Malachie

1:1 משא דבר-יהוה אל-ישראל ביד מלאכי

1:2 אהבתי אתכם אמר יהוה ואמרתם במה אהבתנו הלוא-אח עשו ליעקב נאם-יהוה ואהב את-יעקב

1:3 ואת-עשו שנאתי ואשים את-הריו שממה ואת-נחלתו לתנות מדבר

1:4 כי-תאמר אדום רששנו ונשוב ונבנה חרבות כה אמר יהוה צבאות המה יבנו ואני אהרוס וקראו להם גבול רשעה והעם אשר-זעם יהוה עד-עולם

1:5 ועיניכם תראינה ואתם תאמרו יגדל יהוה מעל לגבול ישראל

1:6 בן יכבד אב ועבד אדניו ואם-אב אני איה כבודי ואם-אדונים אני איה מוראי אמר יהוה צבאות לכם הכהנים בוזי שמי ואמרתם במה בזינו את-שמך

1:7 מגישים על-מזבחי לחם מגאל ואמרתם במה גאלנוך באמרכם שלחן יהוה נבזה הוא

1:8 וכי-תגשון עור לזבח אין רע וכי תגישו פסח וחלה אין רע הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך אמר יהוה צבאות

1:9 ועתה חלו-נא פני-אל ויחננו מידכם היתה זאת הישא מכם פנים אמר יהוה צבאות

1:10 מי גם-בכם ויסגר דלתים ולא-תאירו מזבחי חנם אין-לי חפץ בכם אמר יהוה צבאות ומנחה לא-ארצה מידכם

1:11 כי ממזרח-שמש ועד-מבואו גדול שמי בגוים ובכל-מקום מקטר מגש לשמי ומנחה טהורה כי-גדול שמי בגוים אמר יהוה צבאות

1:12 ואתם מחללים אותו באמרכם שלחן אדני מגאל הוא וניבו נבזה אכלו

1:13 ואמרתם הנה מתלאה והפחתם אותו אמר יהוה צבאות והבאתם גזול ואת-הפסח ואת-החולה והבאתם את-המנחה הארצה אותה מידכם אמר יהוה

1:14 וארור נוכל ויש בעדרו זכר ונדר וזבח משחת לאדני כי מלך גדול אני אמר יהוה צבאות ושמי נורא בגוים

2:1 ועתה אליכם המצוה הזאת הכהנים

2:2 אם-לא תשמעו ואם-לא תשימו על-לב לתת כבוד לשמי אמר יהוה צבאות ושלחתי בכם את-המארה וארותי את-ברכותיכם וגם ארותיה כי אינכם שמים על-לב

2:3 הנני גער לכם את-הזרע וזריתי פרש על-פניכם פרש חגיכם ונשא אתכם אליו

2:4 וידעתם כי שלחתי אליכם את המצוה הזאת להיות בריתי את-לוי אמר יהוה צבאות

2:5 בריתי היתה אתו החיים והשלום ואתנם-לו מורא וייראני ומפני שמי נחת הוא

2:6 תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא-נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון

2:7 כי-שפתי כהן ישמרו-דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך יהוה-צבאות הוא

2:8 ואתם סרתם מן-הדרך הכשלתם רבים בתורה שחתם ברית הלוי אמר יהוה צבאות

2:9 וגם-אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל-העם כפי אשר אינכם שמרים את-דרכי ונשאים פנים בתורה

2:10 הלוא אב אחד לכלנו הלוא אל אחד בראנו מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבתינו

2:11 בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלם כי חלל יהודה קדש יהוה אשר אהב ובעל בת-אל נכר

2:12 יכרת יהוה לאיש אשר יעשנה ער וענה מאהלי יעקב ומגיש מנחה ליהוה צבאות

2:13 וזאת שנית תעשו כסות דמעה את-מזבח יהוה בכי ואנקה מאין עוד פנות אל-המנחה ולקחת רצון מידכם

2:14 ואמרתם על-מה על כי-יהוה העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך

2:15 ולא-אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל-יבגד

2:16 כי-שנא שלח אמר יהוה אלהי ישראל וכסה חמס על-לבושו אמר יהוה צבאות ונשמרתם ברוחכם ולא תבגדו

2:17 הוגעתם יהוה בדבריכם ואמרתם במה הוגענו באמרכם כל-עשה רע טוב בעיני יהוה ובהם הוא חפץ או איה אלהי המשפט

3:1 הנני שלח מלאכי ופנה-דרך לפני ופתאם יבוא אל-היכלו האדון אשר-אתם מבקשים ומלאך הברית אשר-אתם חפצים הנה-בא אמר יהוה צבאות

3:2 ומי מכלכל את-יום בואו ומי העמד בהראותו כי-הוא כאש מצרף וכברית מכבסים

3:3 וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את-בני-לוי וזקק אתם כזהב וככסף והיו ליהוה מגישי מנחה בצדקה

3:4 וערבה ליהוה מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמניות

3:5 וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר-שכיר אלמנה ויתום ומטי-גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות

3:6 כי אני יהוה לא שניתי ואתם בני-יעקב לא כליתם

3:7 למימי אבתיכם סרתם מחקי ולא שמרתם שובו אלי ואשובה אליכם אמר יהוה צבאות ואמרתם במה נשוב

3:8 היקבע אדם אלהים כי אתם קבעים אתי ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה

3:9 במארה אתם נארים ואתי אתם קבעים הגוי כלו

3:10 הביאו את-כל-המעשר אל-בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם-לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד-בלי-די

3:11 וגערתי לכם באכל ולא-ישחת לכם את-פרי האדמה ולא-תשכל לכם הגפן בשדה אמר יהוה צבאות

3:12 ואשרו אתכם כל-הגוים כי-תהיו אתם ארץ חפץ אמר יהוה צבאות

3:13 חזקו עלי דבריכם אמר יהוה ואמרתם מה-נדברנו עליך

3:14 אמרתם שוא עבד אלהים ומה-בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדרנית מפני יהוה צבאות

3:15 ועתה אנחנו מאשרים זדים גם-נבנו עשי רשעה גם בחנו אלהים וימלטו

3:16 אז נדברו יראי יהוה איש את-רעהו ויקשב יהוה וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יהוה ולחשבי שמו

3:17 והיו לי אמר יהוה צבאות ליום אשר אני עשה סגלה וחמלתי עליהם כאשר יחמל איש על-בנו העבד אתו

3:18 ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו

4:1 כי-הנה היום בא בער כתנור והיו כל-זדים וכל-עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא-יעזב להם שרש וענף

4:2 וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק

4:3 ועסותם רשעים כי-יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עשה אמר יהוה צבאות

4:4 זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על-כל-ישראל חקים ומשפטים

4:5 הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא

4:6 והשיב לב-אבות על-בנים ולב בנים על-אבותם פן-אבוא והכיתי את-הארץ חרם