Ruth

1:1 ויהי בימי שפט השפטים ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב הוא ואשתו ושני בניו

1:2 ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני-בניו מחלון וכליון אפרתים מבית לחם יהודה ויבאו שדי-מואב ויהיו-שם

1:3 וימת אלימלך איש נעמי ותשאר היא ושני בניה

1:4 וישאו להם נשים מאביות שם האחת ערפה ושם השנית רות וישבו שם כעשר שנים

1:5 וימותו גם-שניהם מחלון וכליון ותשאר האשה משני ילדיה ומאישה

1:6 ותקם היא וכלתיה ותשב משדי מואב כי שמעה בשדה מואב כי-פקד יהוה את-עמו לתת להם לחם

1:7 ותצא מן-המקום אשר היתה-שמה ושתי כלתיה עמה ותלכנה בדרך לשוב אל-ארץ יהודה

1:8 ותאמר נעמי לשתי כלתיה לכנה שבנה אשה לבית אמה יעשה יהוה עמכם חסד כאשר עשיתם עם-המתים ועמדי

1:9 יתן יהוה לכם ומצאן מנוחה אשה בית אישה ותשק להן ותשאנה קולן ותבכינה

1:10 ותאמרנה-לה כי-אתך נשוב לעמך

1:11 ותאמר נעמי שבנה בנתי למה תלכנה עמי העוד-לי בנים במעי והיו לכם לאנשים

1:12 שבנה בנתי לכן כי זקנתי מהיות לאיש כי אמרתי יש-לי תקוה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים

1:13 הלהן תשברנה עד אשר יגדלו הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש אל בנתי כי-מר-לי מאד מכם כי-יצאה בי יד-יהוה

1:14 ותשנה קולן ותבכינה עוד ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה

1:15 ותאמר הנה שבה יבמתך אל-עמה ואל-אלהיה שובי אחרי יבמתך

1:16 ותאמר רות אל-תפגעי-בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל-אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי

1:17 באשר תמותי אמות ושם אקבר כה יעשה יהוה לי וכה יסיף כי המות יפריד ביני ובינך

1:18 ותרא כי-מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה

1:19 ותלכנה שתיהם עד-באנה בית לחם ויהי כבאנה בית לחם ותהם כל-העיר עליהן ותאמרנה הזאת נעמי

1:20 ותאמר אליהן אל-תקראנה לי נעמי קראן לי מרא כי-המר שדי לי מאד

1:21 אני מלאה הלכתי וריקם השיבני יהוה למה תקראנה לי נעמי ויהוה ענה בי ושדי הרע לי

1:22 ותשב נעמי ורות המואביה כלתה עמה השבה משדי מואב והמה באו בית לחם בתחלת קציר שערים

2:1 ולנעמי מידע לאישה איש גבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בעז

2:2 ותאמר רות המואביה אל-נעמי אלכה-נא השדה ואלקטה בשבלים אחר אשר אמצא-חן בעיניו ותאמר לה לכי בתי

2:3 ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקצרים ויקר מקרה חלקת השדה לבעז אשר ממשפחת אלימלך

2:4 והנה-בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים יהוה עמכם ויאמרו לו יברכך יהוה

2:5 ויאמר בעז לנערו הנצב על-הקוצרים למי הנערה הזאת

2:6 ויען הנער הנצב על-הקוצרים ויאמר נערה מואביה היא השבה עם-נעמי משדה מואב

2:7 ותאמר אלקטה-נא ואספתי בעמרים אחרי הקוצרים ותבוא ותעמוד מאז הבקר ועד-עתה זה שבתה הבית מעט

2:8 ויאמר בעז אל-רות הלוא שמעת בתי אל-תלכי ללקט בשדה אחר וגם לא תעבורי מזה וכה תדבקין עם-נערתי

2:9 עיניך בשדה אשר-יקצרון והלכת אחריהן הלוא צויתי את-הנערים לבלתי נגעך וצמת והלכת אל-הכלים ושתית מאשר ישאבון הנערים

2:10 ותפל על-פניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנכי נכריה

2:11 ויען בעז ויאמר לה הגד הגד לי כל אשר-עשית את-חמותך אחרי מות אישך ותעזבי אביך ואמך וארץ מולדתך ותלכי אל-עם אשר לא-ידעת תמול שלשום

2:12 ישלם יהוה פעלך ותהי משכרתך שלמה מעם יהוה אלהי ישראל אשר-באת לחסות תחת-כנפיו

2:13 ותאמר אמצא-חן בעיניך אדני כי נחמתני וכי דברת על-לב שפחתך ואנכי לא אהיה כאחת שפחתיך

2:14 ויאמר לה בעז לעת האכל גשי הלם ואכלת מן-הלחם וטבלת פתך בחמץ ותשב מצד הקוצרים ויצבט-לה קלי ותאכל ותשבע ותתר

2:15 ותקם ללקט ויצו בעז את-נעריו לאמר גם בין העמרים תלקט ולא תכלימוה

2:16 וגם של-תשלו לה מן-הצבתים ועזבתם ולקטה ולא תגערו-בה

2:17 ותלקט בשדה עד-הערב ותחבט את אשר-לקטה ויהי כאיפה שערים

2:18 ותשא ותבוא העיר ותרא חמותה את אשר-לקטה ותוצא ותתן-לה את אשר-הותרה משבעה

2:19 ותאמר לה חמותה איפה לקטת היום ואנה עשית יהי מכירך ברוך ותגד לחמותה את אשר-עשתה עמו ותאמר שם האיש אשר עשיתי עמו היום בעז

2:20 ותאמר נעמי לכלתה ברוך הוא ליהוה אשר לא-עזב חסדו את-החיים ואת-המתים ותאמר לה נעמי קרוב לנו האיש מגאלנו הוא

2:21 ותאמר רות המואביה גם כי-אמר אלי עם-הנערים אשר-לי תדבקין עד אם-כלו את כל-הקציר אשר-לי

2:22 ותאמר נעמי אל-רות כלתה טוב בתי כי תצאי עם-נערותיו ולא יפגעו-בך בשדה אחר

2:23 ותדבק בנערות בעז ללקט עד-כלות קציר-השערים וקציר החטים ותשב את-חמותה

3:1 ותאמר לה נעמי חמותה בתי הלא אבקש-לך מנוח אשר ייטב-לך

3:2 ועתה הלא בעז מדעתנו אשר היית את-נערותיו הנה-הוא זרה את-גרן השערים הלילה

3:3 ורחצת וסכת ושמת שמלתך עליך וירדתי הגרן אל-תודעי לאיש עד כלתו לאכל ולשתות

3:4 ויהי בשכבו וידעת את-המקום אשר ישכב-שם ובאת וגלית מרגלתיו ושכבתי והוא יגיד לך את אשר תעשין

3:5 ותאמר אליה כל אשר-תאמרי אעשה

3:6 ותרד הגרן ותעש ככל אשר-צותה חמותה

3:7 ויאכל בעז וישת וייטב לבו ויבא לשכב בקצה הערמה ותבא בלט ותגל מרגלתיו ותשכב

3:8 ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת והנה אשה שכבת מרגלתיו

3:9 ויאמר מי-את ותאמר אנכי רות אמתך ופרשת כנפך על-אמתך כי גאל אתה

3:10 ויאמר ברוכה את ליהוה בתי היטבת חסדך האחרון מן-הראשון לבלתי-לכת אחרי הבחורים אם-דל ואם-עשיר

3:11 ועתה בתי אל-תיראי כל אשר-תאמרי אעשה-לך כי יודע כל-שער עמי כי אשת חיל את

3:12 ועתה כי אמנם כי אם גאל אנכי וגם יש גאל קרוב ממני

3:13 ליני הלילה והיה בבקר אם-יגאלך טוב יגאל ואם-לא יחפץ לגאלך וגאלתיך אנכי חי-יהוה שכבי עד-הבקר

3:14 ותשכב מרגלתו עד-הבקר ותקם בטרום יכיר איש את-רעהו ויאמר אל-יודע כי-באה האשה הגרן

3:15 ויאמר הבי המטפחת אשר-עליך ואחזי-בה ותאחז בה וימד שש-שערים וישת עליה ויבא העיר

3:16 ותבוא אל-חמותה ותאמר מי-את בתי ותגד-לה את כל-אשר עשה-לה האיש

3:17 ותאמר שש-השערים האלה נתן לי כי אמר אל-תבואי ריקם אל-חמותך

3:18 ותאמר שבי בתי עד אשר תדעין איך יפל דבר כי לא ישקט האיש כי-אם-כלה הדבר היום

4:1 ובעז עלה השער וישב שם והנה הגאל עבר אשר דבר-בעז ויאמר סורה שבה-פה פלני אלמני ויסר וישב

4:2 ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו-פה וישבו

4:3 ויאמר לגאל חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך מכרה נעמי השבה משדה מואב

4:4 ואני אמרתי אגלה אזנך לאמר קנה נגד הישבים ונגד זקני עמי אם-תגאל גאל ואם-לא יגאל הגידה לי ואדע כי אין זולתך לגאול ואנכי אחריך ויאמר אנכי אגאל

4:5 ויאמר בעז ביום-קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשת-המת קניתי להקים שם-המת על-נחלתו

4:6 ויאמר הגאל לא אוכל לגאול-לי פן-אשחית את-נחלתי גאל-לך אתה את-גאלתי כי לא-אוכל לגאל

4:7 וזאת לפנים בישראל על-הגאולה ועל-התמורה לקים כל-דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל

4:8 ויאמר הגאל לבעז קנה-לך וישלף נעלו

4:9 ויאמר בעז לזקנים וכל-העם עדים אתם היום כי קניתי את-כל-אשר לאלימלך ואת כל-אשר לכליון ומחלון מיד נעמי

4:10 וגם את-רות המאביה אשת מחלון קניתי לי לאשה להקים שם-המת על-נחלתו ולא-יכרת שם-המת מעם אחיו ומשער מקומו עדים אתם היום

4:11 ויאמרו כל-העם אשר-בשער והזקנים עדים יתן יהוה את-האשה הבאה אל-ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את-בית ישראל ועשה-חיל באפרתה וקרא-שם בבית לחם

4:12 ויהי ביתך כבית פרץ אשר-ילדה תמר ליהודה מן-הזרע אשר יתן יהוה לך מן-הנערה הזאת

4:13 ויקח בעז את-רות ותהי-לו לאשה ויבא אליה ויתן יהוה לה הריון ותלד בן

4:14 ותאמרנה הנשים אל-נעמי ברוך יהוה אשר לא השבית לך גאל היום ויקרא שמו בישראל

4:15 והיה לך למשיב נפש ולכלכל את-שיבתך כי כלתך אשר-אהבתך ילדתו אשר-היא טובה לך משבעה בנים

4:16 ותקח נעמי את-הילד ותשתהו בחיקה ותהי-לו לאמנת

4:17 ותקראנה לו השכנות שם לאמר ילד-בן לנעמי ותקראנה שמו עובד הוא אבי-ישי אבי דוד

4:18 ואלה תולדות פרץ פרץ הוליד את-חצרון

4:19 וחצרון הוליד את-רם ורם הוליד את-עמינדב

4:20 ועמינדב הוליד את-נחשון ונחשון הוליד את-שלמה

4:21 ושלמון הוליד את-בעז ובעז הוליד את-עובד

4:22 ועבד הוליד את-ישי וישי הוליד את-דוד