Néhémie

1:1 דברי נחמיה בן-חכליה ויהי בחדש-כסלו שנת עשרים ואני הייתי בשושן הבירה

1:2 ויבא חנני אחד מאחי הוא ואנשים מיהודה ואשאלם על-היהודים הפליטה אשר-נשארו מן-השבי ועל-ירושלם

1:3 ויאמרו לי הנשארים אשר-נשארו מן-השבי שם במדינה ברעה גדלה ובחרפה וחומת ירושלם מפרצת ושעריה נצתו באש

1:4 ויהי כשמעי את-הדברים האלה ישבתי ואבכה ואתאבלה ימים ואהי צם ומתפלל לפני אלהי השמים

1:5 ואמר אנא יהוה אלהי השמים האל הגדול והנורא שמר הברית וחסד לאהביו ולשמרי מצותיו

1:6 תהי נא אזנך-קשבת ועיניך פתוחות לשמע אל-תפלת עבדך אשר אנכי מתפלל לפניך היום יומם ולילה על-בני ישראל עבדיך ומתודה על-חטאות בני-ישראל אשר חטאנו לך ואני ובית-אבי חטאנו

1:7 חבל חבלנו לך ולא-שמרנו את-המצות ואת-החקים ואת-המשפטים אשר צוית את-משה עבדך

1:8 זכר-נא את-הדבר אשר צוית את-משה עבדך לאמר אתם תמעלו אני אפיץ אתכם בעמים

1:9 ושבתם אלי ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אם-יהיה נדחכם בקצה השמים משם אקבצם והבואתים אל-המקום אשר בחרתי לשכן את-שמי שם

1:10 והם עבדיך ועמך אשר פדית בכחך הגדול ובידך החזקה

1:11 אנא אדני תהי נא אזנך-קשבת אל-תפלת עבדך ואל-תפלת עבדיך החפצים ליראה את-שמך והצליחה-נא לעבדך היום ותנהו לרחמים לפני האיש הזה ואני הייתי משקה למלך

2:1 ויהי בחדש ניסן שנת עשרים לארתחשסתא המלך יין לפניו ואשא את-היין ואתנה למלך ולא-הייתי רע לפניו

2:2 ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה אין זה כי-אם רע לב ואירא הרבה מאד

2:3 ואמר למלך המלך לעולם יחיה מדוע לא-ירעו פני אשר העיר בית-קברות אבתי חרבה ושעריה אכלו באש

2:4 ויאמר לי המלך על-מה-זה אתה מבקש ואתפלל אל-אלהי השמים

2:5 ואמר למלך אם-על-המלך טוב ואם-ייטב עבדך לפניך אשר תשלחני אל-יהודה אל-עיר קברות אבתי ואבננה

2:6 ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו עד-מתי יהיה מהלכך ומתי תשוב וייטב לפני-המלך וישלחני ואתנה לו זמן

2:7 ואומר למלך אם-על-המלך טוב אגרות יתנו-לי על-פחוות עבר הנהר אשר יעבירוני עד אשר-אבוא אל-יהודה

2:8 ואגרת אל-אסף שמר הפרדס אשר למלך אשר יתן-לי עצים לקרות את-שערי הבירה אשר-לבית ולחומת העיר ולבית אשר-אבוא אליו ויתן-לי המלך כיד-אלהי הטובה עלי

2:9 ואבוא אל-פחוות עבר הנהר ואתנה להם את אגרות המלך וישלח עמי המלך שרי חיל ופרשים

2:10 וישמע סנבלט החרני וטוביה העבד העמני וירע להם רעה גדלה אשר-בא אדם לבקש טובה לבני ישראל

2:11 ואבוא אל-ירושלם ואהי-שם ימים שלשה

2:12 ואקום לילה אני ואנשים מעט עמי ולא-הגדתי לאדם מה אלהי נתן אל-לבי לעשות לירושלם ובהמה אין עמי כי אם-הבהמה אשר אני רכב בה

2:13 ואצאה בשער-הגיא לילה ואל-פני עין התנין ואל-שער האשפת ואהי שבר בחומת ירושלם אשר-המפרוצים ושעריה אכלו באש

2:14 ואעבר אל-שער העין ואל-ברכת המלך ואין-מקום לבהמה לעבר תחתי

2:15 ואהי עלה בנחל לילה ואהי שבר בחומה ואשוב ואבוא בשער הגיא ואשוב

2:16 והסגנים לא ידעו אנה הלכתי ומה אני עשה וליהודים ולכהנים ולחרים ולסגנים וליתר עשה המלאכה עד-כן לא הגדתי

2:17 ואומר אלהם אתם ראים הרעה אשר אנחנו בה אשר ירושלם חרבה ושעריה נצתו באש לכו ונבנה את-חומת ירושלם ולא-נהיה עוד חרפה

2:18 ואגיד להם את-יד אלהי אשר-היא טובה עלי ואף-דברי המלך אשר אמר-לי ויאמרו נקום ובנינו ויחזקו ידיהם לטובה

2:19 וישמע סנבלט החרני וטביה העבד העמוני וגשם הערבי וילעגו לנו ויבזו עלינו ויאמרו מה-הדבר הזה אשר אתם עשים העל המלך אתם מרדים

2:20 ואשיב אותם דבר ואומר להם אלהי השמים הוא יצליח לנו ואנחנו עבדיו נקום ובנינו ולכם אין-חלק וצדקה וזכרון בירושלם

3:1 ויקם אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים ויבנו את-שער הצאן המה קדשוהו ויעמידו דלתתיו ועד-מגדל המאה קדשוהו עד מגדל חננאל

3:2 ועל-ידו בנו אנשי ירחו ועל-ידו בנה זכור בן-אמרי

3:3 ואת שער הדגים בנו בני הסנאה המה קרוהו ויעמידו דלתתיו מנעוליו ובריחיו

3:4 ועל-ידם החזיק מרמות בן-אוריה בן-הקוץ ועל-ידם החזיק משלם בן-ברכיה בן-משיזבאל ועל-ידם החזיק צדוק בן-בענא

3:5 ועל-ידם החזיקו התקועים ואדיריהם לא-הביאו צורם בעבדת אדניהם

3:6 ואת שער הישנה החזיקו יוידע בן-פסח ומשלם בן-בסודיה המה קרוהו ויעמידו דלתתיו ומנעליו ובריחיו

3:7 ועל-ידם החזיק מלטיה הגבעני וידון המרנתי אנשי גבעון והמצפה לכסא פחת עבר הנהר

3:8 על-ידו החזיק עזיאל בן-חרהיה צורפים ועל-ידו החזיק חנניה בן-הרקחים ויעזבו ירושלם עד החומה הרחבה

3:9 ועל-ידם החזיק רפיה בן-חור שר חצי פלך ירושלם

3:10 ועל-ידם החזיק ידיה בן-חרומף ונגד ביתו ועל-ידו החזיק חטוש בן-חשבניה

3:11 מדה שנית החזיק מלכיה בן-חרם וחשוב בן-פחת מואב ואת מגדל התנורים

3:12 ועל-ידו החזיק שלום בן-הלוחש שר חצי פלך ירושלם הוא ובנותיו

3:13 את שער הגיא החזיק חנון וישבי זנוח המה בנוהו ויעמידו דלתתיו מנעליו ובריחיו ואלף אמה בחומה עד שער השפות

3:14 ואת שער האשפות החזיק מלכיה בן-רכב שר פלך בית-הכרם הוא יבננו ויעמיד דלתתיו מנעליו ובריחיו

3:15 ואת שער העין החזיק שלון בן-כל-חזה שר פלך המצפה הוא יבננו ויטללנו ויעמידו דלתתיו מנעליו ובריחיו ואת חומת ברכת השלח לגן-המלך ועד-המעלות היורדות מעיר דויד

3:16 אחריו החזיק נחמיה בן-עזבוק שר חצי פלך בית-צור עד-נגד קברי דויד ועד-הברכה העשויה ועד בית הגברים

3:17 אחריו החזיקו הלוים רחום בן-בני על-ידו החזיק חשביה שר-חצי-פלך קעילה לפלכו

3:18 אחריו החזיקו אחיהם בוי בן-חנדד שר חצי פלך קעילה

3:19 ויחזק על-ידו עזר בן-ישוע שר המצפה מדה שנית מנגד עלת הנשק המקצע

3:20 אחריו החרה החזיק ברוך בן-זבי מדה שנית מן-המקצוע עד-פתח בית אלישיב הכהן הגדול

3:21 אחריו החזיק מרמות בן-אוריה בן-הקוץ מדה שנית מפתח בית אלישיב ועד-תכלית בית אלישיב

3:22 ואחריו החזיקו הכהנים אנשי הככר

3:23 אחריו החזיק בנימן וחשוב נגד ביתם אחריו החזיק עזריה בן-מעשיה בן-ענניה אצל ביתו

3:24 אחריו החזיק בנוי בן-חנדד מדה שנית מבית עזריה עד-המקצוע ועד-הפנה

3:25 פלל בן-אוזי מנגד המקצוע והמגדל היוצא מבית המלך העליון אשר לחצר המטרה אחריו פדיה בן-פרעש

3:26 והנתינים היו ישבים בעפל עד נגד שער המים למזרח והמגדל היוצא

3:27 אחריו החזיקו התקעים מדה שנית מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת העפל

3:28 מעל שער הסוסים החזיקו הכהנים איש לנגד ביתו

3:29 אחריו החזיק צדוק בן-אמר נגד ביתו ואחריו החזיק שמעיה בן-שכניה שמר שער המזרח

3:30 אחרי החזיק חנניה בן-שלמיה וחנון בן-צלף הששי מדה שני אחריו החזיק משלם בן-ברכיה נגד נשכתו

3:31 אחרי החזיק מלכיה בן-הצרפי עד-בית הנתינים והרכלים נגד שער המפקד ועד עלית הפנה

3:32 ובין עלית הפנה לשער הצאן החזיקו הצרפים והרכלים

3:33 ויהי כאשר שמע סנבלט כי-אנחנו בונים את-החומה ויחר לו ויכעס הרבה וילעג על-היהודים

3:34 ויאמר לפני אחיו וחיל שמרון ויאמר מה היהודים האמללים עשים היעזבו להם היזבחו היכלו ביום היחיו את-האבנים מערמות העפר והמה שרופות

3:35 וטוביה העמני אצלו ויאמר גם אשר-הם בונים אם-יעלה שועל ופרץ חומת אבניהם

3:36 שמע אלהינו כי-היינו בוזה והשב חרפתם אל-ראשם ותנם לבזה בארץ שביה

3:37 ואל-תכס על-עונם וחטאתם מלפניך אל-תמחה כי הכעיסו לנגד הבונים

3:38 ונבנה את-החומה ותקשר כל-החומה עד-חציה ויהי לב לעם לעשות

4:1 ויהי כאשר שמע סנבלט וטוביה והערבים והעמנים והאשדודים כי-עלתה ארוכה לחמות ירושלם כי-החלו הפרצים להסתם ויחר להם מאד

4:2 ויקשרו כלם יחדו לבוא להלחם בירושלם ולעשות לו תועה

4:3 ונתפלל אל-אלהינו ונעמיד משמר עליהם יומם ולילה מפניהם

4:4 ויאמר יהודה כשל כח הסבל והעפר הרבה ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה

4:5 ויאמרו צרינו לא ידעו ולא יראו עד אשר-נבוא אל-תוכם והרגנום והשבתנו את-המלאכה

4:6 ויהי כאשר-באו היהודים הישבים אצלם ויאמרו לנו עשר פעמים מכל-המקמות אשר-תשובו עלינו

4:7 ואעמיד מתחתיות למקום מאחרי לחומה בצחחיים ואעמיד את-העם למשפחות עם-חרבתיהם רמחיהם וקשתתיהם

4:8 וארא ואקום ואמר אל-החרים ואל-הסגנים ואל-יתר העם אל-תיראו מפניהם את-אדני הגדול והנורא זכרו והלחמו על-אחיכם בניכם ובנתיכם נשיכם ובתיכם

4:9 ויהי כאשר-שמעו אויבינו כי-נודע לנו ויפר האלהים את-עצתם ונשוב כלנו אל-החומה איש אל-מלאכתו

4:10 ויהי מן-היום ההוא חצי נערי עשים במלאכה וחצים מחזיקים והרמחים המגנים והקשתות והשרינים והשרים אחרי כל-בית יהודה

4:11 הבונים בחומה והנשאים בסבל עמשים באחת ידו עשה במלאכה ואחת מחזקת השלח

4:12 והבונים איש חרבו אסורים על-מתניו ובונים והתוקע בשופר אצלי

4:13 ואמר אל-החרים ואל-הסגנים ואל-יתר העם המלאכה הרבה ורחבה ואנחנו נפרדים על-החומה רחוקים איש מאחיו

4:14 במקום אשר תשמעו את-קול השופר שמה תקבצו אלינו אלהינו ילחם לנו

4:15 ואנחנו עשים במלאכה וחצים מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים

4:16 גם בעת ההיא אמרתי לעם איש ונערו ילינו בתוך ירושלם והיו-לנו הלילה משמר והיום מלאכה

4:17 ואין אני ואחי ונערי ואנשי המשמר אשר אחרי אין-אנחנו פשטים בגדינו איש שלחו המים

5:1 ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל-אחיהם היהודים

5:2 ויש אשר אמרים בנינו ובנתינו אנחנו רבים ונקחה דגן ונאכלה ונחיה

5:3 ויש אשר אמרים שדתינו וכרמינו ובתינו אנחנו ערבים ונקחה דגן ברעב

5:4 ויש אשר אמרים לוינו כסף למדת המלך שדתינו וכרמינו

5:5 ועתה כבשר אחינו בשרנו כבניהם בנינו והנה אנחנו כבשים את-בנינו ואת-בנתינו לעבדים ויש מבנתינו נכבשות ואין לאל ידנו ושדתינו וכרמינו לאחרים

5:6 ויחר לי מאד כאשר שמעתי את-זעקתם ואת הדברים האלה

5:7 וימלך לבי עלי ואריבה את-החרים ואת-הסגנים ואמרה להם משא איש-באחיו אתם נשאים ואתן עליהם קהלה גדולה

5:8 ואמרה להם אנחנו קנינו את-אחינו היהודים הנמכרים לגוים כדי בנו וגם-אתם תמכרו את-אחיכם ונמכרו-לנו ויחרישו ולא מצאו דבר

5:9 ויאמר לא-טוב הדבר אשר-אתם עשים הלוא ביראת אלהינו תלכו מחרפת הגוים אויבינו

5:10 וגם-אני אחי ונערי נשים בהם כסף ודגן נעזבה-נא את-המשא הזה

5:11 השיבו נא להם כהיום שדתיהם כרמיהם זיתיהם ובתיהם ומאת הכסף והדגן התירוש והיצהר אשר אתם נשים בהם

5:12 ויאמרו נשיב ומהם לא נבקש כן נעשה כאשר אתה אומר ואקרא את-הכהנים ואשביעם לעשות כדבר הזה

5:13 גם-חצני נערתי ואמרה ככה ינער האלהים את-כל-האיש אשר לא-יקים את-הדבר הזה מביתו ומיגיעו וככה יהיה נעור ורק ויאמרו כל-הקהל אמן ויהללו את-יהוה ויעש העם כדבר הזה

5:14 גם מיום אשר-צוה אתי להיות פחם בארץ יהודה משנת עשרים ועד שנת שלשים ושתים לארתחשסתא המלך שנים שתים עשרה אני ואחי לחם הפחה לא אכלתי

5:15 והפחות הראשנים אשר-לפני הכבידו על-העם ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף-שקלים ארבעים גם נעריהם שלטו על-העם ואני לא-עשיתי כן מפני יראת אלהים

5:16 וגם במלאכת החומה הזאת החזקתי ושדה לא קנינו וכל-נערי קבוצים שם על-המלאכה

5:17 והיהודים והסגנים מאה וחמשים איש והבאים אלינו מן-הגוים אשר-סביבתינו על-שלחני

5:18 ואשר היה נעשה ליום אחד שור אחד צאן שש-בררות וצפרים נעשו-לי ובין עשרת ימים בכל-יין להרבה ועם-זה לחם הפחה לא בקשתי כי-כבדה העבדה על-העם הזה

5:19 זכרה-לי אלהי לטובה כל אשר-עשיתי על-העם הזה

6:1 ויהי כאשר נשמע לסנבלט וטוביה ולגשם הערבי וליתר איבינו כי בניתי את-החומה ולא-נותר בה פרץ גם עד-העת ההיא דלתות לא-העמדתי בשערים

6:2 וישלח סנבלט וגשם אלי לאמר לכה ונועדה יחדו בכפירים בבקעת אונו והמה חשבים לעשות לי רעה

6:3 ואשלחה עליהם מלאכים לאמר מלאכה גדולה אני עשה ולא אוכל לרדת למה תשבת המלאכה כאשר ארפה וירדתי אליכם

6:4 וישלחו אלי כדבר הזה ארבע פעמים ואשיב אותם כדבר הזה

6:5 וישלח אלי סנבלט כדבר הזה פעם חמישית את-נערו ואגרת פתוחה בידו

6:6 כתוב בה בגוים נשמע וגשמו אמר אתה והיהודים חשבים למרוד על-כן אתה בונה החומה ואתה הוה להם למלך כדברים האלה

6:7 וגם-נביאים העמדת לקרא עליך בירושלם לאמר מלך ביהודה ועתה ישמע למלך כדברים האלה ועתה לכה ונועצה יחדו

6:8 ואשלחה אליו לאמר לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר כי מלבך אתה בודאם

6:9 כי כלם מיראים אותנו לאמר ירפו ידיהם מן-המלאכה ולא תעשה ועתה חזק את-ידי

6:10 ואני-באתי בית שמעיה בן-דליה בן-מהיטבאל והוא עצור ויאמר נועד אל-בית האלהים אל-תוך ההיכל ונסגרה דלתות ההיכל כי באים להרגך ולילה באים להרגך

6:11 ואמרה האיש כמוני יברח ומי כמוני אשר-יבוא אל-ההיכל וחי לא אבוא

6:12 ואכירה והנה לא-אלהים שלחו כי הנבואה דבר עלי וטוביה וסנבלט שכרו

6:13 למען שכור הוא למען-אירא ואעשה-כן וחטאתי והיה להם לשם רע למען יחרפוני

6:14 זכרה אלהי לטוביה ולסנבלט כמעשיו אלה וגם לנועדיה הנביאה וליתר הנביאים אשר היו מיראים אותי

6:15 ותשלם החומה בעשרים וחמשה לאלול לחמשים ושנים יום

6:16 ויהי כאשר שמעו כל-אויבינו ויראו כל-הגוים אשר סביבתינו ויפלו מאד בעיניהם וידעו כי מאת אלהינו נעשתה המלאכה הזאת

6:17 גם בימים ההם מרבים חרי יהודה אגרתיהם הולכות על-טוביה ואשר לטוביה באות אליהם

6:18 כי-רבים ביהודה בעלי שבועה לו כי-חתן הוא לשכניה בן-ארח ויהוחנן בנו לקח את-בת-משלם בן ברכיה

6:19 גם טובתיו היו אמרים לפני ודברי היו מוציאים לו אגרות שלח טוביה ליראני

7:1 ויהי כאשר נבנתה החומה ואעמיד הדלתות ויפקדו השוערים והמשררים והלוים

7:2 ואצוה את-חנני אחי ואת-חנניה שר הבירה על-ירושלם כי-הוא כאיש אמת וירא את-האלהים מרבים

7:3 ויאמר להם לא יפתחו שערי ירושלם עד-חם השמש ועד הם עמדים יגיפו הדלתות ואחזו והעמיד משמרות ישבי ירושלם איש במשמרו ואיש נגד ביתו

7:4 והעיר רחבת ידים וגדולה והעם מעט בתוכה ואין בתים בנוים

7:5 ויתן אלהי אל-לבי ואקבצה את-החרים ואת-הסגנים ואת-העם להתיחש ואמצא ספר היחש העולים בראשונה ואמצא כתוב בו

7:6 אלה בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל וישובו לירושלם וליהודה איש לעירו

7:7 הבאים עם-זרבבל ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי בלשן מספרת בגוי נחום בענה מספר אנשי עם ישראל

7:8 בני פרעש אלפים מאה ושבעים ושנים

7:9 בני שפטיה שלש מאות שבעים ושנים

7:10 בני ארח שש מאות חמשים ושנים

7:11 בני-פחת מואב לבני ישוע ויואב אלפים ושמנה מאות שמנה עשר

7:12 בני עילם אלף מאתים חמשים וארבעה

7:13 בני זתוא שמנה מאות ארבעים וחמשה

7:14 בני זכי שבע מאות וששים

7:15 בני בנוי שש מאות ארבעים ושמנה

7:16 בני בבי שש מאות עשרים ושמנה

7:17 בני עזגד אלפים שלש מאות עשרים ושנים

7:18 בני אדניקם שש מאות ששים ושבעה

7:19 בני בגוי אלפים ששים ושבעה

7:20 בני עדין שש מאות חמשים וחמשה

7:21 בני-אטר לחזקיה תשעים ושמנה

7:22 בני חשם שלש מאות עשרים ושמנה

7:23 בני בצי שלש מאות עשרים וארבעה

7:24 בני חריף מאה שנים עשר

7:25 בני גבעון תשעים וחמשה

7:26 אנשי בית-לחם ונטפה מאה שמנים ושמנה

7:27 אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה

7:28 אנשי בית-עזמות ארבעים ושנים

7:29 אנשי קרית יערים כפירה ובארות שבע מאות ארבעים ושלשה

7:30 אנשי הרמה וגבע שש מאות עשרים ואחד

7:31 אנשי מכמס מאה ועשרים ושנים

7:32 אנשי בית-אל והעי מאה עשרים ושלשה

7:33 אנשי נבו אחר חמשים ושנים

7:34 בני עילם אחר אלף מאתים חמשים וארבעה

7:35 בני חרם שלש מאות ועשרים

7:36 בני ירחו שלש מאות ארבעים וחמשה

7:37 בני-לד חדיד ואונו שבע מאות ועשרים ואחד

7:38 בני סנאה שלשת אלפים תשע מאות ושלשים

7:39 הכהנים בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלשה

7:40 בני אמר אלף חמשים ושנים

7:41 בני פשחור אלף מאתים ארבעים ושבעה

7:42 בני חרם אלף שבעה עשר

7:43 הלוים בני-ישוע לקדמיאל לבני להודוה שבעים וארבעה

7:44 המשררים בני אסף מאה ארבעים ושמנה

7:45 השערים בני-שלום בני-אטר בני-טלמן בני-עקוב בני חטיטא בני שבי מאה שלשים ושמנה

7:46 הנתינים בני-צחא בני-חשפא בני טבעות

7:47 בני-קירס בני-סיעא בני פדון

7:48 בני-לבנה בני-חגבה בני שלמי

7:49 בני-חנן בני-גדל בני-גחר

7:50 בני-ראיה בני-רצין בני נקודא

7:51 בני-גזם בני-עזא בני פסח

7:52 בני-בסי בני-מעונים בני נפושסים

7:53 בני-בקבוק בני-חקופא בני חרחור

7:54 בני-בצלית בני-מחידא בני חרשא

7:55 בני-ברקוס בני-סיסרא בני-תמח

7:56 בני נציח בני חטיפא

7:57 בני עבדי שלמה בני-סוטי בני-סופרת בני פרידא

7:58 בני-יעלא בני-דרקון בני גדל

7:59 בני שפטיה בני-חטיל בני פכרת הצביים בני אמון

7:60 כל-הנתינים ובני עבדי שלמה שלש מאות תשעים ושנים

7:61 ואלה העולים מתל מלח תל חרשא כרוב אדון ואמר ולא יכלו להגיד בית-אבותם וזרעם אם מישראל הם

7:62 בני-דליה בני-טוביה בני נקודא שש מאות וארבעים ושנים

7:63 ומן-הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על-שמם

7:64 אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצא ויגאלו מן-הכהנה

7:65 ויאמר התרשתא להם אשר לא-יאכלו מקדש הקדשים עד עמד הכהן לאורים ותומים

7:66 כל-הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלש-מאות וששים

7:67 מלבד עבדיהם ואמהתיהם אלה שבעת אלפים שלש מאות שלשים ושבעה ולהם משררים ומשררות מאתים וארבעים וחמשה

7:68 גמלים ארבע מאות שלשים וחמשה חמרים ששת אלפים שבע מאות ועשרים

7:69 ומקצת ראשי האבות נתנו למלאכה התרשתא נתן לאוצר זהב דרכמנים אלף מזרקות חמשים כתנות כהנים שלשים וחמש מאות

7:70 ומראשי האבות נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שתי רבות וכסף מנים אלפים ומאתים

7:71 ואשר נתנו שארית העם זהב דרכמונים שתי רבוא וכסף מנים אלפים וכתנת כהנים ששים ושבעה

7:72 וישבו הכהנים והלוים והשוערים והמשררים ומן-העם והנתינים וכל-ישראל בעריהם ויגע החדש השביעי ובני ישראל בעריהם

8:1 ויאספו כל-העם כאיש אחד אל-הרחוב אשר לפני שער-המים ויאמרו לעזרא הספר להביא את-ספר תורת משה אשר-צוה יהוה את-ישראל

8:2 ויביא עזרא הכהן את-התורה לפני הקהל מאיש ועד-אשה וכל מבין לשמע ביום אחד לחדש השביעי

8:3 ויקרא-בו לפני הרחוב אשר לפני שער-המים מן-האור עד-מחצית היום נגד האנשים והנשים והמבינים ואזני כל-העם אל-ספר התורה

8:4 ויעמד עזרא הספר על-מגדל-עץ אשר עשו לדבר ויעמד אצלו מתתיה ושמע ועניה ואוריה וחלקיה ומעשיה על-ימינו ומשמאלו פדיה ומישאל ומלכיה וחשם וחשבדנה זכריה משלם

8:5 ויפתח עזרא הספר לעיני כל-העם כי-מעל כל-העם היה וכפתחו עמדו כל-העם

8:6 ויברך עזרא את-יהוה האלהים הגדול ויענו כל-העם אמן אמן במעל ידיהם ויקדו וישתחו ליהוה אפים ארצה

8:7 וישוע ובני ושרביה ימין עקוב שבתי הודיה מעשיה קליטא עזריה יוזבד חנן פלאיה והלוים מבינים את-העם לתורה והעם על-עמדם

8:8 ויקראו בספר בתורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא

8:9 ויאמר נחמיה הוא התרשתא ועזרא הכהן הספר והלוים המבינים את-העם לכל-העם היום קדש-הוא ליהוה אלהיכם אל-תתאבלו ואל-תבכו כי בוכים כל-העם כשמעם את-דברי התורה

8:10 ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי-קדוש היום לאדנינו ואל-תעצבו כי-חדות יהוה היא מעזכם

8:11 והלוים מחשים לכל-העם לאמר הסו כי היום קדש ואל-תעצבו

8:12 וילכו כל-העם לאכל ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם

8:13 וביום השני נאספו ראשי האבות לכל-העם הכהנים והלוים אל-עזרא הספר ולהשכיל אל-דברי התורה

8:14 וימצאו כתוב בתורה אשר צוה יהוה ביד-משה אשר ישבו בני-ישראל בסכות בחג בחדש השביעי

8:15 ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל-עריהם ובירושלם לאמר צאו ההר והביאו עלי-זית ועלי-עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבת לעשת סכת ככתוב

8:16 ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סכות איש על-גגו ובחצרתיהם ובחצרות בית האלהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים

8:17 ויעשו כל-הקהל השבים מן-השבי סכות וישבו בסכות כי לא-עשו מימי ישוע בן-נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאד

8:18 ויקרא בספר תורת האלהים יום ביום מן-היום הראשון עד היום האחרון ויעשו-חג שבעת ימים וביום השמיני עצרת כמשפט

9:1 וביום עשרים וארבעה לחדש הזה נאספו בני-ישראל בצום ובשקים ואדמה עליהם

9:2 ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר ויעמדו ויתודו על-חטאתיהם ועונות אבתיהם

9:3 ויקומו על-עמדם ויקראו בספר תורת יהוה אלהיהם רבעית היום ורבעית מתודים ומשתחוים ליהוה אלהיהם

9:4 ויקם על-מעלה הלוים ישוע ובני קדמיאל שבניה בני שרביה בני כנני ויזעקו בקול גדול אל-יהוה אלהיהם

9:5 ויאמרו הלוים ישוע וקדמיאל בני חשבניה שרביה הודיה שבניה פתחיה קומו ברכו את-יהוה אלהיכם מן-העולם עד-העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על-כל-ברכה ותהלה

9:6 אתה-הוא יהוה לבדך את עשית את-השמים שמי השמים וכל-צבאם הארץ וכל-אשר עליה הימים וכל-אשר בהם ואתה מחיה את-כלם וצבא השמים לך משתחוים

9:7 אתה-הוא יהוה האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם

9:8 ומצאת את-לבבו נאמן לפניך וכרות עמו הברית לתת את-ארץ הכנעני החתי האמרי והפרזי והיבוסי והגרגשי לתת לזרעו ותקם את-דבריך כי צדיק אתה

9:9 ותרא את-עני אבתינו במצרים ואת-זעקתם שמעת על-ים-סוף

9:10 ותתן אתת ומפתים בפרעה ובכל-עבדיו ובכל-עם ארצו כי ידעת כי הזידו עליהם ותעש-לך שם כהיום הזה

9:11 והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך-הים ביבשה ואת-רדפיהם השלכת במצולת כמו-אבן במים עזים

9:12 ובעמוד ענן הנחיתם יומם ובעמוד אש לילה להאיר להם את-הדרך אשר ילכו-בה

9:13 ועל הר-סיני ירדת ודבר עמהם משמים ותתן להם משפטים ישרים ותורות אמת חקים ומצות טובים

9:14 ואת-שבת קדשך הודעת להם ומצוות וחקים ותורה צוית להם ביד משה עבדך

9:15 ולחם משמים נתתה להם לרעבם ומים מסלע הוצאת להם לצמאם ותאמר להם לבוא לרשת את-הארץ אשר-נשאת את-ידך לתת להם

9:16 והם ואבתינו הזידו ויקשו את-ערפם ולא שמעו אל-מצותיך

9:17 וימאנו לשמע ולא-זכרו נפלאתיך אשר עשית עמהם ויקשו את-ערפם ויתנו-ראש לשוב לעבדתם במרים ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ארך-אפים ורב-וחסד ולא עזבתם

9:18 אף כי-עשו להם עגל מסכה ויאמרו זה אלהיך אשר העלך ממצרים ויעשו נאצות גדלות

9:19 ואתה ברחמיך הרבים לא עזבתם במדבר את-עמוד הענן לא-סר מעליהם ביומם להנחתם בהדרך ואת-עמוד האש בלילה להאיר להם ואת-הדרך אשר ילכו-בה

9:20 ורוחך הטובה נתת להשכילם ומנך לא-מנעת מפיהם ומים נתתה להם לצמאם

9:21 וארבעים שנה כלכלתם במדבר לא חסרו שלמתיהם לא בלו ורגליהם לא בצקו

9:22 ותתן להם ממלכות ועממים ותחלקם לפאה ויירשו את-ארץ סיחון ואת-ארץ מלך חשבון ואת-ארץ עוג מלך-הבשן

9:23 ובניהם הרבית כככבי השמים ותביאם אל-הארץ אשר-אמרת לאבתיהם לבוא לרשת

9:24 ויבאו הבנים ויירשו את-הארץ ותכנע לפניהם את-ישבי הארץ הכנענים ותתנם בידם ואת-מלכיהם ואת-עממי הארץ לעשות בהם כרצונם

9:25 וילכדו ערים בצרות ואדמה שמנה ויירשו בתים מלאים-כל-טוב ברות חצובים כרמים וזיתים ועץ מאכל לרב ויאכלו וישבעו וישמינו ויתעדנו בטובך הגדול

9:26 וימרו וימרדו בך וישלכו את-תורתך אחרי גום ואת-נביאיך הרגו אשר-העידו בם להשיבם אליך ויעשו נאצות גדולת

9:27 ותתנם ביד צריהם ויצרו להם ובעת צרתם יצעקו אליך ואתה משמים תשמע וכרחמיך הרבים תתן להם מושיעים ויושיעום מיד צריהם

9:28 וכנוח להם ישובו לעשות רע לפניך ותעזבם ביד איביהם וירדו בהם וישובו ויזעקוך ואתה משמים תשמע ותצילם כרחמיך רבות עתים

9:29 ותעד בהם להשיבם אל-תורתך והמה הזידו ולא-שמעו למצותיך ובמשפטיך חטאו-בם אשר-יעשה אדם וחיה בהם ויתנו כתף סוררת וערפם הקשו ולא שמעו

9:30 ותמשך עליהם שנים רבות ותעד בם ברוחך ביד-נביאיך ולא האזינו ותתנם ביד עמי הארצת

9:31 וברחמיך הרבים לא-עשיתם כלה ולא עזבתם כי אל-חנון ורחום אתה

9:32 ועתה אלהינו האל הגדול הגבור והנורא שומר הברית והחסד אל-ימעט לפניך את כל-התלאה אשר-מצאתנו למלכינו לשרינו ולכהנינו ולנביאנו ולאבתינו ולכל-עמך מימי מלכי אשור עד היום הזה

9:33 ואתה צדיק על כל-הבא עלינו כי-אמת עשית ואנחנו הרשענו

9:34 ואת-מלכינו שרינו כהנינו ואבתינו לא עשו תורתך ולא הקשיבו אל-מצותיך ולעדותיך אשר העידת בהם

9:35 והם במלכותם ובטובך הרב אשר-נתת להם ובארץ הרחבה והשמנה אשר-נתת לפניהם לא עבדוך ולא-שבו ממעלליהם הרעים

9:36 הנה אנחנו היום עבדים והארץ אשר-נתתה לאבתינו לאכל את-פריה ואת-טובה הנה אנחנו עבדים עליה

9:37 ותבואתה מרבה למלכים אשר-נתתה עלינו בחטאותינו ועל גויתינו משלים ובבהמתנו כרצונם ובצרה גדולה אנחנו

10:1 ובכל-זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים ועל החתום שרינו לוינו כהנינו

10:2 ועל החתומים נחמיה התרשתא בן-חכליה וצדקיה

10:3 שריה עזריה ירמיה

10:4 פשחור אמריה מלכיה

10:5 חטוש שבניה מלוך

10:6 חרם מרמות עבדיה

10:7 דניאל גנתון ברוך

10:8 משלם אביה מימן

10:9 מעזיה בלגי שמעיה אלה הכהנים

10:10 והלוים וישוע בן-אזניה בנוי מבני חנדד קדמיאל

10:11 ואחיהם שבניה הודיה קליטא פלאיה חנן

10:12 מיכא רחוב חשביה

10:13 זכור שרביה שבניה

10:14 הודיה בני בנינו

10:15 ראשי העם פרעש פחת מואב עילם זתוא בני

10:16 בני עזגד בבי

10:17 אדניה בגוי עדין

10:18 אטר חזקיה עזור

10:19 הודיה חשם בצי

10:20 חריף ענתות נובי

10:21 מגפיעש משלם חזיר

10:22 משיזבאל צדוק ידוע

10:23 פלטיה חנן עניה

10:24 הושע חנניה חשוב

10:25 הלוחש פלחא שובק

10:26 רחום חשבנה מעשיה

10:27 ואחיה חנן ענן

10:28 מלוך חרם בענה

10:29 ושאר העם הכהנים הלוים השוערים המשררים הנתינים וכל-הנבדל מעמי הארצות אל-תורת האלהים נשיהם בניהם ובנתיהם כל יודע מבין

10:30 מחזיקים על-אחיהם אדיריהם ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד-האלהים ולשמור ולעשות את-כל-מצות יהוה אדנינו ומשפטיו וחקיו

10:31 ואשר לא-נתן בנתינו לעמי הארץ ואת-בנתיהם לא נקח לבנינו

10:32 ועמי הארץ המביאים את-המקחות וכל-שבר ביום השבת למכור לא-נקח מהם בשבת וביום קדש ונטש את-השנה השביעית ומשא כל-יד

10:33 והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלשית השקל בשנה לעבדת בית אלהינו

10:34 ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד השבתות החדשים למועדים ולקדשים ולחטאות לכפר על-ישראל וכל מלאכת בית-אלהינו

10:35 והגורלות הפלנו על-קרבן העצים הכהנים הלוים והעם להביא לבית אלהינו לבית-אבתינו לעתים מזמנים שנה בשנה לבער על-מזבח יהוה אלהינו ככתוב בתורה

10:36 ולהביא את-בכורי אדמתנו ובכורי כל-פרי כל-עץ שנה בשנה לבית יהוה

10:37 ואת-בכרות בנינו ובהמתינו ככתוב בתורה ואת-בכורי בקרינו וצאנינו להביא לבית אלהינו לכהנים המשרתים בבית אלהינו

10:38 ואת-ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל-עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל-לשכות בית-אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבדתנו

10:39 והיה הכהן בן-אהרן עם-הלוים בעשר הלוים והלוים יעלו את-מעשר המעשר לבית אלהינו אל-הלשכות לבית האוצר

10:40 כי אל-הלשכות יביאו בני-ישראל ובני הלוי את-תרומת הדגן התירוש והיצהר ושם כלי המקדש והכהנים המשרתים והשוערים והמשררים ולא נעזב את-בית אלהינו

11:1 וישבו שרי-העם בירושלם ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן-העשרה לשבת בירושלם עיר הקדש ותשע הידות בערים

11:2 ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלם

11:3 ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלם ובערי יהודה ישבו איש באחזתו בעריהם ישראל הכהנים והלוים והנתינים ובני עבדי שלמה

11:4 ובירושלם ישבו מבני יהודה ומבני בנימן מבני יהודה עתיה בן-עזיה בן-זכריה בן-אמריה בן-שפטיה בן-מהללאל מבני-פרץ

11:5 ומעשיה בן-ברוך בן-כל-חזה בן-חזיה בן-עדיה בן-יויריב בן-זכריה בן-השלני

11:6 כל-בני-פרץ הישבים בירושלם ארבע מאות ששים ושמנה אנשי-חיל

11:7 ואלה בני בנימן סלא בן-משלם בן-יועד בן-פדיה בן-קוליה בן-מעשיה בן-איתיאל בן-ישעיה

11:8 ואחריו גבי סלי תשע מאות עשרים ושמנה

11:9 ויואל בן-זכרי פקיד עליהם ויהודה בן-הסנואה על-העיר משנה

11:10 מן-הכהנים ידעיה בן-יויריב יכין

11:11 שריה בן-חלקיה בן-משלם בן-צדוק בן-מריות בן-אחיטוב נגד בית האלהים

11:12 ואחיהם עשי המלאכה לבית שמנה מאות עשרים ושנים ועדיה בן-ירחם בן-פלליה בן-אמצי בן-זכריה בן-פשחור בן-מלכיה

11:13 ואחיו ראשים לאבות מאתים ארבעים ושנים ועמשסי בן-עזראל בן-אחזי בן-משלמות בן-אמר

11:14 ואחיהם גבורי חיל מאה עשרים ושמנה ופקיד עליהם זבדיאל בן-הגדולים

11:15 ומן-הלוים שמעיה בן-חשוב בן-עזריקם בן-חשביה בן-בוני

11:16 ושבתי ויוזבד על-המלאכה החיצנה לבית האלהים מראשי הלוים

11:17 ומתניה בן-מיכה בן-זבדי בן-אסף ראש התחלה יהודה לתפלה ובקבקיה משנה מאחיו ועבדא בן-שמוע בן-גלל בן-ידיתון

11:18 כל-הלוים בעיר הקדש מאתים שמנים וארבעה

11:19 והשוערים עקוב טלמון ואחיהם השמרים בשערים מאה שבעים ושנים

11:20 ושאר ישראל הכהנים הלוים בכל-ערי יהודה איש בנחלתו

11:21 והנתינים ישבים בעפל וציחא וגשפא על-הנתינים

11:22 ופקיד הלוים בירושלם עזי בן-בני בן-חשביה בן-מתניה בן-מיכא מבני אסף המשררים לנגד מלאכת בית-האלהים

11:23 כי-מצות המלך עליהם ואמנה על-המשררים דבר-יום ביומו

11:24 ופתחיה בן-משיזבאל מבני-זרח בן-יהודה ליד המלך לכל-דבר לעם

11:25 ואל-החצרים בשדתם מבני יהודה ישבו בקרית הארבע ובנתיה ובדיבן ובנתיה וביקבצאל וחצריה

11:26 ובישוע ובמולדה ובבית פלט

11:27 ובחצר שועל ובבאר שבע ובנתיה

11:28 ובצקלג ובמכנה ובבנתיה

11:29 ובעין רמון ובצרעה ובירמות

11:30 זנח עדלם וחצריהם לכיש ושדתיה עזקה ובנתיה ויחנו מבאר-שבע עד-גיא-הנם

11:31 ובני בנימן מגבע מכמש ועיה ובית-אל ובנתיה

11:32 ענתות נב ענניה

11:33 חצור רמה גתים

11:34 חדיד צבעים נבלט

11:35 לד ואונו גי החרשים

11:36 ומן-הלוים מחלקות יהודה לבנימין

12:1 ואלה הכהנים והלוים אשר עלו עם-זרבבל בן-שאלתיאל וישוע שריה ירמיה עזרא

12:2 אמריה מלוך חטוש

12:3 שכניה רחם מרמת

12:4 עדוא גנתוי אביה

12:5 מימין מעדיה בלגה

12:6 שמעיה ויויריב ידעיה

12:7 סלו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע

12:8 והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על-הידות הוא ואחיו

12:9 ובקבקיה וענו אחיהם לנגדם למשמרות

12:10 וישוע הוליד את-יויקים ויויקים הוליד את-אלישיב ואלישיב את-יוידע

12:11 ויוידע הוליד את-יונתן ויונתן הוליד את-ידוע

12:12 ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות לשריה מריה לירמיה חנניה

12:13 לעזרא משלם לאמריה יהוחנן

12:14 למלוכי יונתן לשבניה יוסף

12:15 לחרם עדנא למריות חלקי

12:16 לעדיא זכריה לגנתון משלם

12:17 לאביה זכרי למנימין למועדיה פלטי

12:18 לבלגה שמוע לשמעיה יהונתן

12:19 וליויריב מתני לידעיה עזי

12:20 לסלי קלי לעמוק עבר

12:21 לחלקיה חשביה לידעיה נתנאל

12:22 הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשי אבות והכהנים על-מלכות דריוש הפרסי

12:23 בני לוי ראשי האבות כתובים על-ספר דברי הימים ועד-ימי יוחנן בן-אלישיב

12:24 וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן-קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד איש-האלהים משמר לעמת משמר

12:25 מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב שמרים שוערים משמר באספי השערים

12:26 אלה בימי יויקים בן-ישוע בן-יוצדק ובימי נחמיה הפחה ועזרא הכהן הסופר

12:27 ובחנכת חומת ירושלם בקשו את-הלוים מכל-מקומתם להביאם לירושלם לעשת חנכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתים נבלים ובכנרות

12:28 ויאספו בני המשררים ומן-הככר סביבות ירושלם ומן-חצרי נטפתי

12:29 ומבית הגלגל ומשדות גבע ועזמות כי חצרים בנו להם המשררים סביבות ירושלם

12:30 ויטהרו הכהנים והלוים ויטהרו את-העם ואת-השערים ואת-החומה

12:31 ואעלה את-שרי יהודה מעל לחומה ואעמידה שתי תודת גדולת ותהלכת לימין מעל לחומה לשער האשפת

12:32 וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה

12:33 ועזריה עזרא ומשלם

12:34 יהודה ובנימן ושמעיה וירמיה

12:35 ומבני הכהנים בחצצרות זכריה בן-יונתן בן-שמעיה בן-מתניה בן-מיכיה בן-זכור בן-אסף

12:36 ואחיו שמעיה ועזראל מללי גללי מעי נתנאל ויהודה חנני בכלי-שיר דויד איש האלהים ועזרא הסופר לפניהם

12:37 ועל שער העין ונגדם עלו על-מעלות עיר דויד במעלה לחומה מעל לבית דויד ועד שער המים מזרח

12:38 והתודה השנית ההולכת למואל ואני אחריה וחצי העם מעל להחומה מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה

12:39 ומעל לשער-אפרים ועל-שער הישנה ועל-שער הדגים ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שער הצאן ועמדו בשער המטרה

12:40 ותעמדנה שתי התודת בבית האלהים ואני וחצי הסגנים עמי

12:41 והכהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיני זכריה חנניה בחצצרות

12:42 ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה ועילם ועזר וישמיעו המשררים ויזרחיה הפקיד

12:43 ויזבחו ביום-ההוא זבחים גדולים וישמחו כי האלהים שמחם שמחה גדולה וגם הנשים והילדים שמחו ותשמע שמחת ירושלם מרחוק

12:44 ויפקדו ביום ההוא אנשים על-הנשכות לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה לכהנים וללוים כי שמחת יהודה על-הכהנים ועל-הלוים העמדים

12:45 וישמרו משמרת אלהיהם ומשמרת הטהרה והמשררים והשערים כמצות דויד שלמה בנו

12:46 כי-בימי דויד ואסף מקדם ראש המשררים ושיר-תהלה והדות לאלהים

12:47 וכל-ישראל בימי זרבבל ובימי נחמיה נתנים מניות המשררים והשערים דבר-יום ביומו ומקדשים ללוים והלוים מקדשים לבני אהרן

13:1 ביום ההוא נקרא בספר משה באזני העם ונמצא כתוב בו אשר לא-יבוא עמני ומאבי בקהל האלהים עד-עולם

13:2 כי לא קדמו את-בני ישראל בלחם ובמים וישכר עליו את-בלעם לקללו ויהפך אלהינו הקללה לברכה

13:3 ויהי כשמעם את-התורה ויבדילו כל-ערב מישראל

13:4 ולפני מזה אלישיב הכהן נתון בלשכת בית-אלהינו קרוב לטוביה

13:5 ויעש לו לשכה גדולה ושם היו לפנים נתנים את-המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצהר מצות הלוים והמשררים והשערים ותרומת הכהנים

13:6 ובכל-זה לא הייתי בירושלם כי בשנת שלשים ושתים לארתחשסתא מלך-בבל באתי אל-המלך ולקץ ימים נשאלתי מן-המלך

13:7 ואבוא לירושלם ואבינה ברעה אשר עשה אלישיב לטוביה לעשות לו נשכה בחצרי בית האלהים

13:8 וירע לי מאד ואשליכה את-כל-כלי בית-טוביה החוץ מן-הלשכה

13:9 ואמרה ויטהרו הלשכות ואשיבה שם כלי בית האלהים את-המנחה והלבונה

13:10 ואדעה כי-מניות הלוים לא נתנה ויברחו איש-לשדהו הלוים והמשררים עשי המלאכה

13:11 ואריבה את-הסגנים ואמרה מדוע נעזב בית-האלהים ואקבצם ואעמדם על-עמדם

13:12 וכל-יהודה הביאו מעשר הדגן והתירוש והיצהר לאוצרות

13:13 ואוצרה על-אוצרות שלמיה הכהן וצדוק הסופר ופדיה מן-הלוים ועל-ידם חנן בן-זכור בן-מתניה כי נאמנים נחשבו ועליהם לחלק לאחיהם

13:14 זכרה-לי אלהי על-זאת ואל-תמח חסדי אשר עשיתי בבית אלהי ובמשמריו

13:15 בימים ההמה ראיתי ביהודה דרכים-גתות בשבת ומביאים הערמות ועמסים על-החמרים ואף-יין ענבים ותאנים וכל-משא ומביאים ירושלם ביום השבת ואעיד ביום מכרם ציד

13:16 והצרים ישבו בה מביאים דאג וכל-מכר ומכרים בשבת לבני יהודה ובירושלם

13:17 ואריבה את חרי יהודה ואמרה להם מה-הדבר הרע הזה אשר אתם עשים ומחללים את-יום השבת

13:18 הלוא כה עשו אבתיכם ויבא אלהינו עלינו את כל-הרעה הזאת ועל העיר הזאת ואתם מוסיפים חרון על-ישראל לחלל את-השבת

13:19 ויהי כאשר צללו שערי ירושלם לפני השבת ואמרה ויסגרו הדלתות ואמרה אשר לא יפתחום עד אחר השבת ומנערי העמדתי על-השערים לא-יבוא משא ביום השבת

13:20 וילינו הרכלים ומכרי כל-ממכר מחוץ לירושלם פעם ושתים

13:21 ואעידה בהם ואמרה אליהם מדוע אתם לנים נגד החומה אם-תשנו יד אשלח בכם מן-העת ההיא לא-באו בשבת

13:22 ואמרה ללוים אשר יהיו מטהרים ובאים שמרים השערים לקדש את-יום השבת גם-זאת זכרה-לי אלהי וחוסה עלי כרב חסדך

13:23 גם בימים ההם ראיתי את-היהודים השיבו נשים אשדודיות עמוניות מואביות

13:24 ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם

13:25 ואריב עמם ואקללם ואכה מהם אנשים ואמרטם ואשביעם באלהים אם-תתנו בנתיכם לבניהם ואם-תשאו מבנתיהם לבניכם ולכם

13:26 הלוא על-אלה חטא-שלמה מלך ישראל ובגוים הרבים לא-היה מלך כמהו ואהוב לאלהיו היה ויתנהו אלהים מלך על-כל-ישראל גם-אותו החטיאו הנשים הנכריות

13:27 ולכם הנשמע לעשת את כל-הרעה הגדולה הזאת למעל באלהינו להשיב נשים נכריות

13:28 ומבני יוידע בן-אלישיב הכהן הגדול חתן לסנבלט החרני ואבריחהו מעלי

13:29 זכרה להם אלהי על גאלי הכהנה וברית הכהנה והלוים

13:30 וטהרתים מכל-נכר ואעמידה משמרות לכהנים וללוים איש במלאכתו

13:31 ולקרבן העצים בעתים מזמנות ולבכורים זכרה-לי אלהי לטובה