והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם יהוה

3:13 שארית ישראל לא-יעשו עולה ולא-ידברו כזב ולא-ימצא בפיהם לשון תרמית כי-המה ירעו ורבצו ואין מחריד

3:14 רני בת-ציון הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל-לב בת ירושלם

3:15 הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל יהוה בקרבך לא-תיראי רע עוד

3:16 ביום ההוא יאמר לירושלם אל-תיראי ציון אל-ירפו ידיך

3:17 יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה

3:18 נוגי ממועד אספתי ממך היו משאת עליה חרפה

3:19 הנני עשה את-כל-מעניך בעת ההיא והושעתי את-הצלעה והנדחה אקבץ ושמתים לתהלה ולשם בכל-הארץ בשתם

3:20 בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי-אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את-שבותיכם לעיניכם אמר יהוה