Psaumes

1:1 אשרי-האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב

1:2 כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה

1:3 והיה כעץ שתול על-פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא-יבול וכל אשר-יעשה יצליח

1:4 לא-כן הרשעים כי אם-כמץ אשר-תדפנו רוח

1:5 על-כן לא-יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים

1:6 כי-יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד

2:1 למה רגשו גוים ולאמים יהגו-ריק

2:2 יתיצבו מלכי-ארץ ורוזנים נוסדו-יחד על-יהוה ועל-משיחו

2:3 ננתקה את-מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו

2:4 יושב בשמים ישחק אדני ילעג-למו

2:5 אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו

2:6 ואני נסכתי מלכי על-ציון הר-קדשי

2:7 אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך

2:8 שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי-ארץ

2:9 תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם

2:10 ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ

2:11 עבדו את-יהוה ביראה וגילו ברעדה

2:12 נשקו-בר פן-יאנף ותאבדו דרך כי-יבער כמעט אפו אשרי כל-חוסי בו

3:1 מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו

3:2 יהוה מה-רבו צרי רבים קמים עלי

3:3 רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה

3:4 ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי

3:5 קולי אל-יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה

3:6 אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני

3:7 לא-אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי

3:8 קומה יהוה הושיעני אלהי כי-הכית את-כל-איבי לחי שני רשעים שברת

3:9 ליהוה הישועה על-עמך ברכתך סלה

4:1 למנצח בנגינות מזמור לדוד

4:2 בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפלתי

4:3 בני איש עד-מה כבודי לכלמה תאהבון ריק תבקשו כזב סלה

4:4 ודעו כי-הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו

4:5 רגזו ואל-תחטאו אמרו בלבבכם על-משכבכם ודמו סלה

4:6 זבחו זבחי-צדק ובטחו אל-יהוה

4:7 רבים אמרים מי-יראנו טוב נסה-עלינו אור פניך יהוה

4:8 נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו

4:9 בשלום יחדו אשכבה ואישן כי-אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני

5:1 למנצח אל-הנחילות מזמור לדוד

5:2 אמרי האזינה יהוה בינה הגיגי

5:3 הקשיבה לקול שועי מלכי ואלהי כי-אליך אתפלל

5:4 יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך-לך ואצפה

5:5 כי לא אל-חפץ רשע אתה לא יגרך רע

5:6 לא-יתיצבו הוללים לנגד עיניך שנאת כל-פעלי און

5:7 תאבד דברי כזב איש-דמים ומרמה יתעב יהוה

5:8 ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל-היכל-קדשך ביראתך

5:9 יהוה נחני בצדקתך למען שוררי הושר לפני דרכך

5:10 כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר-פתוח גרונם לשונם יחליקון

5:11 האשימם אלהים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי-מרו בך

5:12 וישמחו כל-חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך

5:13 כי-אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו

6:1 למנצח בנגינות על-השמינית מזמור לדוד

6:2 יהוה אל-באפך תוכיחני ואל-בחמתך תיסרני

6:3 חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי

6:4 ונפשי נבהלה מאד ואת יהוה עד-מתי

6:5 שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך

6:6 כי אין במות זכרך בשאול מי יודה-לך

6:7 יגעתי באנחתי אשחה בכל-לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה

6:8 עששה מכעס עיני עתקה בכל-צוררי

6:9 סורו ממני כל-פעלי און כי-שמע יהוה קול בכיי

6:10 שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח

6:11 יבשו ויבהלו מאד כל-איבי ישבו יבשו רגע

7:1 שגיון לדוד אשר-שר ליהוה על-דברי-כוש בן-ימיני

7:2 יהוה אלהי בך חסיתי הושיעני מכל-רדפי והצילני

7:3 פן-יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל

7:4 יהוה אלהי אם-עשיתי זאת אם-יש-עול בכפי

7:5 אם-גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם

7:6 ירדף אויב נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלה

7:7 קומה יהוה באפך הנשא בעברות צוררי ועורה אלי משפט צוית

7:8 ועדת לאמים תסובבך ועליה למרום שובה

7:9 יהוה ידין עמים שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי

7:10 יגמר-נא רע רשעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק

7:11 מגני על-אלהים מושיע ישרי-לב

7:12 אלהים שופט צדיק ואל זעם בכל-יום

7:13 אם-לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכוננה

7:14 ולו הכין כלי-מות חציו לדלקים יפעל

7:15 הנה יחבל-און והרה עמל וילד שקר

7:16 בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל

7:17 ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד

7:18 אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם-יהוה עליון

8:1 למנצח על-הגתית מזמור לדוד

8:2 יהוה אדנינו מה-אדיר שמך בכל-הארץ אשר תנה הודך על-השמים

8:3 מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם

8:4 כי-אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה

8:5 מה-אנוש כי-תזכרנו ובן-אדם כי תפקדנו

8:6 ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו

8:7 תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת-רגליו

8:8 צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי

8:9 צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים

8:10 יהוה אדנינו מה-אדיר שמך בכל-הארץ

9:1 למנצח עלמות לבן מזמור לדוד

9:2 אודה יהוה בכל-לבי אספרה כל-נפלאותיך

9:3 אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון

9:4 בשוב-אויבי אחור יכשלו ויאבדו מפניך

9:5 כי-עשית משפטי ודיני ישבת לכסא שופט צדק

9:6 גערת גוים אבדת רשע שמם מחית לעולם ועד

9:7 האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד זכרם המה

9:8 ויהוה לעולם ישב כונן למשפט כסאו

9:9 והוא ישפט-תבל בצדק ידין לאמים במישרים

9:10 ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה

9:11 ויבטחו בך יודעי שמך כי לא-עזבת דרשיך יהוה

9:12 זמרו ליהוה ישב ציון הגידו בעמים עלילותיו

9:13 כי-דרש דמים אותם זכר לא-שכח צעקת עניים

9:14 חננני יהוה ראה עניי משנאי מרוממי משערי מות

9:15 למען אספרה כל-תהלתיך בשערי בת-ציון אגילה בישועתך

9:16 טבעו גוים בשחת עשו ברשת-זו טמנו נלכדה רגלם

9:17 נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה

9:18 ישובו רשעים לשאולה כל-גוים שכחי אלהים

9:19 כי לא לנצח ישכח אביון תקות ענוים תאבד לעד

9:20 קומה יהוה אל-יעז אנוש ישפטו גוים על-פניך

9:21 שיתה יהוה מורה להם ידעו גוים אנוש המה סלה

10:1 למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה

10:2 בגאות רשע ידלק עני יתפשו במזמות זו חשבו

10:3 כי-הלל רשע על-תאות נפשו ובצע ברך נאץ יהוה

10:4 רשע כגבה אפו בל-ידרש אין אלהים כל-מזמותיו

10:5 יחילו דרכו בכל-עת מרום משפטיך מנגדו כל-צורריו יפיח בהם

10:6 אמר בלבו בל-אמוט לדר ודר אשר לא-ברע

10:7 אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון

10:8 ישב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו

10:9 יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו

10:10 ודכה ישח ונפל בעצומיו חלכאים

10:11 אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל-ראה לנצח

10:12 קומה יהוה אל נשא ידך אל-תשכח עניים

10:13 על-מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרש

10:14 ראתה כי-אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר

10:15 שבר זרוע רשע ורע תדרוש-רשעו בל-תמצא

10:16 יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו

10:17 תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך

10:18 לשפט יתום ודך בל-יוסיף עוד לערץ אנוש מן-הארץ

11:1 למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשי נודו הרכם צפור

11:2 כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על-יתר לירות במו-אפל לישרי-לב

11:3 כי השתות יהרסון צדיק מה-פעל

11:4 יהוה בהיכל קדשו יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם

11:5 יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו

11:6 ימטר על-רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם

11:7 כי-צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו

12:1 למנצח על-השמינית מזמור לדוד

12:2 הושיעה יהוה כי-גמר חסיד כי-פסו אמונים מבני אדם

12:3 שוא ידברו איש את-רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו

12:4 יכרת יהוה כל-שפתי חלקות לשון מדברת גדלות

12:5 אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו

12:6 משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו

12:7 אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים

12:8 אתה-יהוה תשמרם תצרנו מן-הדור זו לעולם

12:9 סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם

13:1 למנצח מזמור לדוד

13:2 עד-אנה יהוה תשכחני נצח עד-אנה תסתיר את-פניך ממני

13:3 עד-אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם עד-אנה ירום איבי עלי

13:4 הביטה ענני יהוה אלהי האירה עיני פן-אישן המות

13:5 פן-יאמר איבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט

13:6 ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה ליהוה כי גמל עלי

14:1 למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה-טוב

14:2 יהוה משמים השקיף על-בני-אדם לראות היש משכיל דרש את-אלהים

14:3 הכל סר יחדו נאלחו אין עשה-טוב אין גם-אחד

14:4 הלא ידעו כל-פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו

14:5 שם פחדו פחד כי-אלהים בדור צדיק

14:6 עצת-עני תבישו כי יהוה מחסהו

14:7 מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל

15:1 מזמור לדוד יהוה מי-יגור באהלך מי-ישכן בהר קדשך

15:2 הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו

15:3 לא-רגל על-לשנו לא-עשה לרעהו רעה וחרפה לא-נשא על-קרבו

15:4 נבזה בעיניו נמאס ואת-יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר

15:5 כספו לא-נתן בנשך ושחד על-נקי לא לקח עשה-אלה לא ימוט לעולם

16:1 מכתם לדוד שמרני אל כי-חסיתי בך

16:2 אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל-עליך

16:3 לקדושים אשר-בארץ המה ואדירי כל-חפצי-בם

16:4 ירבו עצבותם אחר מהרו בל-אסיך נסכיהם מדם ובל-אשא את-שמותם על-שפתי

16:5 יהוה מנת-חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי

16:6 חבלים נפלו-לי בנעמים אף-נחלת שפרה עלי

16:7 אברך את-יהוה אשר יעצני אף-לילות יסרוני כליותי

16:8 שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל-אמוט

16:9 לכן שמח לבי ויגל כבודי אף-בשרי ישכן לבטח

16:10 כי לא-תעזב נפשי לשאול לא-תתן חסידך לראות שחת

16:11 תודיעני ארח חיים שבע שמחות את-פניך נעמות בימינך נצח

17:1 תפלה לדוד שמעה יהוה צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה

17:2 מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים

17:3 בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל-תמצא זמתי בל-יעבר-פי

17:4 לפעלות אדם בדבר שפתיך אני שמרתי ארחות פריץ

17:5 תמך אשרי במעגלותיך בל-נמוטו פעמי

17:6 אני-קראתיך כי-תענני אל הט-אזנך לי שמע אמרתי

17:7 הפלה חסדיך מושיע חוסים ממתקוממים בימינך

17:8 שמרני כאישון בת-עין בצל כנפיך תסתירני

17:9 מפני רשעים זו שדוני איבי בנפש יקיפו עלי

17:10 חלבמו סגרו פימו דברו בגאות

17:11 אשרינו עתה סבבוני עיניהם ישיתו לנטות בארץ

17:12 דמינו כאריה יכסוף לטרוף וככפיר ישב במסתרים

17:13 קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך

17:14 ממתים ידך יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים וצפינך תמלא בטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם

17:15 אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך

18:1 למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את-דברי השירה הזאת ביום הציל-יהוה אותו מכף כל-איביו ומיד שאול

18:2 ויאמר ארחמך יהוה חזקי

18:3 יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה-בו מגני וקרן-ישעי משגבי

18:4 מהלל אקרא יהוה ומן-איבי אושע

18:5 אפפוני חבלי-מות ונחלי בליעל יבעתוני

18:6 חבלי שאול סבבוני קדמוני מוקשי מות

18:7 בצר-לי אקרא יהוה ואל-אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו

18:8 ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי-חרה לו

18:9 עלה עשן באפו ואש-מפיו תאכל גחלים בערו ממנו

18:10 ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו

18:11 וירכב על-כרוב ויעף וידא על-כנפי-רוח

18:12 ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת-מים עבי שחקים

18:13 מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי-אש

18:14 וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי-אש

18:15 וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם

18:16 ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך

18:17 ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים

18:18 יצילני מאיבי עז ומשנאי כי-אמצו ממני

18:19 יקדמוני ביום-אידי ויהי-יהוה למשען לי

18:20 ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי

18:21 יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי

18:22 כי-שמרתי דרכי יהוה ולא-רשעתי מאלהי

18:23 כי כל-משפטיו לנגדי וחקתיו לא-אסיר מני

18:24 ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני

18:25 וישב-יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו

18:26 עם-חסיד תתחסד עם-גבר תמים תתמם

18:27 עם-נבר תתברר ועם-עקש תתפתל

18:28 כי-אתה עם-עני תושיע ועינים רמות תשפיל

18:29 כי-אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשכי

18:30 כי-בך ארץ גדוד ובאלהי אדלג-שור

18:31 האל תמים דרכו אמרת-יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו

18:32 כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלהינו

18:33 האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי

18:34 משוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני

18:35 מלמד ידי למלחמה ונחתה קשת-נחושה זרועתי

18:36 ותתן-לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני

18:37 תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי

18:38 ארדוף אויבי ואשיגם ולא-אשוב עד-כלותם

18:39 אמחצם ולא-יכלו קום יפלו תחת רגלי

18:40 ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי

18:41 ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם

18:42 ישועו ואין-מושיע על-יהוה ולא ענם

18:43 ואשחקם כעפר על-פני-רוח כטיט חוצות אריקם

18:44 תפלטני מריבי עם תשימני לראש גוים עם לא-ידעתי יעבדוני

18:45 לשמע אזן ישמעו לי בני-נכר יכחשו-לי

18:46 בני-נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם

18:47 חי-יהוה וברוך צורי וירום אלוהי ישעי

18:48 האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי

18:49 מפלטי מאיבי אף מן-קמי תרוממני מאיש חמס תצילני

18:50 על-כן אודך בגוים יהוה ולשמך אזמרה

18:51 מגדל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד-עולם

19:1 למנצח מזמור לדוד

19:2 השמים מספרים כבוד-אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע

19:3 יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה-דעת

19:4 אין-אמר ואין דברים בלי נשמע קולם

19:5 בכל-הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם-אהל בהם

19:6 והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח

19:7 מקצה השמים מוצאו ותקופתו על-קצותם ואין נסתר מחמתו

19:8 תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי

19:9 פקודי יהוה ישרים משמחי-לב מצות יהוה ברה מאירת עינים

19:10 יראת יהוה טהורה עומדת לעד משפטי-יהוה אמת צדקו יחדו

19:11 הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים

19:12 גם-עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב

19:13 שגיאות מי-יבין מנסתרות נקני

19:14 גם מזדים חשך עבדך אל-ימשלו-בי אז איתם ונקיתי מפשע רב

19:15 יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי

20:1 למנצח מזמור לדוד

20:2 יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב

20:3 ישלח-עזרך מקדש ומציון יסעדך

20:4 יזכר כל-מנחתך ועולתך ידשנה סלה

20:5 יתן-לך כלבבך וכל-עצתך ימלא

20:6 נרננה בישועתך ובשם-אלהינו נדגל ימלא יהוה כל-משאלותיך

20:7 עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו

20:8 אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם-יהוה אלהינו נזכיר

20:9 המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד

20:10 יהוה הושיעה המלך יעננו ביום-קראנו

21:1 למנצח מזמור לדוד

21:2 יהוה בעזך ישמח-מלך ובישועתך מה-יגיל מאד

21:3 תאות לבו נתתה לו וארשת שפתיו בל-מנעת סלה

21:4 כי-תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז

21:5 חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד

21:6 גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו

21:7 כי-תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את-פניך

21:8 כי-המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל-ימוט

21:9 תמצא ידך לכל-איביך ימינך תמצא שנאיך

21:10 תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש

21:11 פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם

21:12 כי-נטו עליך רעה חשבו מזמה בל-יוכלו

21:13 כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על-פניהם

21:14 רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך

22:1 למנצח על-אילת השחר מזמור לדוד

22:2 אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי

22:3 אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא-דומיה לי

22:4 ואתה קדוש יושב תהלות ישראל

22:5 בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו

22:6 אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא-בושו

22:7 ואנכי תולעת ולא-איש חרפת אדם ובזוי עם

22:8 כל-ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש

22:9 גל אל-יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו

22:10 כי-אתה גחי מבטן מבטיחי על-שדי אמי

22:11 עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה

22:12 אל-תרחק ממני כי-צרה קרובה כי-אין עוזר

22:13 סבבוני פרים רבים אבירי בשן כתרוני

22:14 פצו עלי פיהם אריה טרף ושאג

22:15 כמים נשפכתי והתפרדו כל-עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי

22:16 יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר-מות תשפתני

22:17 כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי

22:18 אספר כל-עצמותי המה יביטו יראו-בי

22:19 יחלקו בגדי להם ועל-לבושי יפילו גורל

22:20 ואתה יהוה אל-תרחק אילותי לעזרתי חושה

22:21 הצילה מחרב נפשי מיד-כלב יחידתי

22:22 הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני

22:23 אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך

22:24 יראי יהוה הללוהו כל-זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל-זרע ישראל

22:25 כי לא-בזה ולא שקץ ענות עני ולא-הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע

22:26 מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו

22:27 יאכלו ענוים וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד

22:28 יזכרו וישבו אל-יהוה כל-אפסי-ארץ וישתחוו לפניך כל-משפחות גוים

22:29 כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים

22:30 אכלו וישתחוו כל-דשני-ארץ לפניו יכרעו כל-יורדי עפר ונפשו לא חיה

22:31 זרע יעבדנו יספר לאדני לדור

22:32 יבאו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה

23:1 מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר

23:2 בנאות דשא ירביצני על-מי מנחות ינהלני

23:3 נפשי ישובב ינחני במעגלי-צדק למען שמו

23:4 גם כי-אלך בגיא צלמות לא-אירא רע כי-אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני

23:5 תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה

23:6 אך טוב וחסד ירדפוני כל-ימי חיי ושבתי בבית-יהוה לארך ימים

24:1 לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה

24:2 כי-הוא על-ימים יסדה ועל-נהרות יכוננה

24:3 מי-יעלה בהר-יהוה ומי-יקום במקום קדשו

24:4 נקי כפים ובר-לבב אשר לא-נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה

24:5 ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו

24:6 זה דור דרשו מבקשי פניך יעקב סלה

24:7 שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד

24:8 מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה

24:9 שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד

24:10 מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה

25:1 לדוד אליך יהוה נפשי אשא

25:2 אלהי בך בטחתי אל-אבושה אל-יעלצו איבי לי

25:3 גם כל-קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם

25:4 דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני

25:5 הדריכני באמתך ולמדני כי-אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל-היום

25:6 זכר-רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה

25:7 חטאות נעורי ופשעי אל-תזכר כחסדך זכר-לי-אתה למען טובך יהוה

25:8 טוב-וישר יהוה על-כן יורה חטאים בדרך

25:9 ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו

25:10 כל-ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו

25:11 למען-שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב-הוא

25:12 מי-זה האיש ירא יהוה יורנו בדרך יבחר

25:13 נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ

25:14 סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם

25:15 עיני תמיד אל-יהוה כי הוא-יוציא מרשת רגלי

25:16 פנה-אלי וחנני כי-יחיד ועני אני

25:17 צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני

25:18 ראה עניי ועמלי ושא לכל-חטאותי

25:19 ראה-אויבי כי-רבו ושנאת חמס שנאוני

25:20 שמרה נפשי והצילני אל-אבוש כי-חסיתי בך

25:21 תם-וישר יצרוני כי קויתיך

25:22 פדה אלהים את-ישראל מכל צרותיו

26:1 לדוד שפטני יהוה כי-אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד

26:2 בחנני יהוה ונסני צרופה כליותי ולבי

26:3 כי-חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך

26:4 לא-ישבתי עם-מתי-שוא ועם נעלמים לא אבוא

26:5 שנאתי קהל מרעים ועם-רשעים לא אשב

26:6 ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את-מזבחך יהוה

26:7 לשמע בקול תודה ולספר כל-נפלאותיך

26:8 יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך

26:9 אל-תאסף עם-חטאים נפשי ועם-אנשי דמים חיי

26:10 אשר-בידיהם זמה וימינם מלאה שחד

26:11 ואני בתמי אלך פדני וחנני

26:12 רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה

27:1 לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז-חיי ממי אפחד

27:2 בקרב עלי מרעים לאכל את-בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו

27:3 אם-תחנה עלי מחנה לא-יירא לבי אם-תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח

27:4 אחת שאלתי מאת-יהוה אותה אבקש שבתי בבית-יהוה כל-ימי חיי לחזות בנעם-יהוה ולבקר בהיכלו

27:5 כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני

27:6 ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליהוה

27:7 שמע-יהוה קולי אקרא וחנני וענני

27:8 לך אמר לבי בקשו פני את-פניך יהוה אבקש

27:9 אל-תסתר פניך ממני אל-תט-באף עבדך עזרתי היית אל-תטשני ואל-תעזבני אלהי ישעי

27:10 כי-אבי ואמי עזבוני ויהוה יאספני

27:11 הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי

27:12 אל-תתנני בנפש צרי כי קמו-בי עדי-שקר ויפח חמס

27:13 לולא האמנתי לראות בטוב-יהוה בארץ חיים

27:14 קוה אל-יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל-יהוה

28:1 לדוד אליך יהוה אקרא צורי אל-תחרש ממני פן-תחשה ממני ונמשלתי עם-יורדי בור

28:2 שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל-דביר קדשך

28:3 אל-תמשכני עם-רשעים ועם-פעלי און דברי שלום עם-רעיהם ורעה בלבבם

28:4 תן-להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם השב גמולם להם

28:5 כי לא יבינו אל-פעלת יהוה ואל-מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם

28:6 ברוך יהוה כי-שמע קול תחנוני

28:7 יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו

28:8 יהוה עז-למו ומעוז ישועות משיחו הוא

28:9 הושיעה את-עמך וברך את-נחלתך ורעם ונשאם עד-העולם

29:1 מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז

29:2 הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת-קדש

29:3 קול יהוה על-המים אל-הכבוד הרעים יהוה על-מים רבים

29:4 קול-יהוה בכח קול יהוה בהדר

29:5 קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את-ארזי הלבנון

29:6 וירקידם כמו-עגל לבנון ושרין כמו בן-ראמים

29:7 קול-יהוה חצב להבות אש

29:8 קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש

29:9 קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד

29:10 יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם

29:11 יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את-עמו בשלום

30:1 מזמור שיר-חנכת הבית לדוד

30:2 ארוממך יהוה כי דליתני ולא-שמחת איבי לי

30:3 יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני

30:4 יהוה העלית מן-שאול נפשי חייתני מיורדי-בור

30:5 זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו

30:6 כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה

30:7 ואני אמרתי בשלוי בל-אמוט לעולם

30:8 יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל

30:9 אליך יהוה אקרא ואל-אדני אתחנן

30:10 מה-בצע בדמי ברדתי אל-שחת היודך עפר היגיד אמתך

30:11 שמע-יהוה וחנני יהוה היה-עזר לי

30:12 הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה

30:13 למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך

31:1 למנצח מזמור לדוד

31:2 בך יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם בצדקתך פלטני

31:3 הטה אלי אזנך מהרה הצילני היה לי לצור-מעוז לבית מצודות להושיעני

31:4 כי-סלעי ומצודתי אתה ולמען שמך תנחני ותנהלני

31:5 תוציאני מרשת זו טמנו לי כי-אתה מעוזי

31:6 בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת

31:7 שנאתי השמרים הבלי-שוא ואני אל-יהוה בטחתי

31:8 אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את-עניי ידעת בצרות נפשי

31:9 ולא הסגרתני ביד-אויב העמדת במרחב רגלי

31:10 חנני יהוה כי צר-לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני

31:11 כי כלו ביגון חיי ושנותי באנחה כשל בעוני כחי ועצמי עששו

31:12 מכל-צררי הייתי חרפה ולשכני מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני

31:13 נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אבד

31:14 כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו

31:15 ואני עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה

31:16 בידך עתתי הצילני מיד-אויבי ומרדפי

31:17 האירה פניך על-עבדך הושיעני בחסדך

31:18 יהוה אל-אבושה כי קראתיך יבשו רשעים ידמו לשאול

31:19 תאלמנה שפתי שקר הדברות על-צדיק עתק בגאוה ובוז

31:20 מה רב-טובך אשר-צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם

31:21 תסתירם בסתר פניך מרכסי איש תצפנם בסכה מריב לשנות

31:22 ברוך יהוה כי הפליא חסדו לי בעיר מצור

31:23 ואני אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן שמעת קול תחנוני בשועי אליך

31:24 אהבו את-יהוה כל-חסידיו אמונים נצר יהוה ומשלם על-יתר עשה גאוה

31:25 חזקו ויאמץ לבבכם כל-המיחלים ליהוה

32:1 לדוד משכיל אשרי נשוי-פשע כסוי חטאה

32:2 אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה

32:3 כי-החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל-היום

32:4 כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה

32:5 חטאתי אודיעך ועוני לא-כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה

32:6 על-זאת יתפלל כל-חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו

32:7 אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה

32:8 אשכילך ואורך בדרך-זו תלך איעצה עליך עיני

32:9 אל-תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג-ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך

32:10 רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו

32:11 שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל-ישרי-לב

33:1 רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה

33:2 הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו-לו

33:3 שירו-לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה

33:4 כי-ישר דבר-יהוה וכל-מעשהו באמונה

33:5 אהב צדקה ומשפט חסד יהוה מלאה הארץ

33:6 בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל-צבאם

33:7 כנס כנד מי הים נתן באצרות תהומות

33:8 ייראו מיהוה כל-הארץ ממנו יגורו כל-ישבי תבל

33:9 כי הוא אמר ויהי הוא-צוה ויעמד

33:10 יהוה הפיר עצת-גוים הניא מחשבות עמים

33:11 עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר

33:12 אשרי הגוי אשר-יהוה אלהיו העם בחר לנחלה לו

33:13 משמים הביט יהוה ראה את-כל-בני האדם

33:14 ממכון-שבתו השגיח אל כל-ישבי הארץ

33:15 היצר יחד לבם המבין אל-כל-מעשיהם

33:16 אין-המלך נושע ברב-חיל גבור לא-ינצל ברב-כח

33:17 שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט

33:18 הנה עין יהוה אל-יראיו למיחלים לחסדו

33:19 להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב

33:20 נפשנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא

33:21 כי-בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו

33:22 יהי-חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך

34:1 לדוד בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך

34:2 אברכה את-יהוה בכל-עת תמיד תהלתו בפי

34:3 ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו

34:4 גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו

34:5 דרשתי את-יהוה וענני ומכל-מגורותי הצילני

34:6 הביטו אליו ונהרו ופניהם אל-יחפרו

34:7 זה עני קרא ויהוה שמע ומכל-צרותיו הושיעו

34:8 חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו ויחלצם

34:9 טעמו וראו כי-טוב יהוה אשרי הגבר יחסה-בו

34:10 יראו את-יהוה קדשיו כי-אין מחסור ליראיו

34:11 כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב

34:12 לכו-בנים שמעו-לי יראת יהוה אלמדכם

34:13 מי-האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב

34:14 נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה

34:15 סור מרע ועשה-טוב בקש שלום ורדפהו

34:16 עיני יהוה אל-צדיקים ואזניו אל-שועתם

34:17 פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם

34:18 צעקו ויהוה שמע ומכל-צרותם הצילם

34:19 קרוב יהוה לנשברי-לב ואת-דכאי-רוח יושיע

34:20 רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה

34:21 שמר כל-עצמותיו אחת מהנה לא נשברה

34:22 תמותת רשע רעה ושנאי צדיק יאשמו

34:23 פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל-החסים בו

35:1 לדוד ריבה יהוה את-יריבי לחם את-לחמי

35:2 החזק מגן וצנה וקומה בעזרתי

35:3 והרק חנית וסגר לקראת רדפי אמר לנפשי ישעתך אני

35:4 יבשו ויכלמו מבקשי נפשי יסגו אחור ויחפרו חשבי רעתי

35:5 יהיו כמץ לפני-רוח ומלאך יהוה דוחה

35:6 יהי-דרכם חשך וחלקלקות ומלאך יהוה רדפם

35:7 כי-חנם טמנו-לי שחת רשתם חנם חפרו לנפשי

35:8 תבואהו שואה לא-ידע ורשתו אשר-טמן תלכדו בשואה יפל-בה

35:9 ונפשי תגיל ביהוה תשיש בישועתו

35:10 כל עצמותי תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו

35:11 יקומון עדי חמס אשר לא-ידעתי ישאלוני

35:12 ישלמוני רעה תחת טובה שכול לנפשי

35:13 ואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי ותפלתי על-חיקי תשוב

35:14 כרע-כאח לי התהלכתי כאבל-אם קדר שחותי

35:15 ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא-דמו

35:16 בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו

35:17 אדני כמה תראה השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי

35:18 אודך בקהל רב בעם עצום אהללך

35:19 אל-ישמחו-לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו-עין

35:20 כי לא שלום ידברו ועל רגעי-ארץ דברי מרמות יחשבון

35:21 וירחיבו עלי פיהם אמרו האח האח ראתה עינינו

35:22 ראיתה יהוה אל-תחרש אדני אל-תרחק ממני

35:23 העירה והקיצה למשפטי אלהי ואדני לריבי

35:24 שפטני כצדקך יהוה אלהי ואל-ישמחו-לי

35:25 אל-יאמרו בלבם האח נפשנו אל-יאמרו בלענוהו

35:26 יבשו ויחפרו יחדו שמחי רעתי ילבשו-בשת וכלמה המגדילים עלי

35:27 ירנו וישמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה החפץ שלום עבדו

35:28 ולשוני תהגה צדקך כל-היום תהלתך

36:1 למנצח לעבד-יהוה לדוד

36:2 נאם-פשע לרשע בקרב לבי אין-פחד אלהים לנגד עיניו

36:3 כי-החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא

36:4 דברי-פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב

36:5 און יחשב על-משכבו יתיצב על-דרך לא-טוב רע לא ימאס

36:6 יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד-שחקים

36:7 צדקתך כהררי-אל משפטך תהום רבה אדם-ובהמה תושיע יהוה

36:8 מה-יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון

36:9 ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם

36:10 כי-עמך מקור חיים באורך נראה-אור

36:11 משך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי-לב

36:12 אל-תבואני רגל גאוה ויד-רשעים אל-תנדני

36:13 שם נפלו פעלי און דחו ולא-יכלו קום

37:1 לדוד אל-תתחר במרעים אל-תקנא בעשי עולה

37:2 כי כחציר מהרה ימלו וכירק דשא יבולון

37:3 בטח ביהוה ועשה-טוב שכן-ארץ ורעה אמונה

37:4 והתענג על-יהוה ויתן-לך משאלת לבך

37:5 גול על-יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה

37:6 והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים

37:7 דום ליהוה והתחולל לו אל-תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות

37:8 הרף מאף ועזב חמה אל-תתחר אך-להרע

37:9 כי-מרעים יכרתון וקוי יהוה המה יירשו-ארץ

37:10 ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על-מקומו ואיננו

37:11 וענוים יירשו-ארץ והתענגו על-רב שלום

37:12 זמם רשע לצדיק וחרק עליו שניו

37:13 אדני ישחק-לו כי-ראה כי-יבא יומו

37:14 חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי-דרך

37:15 חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה

37:16 טוב-מעט לצדיק מהמון רשעים רבים

37:17 כי זרועות רשעים תשברנה וסומך צדיקים יהוה

37:18 יודע יהוה ימי תמימם ונחלתם לעולם תהיה

37:19 לא-יבשו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו

37:20 כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים כלו בעשן כלו

37:21 לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן

37:22 כי מברכיו יירשו ארץ ומקלליו יכרתו

37:23 מיהוה מצעדי-גבר כוננו ודרכו יחפץ

37:24 כי-יפל לא-יוטל כי-יהוה סומך ידו

37:25 נער הייתי גם-זקנתי ולא-ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש-לחם

37:26 כל-היום חונן ומלוה וזרעו לברכה

37:27 סור מרע ועשה-טוב ושכן לעולם

37:28 כי יהוה אהב משפט ולא-יעזב את-חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת

37:29 צדיקים יירשו-ארץ וישכנו לעד עליה

37:30 פי-צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט

37:31 תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשריו

37:32 צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו

37:33 יהוה לא-יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו

37:34 קוה אל-יהוה ושמר דרכו וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה

37:35 ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן

37:36 ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא

37:37 שמר-תם וראה ישר כי-אחרית לאיש שלום

37:38 ופשעים נשמדו יחדו אחרית רשעים נכרתה

37:39 ותשועת צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה

37:40 ויעזרם יהוה ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי-חסו בו

38:1 מזמור לדוד להזכיר

38:2 יהוה אל-בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני

38:3 כי-חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך

38:4 אין-מתם בבשרי מפני זעמך אין-שלום בעצמי מפני חטאתי

38:5 כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני

38:6 הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי

38:7 נעויתי שחתי עד-מאד כל-היום קדר הלכתי

38:8 כי-כסלי מלאו נקלה ואין מתם בבשרי

38:9 נפוגותי ונדכיתי עד-מאד שאגתי מנהמת לבי

38:10 אדני נגדך כל-תאותי ואנחתי ממך לא-נסתרה

38:11 לבי סחרחר עזבני כחי ואור-עיני גם-הם אין אתי

38:12 אהבי ורעי מנגד נגעי יעמדו וקרובי מרחק עמדו

38:13 וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל-היום יהגו

38:14 ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח-פיו

38:15 ואהי כאיש אשר לא-שמע ואין בפיו תוכחות

38:16 כי-לך יהוה הוחלתי אתה תענה אדני אלהי

38:17 כי-אמרתי פן-ישמחו-לי במוט רגלי עלי הגדילו

38:18 כי-אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד

38:19 כי-עוני אגיד אדאג מחטאתי

38:20 ואיבי חיים עצמו ורבו שנאי שקר

38:21 ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני תחת רדופי-טוב

38:22 אל-תעזבני יהוה אלהי אל-תרחק ממני

38:23 חושה לעזרתי אדני תשועתי

39:1 למנצח לידיתון מזמור לדוד

39:2 אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי

39:3 נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר

39:4 חם-לבי בקרבי בהגיגי תבער-אש דברתי בלשוני

39:5 הודיעני יהוה קצי ומדת ימי מה-היא אדעה מה-חדל אני

39:6 הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל-הבל כל-אדם נצב סלה

39:7 אך-בצלם יתהלך-איש אך-הבל יהמיון יצבר ולא-ידע מי-אספם

39:8 ועתה מה-קויתי אדני תוחלתי לך היא

39:9 מכל-פשעי הצילני חרפת נבל אל-תשימני

39:10 נאלמתי לא אפתח-פי כי אתה עשית

39:11 הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי

39:12 בתוכחות על-עון יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל-אדם סלה

39:13 שמעה-תפלתי יהוה ושועתי האזינה אל-דמעתי אל-תחרש כי גר אנכי עמך תושב ככל-אבותי

39:14 השע ממני ואבליגה בטרם אלך ואינני

40:1 למנצח לדוד מזמור

40:2 קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי

40:3 ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על-סלע רגלי כונן אשרי

40:4 ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה

40:5 אשרי הגבר אשר-שם יהוה מבטחו ולא-פנה אל-רהבים ושטי כזב

40:6 רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר

40:7 זבח ומנחה לא-חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת

40:8 אז אמרתי הנה-באתי במגלת-ספר כתוב עלי

40:9 לעשות-רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי

40:10 בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת

40:11 צדקתך לא-כסיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא-כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב

40:12 אתה יהוה לא-תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני

40:13 כי אפפו-עלי רעות עד-אין מספר השיגוני עונתי ולא-יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני

40:14 רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה

40:15 יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי

40:16 ישמו על-עקב בשתם האמרים לי האח האח

40:17 ישישו וישמחו בך כל-מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשועתך

40:18 ואני עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל-תאחר

41:1 למנצח מזמור לדוד

41:2 אשרי משכיל אל-דל ביום רעה ימלטהו יהוה

41:3 יהוה ישמרהו ויחיהו יאשר בארץ ואל-תתנהו בנפש איביו

41:4 יהוה יסעדנו על-ערש דוי כל-משכבו הפכת בחליו

41:5 אני-אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי-חטאתי לך

41:6 אויבי יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שמו

41:7 ואם-בא לראות שוא ידבר לבו יקבץ-און לו יצא לחוץ ידבר

41:8 יחד עלי יתלחשו כל-שנאי עלי יחשבו רעה לי

41:9 דבר-בליעל יצוק בו ואשר שכב לא-יוסיף לקום

41:10 גם-איש שלומי אשר-בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב

41:11 ואתה יהוה חנני והקימני ואשלמה להם

41:12 בזאת ידעתי כי-חפצת בי כי לא-יריע איבי עלי

41:13 ואני בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם

41:14 ברוך יהוה אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן

42:1 למנצח משכיל לבני-קרח

42:2 כאיל תערג על-אפיקי-מים כן נפשי תערג אליך אלהים

42:3 צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים

42:4 היתה-לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל-היום איה אלהיך

42:5 אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבר בסך אדדם עד-בית אלהים בקול-רנה ותודה המון חוגג

42:6 מה-תשתוחחי נפשי ותהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו ישועות פניו

42:7 אלהי עלי נפשי תשתוחח על-כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער

42:8 תהום-אל-תהום קורא לקול צנוריך כל-משבריך וגליך עלי עברו

42:9 יומם יצוה יהוה חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי

42:10 אומרה לאל סלעי למה שכחתני למה-קדר אלך בלחץ אויב

42:11 ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל-היום איה אלהיך

42:12 מה-תשתוחחי נפשי ומה-תהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו ישועת פני ואלהי

43:1 שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא-חסיד מאיש-מרמה ועולה תפלטני

43:2 כי-אתה אלהי מעוזי למה זנחתני למה-קדר אתהלך בלחץ אויב

43:3 שלח-אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל-הר-קדשך ואל-משכנותיך

43:4 ואבואה אל-מזבח אלהים אל-אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי

43:5 מה-תשתוחחי נפשי ומה-תהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו ישועת פני ואלהי

44:1 למנצח לבני-קרח משכיל

44:2 אלהים באזנינו שמענו אבותינו ספרו-לנו פעל פעלת בימיהם בימי קדם

44:3 אתה ידך גוים הורשת ותטעם תרע לאמים ותשלחם

44:4 כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא-הושיעה למו כי-ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם

44:5 אתה-הוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב

44:6 בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו

44:7 כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני

44:8 כי הושעתנו מצרינו ומשנאינו הבישות

44:9 באלהים הללנו כל-היום ושמך לעולם נודה סלה

44:10 אף-זנחת ותכלימנו ולא-תצא בצבאותינו

44:11 תשיבנו אחור מני-צר ומשנאינו שסו למו

44:12 תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו

44:13 תמכר-עמך בלא-הון ולא-רבית במחיריהם

44:14 תשימנו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו

44:15 תשימנו משל בגוים מנוד-ראש בל-אמים

44:16 כל-היום כלמתי נגדי ובשת פני כסתני

44:17 מקול מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם

44:18 כל-זאת באתנו ולא שכחנוך ולא-שקרנו בבריתך

44:19 לא-נסוג אחור לבנו ותט אשרינו מני ארחך

44:20 כי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות

44:21 אם-שכחנו שם אלהינו ונפרש כפינו לאל זר

44:22 הלא אלהים יחקר-זאת כי-הוא ידע תעלמות לב

44:23 כי-עליך הרגנו כל-היום נחשבנו כצאן טבחה

44:24 עורה למה תישן אדני הקיצה אל-תזנח לנצח

44:25 למה-פניך תסתיר תשכח ענינו ולחצנו

44:26 כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו

44:27 קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך

45:1 למנצח על-ששנים לבני-קרח משכיל שיר ידידת

45:2 רחש לבי דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר

45:3 יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על-כן ברכך אלהים לעולם

45:4 חגור-חרבך על-ירך גבור הודך והדרך

45:5 והדרך צלח רכב על-דבר-אמת וענוה-צדק ותורך נוראות ימינך

45:6 חציך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך

45:7 כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך

45:8 אהבת צדק ותשנא רשע על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך

45:9 מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך מן-היכלי שן מני שמחוך

45:10 בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר

45:11 שמעי-בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך

45:12 ויתאו המלך יפיך כי-הוא אדניך והשתחוי-לו

45:13 ובת-צר במנחה פניך יחלו עשירי עם

45:14 כל-כבודה בת-מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה

45:15 לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך

45:16 תובלנה בשמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך

45:17 תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל-הארץ

45:18 אזכירה שמך בכל-דר ודר על-כן עמים יהודך לעלם ועד

46:1 למנצח לבני-קרח על-עלמות שיר

46:2 אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד

46:3 על-כן לא-נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים

46:4 יהמו יחמרו מימיו ירעשו-הרים בגאותו סלה

46:5 נהר פלגיו ישמחו עיר-אלהים קדש משכני עליון

46:6 אלהים בקרבה בל-תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר

46:7 המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ

46:8 יהוה צבאות עמנו משגב-לנו אלהי יעקב סלה

46:9 לכו-חזו מפעלות יהוה אשר-שם שמות בארץ

46:10 משבית מלחמות עד-קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש

46:11 הרפו ודעו כי-אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ

46:12 יהוה צבאות עמנו משגב-לנו אלהי יעקב סלה

47:1 למנצח לבני-קרח מזמור

47:2 כל-העמים תקעו-כף הריעו לאלהים בקול רנה

47:3 כי-יהוה עליון נורא מלך גדול על-כל-הארץ

47:4 ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו

47:5 יבחר-לנו את-נחלתנו את גאון יעקב אשר-אהב סלה

47:6 עלה אלהים בתרועה יהוה בקול שופר

47:7 זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו

47:8 כי מלך כל-הארץ אלהים זמרו משכיל

47:9 מלך אלהים על-גוים אלהים ישב על-כסא קדשו

47:10 נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני-ארץ מאד נעלה

48:1 שיר מזמור לבני-קרח

48:2 גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר-קדשו

48:3 יפה נוף משוש כל-הארץ הר-ציון ירכתי צפון קרית מלך רב

48:4 אלהים בארמנותיה נודע למשגב

48:5 כי-הנה המלכים נועדו עברו יחדו

48:6 המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו

48:7 רעדה אחזתם שם חיל כיולדה

48:8 ברוח קדים תשבר אניות תרשיש

48:9 כאשר שמענו כן ראינו בעיר-יהוה צבאות בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד-עולם סלה

48:10 דמינו אלהים חסדך בקרב היכלך

48:11 כשמך אלהים כן תהלתך על-קצוי-ארץ צדק מלאה ימינך

48:12 ישמח הר-ציון תגלנה בנות יהודה למען משפטיך

48:13 סבו ציון והקיפוה ספרו מגדליה

48:14 שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון

48:15 כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על-מות

49:1 למנצח לבני-קרח מזמור

49:2 שמעו-זאת כל-העמים האזינו כל-ישבי חלד

49:3 גם-בני אדם גם-בני-איש יחד עשיר ואביון

49:4 פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות

49:5 אטה למשל אזני אפתח בכנור חידתי

49:6 למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני

49:7 הבטחים על-חילם וברב עשרם יתהללו

49:8 אח לא-פדה יפדה איש לא-יתן לאלהים כפרו

49:9 ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם

49:10 ויחי-עוד לנצח לא יראה השחת

49:11 כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם

49:12 קרבם בתימו לעולם משכנתם לדר ודר קראו בשמותם עלי אדמות

49:13 ואדם ביקר בל-ילין נמשל כבהמות נדמו

49:14 זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלה

49:15 כצאן לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר וצירם לבלות שאול מזבל לו

49:16 אך-אלהים יפדה נפשי מיד-שאול כי יקחני סלה

49:17 אל-תירא כי-יעשר איש כי-ירבה כבוד ביתו

49:18 כי לא במותו יקח הכל לא-ירד אחריו כבודו

49:19 כי-נפשו בחייו יברך ויודך כי-תיטיב לך

49:20 תבוא עד-דור אבותיו עד-נצח לא יראו-אור

49:21 אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו

50:1 מזמור לאסף אל אלהים יהוה דבר ויקרא-ארץ ממזרח-שמש עד-מבאו

50:2 מציון מכלל-יפי אלהים הופיע

50:3 יבא אלהינו ואל-יחרש אש-לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד

50:4 יקרא אל-השמים מעל ואל-הארץ לדין עמו

50:5 אספו-לי חסידי כרתי בריתי עלי-זבח

50:6 ויגידו שמים צדקו כי-אלהים שפט הוא סלה

50:7 שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי

50:8 לא על-זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד

50:9 לא-אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים

50:10 כי-לי כל-חיתו-יער בהמות בהררי-אלף

50:11 ידעתי כל-עוף הרים וזיז שדי עמדי

50:12 אם-ארעב לא-אמר לך כי-לי תבל ומלאה

50:13 האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה

50:14 זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך

50:15 וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני

50:16 ולרשע אמר אלהים מה-לך לספר חקי ותשא בריתי עלי-פיך

50:17 ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך

50:18 אם-ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך

50:19 פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה

50:20 תשב באחיך תדבר בבן-אמך תתן-דפי

50:21 אלה עשית והחרשתי דמית היות-אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך

50:22 בינו-נא זאת שכחי אלוה פן-אטרף ואין מציל

50:23 זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים

51:1 למנצח מזמור לדוד

51:2 בבוא-אליו נתן הנביא כאשר-בא אל-בת-שבע

51:3 חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי

51:4 הרבה כבסני מעוני ומחטאתי טהרני

51:5 כי-פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד

51:6 לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך

51:7 הן-בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי

51:8 הן-אמת חפצת בטחות ובסתם חכמה תודיעני

51:9 תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין

51:10 תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית

51:11 הסתר פניך מחטאי וכל-עונתי מחה

51:12 לב טהור ברא-לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי

51:13 אל-תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל-תקח ממני

51:14 השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני

51:15 אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו

51:16 הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי תרנן לשוני צדקתך

51:17 אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך

51:18 כי לא-תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה

51:19 זבחי אלהים רוח נשברה לב-נשבר ונדכה אלהים לא תבזה

51:20 היטיבה ברצונך את-ציון תבנה חומות ירושלם

51:21 אז תחפץ זבחי-צדק עולה וכליל אז יעלו על-מזבחך פרים

52:1 למנצח משכיל לדוד

52:2 בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל-בית אחימלך

52:3 מה-תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל-היום

52:4 הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה

52:5 אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה

52:6 אהבת כל-דברי-בלע לשון מרמה

52:7 גם-אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה

52:8 ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו

52:9 הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו

52:10 ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד-אלהים עולם ועד

52:11 אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי-טוב נגד חסידיך

53:1 למנצח על-מחלת משכיל לדוד

53:2 אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו והתעיבו עול אין עשה-טוב

53:3 אלהים משמים השקיף על-בני אדם לראות היש משכיל דרש את-אלהים

53:4 כלו סג יחדו נאלחו אין עשה-טוב אין גם-אחד

53:5 הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו

53:6 שם פחדו-פחד לא-היה פחד כי-אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כי-אלהים מאסם

53:7 מי יתן מציון ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל

54:1 למנצח בנגינת משכיל לדוד

54:2 בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו

54:3 אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני

54:4 אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי-פי

54:5 כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה

54:6 הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי

54:7 ישוב הרע לשררי באמתך הצמיתם

54:8 בנדבה אזבחה-לך אודה שמך יהוה כי-טוב

54:9 כי מכל-צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני

55:1 למנצח בנגינת משכיל לדוד

55:2 האזינה אלהים תפלתי ואל-תתעלם מתחנתי

55:3 הקשיבה לי וענני אריד בשיחי ואהימה

55:4 מקול אויב מפני עקת רשע כי-ימיטו עלי און ובאף ישטמוני

55:5 לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי

55:6 יראה ורעד יבא בי ותכסני פלצות

55:7 ואמר מי-יתן-לי אבר כיונה אעופה ואשכנה

55:8 הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה

55:9 אחישה מפלט לי מרוח סעה מסער

55:10 בלע אדני פלג לשונם כי-ראיתי חמס וריב בעיר

55:11 יומם ולילה יסובבה על-חומתיה ואון ועמל בקרבה

55:12 הוות בקרבה ולא-ימיש מרחבה תך ומרמה

55:13 כי לא-אויב יחרפני ואשא לא-משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו

55:14 ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי

55:15 אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש

55:16 ישימות עלימו ירדו שאול חיים כי-רעות במגורם בקרבם

55:17 אני אל-אלהים אקרא ויהוה יושיעני

55:18 ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי

55:19 פדה בשלום נפשי מקרב-לי כי-ברבים היו עמדי

55:20 ישמע אל ויענם וישב קדם סלה אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים

55:21 שלח ידיו בשלמיו חלל בריתו

55:22 חלקו מחמאת פיו וקרב-לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות

55:23 השלך על-יהוה יהבך והוא יכלכלך לא-יתן לעולם מוט לצדיק

55:24 ואתה אלהים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא-יחצו ימיהם ואני אבטח-בך

56:1 למנצח על-יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת

56:2 חנני אלהים כי-שאפני אנוש כל-היום לחם ילחצני

56:3 שאפו שוררי כל-היום כי-רבים לחמים לי מרום

56:4 יום אירא אני אליך אבטח

56:5 באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה-יעשה בשר לי

56:6 כל-היום דברי יעצבו עלי כל-מחשבתם לרע

56:7 יגורו יצפינו המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי

56:8 על-און פלט-למו באף עמים הורד אלהים

56:9 נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך

56:10 אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה-ידעתי כי-אלהים לי

56:11 באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר

56:12 באלהים בטחתי לא אירא מה-יעשה אדם לי

56:13 עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך

56:14 כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים

57:1 למנצח אל-תשחת לדוד מכתם בברחו מפני-שאול במערה

57:2 חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל-כנפיך אחסה עד יעבר הוות

57:3 אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי

57:4 ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו

57:5 נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני-אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה

57:6 רומה על-השמים אלהים על כל-הארץ כבודך

57:7 רשת הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה

57:8 נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה

57:9 עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר

57:10 אודך בעמים אדני אזמרך בל-אמים

57:11 כי-גדל עד-שמים חסדך ועד-שחקים אמתך

57:12 רומה על-שמים אלהים על כל-הארץ כבודך

58:1 למנצח אל-תשחת לדוד מכתם

58:2 האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם

58:3 אף-בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון

58:4 זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב

58:5 חמת-למו כדמות חמת-נחש כמו-פתן חרש יאטם אזנו

58:6 אשר לא-ישמע לקול מלחשים חובר חברים מחכם

58:7 אלהים הרס-שנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ יהוה

58:8 ימאסו כמו-מים יתהלכו-למו ידרך חצו כמו יתמללו

58:9 כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל-חזו שמש

58:10 בטרם יבינו סירתיכם אטד כמו-חי כמו-חרון ישערנו

58:11 ישמח צדיק כי-חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע

58:12 ויאמר אדם אך-פרי לצדיק אך יש-אלהים שפטים בארץ

59:1 למנצח אל-תשחת לדוד מכתם בשלח שאול וישמרו את-הבית להמיתו

59:2 הצילני מאיבי אלהי ממתקוממי תשגבני

59:3 הצילני מפעלי און ומאנשי דמים הושיעני

59:4 כי הנה ארבו לנפשי יגורו עלי עזים לא-פשעי ולא-חטאתי יהוה

59:5 בלי-עון ירוצון ויכוננו עורה לקראתי וראה

59:6 ואתה יהוה-אלהים צבאות אלהי ישראל הקיצה לפקד כל-הגוים אל-תחן כל-בגדי און סלה

59:7 ישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר

59:8 הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי-מי שמע

59:9 ואתה יהוה תשחק-למו תלעג לכל-גוים

59:10 עזו אליך אשמרה כי-אלהים משגבי

59:11 אלהי חסדו יקדמני אלהים יראני בשררי

59:12 אל-תהרגם פן-ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו מגננו אדני

59:13 חטאת-פימו דבר-שפתימו וילכדו בגאונם ומאלה ומכחש יספרו

59:14 כלה בחמה כלה ואינמו וידעו כי-אלהים משל ביעקב לאפסי הארץ סלה

59:15 וישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר

59:16 המה ינועון לאכל אם-לא ישבעו וילינו

59:17 ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי-היית משגב לי ומנוס ביום צר-לי

59:18 עזי אליך אזמרה כי-אלהים משגבי אלהי חסדי

60:1 למנצח על-שושן עדות מכתם לדוד ללמד

60:2 בהצותו את ארם נהרים ואת-ארם צובה וישב יואב ויך את-אדום בגיא-מלח שנים עשר אלף

60:3 אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו

60:4 הרעשתה ארץ פצמתה רפה שבריה כי-מטה

60:5 הראיתה עמך קשה השקיתנו יין תרעלה

60:6 נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קשט סלה

60:7 למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך ועננו

60:8 אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד

60:9 לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי

60:10 מואב סיר רחצי על-אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרעעי

60:11 מי יבלני עיר מצור מי נחני עד-אדום

60:12 הלא-אתה אלהים זנחתנו ולא-תצא אלהים בצבאותינו

60:13 הבה-לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם

60:14 באלהים נעשה-חיל והוא יבוס צרינו

61:1 למנצח על-נגינת לדוד

61:2 שמעה אלהים רנתי הקשיבה תפלתי

61:3 מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור-ירום ממני תנחני

61:4 כי-היית מחסה לי מגדל-עז מפני אויב

61:5 אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה

61:6 כי-אתה אלהים שמעת לנדרי נתת ירשת יראי שמך

61:7 ימים על-ימי-מלך תוסיף שנותיו כמו-דר ודר

61:8 ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו

61:9 כן אזמרה שמך לעד לשלמי נדרי יום יום

62:1 למנצח על-ידותון מזמור לדוד

62:2 אך אל-אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי

62:3 אך-הוא צורי וישועתי משגבי לא-אמוט רבה

62:4 עד-אנה תהותתו על איש תרצחו כלכם כקיר נטוי גדר הדחויה

62:5 אך משאתו יעצו להדיח ירצו כזב בפיו יברכו ובקרבם יקללו-סלה

62:6 אך לאלהים דומי נפשי כי-ממנו תקותי

62:7 אך-הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט

62:8 על-אלהים ישעי וכבודי צור-עזי מחסי באלהים

62:9 בטחו בו בכל-עת עם שפכו-לפניו לבבכם אלהים מחסה-לנו סלה

62:10 אך הבל בני-אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד

62:11 אל-תבטחו בעשק ובגזל אל-תהבלו חיל כי-ינוב אל-תשיתו לב

62:12 אחת דבר אלהים שתים-זו שמעתי כי עז לאלהים

62:13 ולך-אדני חסד כי-אתה תשלם לאיש כמעשהו

63:1 מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה

63:2 אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ-ציה ועיף בלי-מים

63:3 כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך

63:4 כי-טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך

63:5 כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי

63:6 כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל-פי

63:7 אם-זכרתיך על-יצועי באשמרות אהגה-בך

63:8 כי-היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן

63:9 דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך

63:10 והמה לשואה יבקשו נפשי יבאו בתחתיות הארץ

63:11 יגירהו על-ידי-חרב מנת שעלים יהיו

63:12 והמלך ישמח באלהים יתהלל כל-הנשבע בו כי יסכר פי דוברי-שקר

64:1 למנצח מזמור לדוד

64:2 שמע-אלהים קולי בשיחי מפחד אויב תצר חיי

64:3 תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און

64:4 אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר

64:5 לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו

64:6 יחזקו-למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה-למו

64:7 יחפשו-עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק

64:8 וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם

64:9 ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל-ראה בם

64:10 וייראו כל-אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו

64:11 ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל-ישרי-לב

65:1 למנצח מזמור לדוד שיר

65:2 לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישלם-נדר

65:3 שמע תפלה עדיך כל-בשר יבאו

65:4 דברי עונת גברו מני פשעינו אתה תכפרם

65:5 אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך

65:6 נוראות בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח כל-קצוי-ארץ וים רחקים

65:7 מכין הרים בכחו נאזר בגבורה

65:8 משביח שאון ימים שאון גליהם והמון לאמים

65:9 וייראו ישבי קצות מאותתיך מוצאי-בקר וערב תרנין

65:10 פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי-כן תכינה

65:11 תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמגגנה צמחה תברך

65:12 עטרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן

65:13 ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה

65:14 לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו-בר יתרועעו אף-ישירו

66:1 למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל-הארץ

66:2 זמרו כבוד-שמו שימו כבוד תהלתו

66:3 אמרו לאלהים מה-נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך

66:4 כל-הארץ ישתחוו לך ויזמרו-לך יזמרו שמך סלה

66:5 לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על-בני אדם

66:6 הפך ים ליבשה בנהר יעברו ברגל שם נשמחה-בו

66:7 משל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים אל-ירימו למו סלה

66:8 ברכו עמים אלהינו והשמיעו קול תהלתו

66:9 השם נפשנו בחיים ולא-נתן למוט רגלנו

66:10 כי-בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף-כסף

66:11 הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו

66:12 הרכבת אנוש לראשנו באנו-באש ובמים ותוציאנו לרויה

66:13 אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי

66:14 אשר-פצו שפתי ודבר-פי בצר-לי

66:15 עלות מחים אעלה-לך עם-קטרת אילים אעשה בקר עם-עתודים סלה

66:16 לכו-שמעו ואספרה כל-יראי אלהים אשר עשה לנפשי

66:17 אליו פי-קראתי ורומם תחת לשוני

66:18 און אם-ראיתי בלבי לא ישמע אדני

66:19 אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי

66:20 ברוך אלהים אשר לא-הסיר תפלתי וחסדו מאתי

67:1 למנצח בנגינת מזמור שיר

67:2 אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה

67:3 לדעת בארץ דרכך בכל-גוים ישועתך

67:4 יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם

67:5 ישמחו וירננו לאמים כי-תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנחם סלה

67:6 יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם

67:7 ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו

67:8 יברכנו אלהים וייראו אתו כל-אפסי-ארץ

68:1 למנצח לדוד מזמור שיר

68:2 יקום אלהים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו

68:3 כהנדף עשן תנדף כהמס דונג מפני-אש יאבדו רשעים מפני אלהים

68:4 וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה

68:5 שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו

68:6 אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו

68:7 אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה

68:8 אלהים בצאתך לפני עמך בצעדך בישימון סלה

68:9 ארץ רעשה אף-שמים נטפו מפני אלהים זה סיני מפני אלהים אלהי ישראל

68:10 גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה

68:11 חיתך ישבו-בה תכין בטובתך לעני אלהים

68:12 אדני יתן-אמר המבשרות צבא רב

68:13 מלכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שלל

68:14 אם-תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ

68:15 בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון

68:16 הר-אלהים הר-בשן הר גבננים הר-בשן

68:17 למה תרצדון הרים גבננים ההר חמד אלהים לשבתו אף-יהוה ישכן לנצח

68:18 רכב אלהים רבתים אלפי שנאן אדני בם סיני בקדש

68:19 עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן יה אלהים

68:20 ברוך אדני יום יום יעמס-לנו האל ישועתנו סלה

68:21 האל לנו אל למושעות וליהוה אדני למות תוצאות

68:22 אך-אלהים ימחץ ראש איביו קדקד שער מתהלך באשמיו

68:23 אמר אדני מבשן אשיב אשיב ממצלות ים

68:24 למען תמחץ רגלך בדם לשון כלביך מאיבים מנהו

68:25 ראו הליכותיך אלהים הליכות אלי מלכי בקדש

68:26 קדמו שרים אחר נגנים בתוך עלמות תופפות

68:27 במקהלות ברכו אלהים יהוה ממקור ישראל

68:28 שם בנימן צעיר רדם שרי יהודה רגמתם שרי זבלון שרי נפתלי

68:29 צוה אלהיך עזך עוזה אלהים זו פעלת לנו

68:30 מהיכלך על-ירושלם לך יובילו מלכים שי

68:31 גער חית קנה עדת אבירים בעגלי עמים מתרפס ברצי-כסף בזר עמים קרבות יחפצו

68:32 יאתיו חשמנים מני מצרים כוש תריץ ידיו לאלהים

68:33 ממלכות הארץ שירו לאלהים זמרו אדני סלה

68:34 לרכב בשמי שמי-קדם הן יתן בקולו קול עז

68:35 תנו עז לאלהים על-ישראל גאותו ועזו בשחקים

68:36 נורא אלהים ממקדשיך אל ישראל הוא נתן עז ותעצמות לעם ברוך אלהים

69:1 למנצח על-שושנים לדוד

69:2 הושיעני אלהים כי באו מים עד-נפש

69:3 טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי-מים ושבלת שטפתני

69:4 יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי

69:5 רבו משערות ראשי שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר אשר לא-גזלתי אז אשיב

69:6 אלהים אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממך לא-נכחדו

69:7 אל-יבשו בי קויך אדני יהוה צבאות אל-יכלמו בי מבקשיך אלהי ישראל

69:8 כי-עליך נשאתי חרפה כסתה כלמה פני

69:9 מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי

69:10 כי-קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי

69:11 ואבכה בצום נפשי ותהי לחרפות לי

69:12 ואתנה לבושי שק ואהי להם למשל

69:13 ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר

69:14 ואני תפלתי-לך יהוה עת רצון אלהים ברב-חסדך ענני באמת ישעך

69:15 הצילני מטיט ואל-אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי-מים

69:16 אל-תשטפני שבלת מים ואל-תבלעני מצולה ואל-תאטר-עלי באר פיה

69:17 ענני יהוה כי-טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי

69:18 ואל-תסתר פניך מעבדך כי-צר-לי מהר ענני

69:19 קרבה אל-נפשי גאלה למען איבי פדני

69:20 אתה ידעת חרפתי ובשתי וכלמתי נגדך כל-צוררי

69:21 חרפה שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי

69:22 ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ

69:23 יהי-שלחנם לפניהם לפח ולשלומים למוקש

69:24 תחשכנה עיניהם מראות ומתניהם תמיד המעד

69:25 שפך-עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם

69:26 תהי-טירתם נשמה באהליהם אל-יהי ישב

69:27 כי-אתה אשר-הכית רדפו ואל-מכאוב חלליך יספרו

69:28 תנה-עון על-עונם ואל-יבאו בצדקתך

69:29 ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל-יכתבו

69:30 ואני עני וכואב ישועתך אלהים תשגבני

69:31 אהללה שם-אלהים בשיר ואגדלנו בתודה

69:32 ותיטב ליהוה משור פר מקרן מפריס

69:33 ראו ענוים ישמחו דרשי אלהים ויחי לבבכם

69:34 כי-שמע אל-אביונים יהוה ואת-אסיריו לא בזה

69:35 יהללוהו שמים וארץ ימים וכל-רמש בם

69:36 כי אלהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה

69:37 וזרע עבדיו ינחלוה ואהבי שמו ישכנו-בה

70:1 למנצח לדוד להזכיר

70:2 אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה

70:3 יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי

70:4 ישובו על-עקב בשתם האמרים האח האח

70:5 ישישו וישמחו בך כל-מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך

70:6 ואני עני ואביון אלהים חושה-לי עזרי ומפלטי אתה יהוה אל-תאחר

71:1 בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם

71:2 בצדקתך תצילני ותפלטני הטה-אלי אזנך והושיעני

71:3 היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי-סלעי ומצודתי אתה

71:4 אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ

71:5 כי-אתה תקותי אדני יהוה מבטחי מנעורי

71:6 עליך נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד

71:7 כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי-עז

71:8 ימלא פי תהלתך כל-היום תפארתך

71:9 אל-תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל-תעזבני

71:10 כי-אמרו אויבי לי ושמרי נפשי נועצו יחדו

71:11 לאמר אלהים עזבו רדפו ותפשוהו כי-אין מציל

71:12 אלהים אל-תרחק ממני אלהי לעזרתי חישה

71:13 יבשו יכלו שטני נפשי יעטו חרפה וכלמה מבקשי רעתי

71:14 ואני תמיד איחל והוספתי על-כל-תהלתך

71:15 פי יספר צדקתך כל-היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות

71:16 אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך

71:17 אלהים למדתני מנעורי ועד-הנה אגיד נפלאותיך

71:18 וגם עד-זקנה ושיבה אלהים אל-תעזבני עד-אגיד זרועך לדור לכל-יבוא גבורתך

71:19 וצדקתך אלהים עד-מרום אשר-עשית גדלות אלהים מי כמוך

71:20 אשר הראיתנו צרות רבות ורעות תשוב תחיינו ומתהמות הארץ תשוב תעלני

71:21 תרב גדלתי ותסב תנחמני

71:22 גם-אני אודך בכלי-נבל אמתך אלהי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל

71:23 תרננה שפתי כי אזמרה-לך ונפשי אשר פדית

71:24 גם-לשוני כל-היום תהגה צדקתך כי-בשו כי-חפרו מבקשי רעתי

72:1 לשלמה אלהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן-מלך

72:2 ידין עמך בצדק וענייך במשפט

72:3 ישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה

72:4 ישפט עניי-עם יושיע לבני אביון וידכא עושק

72:5 ייראוך עם-שמש ולפני ירח דור דורים

72:6 ירד כמטר על-גז כרביבים זרזיף ארץ

72:7 יפרח-בימיו צדיק ורב שלום עד-בלי ירח

72:8 וירד מים עד-ים ומנהר עד-אפסי-ארץ

72:9 לפניו יכרעו ציים ואיביו עפר ילחכו

72:10 מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו

72:11 וישתחוו-לו כל-מלכים כל-גוים יעבדוהו

72:12 כי-יציל אביון משוע ועני ואין-עזר לו

72:13 יחס על-דל ואביון ונפשות אביונים יושיע

72:14 מתוך ומחמס יגאל נפשם וייקר דמם בעיניו

72:15 ויחי ויתן-לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל-היום יברכנהו

72:16 יהי פסת-בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ

72:17 יהי שמו לעולם לפני-שמש ינין שמו ויתברכו בו כל-גוים יאשרוהו

72:18 ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו

72:19 וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את-כל הארץ אמן ואמן

72:20 כלו תפלות דוד בן-ישי

73:1 מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים לברי לבב

73:2 ואני כמעט נטוי רגלי כאין שפכה אשרי

73:3 כי-קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה

73:4 כי אין חרצבות למותם ובריא אולם

73:5 בעמל אנוש אינמו ועם-אדם לא ינגעו

73:6 לכן ענקתמו גאוה יעטף-שית חמס למו

73:7 יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב

73:8 ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו

73:9 שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ

73:10 לכן ישיב עמו הלם ומי מלא ימצו למו

73:11 ואמרו איכה ידע-אל ויש דעה בעליון

73:12 הנה-אלה רשעים ושלוי עולם השגו-חיל

73:13 אך-ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי

73:14 ואהי נגוע כל-היום ותוכחתי לבקרים

73:15 אם-אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי

73:16 ואחשבה לדעת זאת עמל היא בעיני

73:17 עד-אבוא אל-מקדשי-אל אבינה לאחריתם

73:18 אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות

73:19 איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן-בלהות

73:20 כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה

73:21 כי יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן

73:22 ואני-בער ולא אדע בהמות הייתי עמך

73:23 ואני תמיד עמך אחזת ביד-ימיני

73:24 בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני

73:25 מי-לי בשמים ועמך לא-חפצתי בארץ

73:26 כלה שארי ולבבי צור-לבבי וחלקי אלהים לעולם

73:27 כי-הנה רחקיך יאבדו הצמתה כל-זונה ממך

73:28 ואני קרבת אלהים לי-טוב שתי באדני יהוה מחסי לספר כל-מלאכותיך

74:1 משכיל לאסף למה אלהים זנחת לנצח יעשן אפך בצאן מרעיתך

74:2 זכר עדתך קנית קדם גאלת שבט נחלתך הר-ציון זה שכנת בו

74:3 הרימה פעמיך למשאות נצח כל-הרע אויב בקדש

74:4 שאגו צרריך בקרב מועדך שמו אותתם אתות

74:5 יודע כמביא למעלה בסבך-עץ קרדמות

74:6 ועת פתוחיה יחד בכשיל וכילפת יהלמון

74:7 שלחו באש מקדשך לארץ חללו משכן-שמך

74:8 אמרו בלבם נינם יחד שרפו כל-מועדי-אל בארץ

74:9 אותתינו לא ראינו אין-עוד נביא ולא-אתנו ידע עד-מה

74:10 עד-מתי אלהים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח

74:11 למה תשיב ידך וימינך מקרב חוקך כלה

74:12 ואלהים מלכי מקדם פעל ישועות בקרב הארץ

74:13 אתה פוררת בעזך ים שברת ראשי תנינים על-המים

74:14 אתה רצצת ראשי לויתן תתננו מאכל לעם לציים

74:15 אתה בקעת מעין ונחל אתה הובשת נהרות איתן

74:16 לך יום אף-לך לילה אתה הכינות מאור ושמש

74:17 אתה הצבת כל-גבולות ארץ קיץ וחרף אתה יצרתם

74:18 זכר-זאת אויב חרף יהוה ועם נבל נאצו שמך

74:19 אל-תתן לחית נפש תורך חית ענייך אל-תשכח לנצח

74:20 הבט לברית כי מלאו מחשכי-ארץ נאות חמס

74:21 אל-ישב דך נכלם עני ואביון יהללו שמך

74:22 קומה אלהים ריבה ריבך זכר חרפתך מני-נבל כל-היום

74:23 אל-תשכח קול צרריך שאון קמיך עלה תמיד

75:1 למנצח אל-תשחת מזמור לאסף שיר

75:2 הודינו לך אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך

75:3 כי אקח מועד אני מישרים אשפט

75:4 נמגים ארץ וכל-ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה

75:5 אמרתי להוללים אל-תהלו ולרשעים אל-תרימו קרן

75:6 אל-תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק

75:7 כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים

75:8 כי-אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים

75:9 כי כוס ביד-יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך-שמריה ימצו ישתו כל רשעי-ארץ

75:10 ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב

75:11 וכל-קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק

76:1 למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר

76:2 נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו

76:3 ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון

76:4 שמה שבר רשפי-קשת מגן וחרב ומלחמה סלה

76:5 נאור אתה אדיר מהררי-טרף

76:6 אשתוללו אבירי לב נמו שנתם ולא-מצאו כל-אנשי-חיל ידיהם

76:7 מגערתך אלהי יעקב נרדם ורכב וסוס

76:8 אתה נורא אתה ומי-יעמד לפניך מאז אפך

76:9 משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה

76:10 בקום-למשפט אלהים להושיע כל-ענוי-ארץ סלה

76:11 כי-חמת אדם תודך שארית חמת תחגר

76:12 נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם כל-סביביו יובילו שי למורא

76:13 יבצר רוח נגידים נורא למלכי-ארץ

77:1 למנצח על-ידיתון לאסף מזמור

77:2 קולי אל-אלהים ואצעקה קולי אל-אלהים והאזין אלי

77:3 ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי

77:4 אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ותתעטף רוחי סלה

77:5 אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר

77:6 חשבתי ימים מקדם שנות עולמים

77:7 אזכרה נגינתי בלילה עם-לבבי אשיחה ויחפש רוחי

77:8 הלעולמים יזנח אדני ולא-יסיף לרצות עוד

77:9 האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר

77:10 השכח חנות אל אם-קפץ באף רחמיו סלה

77:11 ואמר חלותי היא שנות ימין עליון

77:12 אזכיר מעללי-יה כי-אזכרה מקדם פלאך

77:13 והגיתי בכל-פעלך ובעלילותיך אשיחה

77:14 אלהים בקדש דרכך מי-אל גדול כאלהים

77:15 אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך

77:16 גאלת בזרוע עמך בני-יעקב ויוסף סלה

77:17 ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות

77:18 זרמו מים עבות קול נתנו שחקים אף-חצציך יתהלכו

77:19 קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ

77:20 בים דרכך ושביליך במים רבים ועקבותיך לא נדעו

77:21 נחית כצאן עמך ביד-משה ואהרן

78:1 משכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי-פי

78:2 אפתחה במשל פי אביעה חידות מני-קדם

78:3 אשר שמענו ונדעם ואבותינו ספרו-לנו

78:4 לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה

78:5 ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל אשר צוה את-אבותינו להודיעם לבניהם

78:6 למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם

78:7 וישימו באלהים כסלם ולא ישכחו מעללי-אל ומצותיו ינצרו

78:8 ולא יהיו כאבותם דור סורר ומרה דור לא-הכין לבו ולא-נאמנה את-אל רוחו

78:9 בני-אפרים נושקי רומי-קשת הפכו ביום קרב

78:10 לא שמרו ברית אלהים ובתורתו מאנו ללכת

78:11 וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הראם

78:12 נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה-צען

78:13 בקע ים ויעבירם ויצב-מים כמו-נד

78:14 וינחם בענן יומם וכל-הלילה באור אש

78:15 יבקע צרים במדבר וישק כתהמות רבה

78:16 ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים

78:17 ויוסיפו עוד לחטא-לו למרות עליון בציה

78:18 וינסו-אל בלבבם לשאל-אכל לנפשם

78:19 וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שלחן במדבר

78:20 הן הכה-צור ויזובו מים ונחלים ישטפו הגם-לחם יוכל תת אם-יכין שאר לעמו

78:21 לכן שמע יהוה ויתעבר ואש נשקה ביעקב וגם-אף עלה בישראל

78:22 כי לא האמינו באלהים ולא בטחו בישועתו

78:23 ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח

78:24 וימטר עליהם מן לאכל ודגן-שמים נתן למו

78:25 לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע

78:26 יסע קדים בשמים וינהג בעזו תימן

78:27 וימטר עליהם כעפר שאר וכחול ימים עוף כנף

78:28 ויפל בקרב מחנהו סביב למשכנתיו

78:29 ויאכלו וישבעו מאד ותאותם יבא להם

78:30 לא-זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם

78:31 ואף אלהים עלה בהם ויהרג במשמניהם ובחורי ישראל הכריע

78:32 בכל-זאת חטאו-עוד ולא-האמינו בנפלאותיו

78:33 ויכל-בהבל ימיהם ושנותם בבהלה

78:34 אם-הרגם ודרשוהו ושבו ושחרו-אל

78:35 ויזכרו כי-אלהים צורם ואל עליון גאלם

78:36 ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו-לו

78:37 ולבם לא-נכון עמו ולא נאמנו בבריתו

78:38 והוא רחום יכפר עון ולא-ישחית והרבה להשיב אפו ולא-יעיר כל-חמתו

78:39 ויזכר כי-בשר המה רוח הולך ולא ישוב

78:40 כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישימון

78:41 וישובו וינסו אל וקדוש ישראל התוו

78:42 לא-זכרו את-ידו יום אשר-פדם מני-צר

78:43 אשר-שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה-צען

78:44 ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל-ישתיון

78:45 ישלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשחיתם

78:46 ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה

78:47 יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל

78:48 ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים

78:49 ישלח-בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים

78:50 יפלס נתיב לאפו לא-חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר

78:51 ויך כל-בכור במצרים ראשית אונים באהלי-חם

78:52 ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר

78:53 וינחם לבטח ולא פחדו ואת-אויביהם כסה הים

78:54 ויביאם אל-גבול קדשו הר-זה קנתה ימינו

78:55 ויגרש מפניהם גוים ויפילם בחבל נחלה וישכן באהליהם שבטי ישראל

78:56 וינסו וימרו את-אלהים עליון ועדותיו לא שמרו

78:57 ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשת רמיה

78:58 ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו

78:59 שמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישראל

78:60 ויטש משכן שלו אהל שכן באדם

78:61 ויתן לשבי עזו ותפארתו ביד-צר

78:62 ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר

78:63 בחוריו אכלה-אש ובתולתיו לא הוללו

78:64 כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה

78:65 ויקץ כישן אדני כגבור מתרונן מיין

78:66 ויך-צריו אחור חרפת עולם נתן למו

78:67 וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר

78:68 ויבחר את-שבט יהודה את-הר ציון אשר אהב

78:69 ויבן כמו-רמים מקדשו כארץ יסדה לעולם

78:70 ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן

78:71 מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו

78:72 וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם

79:1 מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את-היכל קדשך שמו את-ירושלם לעיים

79:2 נתנו את-נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו-ארץ

79:3 שפכו דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר

79:4 היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו

79:5 עד-מה יהוה תאנף לנצח תבער כמו-אש קנאתך

79:6 שפך חמתך אל-הגוים אשר לא-ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו

79:7 כי אכל את-יעקב ואת-נוהו השמו

79:8 אל-תזכר-לנו עונת ראשנים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד

79:9 עזרנו אלהי ישענו על-דבר כבוד-שמך והצילנו וכפר על-חטאתינו למען שמך

79:10 למה יאמרו הגוים איה אלהיהם יודע בגיים לעינינו נקמת דם-עבדיך השפוך

79:11 תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה

79:12 והשב לשכנינו שבעתים אל-חיקם חרפתם אשר חרפוך אדני

79:13 ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך

80:1 למנצח אל-ששנים עדות לאסף מזמור

80:2 רעה ישראל האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה

80:3 לפני אפרים ובנימן ומנשה עוררה את-גבורתך ולכה לישעתה לנו

80:4 אלהים השיבנו והאר פניך ונושעה

80:5 יהוה אלהים צבאות עד-מתי עשנת בתפלת עמך

80:6 האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש

80:7 תשימנו מדון לשכנינו ואיבינו ילעגו-למו

80:8 אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה

80:9 גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה

80:10 פנית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא-ארץ

80:11 כסו הרים צלה וענפיה ארזי-אל

80:12 תשלח קצירה עד-ים ואל-נהר יונקותיה

80:13 למה פרצת גדריה וארוה כל-עברי דרך

80:14 יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה

80:15 אלהים צבאות שוב-נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת

80:16 וכנה אשר-נטעה ימינך ועל-בן אמצתה לך

80:17 שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו

80:18 תהי-ידך על-איש ימינך על-בן-אדם אמצת לך

80:19 ולא-נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא

80:20 יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה

81:1 למנצח על-הגתית לאסף

81:2 הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב

81:3 שאו-זמרה ותנו-תף כנור נעים עם-נבל

81:4 תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו

81:5 כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב

81:6 עדות ביהוסף שמו בצאתו על-ארץ מצרים שפת לא-ידעתי אשמע

81:7 הסירותי מסבל שכמו כפיו מדוד תעברנה

81:8 בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על-מי מריבה סלה

81:9 שמע עמי ואעידה בך ישראל אם-תשמע-לי

81:10 לא-יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר

81:11 אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב-פיך ואמלאהו

81:12 ולא-שמע עמי לקולי וישראל לא-אבה לי

81:13 ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם

81:14 לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו

81:15 כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי

81:16 משנאי יהוה יכחשו-לו ויהי עתם לעולם

81:17 ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך

82:1 מזמור לאסף אלהים נצב בעדת-אל בקרב אלהים ישפט

82:2 עד-מתי תשפטו-עול ופני רשעים תשאו-סלה

82:3 שפטו-דל ויתום עני ורש הצדיקו

82:4 פלטו-דל ואביון מיד רשעים הצילו

82:5 לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל-מוסדי ארץ

82:6 אני-אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם

82:7 אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו

82:8 קומה אלהים שפטה הארץ כי-אתה תנחל בכל-הגוים

83:1 שיר מזמור לאסף

83:2 אלהים אל-דמי-לך אל-תחרש ואל-תשקט אל

83:3 כי-הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש

83:4 על-עמך יערימו סוד ויתיעצו על-צפוניך

83:5 אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא-יזכר שם-ישראל עוד

83:6 כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו

83:7 אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים

83:8 גבל ועמון ועמלק פלשת עם-ישבי צור

83:9 גם-אשור נלוה עמם היו זרוע לבני-לוט סלה

83:10 עשה-להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישון

83:11 נשמדו בעין-דאר היו דמן לאדמה

83:12 שיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כל-נסיכמו

83:13 אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלהים

83:14 אלהי שיתמו כגלגל כקש לפני-רוח

83:15 כאש תבער-יער וכלהבה תלהט הרים

83:16 כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם

83:17 מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה

83:18 יבשו ויבהלו עדי-עד ויחפרו ויאבדו

83:19 וידעו כי-אתה שמך יהוה לבדך עליון על-כל-הארץ

84:1 למנצח על-הגתית לבני-קרח מזמור

84:2 מה-ידידות משכנותיך יהוה צבאות

84:3 נכספה וגם-כלתה נפשי לחצרות יהוה לבי ובשרי ירננו אל אל-חי

84:4 גם-צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר-שתה אפרחיה את-מזבחותיך יהוה צבאות מלכי ואלהי

84:5 אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה

84:6 אשרי אדם עוז-לו בך מסלות בלבבם

84:7 עברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם-ברכות יעטה מורה

84:8 ילכו מחיל אל-חיל יראה אל-אלהים בציון

84:9 יהוה אלהים צבאות שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב סלה

84:10 מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך

84:11 כי טוב-יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי-רשע

84:12 כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע-טוב להלכים בתמים

84:13 יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך

85:1 למנצח לבני-קרח מזמור

85:2 רצית יהוה ארצך שבת שבות יעקב

85:3 נשאת עון עמך כסית כל-חטאתם סלה

85:4 אספת כל-עברתך השיבות מחרון אפך

85:5 שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו

85:6 הלעולם תאנף-בנו תמשך אפך לדר ודר

85:7 הלא-אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו-בך

85:8 הראנו יהוה חסדך וישעך תתן-לנו

85:9 אשמעה מה-ידבר האל יהוה כי ידבר שלום אל-עמו ואל-חסידיו ואל-ישובו לכסלה

85:10 אך קרוב ליראיו ישעו לשכן כבוד בארצנו

85:11 חסד-ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו

85:12 אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף

85:13 גם-יהוה יתן הטוב וארצנו תתן יבולה

85:14 צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו

86:1 תפלה לדוד הטה-יהוה אזנך ענני כי-עני ואביון אני

86:2 שמרה נפשי כי-חסיד אני הושע עבדך אתה אלהי הבוטח אליך

86:3 חנני אדני כי אליך אקרא כל-היום

86:4 שמח נפש עבדך כי אליך אדני נפשי אשא

86:5 כי-אתה אדני טוב וסלח ורב-חסד לכל-קראיך

86:6 האזינה יהוה תפלתי והקשיבה בקול תחנונותי

86:7 ביום צרתי אקראך כי תענני

86:8 אין-כמוך באלהים אדני ואין כמעשיך

86:9 כל-גוים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדני ויכבדו לשמך

86:10 כי-גדול אתה ועשה נפלאות אתה אלהים לבדך

86:11 הורני יהוה דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך

86:12 אודך אדני אלהי בכל-לבבי ואכבדה שמך לעולם

86:13 כי-חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה

86:14 אלהים זדים קמו-עלי ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם

86:15 ואתה אדני אל-רחום וחנון ארך אפים ורב-חסד ואמת

86:16 פנה אלי וחנני תנה-עזך לעבדך והושיעה לבן-אמתך

86:17 עשה-עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי-אתה יהוה עזרתני ונחמתני

87:1 לבני-קרח מזמור שיר יסודתו בהררי-קדש

87:2 אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב

87:3 נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה

87:4 אזכיר רהב ובבל לידעי הנה פלשת וצור עם-כוש זה ילד-שם

87:5 ולציון יאמר איש ואיש ילד-בה והוא יכוננה עליון

87:6 יהוה יספר בכתוב עמים זה ילד-שם סלה

87:7 ושרים כחללים כל-מעיני בך

88:1 שיר מזמור לבני קרח למנצח על-מחלת לענות משכיל להימן האזרחי

88:2 יהוה אלהי ישועתי יום-צעקתי בלילה נגדך

88:3 תבוא לפניך תפלתי הטה-אזנך לרנתי

88:4 כי-שבעה ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו

88:5 נחשבתי עם-יורדי בור הייתי כגבר אין-איל

88:6 במתים חפשי כמו חללים שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו

88:7 שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות

88:8 עלי סמכה חמתך וכל-משבריך ענית סלה

88:9 הרחקת מידעי ממני שתני תועבות למו כלא ולא אצא

88:10 עיני דאבה מני עני קראתיך יהוה בכל-יום שטחתי אליך כפי

88:11 הלמתים תעשה-פלא אם-רפאים יקומו יודוך סלה

88:12 היספר בקבר חסדך אמונתך באבדון

88:13 היודע בחשך פלאך וצדקתך בארץ נשיה

88:14 ואני אליך יהוה שועתי ובבקר תפלתי תקדמך

88:15 למה יהוה תזנח נפשי תסתיר פניך ממני

88:16 עני אני וגוע מנער נשאתי אמיך אפונה

88:17 עלי עברו חרוניך בעותיך צמתותני

88:18 סבוני כמים כל-היום הקיפו עלי יחד

88:19 הרחקת ממני אהב ורע מידעי מחשך

89:1 משכיל לאיתן האזרחי

89:2 חסדי יהוה עולם אשירה לדר ודר אודיע אמונתך בפי

89:3 כי-אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכן אמונתך בהם

89:4 כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי

89:5 עד-עולם אכין זרעך ובניתי לדר-ודור כסאך סלה

89:6 ויודו שמים פלאך יהוה אף-אמונתך בקהל קדשים

89:7 כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים

89:8 אל נערץ בסוד-קדשים רבה ונורא על-כל-סביביו

89:9 יהוה אלהי צבאות מי-כמוך חסין יה ואמונתך סביבותיך

89:10 אתה מושל בגאות הים בשוא גליו אתה תשבחם

89:11 אתה דכאת כחלל רהב בזרוע עזך פזרת אויביך

89:12 לך שמים אף-לך ארץ תבל ומלאה אתה יסדתם

89:13 צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון בשמך ירננו

89:14 לך זרוע עם-גבורה תעז ידך תרום ימינך

89:15 צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך

89:16 אשרי העם יודעי תרועה יהוה באור-פניך יהלכון

89:17 בשמך יגילון כל-היום ובצדקתך ירומו

89:18 כי-תפארת עזמו אתה וברצנך תרים קרננו

89:19 כי ליהוה מגננו ולקדוש ישראל מלכנו

89:20 אז דברת-בחזון לחסידיך ותאמר שויתי עזר על-גבור הרימותי בחור מעם

89:21 מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו

89:22 אשר ידי תכון עמו אף-זרועי תאמצנו

89:23 לא-ישא אויב בו ובן-עולה לא יעננו

89:24 וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף

89:25 ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו

89:26 ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו

89:27 הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי

89:28 אף-אני בכור אתנהו עליון למלכי-ארץ

89:29 לעולם אשמור-לו חסדי ובריתי נאמנת לו

89:30 ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים

89:31 אם-יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון

89:32 אם-חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו

89:33 ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם

89:34 וחסדי לא-אפיר מעמו ולא-אשקר באמונתי

89:35 לא-אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה

89:36 אחת נשבעתי בקדשי אם-לדוד אכזב

89:37 זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי

89:38 כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה

89:39 ואתה זנחת ותמאס התעברת עם-משיחך

89:40 נארתה ברית עבדך חללת לארץ נזרו

89:41 פרצת כל-גדרתיו שמת מבצריו מחתה

89:42 שסהו כל-עברי דרך היה חרפה לשכניו

89:43 הרימות ימין צריו השמחת כל-אויביו

89:44 אף-תשיב צור חרבו ולא הקימתו במלחמה

89:45 השבת מטהרו וכסאו לארץ מגרתה

89:46 הקצרת ימי עלומיו העטית עליו בושה סלה

89:47 עד-מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו-אש חמתך

89:48 זכר-אני מה-חלד על-מה-שוא בראת כל-בני-אדם

89:49 מי גבר יחיה ולא יראה-מות ימלט נפשו מיד-שאול סלה

89:50 איה חסדיך הראשנים אדני נשבעת לדוד באמונתך

89:51 זכר אדני חרפת עבדיך שאתי בחיקי כל-רבים עמים

89:52 אשר חרפו אויביך יהוה אשר חרפו עקבות משיחך

89:53 ברוך יהוה לעולם אמן ואמן

90:1 תפלה למשה איש-האלהים אדני מעון אתה היית לנו בדר ודר

90:2 בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד-עולם אתה אל

90:3 תשב אנוש עד-דכא ותאמר שובו בני-אדם

90:4 כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשמורה בלילה

90:5 זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף

90:6 בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש

90:7 כי-כלינו באפך ובחמתך נבהלנו

90:8 שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך

90:9 כי כל-ימינו פנו בעברתך כלינו שנינו כמו-הגה

90:10 ימי-שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה ורהבם עמל ואון כי-גז חיש ונעפה

90:11 מי-יודע עז אפך וכיראתך עברתך

90:12 למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה

90:13 שובה יהוה עד-מתי והנחם על-עבדיך

90:14 שבענו בבקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל-ימינו

90:15 שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה

90:16 יראה אל-עבדיך פעלך והדרך על-בניהם

90:17 ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו

91:1 ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן

91:2 אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח-בו

91:3 כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות

91:4 באברתו יסך לך ותחת-כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו

91:5 לא-תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם

91:6 מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים

91:7 יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש

91:8 רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה

91:9 כי-אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך

91:10 לא-תאנה אליך רעה ונגע לא-יקרב באהלך

91:11 כי מלאכיו יצוה-לך לשמרך בכל-דרכיך

91:12 על-כפים ישאונך פן-תגף באבן רגלך

91:13 על-שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין

91:14 כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי-ידע שמי

91:15 יקראני ואענהו עמו-אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו

91:16 ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי

92:1 מזמור שיר ליום השבת

92:2 טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון

92:3 להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות

92:4 עלי-עשור ועלי-נבל עלי הגיון בכנור

92:5 כי שמחתני יהוה בפעלך במעשי ידיך ארנן

92:6 מה-גדלו מעשיך יהוה מאד עמקו מחשבתיך

92:7 איש-בער לא ידע וכסיל לא-יבין את-זאת

92:8 בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל-פעלי און להשמדם עדי-עד

92:9 ואתה מרום לעלם יהוה

92:10 כי הנה איביך יהוה כי-הנה איביך יאבדו יתפרדו כל-פעלי און

92:11 ותרם כראים קרני בלתי בשמן רענן

92:12 ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני

92:13 צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה

92:14 שתולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו

92:15 עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו

92:16 להגיד כי-ישר יהוה צורי ולא-עלתה בו

93:1 יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף-תכון תבל בל-תמוט

93:2 נכון כסאך מאז מעולם אתה

93:3 נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים

93:4 מקלות מים רבים אדירים משברי-ים אדיר במרום יהוה

93:5 עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה-קדש יהוה לארך ימים

94:1 אל-נקמות יהוה אל נקמות הופיע

94:2 הנשא שפט הארץ השב גמול על-גאים

94:3 עד-מתי רשעים יהוה עד-מתי רשעים יעלזו

94:4 יביעו ידברו עתק יתאמרו כל-פעלי און

94:5 עמך יהוה ידכאו ונחלתך יענו

94:6 אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו

94:7 ויאמרו לא יראה-יה ולא-יבין אלהי יעקב

94:8 בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו

94:9 הנטע אזן הלא ישמע אם-יצר עין הלא יביט

94:10 היסר גוים הלא יוכיח המלמד אדם דעת

94:11 יהוה ידע מחשבות אדם כי-המה הבל

94:12 אשרי הגבר אשר-תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו

94:13 להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע שחת

94:14 כי לא-יטש יהוה עמו ונחלתו לא יעזב

94:15 כי-עד-צדק ישוב משפט ואחריו כל-ישרי-לב

94:16 מי-יקום לי עם-מרעים מי-יתיצב לי עם-פעלי און

94:17 לולי יהוה עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי

94:18 אם-אמרתי מטה רגלי חסדך יהוה יסעדני

94:19 ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי

94:20 היחברך כסא הוות יצר עמל עלי-חק

94:21 יגודו על-נפש צדיק ודם נקי ירשיעו

94:22 ויהי יהוה לי למשגב ואלהי לצור מחסי

94:23 וישב עליהם את-אונם וברעתם יצמיתם יצמיתם יהוה אלהינו

95:1 לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו

95:2 נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו

95:3 כי אל גדול יהוה ומלך גדול על-כל-אלהים

95:4 אשר בידו מחקרי-ארץ ותועפות הרים לו

95:5 אשר-לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו

95:6 באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני-יהוה עשנו

95:7 כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם-בקלו תשמעו

95:8 אל-תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר

95:9 אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם-ראו פעלי

95:10 ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא-ידעו דרכי

95:11 אשר-נשבעתי באפי אם-יבאון אל-מנוחתי

96:1 שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל-הארץ

96:2 שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיום-ליום ישועתו

96:3 ספרו בגוים כבודו בכל-העמים נפלאותיו

96:4 כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על-כל-אלהים

96:5 כי כל-אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה

96:6 הוד-והדר לפניו עז ותפארת במקדשו

96:7 הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז

96:8 הבו ליהוה כבוד שמו שאו-מנחה ובאו לחצרותיו

96:9 השתחוו ליהוה בהדרת-קדש חילו מפניו כל-הארץ

96:10 אמרו בגוים יהוה מלך אף-תכון תבל בל-תמוט ידין עמים במישרים

96:11 ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו

96:12 יעלז שדי וכל-אשר-בו אז ירננו כל-עצי-יער

96:13 לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט-תבל בצדק ועמים באמונתו

97:1 יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים

97:2 ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו

97:3 אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו

97:4 האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ

97:5 הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל-הארץ

97:6 הגידו השמים צדקו וראו כל-העמים כבודו

97:7 יבשו כל-עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו-לו כל-אלהים

97:8 שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה

97:9 כי-אתה יהוה עליון על-כל-הארץ מאד נעלית על-כל-אלהים

97:10 אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם

97:11 אור זרע לצדיק ולישרי-לב שמחה

97:12 שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו

98:1 מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי-נפלאות עשה הושיעה-לו ימינו וזרוע קדשו

98:2 הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו

98:3 זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל-אפסי-ארץ את ישועת אלהינו

98:4 הריעו ליהוה כל-הארץ פצחו ורננו וזמרו

98:5 זמרו ליהוה בכנור בכנור וקול זמרה

98:6 בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלך יהוה

98:7 ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה

98:8 נהרות ימחאו-כף יחד הרים ירננו

98:9 לפני-יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט-תבל בצדק ועמים במישרים

99:1 יהוה מלך ירגזו עמים ישב כרובים תנוט הארץ

99:2 יהוה בציון גדול ורם הוא על-כל-העמים

99:3 יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא

99:4 ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית

99:5 רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא

99:6 משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל-יהוה והוא יענם

99:7 בעמוד ענן ידבר אליהם שמרו עדתיו וחק נתן-למו

99:8 יהוה אלהינו אתה עניתם אל נשא היית להם ונקם על-עלילותם

99:9 רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו כי-קדוש יהוה אלהינו

100:1 מזמור לתודה הריעו ליהוה כל-הארץ

100:2 עבדו את-יהוה בשמחה באו לפניו ברננה

100:3 דעו כי-יהוה הוא אלהים הוא-עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו

100:4 באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו-לו ברכו שמו

100:5 כי-טוב יהוה לעולם חסדו ועד-דר ודר אמונתו

101:1 לדוד מזמור חסד-ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה

101:2 אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם-לבבי בקרב ביתי

101:3 לא-אשית לנגד עיני דבר-בליעל עשה-סטים שנאתי לא ידבק בי

101:4 לבב עקש יסור ממני רע לא אדע

101:5 מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה-עינים ורחב לבב אתו לא אוכל

101:6 עיני בנאמני-ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני

101:7 לא-ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא-יכון לנגד עיני

101:8 לבקרים אצמית כל-רשעי-ארץ להכרית מעיר-יהוה כל-פעלי און

102:1 תפלה לעני כי-יעטף ולפני יהוה ישפך שיחו

102:2 יהוה שמעה תפלתי ושועתי אליך תבוא

102:3 אל-תסתר פניך ממני ביום צר לי הטה-אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני

102:4 כי-כלו בעשן ימי ועצמותי כמו-קד נחרו

102:5 הוכה-כעשב ויבש לבי כי-שכחתי מאכל לחמי

102:6 מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי

102:7 דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות

102:8 שקדתי ואהיה כצפור בודד על-גג

102:9 כל-היום חרפוני אויבי מהוללי בי נשבעו

102:10 כי-אפר כלחם אכלתי ושקוי בבכי מסכתי

102:11 מפני-זעמך וקצפך כי נשאתני ותשליכני

102:12 ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש

102:13 ואתה יהוה לעולם תשב וזכרך לדר ודר

102:14 אתה תקום תרחם ציון כי-עת לחננה כי-בא מועד

102:15 כי-רצו עבדיך את-אבניה ואת-עפרה יחננו

102:16 וייראו גוים את-שם יהוה וכל-מלכי הארץ את-כבודך

102:17 כי-בנה יהוה ציון נראה בכבודו

102:18 פנה אל-תפלת הערער ולא-בזה את-תפלתם

102:19 תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל-יה

102:20 כי-השקיף ממרום קדשו יהוה משמים אל-ארץ הביט

102:21 לשמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה

102:22 לספר בציון שם יהוה ותהלתו בירושלם

102:23 בהקבץ עמים יחדו וממלכות לעבד את-יהוה

102:24 ענה בדרך כחו קצר ימי

102:25 אמר אלי אל-תעלני בחצי ימי בדור דורים שנותיך

102:26 לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים

102:27 המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו

102:28 ואתה-הוא ושנותיך לא יתמו

102:29 בני-עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון

103:1 לדוד ברכי נפשי את-יהוה וכל-קרבי את-שם קדשו

103:2 ברכי נפשי את-יהוה ואל-תשכחי כל-גמוליו

103:3 הסלח לכל-עונכי הרפא לכל-תחלאיכי

103:4 הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים

103:5 המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי

103:6 עשה צדקות יהוה ומשפטים לכל-עשוקים

103:7 יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו

103:8 רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב-חסד

103:9 לא-לנצח יריב ולא לעולם יטור

103:10 לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו

103:11 כי כגבה שמים על-הארץ גבר חסדו על-יראיו

103:12 כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את-פשעינו

103:13 כרחם אב על-בנים רחם יהוה על-יראיו

103:14 כי-הוא ידע יצרנו זכור כי-עפר אנחנו

103:15 אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ

103:16 כי רוח עברה-בו ואיננו ולא-יכירנו עוד מקומו

103:17 וחסד יהוה מעולם ועד-עולם על-יראיו וצדקתו לבני בנים

103:18 לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם

103:19 יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה

103:20 ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו

103:21 ברכו יהוה כל-צבאיו משרתיו עשי רצונו

103:22 ברכו יהוה כל-מעשיו בכל-מקמות ממשלתו ברכי נפשי את-יהוה

104:1 ברכי נפשי את-יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת

104:2 עטה-אור כשלמה נוטה שמים כיריעה

104:3 המקרה במים עליותיו השם-עבים רכובו המהלך על-כנפי-רוח

104:4 עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט

104:5 יסד-ארץ על-מכוניה בל-תמוט עולם ועד

104:6 תהום כלבוש כסיתו על-הרים יעמדו-מים

104:7 מן-גערתך ינוסון מן-קול רעמך יחפזון

104:8 יעלו הרים ירדו בקעות אל-מקום זה יסדת להם

104:9 גבול-שמת בל-יעברון בל-ישובון לכסות הארץ

104:10 המשלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון

104:11 ישקו כל-חיתו שדי ישברו פראים צמאם

104:12 עליהם עוף-השמים ישכון מבין עפאים יתנו-קול

104:13 משקה הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ

104:14 מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן-הארץ

104:15 ויין ישמח לבב-אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב-אנוש יסעד

104:16 ישבעו עצי יהוה ארזי לבנון אשר נטע

104:17 אשר-שם צפרים יקננו חסידה ברושים ביתה

104:18 הרים הגבהים ליעלים סלעים מחסה לשפנים

104:19 עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו

104:20 תשת-חשך ויהי לילה בו-תרמש כל-חיתו-יער

104:21 הכפירים שאגים לטרף ולבקש מאל אכלם

104:22 תזרח השמש יאספון ואל-מעונתם ירבצון

104:23 יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי-ערב

104:24 מה-רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך

104:25 זה הים גדול ורחב ידים שם-רמש ואין מספר חיות קטנות עם-גדלות

104:26 שם אניות יהלכון לויתן זה-יצרת לשחק-בו

104:27 כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו

104:28 תתן להם ילקטון תפתח ידך ישבעון טוב

104:29 תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל-עפרם ישובון

104:30 תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה

104:31 יהי כבוד יהוה לעולם ישמח יהוה במעשיו

104:32 המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו

104:33 אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי

104:34 יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה

104:35 יתמו חטאים מן-הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את-יהוה הללו-יה

105:1 הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו

105:2 שירו-לו זמרו-לו שיחו בכל-נפלאותיו

105:3 התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה

105:4 דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד

105:5 זכרו נפלאותיו אשר-עשה מפתיו ומשפטי-פיו

105:6 זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו

105:7 הוא יהוה אלהינו בכל-הארץ משפטיו

105:8 זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור

105:9 אשר כרת את-אברהם ושבועתו לישחק

105:10 ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם

105:11 לאמר לך אתן את-ארץ-כנען חבל נחלתכם

105:12 בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה

105:13 ויתהלכו מגוי אל-גוי מממלכה אל-עם אחר

105:14 לא-הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים

105:15 אל-תגעו במשיחי ולנביאי אל-תרעו

105:16 ויקרא רעב על-הארץ כל-מטה-לחם שבר

105:17 שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף

105:18 ענו בכבל רגליו ברזל באה נפשו

105:19 עד-עת בא-דברו אמרת יהוה צרפתהו

105:20 שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו

105:21 שמו אדון לביתו ומשל בכל-קנינו

105:22 לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם

105:23 ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ-חם

105:24 ויפר את-עמו מאד ויעצמהו מצריו

105:25 הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו

105:26 שלח משה עבדו אהרן אשר בחר-בו

105:27 שמו-בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם

105:28 שלח חשך ויחשך ולא-מרו את-דברוו

105:29 הפך את-מימיהם לדם וימת את-דגתם

105:30 שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם

105:31 אמר ויבא ערב כנים בכל-גבולם

105:32 נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם

105:33 ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם

105:34 אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר

105:35 ויאכל כל-עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם

105:36 ויך כל-בכור בארצם ראשית לכל-אונם

105:37 ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל

105:38 שמח מצרים בצאתם כי-נפל פחדם עליהם

105:39 פרש ענן למסך ואש להאיר לילה

105:40 שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם

105:41 פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר

105:42 כי-זכר את-דבר קדשו את-אברהם עבדו

105:43 ויוצא עמו בששון ברנה את-בחיריו

105:44 ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו

105:45 בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו-יה

106:1 הללויה הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו

106:2 מי ימלל גבורות יהוה ישמיע כל-תהלתו

106:3 אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל-עת

106:4 זכרני יהוה ברצון עמך פקדני בישועתך

106:5 לראות בטובת בחיריך לשמח בשמחת גויך להתהלל עם-נחלתך

106:6 חטאנו עם-אבותינו העוינו הרשענו

106:7 אבותינו במצרים לא-השכילו נפלאותיך לא זכרו את-רב חסדיך וימרו על-ים בים-סוף

106:8 ויושיעם למען שמו להודיע את-גבורתו

106:9 ויגער בים-סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר

106:10 ויושיעם מיד שונא ויגאלם מיד אויב

106:11 ויכסו-מים צריהם אחד מהם לא נותר

106:12 ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו

106:13 מהרו שכחו מעשיו לא-חכו לעצתו

106:14 ויתאוו תאוה במדבר וינסו-אל בישימון

106:15 ויתן להם שאלתם וישלח רזון בנפשם

106:16 ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש יהוה

106:17 תפתח-ארץ ותבלע דתן ותכס על-עדת אבירם

106:18 ותבער-אש בעדתם להבה תלהט רשעים

106:19 יעשו-עגל בחרב וישתחוו למסכה

106:20 וימירו את-כבודם בתבנית שור אכל עשב

106:21 שכחו אל מושיעם עשה גדלות במצרים

106:22 נפלאות בארץ חם נוראות על-ים-סוף

106:23 ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית

106:24 וימאסו בארץ חמדה לא-האמינו לדברו

106:25 וירגנו באהליהם לא שמעו בקול יהוה

106:26 וישא ידו להם להפיל אותם במדבר

106:27 ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות

106:28 ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים

106:29 ויכעיסו במעלליהם ותפרץ-בם מגפה

106:30 ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה

106:31 ותחשב לו לצדקה לדר ודר עד-עולם

106:32 ויקציפו על-מי מריבה וירע למשה בעבורם

106:33 כי-המרו את-רוחו ויבטא בשפתיו

106:34 לא-השמידו את-העמים אשר אמר יהוה להם

106:35 ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם

106:36 ויעבדו את-עצביהם ויהיו להם למוקש

106:37 ויזבחו את-בניהם ואת-בנותיהם לשדים

106:38 וישפכו דם נקי דם-בניהם ובנותיהם אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ בדמים

106:39 ויטמאו במעשיהם ויזנו במעלליהם

106:40 ויחר-אף יהוה בעמו ויתעב את-נחלתו

106:41 ויתנם ביד-גוים וימשלו בהם שנאיהם

106:42 וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם

106:43 פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם

106:44 וירא בצר להם בשמעו את-רנתם

106:45 ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו

106:46 ויתן אותם לרחמים לפני כל-שוביהם

106:47 הושיענו יהוה אלהינו וקבצנו מן-הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך

106:48 ברוך-יהוה אלהי ישראל מן-העולם ועד העולם ואמר כל-העם אמן הללו-יה

107:1 הדו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו

107:2 יאמרו גאולי יהוה אשר גאלם מיד-צר

107:3 ומארצות קבצם ממזרח וממערב מצפון ומים

107:4 תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו

107:5 רעבים גם-צמאים נפשם בהם תתעטף

107:6 ויצעקו אל-יהוה בצר להם ממצוקותיהם יצילם

107:7 וידריכם בדרך ישרה ללכת אל-עיר מושב

107:8 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם

107:9 כי-השביע נפש שקקה ונפש רעבה מלא-טוב

107:10 ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל

107:11 כי-המרו אמרי-אל ועצת עליון נאצו

107:12 ויכנע בעמל לבם כשלו ואין עזר

107:13 ויזעקו אל-יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם

107:14 יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק

107:15 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם

107:16 כי-שבר דלתות נחשת ובריחי ברזל גדע

107:17 אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו

107:18 כל-אכל תתעב נפשם ויגיעו עד-שערי מות

107:19 ויזעקו אל-יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם

107:20 ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם

107:21 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם

107:22 ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה

107:23 יורדי הים באניות עשי מלאכה במים רבים

107:24 המה ראו מעשי יהוה ונפלאותיו במצולה

107:25 ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו

107:26 יעלו שמים ירדו תהומות נפשם ברעה תתמוגג

107:27 יחוגו וינועו כשכור וכל-חכמתם תתבלע

107:28 ויצעקו אל-יהוה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם

107:29 יקם סערה לדממה ויחשו גליהם

107:30 וישמחו כי-ישתקו וינחם אל-מחוז חפצם

107:31 יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם

107:32 וירממוהו בקהל-עם ובמושב זקנים יהללוהו

107:33 ישם נהרות למדבר ומצאי מים לצמאון

107:34 ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה

107:35 ישם מדבר לאגם-מים וארץ ציה למצאי מים

107:36 ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב

107:37 ויזרעו שדות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה

107:38 ויברכם וירבו מאד ובהמתם לא ימעיט

107:39 וימעטו וישחו מעצר רעה ויגון

107:40 שפך בוז על-נדיבים ויתעם בתהו לא-דרך

107:41 וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות

107:42 יראו ישרים וישמחו וכל-עולה קפצה פיה

107:43 מי-חכם וישמר-אלה ויתבוננו חסדי יהוה

108:1 שיר מזמור לדוד

108:2 נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף-כבודי

108:3 עורה הנבל וכנור אעירה שחר

108:4 אודך בעמים יהוה ואזמרך בל-אמים

108:5 כי-גדול מעל-שמים חסדך ועד-שחקים אמתך

108:6 רומה על-שמים אלהים ועל כל-הארץ כבודך

108:7 למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני

108:8 אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד

108:9 לי גלעד לי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי

108:10 מואב סיר רחצי על-אדום אשליך נעלי עלי-פלשת אתרועע

108:11 מי יבלני עיר מבצר מי נחני עד-אדום

108:12 הלא-אלהים זנחתנו ולא-תצא אלהים בצבאתינו

108:13 הבה-לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם

108:14 באלהים נעשה-חיל והוא יבוס צרינו

109:1 למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי אל-תחרש

109:2 כי פי רשע ופי-מרמה עלי פתחו דברו אתי לשון שקר

109:3 ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם

109:4 תחת-אהבתי ישטנוני ואני תפלה

109:5 וישימו עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי

109:6 הפקד עליו רשע ושטן יעמד על-ימינו

109:7 בהשפטו יצא רשע ותפלתו תהיה לחטאה

109:8 יהיו-ימיו מעטים פקדתו יקח אחר

109:9 יהיו-בניו יתומים ואשתו אלמנה

109:10 ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם

109:11 ינקש נושה לכל-אשר-לו ויבזו זרים יגיעו

109:12 אל-יהי-לו משך חסד ואל-יהי חונן ליתומיו

109:13 יהי-אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם

109:14 יזכר עון אבתיו אל-יהוה וחטאת אמו אל-תמח

109:15 יהיו נגד-יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם

109:16 יען אשר לא זכר עשות חסד וירדף איש-עני ואביון ונכאה לבב למותת

109:17 ויאהב קללה ותבואהו ולא-חפץ בברכה ותרחק ממנו

109:18 וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו

109:19 תהי-לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרה

109:20 זאת פעלת שטני מאת יהוה והדברים רע על-נפשי

109:21 ואתה יהוה אדני עשה-אתי למען שמך כי-טוב חסדך הצילני

109:22 כי-עני ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי

109:23 כצל-כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה

109:24 ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן

109:25 ואני הייתי חרפה להם יראוני יניעון ראשם

109:26 עזרני יהוה אלהי הושיעני כחסדך

109:27 וידעו כי-ידך זאת אתה יהוה עשיתה

109:28 יקללו-המה ואתה תברך קמו ויבשו ועבדך ישמח

109:29 ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשתם

109:30 אודה יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו

109:31 כי-יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו

110:1 לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד-אשית איביך הדם לרגליך

110:2 מטה-עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך

110:3 עמך נדבת ביום חילך בהדרי-קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך

110:4 נשבע יהוה ולא ינחם אתה-כהן לעולם על-דברתי מלכי-צדק

110:5 אדני על-ימינך מחץ ביום-אפו מלכים

110:6 ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על-ארץ רבה

110:7 מנחל בדרך ישתה על-כן ירים ראש

111:1 הללו יה אודה יהוה בכל-לבב בסוד ישרים ועדה

111:2 גדלים מעשי יהוה דרושים לכל-חפציהם

111:3 הוד-והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד

111:4 זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה

111:5 טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו

111:6 כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים

111:7 מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל-פקודיו

111:8 סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר

111:9 פדות שלח לעמו צוה-לעולם בריתו קדוש ונורא שמו

111:10 ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל-עשיהם תהלתו עמדת לעד

112:1 הללו יה אשרי-איש ירא את-יהוה במצותיו חפץ מאד

112:2 גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך

112:3 הון-ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד

112:4 זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק

112:5 טוב-איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט

112:6 כי-לעולם לא-ימוט לזכר עולם יהיה צדיק

112:7 משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה

112:8 סמוך לבו לא יירא עד אשר-יראה בצריו

112:9 פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד

112:10 רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד

113:1 הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את-שם יהוה

113:2 יהי שם יהוה מברך מעתה ועד-עולם

113:3 ממזרח-שמש עד-מבואו מהלל שם יהוה

113:4 רם על-כל-גוים יהוה על השמים כבודו

113:5 מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת

113:6 המשפילי לראות בשמים ובארץ

113:7 מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון

113:8 להושיבי עם-נדיבים עם נדיבי עמו

113:9 מושיבי עקרת הבית אם-הבנים שמחה הללו-יה

114:1 בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לעז

114:2 היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו

114:3 הים ראה וינס הירדן יסב לאחור

114:4 ההרים רקדו כאילים גבעות כבני-צאן

114:5 מה-לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור

114:6 ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני-צאן

114:7 מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב

114:8 ההפכי הצור אגם-מים חלמיש למעינו-מים

115:1 לא לנו יהוה לא לנו כי-לשמך תן כבוד על-חסדך על-אמתך

115:2 למה יאמרו הגוים איה-נא אלהיהם

115:3 ואלהינו בשמים כל אשר-חפץ עשה

115:4 עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם

115:5 פה-להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו

115:6 אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון

115:7 ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא-יהגו בגרונם

115:8 כמוהם יהיו עשיהם כל אשר-בטח בהם

115:9 ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא

115:10 בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא

115:11 יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא

115:12 יהוה זכרנו יברך יברך את-בית ישראל יברך את-בית אהרן

115:13 יברך יראי יהוה הקטנים עם-הגדלים

115:14 יסף יהוה עליכם עליכם ועל-בניכם

115:15 ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ

115:16 השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני-אדם

115:17 לא המתים יהללו-יה ולא כל-ירדי דומה

115:18 ואנחנו נברך יה מעתה ועד-עולם הללו-יה

116:1 אהבתי כי-ישמע יהוה את-קולי תחנוני

116:2 כי-הטה אזנו לי ובימי אקרא

116:3 אפפוני חבלי-מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא

116:4 ובשם-יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי

116:5 חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם

116:6 שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע

116:7 שובי נפשי למנוחיכי כי-יהוה גמל עליכי

116:8 כי חלצת נפשי ממות את-עיני מן-דמעה את-רגלי מדחי

116:9 אתהלך לפני יהוה בארצות החיים

116:10 האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד

116:11 אני אמרתי בחפזי כל-האדם כזב

116:12 מה-אשיב ליהוה כל-תגמולוהי עלי

116:13 כוס-ישועות אשא ובשם יהוה אקרא

116:14 נדרי ליהוה אשלם נגדה-נא לכל-עמו

116:15 יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו

116:16 אנה יהוה כי-אני עבדך אני-עבדך בן-אמתך פתחת למוסרי

116:17 לך-אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא

116:18 נדרי ליהוה אשלם נגדה-נא לכל-עמו

116:19 בחצרות בית יהוה בתוככי ירושלם הללו-יה

117:1 הללו את-יהוה כל-גוים שבחוהו כל-האמים

117:2 כי גבר עלינו חסדו ואמת-יהוה לעולם הללו-יה

118:1 הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו

118:2 יאמר-נא ישראל כי לעולם חסדו

118:3 יאמרו-נא בית-אהרן כי לעולם חסדו

118:4 יאמרו-נא יראי יהוה כי לעולם חסדו

118:5 מן-המצר קראתי יה ענני במרחב יה

118:6 יהוה לי לא אירא מה-יעשה לי אדם

118:7 יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי

118:8 טוב לחסות ביהוה מבטח באדם

118:9 טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים

118:10 כל-גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם

118:11 סבוני גם-סבבוני בשם יהוה כי אמילם

118:12 סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם

118:13 דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני

118:14 עזי וזמרת יה ויהי-לי לישועה

118:15 קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל

118:16 ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל

118:17 לא אמות כי-אחיה ואספר מעשי יה

118:18 יסר יסרני יה ולמות לא נתנני

118:19 פתחו-לי שערי-צדק אבא-בם אודה יה

118:20 זה-השער ליהוה צדיקים יבאו בו

118:21 אודך כי עניתני ותהי-לי לישועה

118:22 אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה

118:23 מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו

118:24 זה-היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו

118:25 אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא

118:26 ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה

118:27 אל יהוה ויאר לנו אסרו-חג בעבתים עד-קרנות המזבח

118:28 אלי אתה ואודך אלהי ארוממך

118:29 הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו

119:1 אשרי תמימי-דרך ההלכים בתורת יהוה

119:2 אשרי נצרי עדתיו בכל-לב ידרשוהו

119:3 אף לא-פעלו עולה בדרכיו הלכו

119:4 אתה צויתה פקדיך לשמר מאד

119:5 אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך

119:6 אז לא-אבוש בהביטי אל-כל-מצותיך

119:7 אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך

119:8 את-חקיך אשמר אל-תעזבני עד-מאד

119:9 במה יזכה-נער את-ארחו לשמר כדברך

119:10 בכל-לבי דרשתיך אל-תשגני ממצותיך

119:11 בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא-לך

119:12 ברוך אתה יהוה למדני חקיך

119:13 בשפתי ספרתי כל משפטי-פיך

119:14 בדרך עדותיך ששתי כעל כל-הון

119:15 בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך

119:16 בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך

119:17 גמל על-עבדך אחיה ואשמרה דברך

119:18 גל-עיני ואביטה נפלאות מתורתך

119:19 גר אנכי בארץ אל-תסתר ממני מצותיך

119:20 גרסה נפשי לתאבה אל-משפטיך בכל-עת

119:21 גערת זדים ארורים השגים ממצותיך

119:22 גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי

119:23 גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך

119:24 גם-עדתיך שעשעי אנשי עצתי

119:25 דבקה לעפר נפשי חיני כדברך

119:26 דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך

119:27 דרך-פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך

119:28 דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך

119:29 דרך-שקר הסר ממני ותורתך חנני

119:30 דרך-אמונה בחרתי משפטיך שויתי

119:31 דבקתי בעדותיך יהוה אל-תבישני

119:32 דרך-מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי

119:33 הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב

119:34 הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל-לב

119:35 הדריכני בנתיב מצותיך כי-בו חפצתי

119:36 הט-לבי אל-עדותיך ואל אל-בצע

119:37 העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני

119:38 הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך

119:39 העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים

119:40 הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני

119:41 ויבאני חסדך יהוה תשועתך כאמרתך

119:42 ואענה חרפי דבר כי-בטחתי בדברך

119:43 ואל-תצל מפי דבר-אמת עד-מאד כי למשפטך יחלתי

119:44 ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד

119:45 ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי

119:46 ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש

119:47 ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי

119:48 ואשא-כפי אל-מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך

119:49 זכר-דבר לעבדך על אשר יחלתני

119:50 זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני

119:51 זדים הליצני עד-מאד מתורתך לא נטיתי

119:52 זכרתי משפטיך מעולם יהוה ואתנחם

119:53 זלעפה אחזתני מרשעים עזבי תורתך

119:54 זמרות היו-לי חקיך בבית מגורי

119:55 זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך

119:56 זאת היתה-לי כי פקדיך נצרתי

119:57 חלקי יהוה אמרתי לשמר דבריך

119:58 חליתי פניך בכל-לב חנני כאמרתך

119:59 חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל-עדתיך

119:60 חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך

119:61 חבלי רשעים עודני תורתך לא שכחתי

119:62 חצות-לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך

119:63 חבר אני לכל-אשר יראוך ולשמרי פקודיך

119:64 חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני

119:65 טוב עשית עם-עבדך יהוה כדברך

119:66 טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי

119:67 טרם אענה אני שגג ועתה אמרתך שמרתי

119:68 טוב-אתה ומטיב למדני חקיך

119:69 טפלו עלי שקר זדים אני בכל-לב אצר פקודיך

119:70 טפש כחלב לבם אני תורתך שעשעתי

119:71 טוב-לי כי-עניתי למען אלמד חקיך

119:72 טוב-לי תורת-פיך מאלפי זהב וכסף

119:73 ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך

119:74 יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי

119:75 ידעתי יהוה כי-צדק משפטיך ואמונה עניתני

119:76 יהי-נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך

119:77 יבאוני רחמיך ואחיה כי-תורתך שעשעי

119:78 יבשו זדים כי-שקר עותוני אני אשיח בפקודיך

119:79 ישובו לי יראיך וידעו עדתיך

119:80 יהי-לבי תמים בחקיך למען לא אבוש

119:81 כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי

119:82 כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני

119:83 כי-הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי

119:84 כמה ימי-עבדך מתי תעשה ברדפי משפט

119:85 כרו-לי זדים שיחות אשר לא כתורתך

119:86 כל-מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני

119:87 כמעט כלוני בארץ ואני לא-עזבתי פקודיך

119:88 כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך

119:89 לעולם יהוה דברך נצב בשמים

119:90 לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד

119:91 למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך

119:92 לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי

119:93 לעולם לא-אשכח פקודיך כי בם חייתני

119:94 לך-אני הושיעני כי פקודיך דרשתי

119:95 לי קוו רשעים לאבדני עדתיך אתבונן

119:96 לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד

119:97 מה-אהבתי תורתך כל-היום היא שיחתי

119:98 מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא-לי

119:99 מכל-מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי

119:100 מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי

119:101 מכל-ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך

119:102 ממשפטיך לא-סרתי כי-אתה הורתני

119:103 מה-נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי

119:104 מפקודיך אתבונן על-כן שנאתי כל-ארח שקר

119:105 נר-לרגלי דברך ואור לנתיבתי

119:106 נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך

119:107 נעניתי עד-מאד יהוה חיני כדברך

119:108 נדבות פי רצה-נא יהוה ומשפטיך למדני

119:109 נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי

119:110 נתנו רשעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי

119:111 נחלתי עדותיך לעולם כי-ששון לבי המה

119:112 נטיתי לבי לעשות חקיך לעולם עקב

119:113 סעפים שנאתי ותורתך אהבתי

119:114 סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי

119:115 סורו-ממני מרעים ואצרה מצות אלהי

119:116 סמכני כאמרתך ואחיה ואל-תבישני משברי

119:117 סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד

119:118 סלית כל-שוגים מחקיך כי-שקר תרמיתם

119:119 סגים השבת כל-רשעי-ארץ לכן אהבתי עדתיך

119:120 סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי

119:121 עשיתי משפט וצדק בל-תניחני לעשקי

119:122 ערב עבדך לטוב אל-יעשקני זדים

119:123 עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך

119:124 עשה עם-עבדך כחסדך וחקיך למדני

119:125 עבדך-אני הבינני ואדעה עדתיך

119:126 עת לעשות ליהוה הפרו תורתך

119:127 על-כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז

119:128 על-כן כל-פקודי כל ישרתי כל-ארח שקר שנאתי

119:129 פלאות עדותיך על-כן נצרתם נפשי

119:130 פתח דבריך יאיר מבין פתיים

119:131 פי-פערתי ואשאפה כי למצותיך יאבתי

119:132 פנה-אלי וחנני כמשפט לאהבי שמך

119:133 פעמי הכן באמרתך ואל-תשלט-בי כל-און

119:134 פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך

119:135 פניך האר בעבדך ולמדני את-חקיך

119:136 פלגי-מים ירדו עיני על לא-שמרו תורתך

119:137 צדיק אתה יהוה וישר משפטיך

119:138 צוית צדק עדתיך ואמונה מאד

119:139 צמתתני קנאתי כי-שכחו דבריך צרי

119:140 צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה

119:141 צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שכחתי

119:142 צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת

119:143 צר-ומצוק מצאוני מצותיך שעשעי

119:144 צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה

119:145 קראתי בכל-לב ענני יהוה חקיך אצרה

119:146 קראתיך הושיעני ואשמרה עדתיך

119:147 קדמתי בנשף ואשועה לדבריך יחלתי

119:148 קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך

119:149 קולי שמעה כחסדך יהוה כמשפטך חיני

119:150 קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו

119:151 קרוב אתה יהוה וכל-מצותיך אמת

119:152 קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם

119:153 ראה-עניי וחלצני כי-תורתך לא שכחתי

119:154 ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני

119:155 רחוק מרשעים ישועה כי-חקיך לא דרשו

119:156 רחמיך רבים יהוה כמשפטיך חיני

119:157 רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי

119:158 ראיתי בגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו

119:159 ראה כי-פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני

119:160 ראש-דברך אמת ולעולם כל-משפט צדקך

119:161 שרים רדפוני חנם ומדבריך פחד לבי

119:162 שש אנכי על-אמרתך כמוצא שלל רב

119:163 שקר שנאתי ואתעבה תורתך אהבתי

119:164 שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך

119:165 שלום רב לאהבי תורתך ואין-למו מכשול

119:166 שברתי לישועתך יהוה ומצותיך עשיתי

119:167 שמרה נפשי עדתיך ואהבם מאד

119:168 שמרתי פקודיך ועדתיך כי כל-דרכי נגדך

119:169 תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני

119:170 תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני

119:171 תבענה שפתי תהלה כי תלמדני חקיך

119:172 תען לשוני אמרתך כי כל-מצותיך צדק

119:173 תהי-ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי

119:174 תאבתי לישועתך יהוה ותורתך שעשעי

119:175 תחי-נפשי ותהללך ומשפטך יעזרני

119:176 תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי

120:1 שיר המעלות אל-יהוה בצרתה לי קראתי ויענני

120:2 יהוה הצילה נפשי משפת-שקר מלשון רמיה

120:3 מה-יתן לך ומה-יסיף לך לשון רמיה

120:4 חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים

120:5 אויה-לי כי-גרתי משך שכנתי עם-אהלי קדר

120:6 רבת שכנה-לה נפשי עם שונא שלום

120:7 אני-שלום וכי אדבר המה למלחמה

121:1 שיר למעלות אשא עיני אל-ההרים מאין יבא עזרי

121:2 עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ

121:3 אל-יתן למוט רגלך אל-ינום שמרך

121:4 הנה לא-ינום ולא יישן שומר ישראל

121:5 יהוה שמרך יהוה צלך על-יד ימינך

121:6 יומם השמש לא-יככה וירח בלילה

121:7 יהוה ישמרך מכל-רע ישמר את-נפשך

121:8 יהוה ישמר-צאתך ובואך מעתה ועד-עולם

122:1 שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך

122:2 עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם

122:3 ירושלם הבנויה כעיר שחברה-לה יחדו

122:4 ששם עלו שבטים שבטי-יה עדות לישראל להדות לשם יהוה

122:5 כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד

122:6 שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך

122:7 יהי-שלום בחילך שלוה בארמנותיך

122:8 למען אחי ורעי אדברה-נא שלום בך

122:9 למען בית-יהוה אלהינו אבקשה טוב לך

123:1 שיר המעלות אליך נשאתי את-עיני הישבי בשמים

123:2 הנה כעיני עבדים אל-יד אדוניהם כעיני שפחה אל-יד גברתה כן עינינו אל-יהוה אלהינו עד שיחננו

123:3 חננו יהוה חננו כי-רב שבענו בוז

123:4 רבת שבעה-לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים

124:1 שיר המעלות לדוד לולי יהוה שהיה לנו יאמר-נא ישראל

124:2 לולי יהוה שהיה לנו בקום עלינו אדם

124:3 אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו

124:4 אזי המים שטפונו נחלה עבר על-נפשנו

124:5 אזי עבר על-נפשנו המים הזידונים

124:6 ברוך יהוה שלא נתננו טרף לשניהם

124:7 נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו

124:8 עזרנו בשם יהוה עשה שמים וארץ

125:1 שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר-ציון לא-ימוט לעולם ישב

125:2 ירושלם הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו מעתה ועד-עולם

125:3 כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען לא-ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם

125:4 היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלבותם

125:5 והמטים עקלקלותם יוליכם יהוה את-פעלי האון שלום על-ישראל

126:1 שיר המעלות בשוב יהוה את-שיבת ציון היינו כחלמים

126:2 אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה לעשות עם-אלה

126:3 הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים

126:4 שובה יהוה את-שבותנו כאפיקים בנגב

126:5 הזרעים בדמעה ברנה יקצרו

126:6 הלוך ילך ובכה נשא משך-הזרע בא-יבוא ברנה נשא אלמתיו

127:1 שיר המעלות לשלמה אם-יהוה לא-יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם-יהוה לא-ישמר-עיר שוא שקד שומר

127:2 שוא לכם משכימי קום מאחרי-שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא

127:3 הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן

127:4 כחצים ביד-גבור כן בני הנעורים

127:5 אשרי הגבר אשר מלא את-אשפתו מהם לא-יבשו כי-ידברו את-אויבים בשער

128:1 שיר המעלות אשרי כל-ירא יהוה ההלך בדרכיו

128:2 יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך

128:3 אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך

128:4 הנה כי-כן יברך גבר ירא יהוה

128:5 יברכך יהוה מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך

128:6 וראה-בנים לבניך שלום על-ישראל

129:1 שיר המעלות רבת צררוני מנעורי יאמר-נא ישראל

129:2 רבת צררוני מנעורי גם לא-יכלו לי

129:3 על-גבי חרשו חרשים האריכו למענותם

129:4 יהוה צדיק קצץ עבות רשעים

129:5 יבשו ויסגו אחור כל שנאי ציון

129:6 יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש

129:7 שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר

129:8 ולא אמרו העברים ברכת-יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם יהוה

130:1 שיר המעלות ממעמקים קראתיך יהוה

130:2 אדני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני

130:3 אם-עונות תשמר-יה אדני מי יעמד

130:4 כי-עמך הסליחה למען תורא

130:5 קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי

130:6 נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר

130:7 יחל ישראל אל-יהוה כי-עם-יהוה החסד והרבה עמו פדות

130:8 והוא יפדה את-ישראל מכל עונתיו

131:1 שיר המעלות לדוד יהוה לא-גבה לבי ולא-רמו עיני ולא-הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני

131:2 אם-לא שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי

131:3 יחל ישראל אל-יהוה מעתה ועד-עולם

132:1 שיר המעלות זכור-יהוה לדוד את כל-ענותו

132:2 אשר נשבע ליהוה נדר לאביר יעקב

132:3 אם-אבא באהל ביתי אם-אעלה על-ערש יצועי

132:4 אם-אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה

132:5 עד-אמצא מקום ליהוה משכנות לאביר יעקב

132:6 הנה-שמענוה באפרתה מצאנוה בשדי-יער

132:7 נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו

132:8 קומה יהוה למנוחתך אתה וארון עזך

132:9 כהניך ילבשו-צדק וחסידיך ירננו

132:10 בעבור דוד עבדך אל-תשב פני משיחך

132:11 נשבע-יהוה לדוד אמת לא-ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא-לך

132:12 אם-ישמרו בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם-בניהם עדי-עד ישבו לכסא-לך

132:13 כי-בחר יהוה בציון אוה למושב לו

132:14 זאת-מנוחתי עדי-עד פה-אשב כי אותיה

132:15 צידה ברך אברך אביוניה אשביע לחם

132:16 וכהניה אלביש ישע וחסידיה רנן ירננו

132:17 שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי

132:18 אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו

133:1 שיר המעלות לדוד הנה מה-טוב ומה-נעים שבת אחים גם-יחד

133:2 כשמן הטוב על-הראש ירד על-הזקן זקן-אהרן שירד על-פי מדותיו

133:3 כטל-חרמון שירד על-הררי ציון כי שם צוה יהוה את-הברכה חיים עד-העולם

134:1 שיר המעלות הנה ברכו את-יהוה כל-עבדי יהוה העמדים בבית-יהוה בלילות

134:2 שאו-ידכם קדש וברכו את-יהוה

134:3 יברכך יהוה מציון עשה שמים וארץ

135:1 הללו יה הללו את-שם יהוה הללו עבדי יהוה

135:2 שעמדים בבית יהוה בחצרות בית אלהינו

135:3 הללו-יה כי-טוב יהוה זמרו לשמו כי נעים

135:4 כי-יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו

135:5 כי אני ידעתי כי-גדול יהוה ואדנינו מכל-אלהים

135:6 כל אשר-חפץ יהוה עשה בשמים ובארץ בימים וכל-תהומות

135:7 מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא-רוח מאוצרותיו

135:8 שהכה בכורי מצרים מאדם עד-בהמה

135:9 שלח אתות ומפתים בתוככי מצרים בפרעה ובכל-עבדיו

135:10 שהכה גוים רבים והרג מלכים עצומים

135:11 לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען

135:12 ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו

135:13 יהוה שמך לעולם יהוה זכרך לדר-ודר

135:14 כי-ידין יהוה עמו ועל-עבדיו יתנחם

135:15 עצבי הגוים כסף וזהב מעשה ידי אדם

135:16 פה-להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו

135:17 אזנים להם ולא יאזינו אף אין-יש-רוח בפיהם

135:18 כמוהם יהיו עשיהם כל אשר-בטח בהם

135:19 בית ישראל ברכו את-יהוה בית אהרן ברכו את-יהוה

135:20 בית הלוי ברכו את-יהוה יראי יהוה ברכו את-יהוה

135:21 ברוך יהוה מציון שכן ירושלם הללו-יה

136:1 הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו

136:2 הודו לאלהי האלהים כי לעולם חסדו

136:3 הודו לאדני האדנים כי לעולם חסדו

136:4 לעשה נפלאות גדלות לבדו כי לעולם חסדו

136:5 לעשה השמים בתבונה כי לעולם חסדו

136:6 לרקע הארץ על-המים כי לעולם חסדו

136:7 לעשה אורים גדלים כי לעולם חסדו

136:8 את-השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו

136:9 את-הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו

136:10 למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו

136:11 ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו

136:12 ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו

136:13 לגזר ים-סוף לגזרים כי לעולם חסדו

136:14 והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו

136:15 ונער פרעה וחילו בים-סוף כי לעולם חסדו

136:16 למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו

136:17 למכה מלכים גדלים כי לעולם חסדו

136:18 ויהרג מלכים אדירים כי לעולם חסדו

136:19 לסיחון מלך האמרי כי לעולם חסדו

136:20 ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו

136:21 ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו

136:22 נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו

136:23 שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו

136:24 ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו

136:25 נתן לחם לכל-בשר כי לעולם חסדו

136:26 הודו לאל השמים כי לעולם חסדו

137:1 על נהרות בבל שם ישבנו גם-בכינו בזכרנו את-ציון

137:2 על-ערבים בתוכה תלינו כנרותינו

137:3 כי שם שאלונו שובינו דברי-שיר ותוללינו שמחה שירו לנו משיר ציון

137:4 איך נשיר את-שיר-יהוה על אדמת נכר

137:5 אם-אשכחך ירושלם תשכח ימיני

137:6 תדבק-לשוני לחכי אם-לא אזכרכי אם-לא אעלה את-ירושלם על ראש שמחתי

137:7 זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה

137:8 בת-בבל השדודה אשרי שישלם-לך את-גמולך שגמלת לנו

137:9 אשרי שיאחז ונפץ את-עלליך אל-הסלע

138:1 לדוד אודך בכל-לבי נגד אלהים אזמרך

138:2 אשתחוה אל-היכל קדשך ואודה את-שמך על-חסדך ועל-אמתך כי-הגדלת על-כל-שמך אמרתך

138:3 ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז

138:4 יודוך יהוה כל-מלכי-ארץ כי שמעו אמרי-פיך

138:5 וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה

138:6 כי-רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע

138:7 אם-אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך

138:8 יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל-תרף

139:1 למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע

139:2 אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק

139:3 ארחי ורבעי זרית וכל-דרכי הסכנתה

139:4 כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה

139:5 אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה

139:6 פלאיה דעת ממני נשגבה לא-אוכל לה

139:7 אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח

139:8 אם-אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך

139:9 אשא כנפי-שחר אשכנה באחרית ים

139:10 גם-שם ידך תנחני ותאחזני ימינך

139:11 ואמר אך-חשך ישופני ולילה אור בעדני

139:12 גם-חשך לא-יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה

139:13 כי-אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי

139:14 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד

139:15 לא-נכחד עצמי ממך אשר-עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ

139:16 גלמי ראו עיניך ועל-ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם

139:17 ולי מה-יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם

139:18 אספרם מחול ירבון הקיצתי ועודי עמך

139:19 אם-תקטל אלוה רשע ואנשי דמים סורו מני

139:20 אשר יאמרך למזמה נשא לשוא עריך

139:21 הלוא-משנאיך יהוה אשנא ובתקוממיך אתקוטט

139:22 תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי

139:23 חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי

139:24 וראה אם-דרך-עצב בי ונחני בדרך עולם

140:1 למנצח מזמור לדוד

140:2 חלצני יהוה מאדם רע מאיש חמסים תנצרני

140:3 אשר חשבו רעות בלב כל-יום יגורו מלחמות

140:4 שננו לשונם כמו-נחש חמת עכשוב תחת שפתימו סלה

140:5 שמרני יהוה מידי רשע מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו לדחות פעמי

140:6 טמנו-גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד-מעגל מקשים שתו-לי סלה

140:7 אמרתי ליהוה אלי אתה האזינה יהוה קול תחנוני

140:8 יהוה אדני עז ישועתי סכתה לראשי ביום נשק

140:9 אל-תתן יהוה מאויי רשע זממו אל-תפק ירומו סלה

140:10 ראש מסבי עמל שפתימו יכסומו

140:11 ימיטו עליהם גחלים באש יפלם במהמרות בל-יקומו

140:12 איש לשון בל-יכון בארץ איש-חמס רע יצודנו למדחפת

140:13 ידעת כי-יעשה יהוה דין עני משפט אבינים

140:14 אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את-פניך

141:1 מזמור לדוד יהוה קראתיך חושה לי האזינה קולי בקראי-לך

141:2 תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת-ערב

141:3 שיתה יהוה שמרה לפי נצרה על-דל שפתי

141:4 אל-תט-לבי לדבר רע להתעולל עללות ברשע את-אישים פעלי-און ובל-אלחם במנעמיהם

141:5 יהלמני-צדיק חסד ויוכיחני שמן ראש אל-יני ראשי כי-עוד ותפלתי ברעותיהם

141:6 נשמטו בידי-סלע שפטיהם ושמעו אמרי כי נעמו

141:7 כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול

141:8 כי אליך יהוה אדני עיני בכה חסיתי אל-תער נפשי

141:9 שמרני מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און

141:10 יפלו במכמריו רשעים יחד אנכי עד-אעבור

142:1 משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה

142:2 קולי אל-יהוה אזעק קולי אל-יהוה אתחנן

142:3 אשפך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד

142:4 בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח-זו אהלך טמנו פח לי

142:5 הביט ימין וראה ואין-לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי

142:6 זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים

142:7 הקשיבה אל-רנתי כי-דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני

142:8 הוציאה ממסגר נפשי להודות את-שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי

143:1 מזמור לדוד יהוה שמע תפלתי האזינה אל-תחנוני באמנתך ענני בצדקתך

143:2 ואל-תבוא במשפט את-עבדך כי לא-יצדק לפניך כל-חי

143:3 כי רדף אויב נפשי דכא לארץ חיתי הושיבני במחשכים כמתי עולם

143:4 ותתעטף עלי רוחי בתוכי ישתומם לבי

143:5 זכרתי ימים מקדם הגיתי בכל-פעלך במעשה ידיך אשוחח

143:6 פרשתי ידי אליך נפשי כארץ-עיפה לך סלה

143:7 מהר ענני יהוה כלתה רוחי אל-תסתר פניך ממני ונמשלתי עם-ירדי בור

143:8 השמיעני בבקר חסדך כי-בך בטחתי הודיעני דרך-זו אלך כי-אליך נשאתי נפשי

143:9 הצילני מאיבי יהוה אליך כסתי

143:10 למדני לעשות רצונך כי-אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור

143:11 למען-שמך יהוה תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי

143:12 ובחסדך תצמית איבי והאבדת כל-צררי נפשי כי אני עבדך

144:1 לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה

144:2 חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי

144:3 יהוה מה-אדם ותדעהו בן-אנוש ותחשבהו

144:4 אדם להבל דמה ימיו כצל עובר

144:5 יהוה הט-שמיך ותרד גע בהרים ויעשנו

144:6 ברוק ברק ותפיצם שלח חציך ותהמם

144:7 שלח ידיך ממרום פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר

144:8 אשר פיהם דבר-שוא וימינם ימין שקר

144:9 אלהים שיר חדש אשירה לך בנבל עשור אזמרה-לך

144:10 הנותן תשועה למלכים הפוצה את-דוד עבדו מחרב רעה

144:11 פצני והצילני מיד בני-נכר אשר פיהם דבר-שוא וימינם ימין שקר

144:12 אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל

144:13 מזוינו מלאים מפיקים מזן אל-זן צאוננו מאליפות מרבבות בחוצותינו

144:14 אלופינו מסבלים אין-פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו

144:15 אשרי העם שככה לו אשרי העם שיהוה אלהיו

145:1 תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד

145:2 בכל-יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד

145:3 גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר

145:4 דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו

145:5 הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך אשיחה

145:6 ועזוז נוראתיך יאמרו וגדולתיך אספרנה

145:7 זכר רב-טובך יביעו וצדקתך ירננו

145:8 חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל-חסד

145:9 טוב-יהוה לכל ורחמיו על-כל-מעשיו

145:10 יודוך יהוה כל-מעשיך וחסידיך יברכוכה

145:11 כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו

145:12 להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו

145:13 מלכותך מלכות כל-עלמים וממשלתך בכל-דור ודור

145:14 סומך יהוה לכל-הנפלים וזוקף לכל-הכפופים

145:15 עיני-כל אליך ישברו ואתה נותן-להם את-אכלם בעתו

145:16 פותח את-ידך ומשביע לכל-חי רצון

145:17 צדיק יהוה בכל-דרכיו וחסיד בכל-מעשיו

145:18 קרוב יהוה לכל-קראיו לכל אשר יקראהו באמת

145:19 רצון-יראיו יעשה ואת-שועתם ישמע ויושיעם

145:20 שומר יהוה את-כל-אהביו ואת כל-הרשעים ישמיד

145:21 תהלת יהוה ידבר-פי ויברך כל-בשר שם קדשו לעולם ועד

146:1 הללו-יה הללי נפשי את-יהוה

146:2 אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי

146:3 אל-תבטחו בנדיבים בבן-אדם שאין לו תשועה

146:4 תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו

146:5 אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על-יהוה אלהיו

146:6 עשה שמים וארץ את-הים ואת-כל-אשר-בם השמר אמת לעולם

146:7 עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים

146:8 יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים

146:9 יהוה שמר את-גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות

146:10 ימלך יהוה לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו-יה

147:1 הללו יה כי-טוב זמרה אלהינו כי-נעים נאוה תהלה

147:2 בונה ירושלם יהוה נדחי ישראל יכנס

147:3 הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם

147:4 מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא

147:5 גדול אדונינו ורב-כח לתבונתו אין מספר

147:6 מעודד ענוים יהוה משפיל רשעים עדי-ארץ

147:7 ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור

147:8 המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר

147:9 נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו

147:10 לא בגבורת הסוס יחפץ לא-בשוקי האיש ירצה

147:11 רוצה יהוה את-יראיו את-המיחלים לחסדו

147:12 שבחי ירושלם את-יהוה הללי אלהיך ציון

147:13 כי-חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך

147:14 השם-גבולך שלום חלב חטים ישביעך

147:15 השלח אמרתו ארץ עד-מהרה ירוץ דברו

147:16 הנתן שלג כצמר כפור כאפר יפזר

147:17 משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמד

147:18 ישלח דברו וימסם ישב רוחו יזלו-מים

147:19 מגיד דברו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל

147:20 לא עשה כן לכל-גוי ומשפטים בל-ידעום הללו-יה

148:1 הללו יה הללו את-יהוה מן-השמים הללוהו במרומים

148:2 הללוהו כל-מלאכיו הללוהו כל-צבאו

148:3 הללוהו שמש וירח הללוהו כל-כוכבי אור

148:4 הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים

148:5 יהללו את-שם יהוה כי הוא צוה ונבראו

148:6 ויעמידם לעד לעולם חק-נתן ולא יעבור

148:7 הללו את-יהוה מן-הארץ תנינים וכל-תהמות

148:8 אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו

148:9 ההרים וכל-גבעות עץ פרי וכל-ארזים

148:10 החיה וכל-בהמה רמש וצפור כנף

148:11 מלכי-ארץ וכל-לאמים שרים וכל-שפטי ארץ

148:12 בחורים וגם-בתולות זקנים עם-נערים

148:13 יהללו את-שם יהוה כי-נשגב שמו לבדו הודו על-ארץ ושמים

148:14 וירם קרן לעמו תהלה לכל-חסידיו לבני ישראל עם-קרבו הללו-יה

149:1 הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים

149:2 ישמח ישראל בעשיו בני-ציון יגילו במלכם

149:3 יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו-לו

149:4 כי-רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה

149:5 יעלזו חסידים בכבוד ירננו על-משכבותם

149:6 רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם

149:7 לעשות נקמה בגוים תוכחת בל-אמים

149:8 לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל

149:9 לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא לכל-חסידיו הללו-יה

150:1 הללו יה הללו-אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו

150:2 הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו

150:3 הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור

150:4 הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב

150:5 הללוהו בצלצלי-שמע הללוהו בצלצלי תרועה

150:6 כל הנשמה תהלל יה הללו-יה