Michée

1:1 דבר-יהוה אשר היה אל-מיכה המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה אשר-חזה על-שמרון וירושלם

1:2 שמעו עמים כלם הקשיבי ארץ ומלאה ויהי אדני יהוה בכם לעד אדני מהיכל קדשו

1:3 כי-הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על-במותי ארץ

1:4 ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד

1:5 בפשע יעקב כל-זאת ובחטאות בית ישראל מי-פשע יעקב הלוא שמרון ומי במות יהודה הלוא ירושלם

1:6 ושמתי שמרון לעי השדה למטעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה

1:7 וכל-פסיליה יכתו וכל-אתנניה ישרפו באש וכל-עצביה אשים שממה כי מאתנן זונה קבצה ועד-אתנן זונה ישובו

1:8 על-זאת אספדה ואילילה אילכה שילל וערום אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה

1:9 כי אנושה מכותיה כי-באה עד-יהודה נגע עד-שער עמי עד-ירושלם

1:10 בגת אל-תגידו בכו אל-תבכו בבית לעפרה עפר התפלשתי

1:11 עברי לכם יושבת שפיר עריה-בשת לא יצאה יושבת צאנן מספד בית האצל יקח מכם עמדתו

1:12 כי-חלה לטוב יושבת מרות כי-ירד רע מאת יהוה לשער ירושלם

1:13 רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חטאת היא לבת-ציון כי-בך נמצאו פשעי ישראל

1:14 לכן תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל

1:15 עד הירש אבי לך יושבת מרשה עד-עדלם יבוא כבוד ישראל

1:16 קרחי וגזי על-בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך

2:1 הוי חשבי-און ופעלי רע על-משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש-לאל ידם

2:2 וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו

2:3 לכן כה אמר יהוה הנני חשב על-המשפחה הזאת רעה אשר לא-תמישו משם צוארתיכם ולא תלכו רומה כי עת רעה היא

2:4 ביום ההוא ישא עליכם משל ונהה נהי נהיה אמר שדוד נשדנו חלק עמי ימיר איך ימיש לי לשובב שדינו יחלק

2:5 לכן לא-יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל יהוה

2:6 אל-תטפו יטיפון לא-יטפו לאלה לא יסג כלמות

2:7 האמור בית-יעקב הקצר רוח יהוה אם-אלה מעלליו הלוא דברי ייטיבו עם הישר הולך

2:8 ואתמול עמי לאויב יקומם ממול שלמה אדר תפשטון מעברים בטח שובי מלחמה

2:9 נשי עמי תגרשון מבית תענגיה מעל עלליה תקחו הדרי לעולם

2:10 קומו ולכו כי לא-זאת המנוחה בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ

2:11 לו-איש הלך רוח ושקר כזב אטף לך ליין ולשכר והיה מטיף העם הזה

2:12 אסף אאסף יעקב כלך קבץ אקבץ שארית ישראל יחד אשימנו כצאן בצרה כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם

2:13 עלה הפרץ לפניהם פרצו ויעברו שער ויצאו בו ויעבר מלכם לפניהם ויהוה בראשם

3:1 ואמר שמעו-נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את-המשפט

3:2 שנאי טוב ואהבי רעה גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם

3:3 ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת-עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת

3:4 אז יזעקו אל-יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם

3:5 כה אמר יהוה על-הנביאים המתעים את-עמי הנשכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא-יתן על-פיהם וקדשו עליו מלחמה

3:6 לכן לילה לכם מחזון וחשכה לכם מקסם ובאה השמש על-הנביאים וקדר עליהם היום

3:7 ובשו החזים וחפרו הקסמים ועטו על-שפם כלם כי אין מענה אלהים

3:8 ואולם אנכי מלאתי כח את-רוח יהוה ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו

3:9 שמעו-נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל-הישרה יעקשו

3:10 בנה ציון בדמים וירושלם בעולה

3:11 ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל-יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא-תבוא עלינו רעה

3:12 לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער

4:1 והיה באחרית הימים יהיה הר בית-יהוה נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים

4:2 והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה ואל-בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר-יהוה מירושלם

4:3 ושפט בין עמים רבים והוכיח לגוים עצמים עד-רחוק וכתתו חרבתיהם לאתים וחניתתיהם למזמרות לא-ישאו גוי אל-גוי חרב ולא-ילמדון עוד מלחמה

4:4 וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד כי-פי יהוה צבאות דבר

4:5 כי כל-העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם-יהוה אלהינו לעולם ועד

4:6 ביום ההוא נאם-יהוה אספה הצלעה והנדחה אקבצה ואשר הרעתי

4:7 ושמתי את-הצלעה לשארית והנהלאה לגוי עצום ומלך יהוה עליהם בהר ציון מעתה ועד-עולם

4:8 ואתה מגדל-עדר עפל בת-ציון עדיך תאתה ובאה הממשלה הראשנה ממלכת לבת-ירושלם

4:9 עתה למה תריעי רע המלך אין-בך אם-יועצך אבד כי-החזיקך חיל כיולדה

4:10 חולי וגחי בת-ציון כיולדה כי-עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד-בבל שם תנצלי שם יגאלך יהוה מכף איביך

4:11 ועתה נאספו עליך גוים רבים האמרים תחנף ותחז בציון עינינו

4:12 והמה לא ידעו מחשבות יהוה ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גרנה

4:13 קומי ודושי בת-ציון כי-קרנך אשים ברזל ופרסתיך אשים נחושה והדקות עמים רבים והחרמתי ליהוה בצעם וחילם לאדון כל-הארץ

4:14 עתה תתגדדי בת-גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על-הלחי את שפט ישראל

5:1 ואתה בית-לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם

5:2 לכן יתנם עד-עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על-בני ישראל

5:3 ועמד ורעה בעז יהוה בגאון שם יהוה אלהיו וישבו כי-עתה יגדל עד-אפסי-ארץ

5:4 והיה זה שלום אשור כי-יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנתינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם

5:5 ורעו את-ארץ אשור בחרב ואת-ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור כי-יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו

5:6 והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי-עשב אשר לא-יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם

5:7 והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי-צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל

5:8 תרם ידך על-צריך וכל-איביך יכרתו

5:9 והיה ביום-ההוא נאם-יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך

5:10 והכרתי ערי ארצך והרסתי כל-מבצריך

5:11 והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו-לך

5:12 והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא-תשתחוה עוד למעשה ידיך

5:13 ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך

5:14 ועשיתי באף ובחמה נקם את-הגוים אשר לא שמעו

6:1 שמעו-נא את אשר-יהוה אמר קום ריב את-ההרים ותשמענה הגבעות קולך

6:2 שמעו הרים את-ריב יהוה והאתנים מסדי ארץ כי ריב ליהוה עם-עמו ועם-ישראל יתוכח

6:3 עמי מה-עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי

6:4 כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את-משה אהרן ומרים

6:5 עמי זכר-נא מה-יעץ בלק מלך מואב ומה-ענה אתו בלעם בן-בעור מן-השטים עד-הגלגל למען דעת צדקות יהוה

6:6 במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה

6:7 הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי-שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

6:8 הגיד לך אדם מה-טוב ומה-יהוה דורש ממך כי אם-עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם-אלהיך

6:9 קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה

6:10 עוד האש בית רשע אצרות רשע ואיפת רזון זעומה

6:11 האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה

6:12 אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו-שקר ולשונם רמיה בפיהם

6:13 וגם-אני החליתי הכותך השמם על-חטאתך

6:14 אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן

6:15 אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך-זית ולא-תסוך שמן ותירוש ולא תשתה-יין

6:16 וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית-אחאב ותלכו במעצותם למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו

7:1 אללי לי כי הייתי כאספי-קיץ כעללת בציר אין-אשכול לאכול בכורה אותה נפשי

7:2 אבד חסיד מן-הארץ וישר באדם אין כלם לדמים יארבו איש את-אחיהו יצודו חרם

7:3 על-הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה

7:4 טובם כחדק ישר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם

7:5 אל-תאמינו ברע אל-תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי-פיך

7:6 כי-בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי איש אנשי ביתו

7:7 ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי ישמעני אלהי

7:8 אל-תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי-אשב בחשך יהוה אור לי

7:9 זעף יהוה אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו

7:10 ותרא איבתי ותכסה בושה האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות

7:11 יום לבנות גדריך יום ההוא ירחק-חק

7:12 יום הוא ועדיך יבוא למני אשור וערי מצור ולמני מצור ועד-נהר וים מים והר ההר

7:13 והיתה הארץ לשממה על-ישביה מפרי מעלליהם

7:14 רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם

7:15 כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

7:16 יראו גוים ויבשו מכל גבורתם ישימו יד על-פה אזניהם תחרשנה

7:17 ילחכו עפר כנחש כזחלי ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל-יהוה אלהינו יפחדו ויראו ממך

7:18 מי-אל כמוך נשא עון ועבר על-פשע לשארית נחלתו לא-החזיק לעד אפו כי-חפץ חסד הוא

7:19 ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל-חטאותם

7:20 תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר-נשבעת לאבתינו מימי קדם