Josué

1:1 ויהי אחרי מות משה עבד יהוה ויאמר יהוה אל-יהושע בן-נון משרת משה לאמר

1:2 משה עבדי מת ועתה קום עבר את-הירדן הזה אתה וכל-העם הזה אל-הארץ אשר אנכי נתן להם לבני ישראל

1:3 כל-מקום אשר תדרך כף-רגלכם בו לכם נתתיו כאשר דברתי אל-משה

1:4 מהמדבר והלבנון הזה ועד-הנהר הגדול נהר-פרת כל ארץ החתים ועד-הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם

1:5 לא-יתיצב איש לפניך כל ימי חייך כאשר הייתי עם-משה אהיה עמך לא ארפך ולא אעזבך

1:6 חזק ואמץ כי אתה תנחיל את-העם הזה את-הארץ אשר-נשבעתי לאבותם לתת להם

1:7 רק חזק ואמץ מאד לשמר לעשות ככל-התורה אשר צוך משה עבדי אל-תסור ממנו ימין ושמאול למען תשכיל בכל אשר תלך

1:8 לא-ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל-הכתוב בו כי-אז תצליח את-דרכך ואז תשכיל

1:9 הלוא צויתיך חזק ואמץ אל-תערץ ואל-תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך

1:10 ויצו יהושע את-שטרי העם לאמר

1:11 עברו בקרב המחנה וצוו את-העם לאמר הכינו לכם צידה כי בעוד שלשת ימים אתם עברים את-הירדן הזה לבוא לרשת את-הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם לרשתה

1:12 ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמר

1:13 זכור את-הדבר אשר צוה אתכם משה עבד-יהוה לאמר יהוה אלהיכם מניח לכם ונתן לכם את-הארץ הזאת

1:14 נשיכם טפכם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן ואתם תעברו חמשים לפני אחיכם כל גבורי החיל ועזרתם אותם

1:15 עד אשר-יניח יהוה לאחיכם ככם וירשו גם-המה את-הארץ אשר-יהוה אלהיכם נתן להם ושבתם לארץ ירשתכם וירשתם אותה אשר נתן לכם משה עבד יהוה בעבר הירדן מזרח השמש

1:16 ויענו את-יהושע לאמר כל אשר-צויתנו נעשה ואל-כל-אשר תשלחנו נלך

1:17 ככל אשר-שמענו אל-משה כן נשמע אליך רק יהיה יהוה אלהיך עמך כאשר היה עם-משה

1:18 כל-איש אשר-ימרה את-פיך ולא-ישמע את-דבריך לכל אשר-תצונו יומת רק חזק ואמץ

2:1 וישלח יהושע-בן-נון מן-השטים שנים-אנשים מרגלים חרש לאמר לכו ראו את-הארץ ואת-יריחו וילכו ויבאו בית-אשה זונה ושמה רחב וישכבו-שמה

2:2 ויאמר למלך יריחו לאמר הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפר את-הארץ

2:3 וישלח מלך יריחו אל-רחב לאמר הוציאי האנשים הבאים אליך אשר-באו לביתך כי לחפר את-כל-הארץ באו

2:4 ותקח האשה את-שני האנשים ותצפנו ותאמר כן באו אלי האנשים ולא ידעתי מאין המה

2:5 ויהי השער לסגור בחשך והאנשים יצאו לא ידעתי אנה הלכו האנשים רדפו מהר אחריהם כי תשיגום

2:6 והיא העלתם הגגה ותטמנם בפשתי העץ הערכות לה על-הגג

2:7 והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות והשער סגרו אחרי כאשר יצאו הרדפים אחריהם

2:8 והמה טרם ישכבון והיא עלתה עליהם על-הגג

2:9 ותאמר אל-האנשים ידעתי כי-נתן יהוה לכם את-הארץ וכי-נפלה אימתכם עלינו וכי נמגו כל-ישבי הארץ מפניכם

2:10 כי שמענו את אשר-הוביש יהוה את-מי ים-סוף מפניכם בצאתכם ממצרים ואשר עשיתם לשני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן לסיחן ולעוג אשר החרמתם אותם

2:11 ונשמע וימס לבבנו ולא-קמה עוד רוח באיש מפניכם כי יהוה אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל-הארץ מתחת

2:12 ועתה השבעו-נא לי ביהוה כי-עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם-אתם עם-בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת

2:13 והחיתם את-אבי ואת-אמי ואת-אחי ואת-אחותי ואת כל-אשר להם והצלתם את-נפשתינו ממות

2:14 ויאמרו לה האנשים נפשנו תחתיכם למות אם לא תגידו את-דברנו זה והיה בתת-יהוה לנו את-הארץ ועשינו עמך חסד ואמת

2:15 ותורדם בחבל בעד החלון כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת

2:16 ותאמר להם ההרה לכו פן-יפגעו בכם הרדפים ונחבתם שמה שלשת ימים עד שוב הרדפים ואחר תלכו לדרככם

2:17 ויאמרו אליה האנשים נקים אנחנו משבעתך הזה אשר השבעתנו

2:18 הנה אנחנו באים בארץ את-תקות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו ואת-אביך ואת-אמך ואת-אחיך ואת כל-בית אביך תאספי אליך הביתה

2:19 והיה כל אשר-יצא מדלתי ביתך החוצה דמו בראשו ואנחנו נקים וכל אשר יהיה אתך בבית דמו בראשנו אם-יד תהיה-בו

2:20 ואם-תגידי את-דברנו זה והיינו נקים משבעתך אשר השבעתנו

2:21 ותאמר כדבריכם כן-הוא ותשלחם וילכו ותקשר את-תקות השני בחלון

2:22 וילכו ויבאו ההרה וישבו שם שלשת ימים עד-שבו הרדפים ויבקשו הרדפים בכל-הדרך ולא מצאו

2:23 וישבו שני האנשים וירדו מההר ויעברו ויבאו אל-יהושע בן-נון ויספרו-לו את כל-המצאות אותם

2:24 ויאמרו אל-יהושע כי-נתן יהוה בידנו את-כל-הארץ וגם-נמגו כל-ישבי הארץ מפנינו

3:1 וישכם יהושע בבקר ויסעו מהשטים ויבאו עד-הירדן הוא וכל-בני ישראל וילנו שם טרם יעברו

3:2 ויהי מקצה שלשת ימים ויעברו השטרים בקרב המחנה

3:3 ויצוו את-העם לאמר כראותכם את ארון ברית-יהוה אלהיכם והכהנים הלוים נשאים אתו ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו

3:4 אך רחוק יהיה ביניכם ובינו כאלפים אמה במדה אל-תקרבו אליו למען אשר-תדעו את-הדרך אשר תלכו-בה כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום

3:5 ויאמר יהושע אל-העם התקדשו כי מחר יעשה יהוה בקרבכם נפלאות

3:6 ויאמר יהושע אל-הכהנים לאמר שאו את-ארון הברית ועברו לפני העם וישאו את-ארון הברית וילכו לפני העם

3:7 ויאמר יהוה אל-יהושע היום הזה אחל גדלך בעיני כל-ישראל אשר ידעון כי כאשר הייתי עם-משה אהיה עמך

3:8 ואתה תצוה את-הכהנים נשאי ארון-הברית לאמר כבאכם עד-קצה מי הירדן בירדן תעמדו

3:9 ויאמר יהושע אל-בני ישראל גשו הנה ושמעו את-דברי יהוה אלהיכם

3:10 ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את-הכנעני ואת-החתי ואת-החוי ואת-הפרזי ואת-הגרגשי והאמרי והיבוסי

3:11 הנה ארון הברית אדון כל-הארץ עבר לפניכם בירדן

3:12 ועתה קחו לכם שני עשר איש משבטי ישראל איש-אחד איש-אחד לשבט

3:13 והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יהוה אדון כל-הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד

3:14 ויהי בנסע העם מאהליהם לעבר את-הירדן והכהנים נשאי הארון הברית לפני העם

3:15 וכבוא נשאי הארון עד-הירדן ורגלי הכהנים נשאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על-כל-גדותיו כל ימי קציר

3:16 ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד-אחד הרחק מאד באדם העיר אשר מצד צרתן והירדים על ים הערבה ים-המלח תמו נכרתו והעם עברו נגד יריחו

3:17 ויעמדו הכהנים נשאי הארון ברית-יהוה בחרבה בתוך הירדן הכן וכל-ישראל עברים בחרבה עד אשר-תמו כל-הגוי לעבר את-הירדן

4:1 ויהי כאשר-תמו כל-הגוי לעבור את-הירדן ויאמר יהוה אל-יהושע לאמר

4:2 קחו לכם מן-העם שנים עשר אנשים איש-אחד איש-אחד משבט

4:3 וצוו אותם לאמר שאו-לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים הכין שתים-עשרה אבנים והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון אשר-תלינו בו הלילה

4:4 ויקרא יהושע אל-שנים העשר איש אשר הכין מבני ישראל איש-אחד איש-אחד משבט

4:5 ויאמר להם יהושע עברו לפני ארון יהוה אלהיכם אל-תוך הירדן והרימו לכם איש אבן אחת על-שכמו למספר שבטי בני-ישראל

4:6 למען תהיה זאת אות בקרבכם כי-ישאלון בניכם מחר לאמר מה האבנים האלה לכם

4:7 ואמרתם להם אשר נכרתו מימי הירדן מפני ארון ברית-יהוה בעברו בירדן נכרתו מי הירדן והיו האבנים האלה לזכרון לבני ישראל עד-עולם

4:8 ויעשו-כן בני-ישראל כאשר צוה יהושע וישאו שתי-עשרה אבנים מתוך הירדן כאשר דבר יהוה אל-יהושע למספר שבטי בני-ישראל ויעברום עמם אל-המלון וינחום שם

4:9 ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נשאי ארון הברית ויהיו שם עד היום הזה

4:10 והכהנים נשאי הארון עמדים בתוך הירדן עד תם כל-הדבר אשר-צוה יהוה את-יהושע לדבר אל-העם ככל אשר-צוה משה את-יהושע וימהרו העם ויעברו

4:11 ויהי כאשר-תם כל-העם לעבור ויעבר ארון-יהוה והכהנים לפני העם

4:12 ויעברו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה חמשים לפני בני ישראל כאשר דבר אליהם משה

4:13 כארבעים אלף חלוצי הצבא עברו לפני יהוה למלחמה אל ערבות יריחו

4:14 ביום ההוא גדל יהוה את-יהושע בעיני כל-ישראל ויראו אתו כאשר יראו את-משה כל-ימי חייו

4:15 ויאמר יהוה אל-יהושע לאמר

4:16 צוה את-הכהנים נשאי ארון העדות ויעלו מן-הירדן

4:17 ויצו יהושע את-הכהנים לאמר עלו מן-הירדן

4:18 ויהי בעלות הכהנים נשאי ארון ברית-יהוה מתוך הירדן נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה וישבו מי-הירדן למקומם וילכו כתמול-שלשום על-כל-גדותיו

4:19 והעם עלו מן-הירדן בעשור לחדש הראשון ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו

4:20 ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו מן-הירדן הקים יהושע בגלגל

4:21 ויאמר אל-בני ישראל לאמר אשר ישאלון בניכם מחר את-אבותם לאמר מה האבנים האלה

4:22 והודעתם את-בניכם לאמר ביבשה עבר ישראל את-הירדן הזה

4:23 אשר-הוביש יהוה אלהיכם את-מי הירדן מפניכם עד-עברכם כאשר עשה יהוה אלהיכם לים-סוף אשר-הוביש מפנינו עד-עברנו

4:24 למען דעת כל-עמי הארץ את-יד יהוה כי חזקה היא למען יראתם את-יהוה אלהיכם כל-הימים

5:1 ויהי כשמע כל-מלכי האמרי אשר בעבר הירדן ימה וכל-מלכי הכנעני אשר על-הים את אשר-הוביש יהוה את-מי הירדן מפני בני-ישראל עד-עברנו וימס לבבם ולא-היה בם עוד רוח מפני בני-ישראל

5:2 בעת ההיא אמר יהוה אל-יהושע עשה לך חרבות צרים ושוב מל את-בני-ישראל שנית

5:3 ויעש-לו יהושע חרבות צרים וימל את-בני ישראל אל-גבעת הערלות

5:4 וזה הדבר אשר-מל יהושע כל-העם היצא ממצרים הזכרים כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים

5:5 כי-מלים היו כל-העם היצאים וכל-העם הילדים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא-מלו

5:6 כי ארבעים שנה הלכו בני-ישראל במדבר עד-תם כל-הגוי אנשי המלחמה היצאים ממצרים אשר לא-שמעו בקול יהוה אשר נשבע יהוה להם לבלתי הראותם את-הארץ אשר נשבע יהוה לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש

5:7 ואת-בניהם הקים תחתם אתם מל יהושע כי-ערלים היו כי לא-מלו אותם בדרך

5:8 ויהי כאשר-תמו כל-הגוי להמול וישבו תחתם במחנה עד חיותם

5:9 ויאמר יהוה אל-יהושע היום גלותי את-חרפת מצרים מעליכם ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה

5:10 ויחנו בני-ישראל בגלגל ויעשו את-הפסח בארבעה עשר יום לחדש בערב בערבות יריחו

5:11 ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה

5:12 וישבת המן ממחרת באכלם מעבור הארץ ולא-היה עוד לבני ישראל מן ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא

5:13 ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה-איש עמד לנגדו וחרבו שלופה בידו וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם-לצרינו

5:14 ויאמר לא כי אני שר-צבא-יהוה עתה באתי ויפל יהושע אל-פניו ארצה וישתחו ויאמר לו מה אדני מדבר אל-עבדו

5:15 ויאמר שר-צבא יהוה אל-יהושע של-נעלך מעל רגלך כי המקום אשר אתה עמד עליו קדש הוא ויעש יהושע כן

6:1 ויריחו סגרת ומסגרת מפני בני ישראל אין יוצא ואין בא

6:2 ויאמר יהוה אל-יהושע ראה נתתי בידך את-יריחו ואת-מלכה גבורי החיל

6:3 וסבתם את-העיר כל אנשי המלחמה הקיף את-העיר פעם אחת כה תעשה ששת ימים

6:4 ושבעה כהנים ישאו שבעה שופרות היובלים לפני הארון וביום השביעי תסבו את-העיר שבע פעמים והכהנים יתקעו בשופרות

6:5 והיה במשך בקרן היובל בשמעכם את-קול השופר יריעו כל-העם תרועה גדולה ונפלה חומת העיר תחתיה ועלו העם איש נגדו

6:6 ויקרא יהושע בן-נון אל-הכהנים ויאמר אלהם שאו את-ארון הברית ושבעה כהנים ישאו שבעה שופרות יובלים לפני ארון יהוה

6:7 ויאמרו אל-העם עברו וסבו את-העיר והחלוץ יעבר לפני ארון יהוה

6:8 ויהי כאמר יהושע אל-העם ושבעה הכהנים נשאים שבעה שופרות היובלים לפני יהוה עברו ותקעו בשופרות וארון ברית יהוה הלך אחריהם

6:9 והחלוץ הלך לפני הכהנים תקעו השופרות והמאסף הלך אחרי הארון הלוך ותקוע בשופרות

6:10 ואת-העם צוה יהושע לאמר לא תריעו ולא-תשמיעו את-קולכם ולא-יצא מפיכם דבר עד יום אמרי אליכם הריעו והריעתם

6:11 ויסב ארון-יהוה את-העיר הקף פעם אחת ויבאו המחנה וילינו במחנה

6:12 וישכם יהושע בבקר וישאו הכהנים את-ארון יהוה

6:13 ושבעה הכהנים נשאים שבעה שופרות היבלים לפני ארון יהוה הלכים הלוך ותקעו בשופרות והחלוץ הלך לפניהם והמאסף הלך אחרי ארון יהוה הולך ותקוע בשופרות

6:14 ויסבו את-העיר ביום השני פעם אחת וישבו המחנה כה עשו ששת ימים

6:15 ויהי ביום השביעי וישכמו כעלות השחר ויסבו את-העיר כמשפט הזה שבע פעמים רק ביום ההוא סבבו את-העיר שבע פעמים

6:16 ויהי בפעם השביעית תקעו הכהנים בשופרות ויאמר יהושע אל-העם הריעו כי-נתן יהוה לכם את-העיר

6:17 והיתה העיר חרם היא וכל-אשר-בה ליהוה רק רחב הזונה תחיה היא וכל-אשר אתה בבית כי החבאתה את-המלאכים אשר שלחנו

6:18 ורק-אתם שמרו מן-החרם פן-תחרימו ולקחתם מן-החרם ושמתם את-מחנה ישראל לחרם ועכרתם אותו

6:19 וכל כסף וזהב וכלי נחשת וברזל קדש הוא ליהוה אוצר יהוה יבוא

6:20 וירע העם ויתקעו בשפרות ויהי כשמע העם את-קול השופר ויריעו העם תרועה גדולה ותפל החומה תחתיה ויעל העם העירה איש נגדו וילכדו את-העיר

6:21 ויחרימו את-כל-אשר בעיר מאיש ועד-אשה מנער ועד-זקן ועד שור ושה וחמור לפי-חרב

6:22 ולשנים האנשים המרגלים את-הארץ אמר יהושע באו בית-האשה הזונה והוציאו משם את-האשה ואת-כל-אשר-לה כאשר נשבעתם לה

6:23 ויבאו הנערים המרגלים ויציאו את-רחב ואת-אביה ואת-אמה ואת-אחיה ואת-כל-אשר-לה ואת כל-משפחותיה הוציאו ויניחום מחוץ למחנה ישראל

6:24 והעיר שרפו באש וכל-אשר-בה רק הכסף והזהב וכלי הנחשת והברזל נתנו אוצר בית-יהוה

6:25 ואת-רחב הזונה ואת-בית אביה ואת-כל-אשר-לה החיה יהושע ותשב בקרב ישראל עד היום הזה כי החביאה את-המלאכים אשר-שלח יהושע לרגל את-יריחו

6:26 וישבע יהושע בעת ההיא לאמר ארור האיש לפני יהוה אשר יקום ובנה את-העיר הזאת את-יריחו בבכרו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה

6:27 ויהי יהוה את-יהושע ויהי שמעו בכל-הארץ

7:1 וימעלו בני-ישראל מעל בחרם ויקח עכן בן-כרמי בן-זבדי בן-זרח למטה יהודה מן-החרם ויחר-אף יהוה בבני ישראל

7:2 וישלח יהושע אנשים מיריחו העי אשר עם-בית און מקדם לבית-אל ויאמר אליהם לאמר עלו ורגלו את-הארץ ויעלו האנשים וירגלו את-העי

7:3 וישבו אל-יהושע ויאמרו אליו אל-יעל כל-העם כאלפים איש או כשלשת אלפים איש יעלו ויכו את-העי אל-תיגע-שמה את-כל-העם כי מעט המה

7:4 ויעלו מן-העם שמה כשלשת אלפים איש וינסו לפני אנשי העי

7:5 ויכו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש וירדפום לפני השער עד-השברים ויכום במורד וימס לבב-העם ויהי למים

7:6 ויקרע יהושע שמלתיו ויפל על-פניו ארצה לפני ארון יהוה עד-הערב הוא וזקני ישראל ויעלו עפר על-ראשם

7:7 ויאמר יהושע אהה אדני יהוה למה העברת העביר את-העם הזה את-הירדן לתת אתנו ביד האמרי להאבידנו ולו הואלנו ונשב בעבר הירדן

7:8 בי אדני מה אמר אחרי אשר הפך ישראל ערף לפני איביו

7:9 וישמעו הכנעני וכל ישבי הארץ ונסבו עלינו והכריתו את-שמנו מן-הארץ ומה-תעשה לשמך הגדול

7:10 ויאמר יהוה אל-יהושע קם לך למה זה אתה נפל על-פניך

7:11 חטא ישראל וגם עברו את-בריתי אשר צויתי אותם וגם לקחו מן-החרם וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם

7:12 ולא יכלו בני ישראל לקום לפני איביהם ערף יפנו לפני איביהם כי היו לחרם לא אוסיף להיות עמכם אם-לא תשמידו החרם מקרבכם

7:13 קם קדש את-העם ואמרת התקדשו למחר כי כה אמר יהוה אלהי ישראל חרם בקרבך ישראל לא תוכל לקום לפני איביך עד-הסירכם החרם מקרבכם

7:14 ונקרבתם בבקר לשבטיכם והיה השבט אשר-ילכדנו יהוה יקרב למשפחות והמשפחה אשר-ילכדנה יהוה תקרב לבתים והבית אשר ילכדנו יהוה יקרב לגברים

7:15 והיה הנלכד בחרם ישרף באש אתו ואת-כל-אשר-לו כי עבר את-ברית יהוה וכי-עשה נבלה בישראל

7:16 וישכם יהושע בבקר ויקרב את-ישראל לשבטיו וילכד שבט יהודה

7:17 ויקרב את-משפחת יהודה וילכד את משפחת הזרחי ויקרב את-משפחת הזרחי לגברים וילכד זבדי

7:18 ויקרב את-ביתו לגברים וילכד עכן בן-כרמי בן-זבדי בן-זרח למטה יהודה

7:19 ויאמר יהושע אל-עכן בני שים-נא כבוד ליהוה אלהי ישראל ותן-לו תודה והגד-נא לי מה עשית אל-תכחד ממני

7:20 ויען עכן את-יהושע ויאמר אמנה אנכי חטאתי ליהוה אלהי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי

7:21 ואראה בשלל אדרת שנער אחת טובה ומאתים שקלים כסף ולשון זהב אחד חמשים שקלים משקלו ואחמדם ואקחם והנם טמונים בארץ בתוך האהלי והכסף תחתיה

7:22 וישלח יהושע מלאכים וירצו האהלה והנה טמונה באהלו והכסף תחתיה

7:23 ויקחום מתוך האהל ויבאום אל-יהושע ואל כל-בני ישראל ויצקם לפני יהוה

7:24 ויקח יהושע את-עכן בן-זרח ואת-הכסף ואת-האדרת ואת-לשון הזהב ואת-בניו ואת-בנתיו ואת-שורו ואת-חמרו ואת-צאנו ואת-אהלו ואת-כל-אשר-לו וכל-ישראל עמו ויעלו אתם עמק עכור

7:25 ויאמר יהושע מה עכרתנו יעכרך יהוה ביום הזה וירגמו אתו כל-ישראל אבן וישרפו אתם באש ויסקלו אתם באבנים

7:26 ויקימו עליו גל-אבנים גדול עד היום הזה וישב יהוה מחרון אפו על-כן קרא שם המקום ההוא עמק עכור עד היום הזה

8:1 ויאמר יהוה אל-יהושע אל-תירא ואל-תחת קח עמך את כל-עם המלחמה וקום עלה העי ראה נתתי בידך את-מלך העי ואת-עמו ואת-עירו ואת-ארצו

8:2 ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה רק-שללה ובהמתה תבזו לכם שים-לך ארב לעיר מאחריה

8:3 ויקם יהושע וכל-עם המלחמה לעלות העי ויבחר יהושע שלשים אלף איש גבורי החיל וישלחם לילה

8:4 ויצו אתם לאמר ראו אתם ארבים לעיר מאחרי העיר אל-תרחיקו מן-העיר מאד והייתם כלכם נכנים

8:5 ואני וכל-העם אשר אתי נקרב אל-העיר והיה כי-יצאו לקראתנו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם

8:6 ויצאו אחרינו עד התיקנו אותם מן-העיר כי יאמרו נסים לפנינו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם

8:7 ואתם תקמו מהאורב והורשתם את-העיר ונתנה יהוה אלהיכם בידכם

8:8 והיה כתפשכם את-העיר תציתו את-העיר באש כדבר יהוה תעשו ראו צויתי אתכם

8:9 וישלחם יהושע וילכו אל-המארב וישבו בין בית-אל ובין העי מים לעי וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העם

8:10 וישכם יהושע בבקר ויפקד את-העם ויעל הוא וזקני ישראל לפני העם העי

8:11 וכל-העם המלחמה אשר אתו עלו ויגשו ויבאו נגד העיר ויחנו מצפון לעי והגי בינו ובין-העי

8:12 ויקח כחמשת אלפים איש וישם אותם ארב בין בית-אל ובין העי מים לעיר

8:13 וישימו העם את-כל-המחנה אשר מצפון לעיר ואת-עקבו מים לעיר וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק

8:14 ויהי כראות מלך-העי וימהרו וישכימו ויצאו אנשי-העיר לקראת-ישראל למלחמה הוא וכל-עמו למועד לפני הערבה והוא לא ידע כי-ארב לו מאחרי העיר

8:15 וינגעו יהושע וכל-ישראל לפניהם וינסו דרך המדבר

8:16 ויזעקו כל-העם אשר בעיר לרדף אחריהם וירדפו אחרי יהושע וינתקו מן-העיר

8:17 ולא-נשאר איש בעי ובית אל אשר לא-יצאו אחרי ישראל ויעזבו את-העיר פתוחה וירדפו אחרי ישראל

8:18 ויאמר יהוה אל-יהושע נטה בכידון אשר-בידך אל-העי כי בידך אתננה ויט יהושע בכידון אשר-בידו אל-העיר

8:19 והאורב קם מהרה ממקומו וירוצו כנטות ידו ויבאו העיר וילכדוה וימהרו ויציתו את-העיר באש

8:20 ויפנו אנשי העי אחריהם ויראו והנה עלה עשן העיר השמימה ולא-היה בהם ידים לנוס הנה והנה והעם הנס המדבר נהפך אל-הרודף

8:21 ויהושע וכל-ישראל ראו כי-לכד הארב את-העיר וכי עלה עשן העיר וישבו ויכו את-אנשי העי

8:22 ואלה יצאו מן-העיר לקראתם ויהיו לישראל בתוך אלה מזה ואלה מזה ויכו אותם עד-בלתי השאיר-לו שריד ופליט

8:23 ואת-מלך העי תפשו חי ויקרבו אתו אל-יהושע

8:24 ויהי ככלות ישראל להרג את-כל-ישבי העי בשדה במדבר אשר רדפום בו ויפלו כלם לפי-חרב עד-תמם וישבו כל-ישראל העי ויכו אתה לפי-חרב

8:25 ויהי כל-הנפלים ביום ההוא מאיש ועד-אשה שנים עשר אלף כל אנשי העי

8:26 ויהושע לא-השיב ידו אשר נטה בכידון עד אשר החרים את כל-ישבי העי

8:27 רק הבהמה ושלל העיר ההיא בזזו להם ישראל כדבר יהוה אשר צוה את-יהושע

8:28 וישרף יהושע את-העי וישימה תל-עולם שממה עד היום הזה

8:29 ואת-מלך העי תלה על-העץ עד-עת הערב וכבוא השמש צוה יהושע וירידו את-נבלתו מן-העץ וישליכו אותה אל-פתח שער העיר ויקימו עליו גל-אבנים גדול עד היום הזה

8:30 אז יבנה יהושע מזבח ליהוה אלהי ישראל בהר עיבל

8:31 כאשר צוה משה עבד-יהוה את-בני ישראל ככתוב בספר תורת משה מזבח אבנים שלמות אשר לא-הניף עליהן ברזל ויעלו עליו עלות ליהוה ויזבחו שלמים

8:32 ויכתב-שם על-האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל

8:33 וכל-ישראל וזקניו ושטרים ושפטיו עמדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוים נשאי ארון ברית-יהוה כגר כאזרח חציו אל-מול הר-גרזים והחציו אל-מול הר-עיבל כאשר צוה משה עבד-יהוה לברך את-העם ישראל בראשנה

8:34 ואחרי-כן קרא את-כל-דברי התורה הברכה והקללה ככל-הכתוב בספר התורה

8:35 לא-היה דבר מכל אשר-צוה משה אשר לא-קרא יהושע נגד כל-קהל ישראל והנשים והטף והגר ההלך בקרבם

9:1 ויהי כשמע כל-המלכים אשר בעבר הירדן בהר ובשפלה ובכל חוף הים הגדול אל-מול הלבנון החתי והאמרי הכנעני הפרזי החוי והיבוסי

9:2 ויתקבצו יחדו להלחם עם-יהושע ועם-ישראל פה אחד

9:3 וישבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי

9:4 ויעשו גם-המה בערמה וילכו ויצטירו ויקחו שקים בלים לחמוריהם ונאדות יין בלים ומבקעים ומצררים

9:5 ונעלות בלות ומטלאות ברגליהם ושלמות בלות עליהם וכל לחם צידם יבש היה נקדים

9:6 וילכו אל-יהושע אל-המחנה הגלגל ויאמרו אליו ואל-איש ישראל מארץ רחוקה באנו ועתה כרתו-לנו ברית

9:7 ויאמרו איש-ישראל אל-החוי אולי בקרבי אתה יושב ואיך אכרות-לך ברית

9:8 ויאמרו אל-יהושע עבדיך אנחנו ויאמר אלהם יהושע מי אתם ומאין תבאו

9:9 ויאמרו אליו מארץ רחוקה מאד באו עבדיך לשם יהוה אלהיך כי-שמענו שמעו ואת כל-אשר עשה במצרים

9:10 ואת כל-אשר עשה לשני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן לסיחון מלך חשבון ולעוג מלך-הבשן אשר בעשתרות

9:11 ויאמרו אלינו זקינינו וכל-ישבי ארצנו לאמר קחו בידכם צידה לדרך ולכו לקראתם ואמרתם אליהם עבדיכם אנחנו ועתה כרתו-לנו ברית

9:12 זה לחמנו חם הצטידנו אתו מבתינו ביום צאתנו ללכת אליכם ועתה הנה יבש והיה נקדים

9:13 ואלה נאדות היין אשר מלאנו חדשים והנה התבקעו ואלה שלמותינו ונעלינו בלו מרב הדרך מאד

9:14 ויקחו האנשים מצידם ואת-פי יהוה לא שאלו

9:15 ויעש להם יהושע שלום ויכרת להם ברית לחיותם וישבעו להם נשיאי העדה

9:16 ויהי מקצה שלשת ימים אחרי אשר-כרתו להם ברית וישמעו כי-קרבים הם אליו ובקרבו הם ישבים

9:17 ויסעו בני-ישראל ויבאו אל-עריהם ביום השלישי ועריהם גבעון והכפירה ובארות וקרית יערים

9:18 ולא הכום בני ישראל כי-נשבעו להם נשיאי העדה ביהוה אלהי ישראל וילנו כל-העדה על-הנשיאים

9:19 ויאמרו כל-הנשיאים אל-כל-העדה אנחנו נשבענו להם ביהוה אלהי ישראל ועתה לא נוכל לנגע בהם

9:20 זאת נעשה להם והחיה אותם ולא-יהיה עלינו קצף על-השבועה אשר-נשבענו להם

9:21 ויאמרו אליהם הנשיאים יחיו ויהיו חטבי עצים ושאבי-מים לכל-העדה כאשר דברו להם הנשיאים

9:22 ויקרא להם יהושע וידבר אליהם לאמר למה רמיתם אתנו לאמר רחוקים אנחנו מכם מאד ואתם בקרבנו ישבים

9:23 ועתה ארורים אתם ולא-יכרת מכם עבד וחטבי עצים ושאבי-מים לבית אלהי

9:24 ויענו את-יהושע ויאמרו כי הגד הגד לעבדיך את אשר צוה יהוה אלהיך את-משה עבדו לתת לכם את-כל-הארץ ולהשמיד את-כל-ישבי הארץ מפניכם ונירא מאד לנפשתינו מפניכם ונעשה את-הדבר הזה

9:25 ועתה הננו בידך כטוב וכישר בעיניך לעשות לנו עשה

9:26 ויעש להם כן ויצל אותם מיד בני-ישראל ולא הרגום

9:27 ויתנם יהושע ביום ההוא חטבי עצים ושאבי מים לעדה ולמזבח יהוה עד-היום הזה אל-המקום אשר יבחר

10:1 ויהי כשמע אדני-צדק מלך ירושלם כי-לכד יהושע את-העי ויחרימה כאשר עשה ליריחו ולמלכה כן-עשה לעי ולמלכה וכי השלימו ישבי גבעון את-ישראל ויהיו בקרבם

10:2 וייראו מאד כי עיר גדולה גבעון כאחת ערי הממלכה וכי היא גדולה מן-העי וכל-אנשיה גברים

10:3 וישלח אדני-צדק מלך ירושלם אל-הוהם מלך-חברון ואל-פראם מלך-ירמות ואל-יפיע מלך-לכיש ואל-דביר מלך-עגלון לאמר

10:4 עלו-אלי ועזרני ונכה את-גבעון כי-השלימה את-יהושע ואת-בני ישראל

10:5 ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמרי מלך ירושלם מלך-חברון מלך-ירמות מלך-לכיש מלך-עגלון הם וכל-מחניהם ויחנו על-גבעון וילחמו עליה

10:6 וישלחו אנשי גבעון אל-יהושע אל-המחנה הגלגלה לאמר אל-תרף ידיך מעבדיך עלה אלינו מהרה והושיעה לנו ועזרנו כי נקבצו אלינו כל-מלכי האמרי ישבי ההר

10:7 ויעל יהושע מן-הגלגל הוא וכל-עם המלחמה עמו וכל גבורי החיל

10:8 ויאמר יהוה אל-יהושע אל-תירא מהם כי בידך נתתים לא-יעמד איש מהם בפניך

10:9 ויבא אליהם יהושע פתאם כל-הלילה עלה מן-הגלגל

10:10 ויהמם יהוה לפני ישראל ויכם מכה-גדולה בגבעון וירדפם דרך מעלה בית-חורן ויכם עד-עזקה ועד-מקדה

10:11 ויהי בנסם מפני ישראל הם במורד בית-חורן ויהוה השליך עליהם אבנים גדלות מן-השמים עד-עזקה וימתו רבים אשר-מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב

10:12 אז ידבר יהושע ליהוה ביום תת יהוה את-האמרי לפני בני ישראל ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון

10:13 וידם השמש וירח עמד עד-יקם גוי איביו הלא-היא כתובה על-ספר הישר ויעמד השמש בחצי השמים ולא-אץ לבוא כיום תמים

10:14 ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמע יהוה בקול איש כי יהוה נלחם לישראל

10:15 וישב יהושע וכל-ישראל עמו אל-המחנה הגלגלה

10:16 וינסו חמשת המלכים האלה ויחבאו במערה במקדה

10:17 ויגד ליהושע לאמר נמצאו חמשת המלכים נחבאים במערה במקדה

10:18 ויאמר יהושע גלו אבנים גדלות אל-פי המערה והפקידו עליה אנשים לשמרם

10:19 ואתם אל-תעמדו רדפו אחרי איביכם וזנבתם אותם אל-תתנום לבוא אל-עריהם כי נתנם יהוה אלהיכם בידכם

10:20 ויהי ככלות יהושע ובני ישראל להכותם מכה גדולה-מאד עד-תמם והשרידים שרדו מהם ויבאו אל-ערי המבצר

10:21 וישבו כל-העם אל-המחנה אל-יהושע מקדה בשלום לא-חרץ לבני ישראל לאיש את-לשנו

10:22 ויאמר יהושע פתחו את-פי המערה והוציאו אלי את-חמשת המלכים האלה מן-המערה

10:23 ויעשו כן ויציאו אליו את-חמשת המלכים האלה מן-המערה את מלך ירושלם את-מלך חברון את-מלך ירמות את-מלך לכיש את-מלך עגלון

10:24 ויהי כהוציאם את-המלכים האלה אל-יהושע ויקרא יהושע אל-כל-איש ישראל ויאמר אל-קציני אנשי המלחמה ההלכוא אתו קרבו שימו את-רגליכם על-צוארי המלכים האלה ויקרבו וישימו את-רגליהם על-צואריהם

10:25 ויאמר אליהם יהושע אל-תיראו ואל-תחתו חזקו ואמצו כי ככה יעשה יהוה לכל-איביכם אשר אתם נלחמים אותם

10:26 ויכם יהושע אחרי-כן וימיתם ויתלם על חמשה עצים ויהיו תלוים על-העצים עד-הערב

10:27 ויהי לעת בוא השמש צוה יהושע וירידום מעל העצים וישלכם אל-המערה אשר נחבאו-שם וישמו אבנים גדלות על-פי המערה עד-עצם היום הזה

10:28 ואת-מקדה לכד יהושע ביום ההוא ויכה לפי-חרב ואת-מלכה החרם אותם ואת-כל-הנפש אשר-בה לא השאיר שריד ויעש למלך מקדה כאשר עשה למלך יריחו

10:29 ויעבר יהושע וכל-ישראל עמו ממקדה לבנה וילחם עם-לבנה

10:30 ויתן יהוה גם-אותה ביד ישראל ואת-מלכה ויכה לפי-חרב ואת-כל-הנפש אשר-בה לא-השאיר בה שריד ויעש למלכה כאשר עשה למלך יריחו

10:31 ויעבר יהושע וכל-ישראל עמו מלבנה לכישה ויחן עליה וילחם בה

10:32 ויתן יהוה את-לכיש ביד ישראל וילכדה ביום השני ויכה לפי-חרב ואת-כל-הנפש אשר-בה ככל אשר-עשה ללבנה

10:33 אז עלה הרם מלך גזר לעזר את-לכיש ויכהו יהושע ואת-עמו עד-בלתי השאיר-לו שריד

10:34 ויעבר יהושע וכל-ישראל עמו מלכיש עגלנה ויחנו עליה וילחמו עליה

10:35 וילכדוה ביום ההוא ויכוה לפי-חרב ואת כל-הנפש אשר-בה ביום ההוא החרים ככל אשר-עשה ללכיש

10:36 ויעל יהושע וכל-ישראל עמו מעגלונה חברונה וילחמו עליה

10:37 וילכדוה ויכוה-לפי-חרב ואת-מלכה ואת-כל-עריה ואת-כל-הנפש אשר-בה לא-השאיר שריד ככל אשר-עשה לעגלון ויחרם אותה ואת-כל-הנפש אשר-בה

10:38 וישב יהושע וכל-ישראל עמו דברה וילחם עליה

10:39 וילכדה ואת-מלכה ואת-כל-עריה ויכום לפי-חרב ויחרימו את-כל-נפש אשר-בה לא השאיר שריד כאשר עשה לחברון כן-עשה לדברה ולמלכה וכאשר עשה ללבנה ולמלכה

10:40 ויכה יהושע את-כל-הארץ ההר והנגב והשפלה והאשדות ואת כל-מלכיהם לא השאיר שריד ואת כל-הנשמה החרים כאשר צוה יהוה אלהי ישראל

10:41 ויכם יהושע מקדש ברנע ועד-עזה ואת כל-ארץ גשן ועד-גבעון

10:42 ואת כל-המלכים האלה ואת-ארצם לכד יהושע פעם אחת כי יהוה אלהי ישראל נלחם לישראל

10:43 וישב יהושע וכל-ישראל עמו אל-המחנה הגלגלה

11:1 ויהי כשמע יבין מלך-חצור וישלח אל-יובב מלך מדון ואל-מלך שמרון ואל-מלך אכשף

11:2 ואל-המלכים אשר מצפון בהר ובערבה נגב כנרות ובשפלה ובנפות דור מים

11:3 הכנעני ממזרח ומים והאמרי והחתי והפרזי והיבוסי בהר והחוי תחת חרמון בארץ המצפה

11:4 ויצאו הם וכל-מחניהם עמם עם-רב כחול אשר על-שפת-הים לרב וסוס ורכב רב-מאד

11:5 ויועדו כל המלכים האלה ויבאו ויחנו יחדו אל-מי מרום להלחם עם-ישראל

11:6 ויאמר יהוה אל-יהושע אל-תירא מפניהם כי-מחר כעת הזאת אנכי נתן את-כלם חללים לפני ישראל את-סוסיהם תעקר ואת-מרכבתיהם תשרף באש

11:7 ויבא יהושע וכל-עם המלחמה עמו עליהם על-מי מרום פתאם ויפלו בהם

11:8 ויתנם יהוה ביד-ישראל ויכום וירדפום עד-צידון רבה ועד משרפות מים ועד-בקעת מצפה מזרחה ויכם עד-בלתי השאיר-להם שריד

11:9 ויעש להם יהושע כאשר אמר-לו יהוה את-סוסיהם עקר ואת-מרכבתיהם שרף באש

11:10 וישב יהושע בעת ההיא וילכד את-חצור ואת-מלכה הכה בחרב כי-חצור לפנים היא ראש כל-הממלכות האלה

11:11 ויכו את-כל-הנפש אשר-בה לפי-חרב החרם לא נותר כל-נשמה ואת-חצור שרף באש

11:12 ואת-כל-ערי המלכים-האלה ואת-כל-מלכיהם לכד יהושע ויכם לפי-חרב החרים אותם כאשר צוה משה עבד יהוה

11:13 רק כל-הערים העמדות על-תלם לא שרפם ישראל זולתי את-חצור לבדה שרף יהושע

11:14 וכל שלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישראל רק את-כל-האדם הכו לפי-חרב עד-השמדם אותם לא השאירו כל-נשמה

11:15 כאשר צוה יהוה את-משה עבדו כן-צוה משה את-יהושע וכן עשה יהושע לא-הסיר דבר מכל אשר-צוה יהוה את-משה

11:16 ויקח יהושע את-כל-הארץ הזאת ההר ואת-כל-הנגב ואת כל-ארץ הגשן ואת-השפלה ואת-הערבה ואת-הר ישראל ושפלתה

11:17 מן-ההר החלק העולה שעיר ועד-בעל גד בבקעת הלבנון תחת הר-חרמון ואת כל-מלכיהם לכד ויכם וימיתם

11:18 ימים רבים עשה יהושע את-כל-המלכים האלה מלחמה

11:19 לא-היתה עיר אשר השלימה אל-בני ישראל בלתי החוי ישבי גבעון את-הכל לקחו במלחמה

11:20 כי מאת יהוה היתה לחזק את-לבם לקראת המלחמה את-ישראל למען החרימם לבלתי היות-להם תחנה כי למען השמידם כאשר צוה יהוה את-משה

11:21 ויבא יהושע בעת ההיא ויכרת את-הענקים מן-ההר מן-חברון מן-דבר מן-ענב ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל עם-עריהם החרימם יהושע

11:22 לא-נותר ענקים בארץ בני ישראל רק בעזה בגת ובאשדוד נשארו

11:23 ויקח יהושע את-כל-הארץ ככל אשר דבר יהוה אל-משה ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקתם לשבטיהם והארץ שקטה ממלחמה

12:1 ואלה מלכי הארץ אשר הכו בני-ישראל וירשו את-ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש מנחל ארנון עד-הר חרמון וכל-הערבה מזרחה

12:2 סיחון מלך האמרי היושב בחשבון משל מערוער אשר על-שפת-נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבק הנחל גבול בני עמון

12:3 והערבה עד-ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים-המלח מזרחה דרך בית הישמות ומתימן תחת אשדות הפסגה

12:4 וגבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב בעשתרות ובאדרעי

12:5 ומשל בהר חרמון ובסלכה ובכל-הבשן עד-גבול הגשורי והמעכתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך-חשבון

12:6 משה עבד-יהוה ובני ישראל הכום ויתנה משה עבד-יהוה ירשה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה

12:7 ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד-ההר החלק העלה שעירה ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירשה כמחלקתם

12:8 בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי

12:9 מלך יריחו אחד מלך העי אשר-מצד בית-אל אחד

12:10 מלך ירושלם אחד מלך חברון אחד

12:11 מלך ירמות אחד מלך לכיש אחד

12:12 מלך עגלון אחד מלך גזר אחד

12:13 מלך דבר אחד מלך גדר אחד

12:14 מלך חרמה אחד מלך ערד אחד

12:15 מלך לבנה אחד מלך עדלם אחד

12:16 מלך מקדה אחד מלך בית-אל אחד

12:17 מלך תפוח אחד מלך חפר אחד

12:18 מלך אפק אחד מלך לשרון אחד

12:19 מלך מדון אחד מלך חצור אחד

12:20 מלך שמרון מראון אחד מלך אכשף אחד

12:21 מלך תענך אחד מלך מגדו אחד

12:22 מלך קדש אחד מלך-יקנעם לכרמל אחד

12:23 מלך דור לנפת דור אחד מלך-גוים לגלגל אחד

12:24 מלך תרצה אחד כל-מלכים שלשים ואחד

13:1 ויהושע זקן בא בימים ויאמר יהוה אליו אתה זקנתה באת בימים והארץ נשארה הרבה-מאד לרשתה

13:2 זאת הארץ הנשארת כל-גלילות הפלשתים וכל-הגשורי

13:3 מן-השיחור אשר על-פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה לכנעני תחשב חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים

13:4 מתימן כל-ארץ הכנעני ומערה אשר לצידנים עד-אפקה עד גבול האמרי

13:5 והארץ הגבלי וכל-הלבנון מזרח השמש מבעל גד תחת הר-חרמון עד לבוא חמת

13:6 כל-ישבי ההר מן-הלבנון עד-משרפת מים כל-צידנים אנכי אורישם מפני בני ישראל רק הפלה לישראל בנחלה כאשר צויתיך

13:7 ועתה חלק את-הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה

13:8 עמו הראובני והגדי לקחו נחלתם אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה כאשר נתן להם משה עבד יהוה

13:9 מערוער אשר על-שפת-נחל ארנון והעיר אשר בתוך-הנחל וכל-המישר מידבא עד-דיבון

13:10 וכל ערי סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון עד-גבול בני עמון

13:11 והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי וכל הר חרמון וכל-הבשן עד-סלכה

13:12 כל-ממלכות עוג בבשן אשר-מלך בעשתרות ובאדרעי הוא נשאר מיתר הרפאים ויכם משה וירשם

13:13 ולא הורישו בני ישראל את-הגשורי ואת-המעכתי וישב גשור ומעכת בקרב ישראל עד היום הזה

13:14 רק לשבט הלוי לא נתן נחלה אשי יהוה אלהי ישראל הוא נחלתו כאשר דבר-לו

13:15 ויתן משה למטה בני-ראובן למשפחתם

13:16 ויהי להם הגבול מערוער אשר על-שפת-נחל ארנון והעיר אשר בתוך-הנחל וכל-המישר על-מידבא

13:17 חשבון וכל-עריה אשר במישר דיבון ובמות בעל ובית בעל מעון

13:18 ויהצה וקדמת ומפעת

13:19 וקריתים ושבמה וצרת השחר בהר העמק

13:20 ובית פעור ואשדות הפסגה ובית הישמות

13:21 וכל ערי המישר וכל-ממלכות סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון אשר הכה משה אתו ואת-נשיאי מדין את-אוי ואת-רקם ואת-צור ואת-חור ואת-רבע נסיכי סיחון ישבי הארץ

13:22 ואת-בלעם בן-בעור הקוסם הרגו בני-ישראל בחרב אל-חלליהם

13:23 ויהי גבול בני ראובן הירדן וגבול זאת נחלת בני-ראובן למשפחתם הערים וחצריהן

13:24 ויתן משה למטה-גד לבני-גד למשפחתם

13:25 ויהי להם הגבול יעזר וכל-ערי הגלעד וחצי ארץ בני עמון עד-ערוער אשר על-פני רבה

13:26 ומחשבון עד-רמת המצפה ובטנים וממחנים עד-גבול לדבר

13:27 ובעמק בית הרם ובית נמרה וסכות וצפון יתר ממלכות סיחון מלך חשבון הירדן וגבל עד-קצה ים-כנרת עבר הירדן מזרחה

13:28 זאת נחלת בני-גד למשפחתם הערים וחצריהם

13:29 ויתן משה לחצי שבט מנשה ויהי לחצי מטה בני-מנשה למשפחותם

13:30 ויהי גבולם ממחנים כל-הבשן כל-ממלכות עוג מלך-הבשן וכל-חות יאיר אשר בבשן ששים עיר

13:31 וחצי הגלעד ועשתרות ואדרעי ערי ממלכות עוג בבשן לבני מכיר בן-מנשה לחצי בני-מכיר למשפחותם

13:32 אלה אשר-נחל משה בערבות מואב מעבר לירדן יריחו מזרחה

13:33 ולשבט הלוי לא-נתן משה נחלה יהוה אלהי ישראל הוא נחלתם כאשר דבר להם

14:1 ואלה אשר-נחלו בני-ישראל בארץ כנען אשר נחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן-נון וראשי אבות המטות לבני ישראל

14:2 בגורל נחלתם כאשר צוה יהוה ביד-משה לתשעת המטות וחצי המטה

14:3 כי-נתן משה נחלת שני המטות וחצי המטה מעבר לירדן וללוים לא-נתן נחלה בתוכם

14:4 כי-היו בני-יוסף שני מטות מנשה ואפרים ולא-נתנו חלק ללוים בארץ כי אם-ערים לשבת ומגרשיהם למקניהם ולקנינם

14:5 כאשר צוה יהוה את-משה כן עשו בני ישראל ויחלקו את-הארץ

14:6 ויגשו בני-יהודה אל-יהושע בגלגל ויאמר אליו כלב בן-יפנה הקנזי אתה ידעת את-הדבר אשר-דבר יהוה אל-משה איש-האלהים על אדותי ועל אדותיך בקדש ברנע

14:7 בן-ארבעים שנה אנכי בשלח משה עבד-יהוה אתי מקדש ברנע לרגל את-הארץ ואשב אתו דבר כאשר עם-לבבי

14:8 ואחי אשר עלו עמי המסיו את-לב העם ואנכי מלאתי אחרי יהוה אלהי

14:9 וישבע משה ביום ההוא לאמר אם-לא הארץ אשר דרכה רגלך בה לך תהיה לנחלה ולבניך עד-עולם כי מלאת אחרי יהוה אלהי

14:10 ועתה הנה החיה יהוה אותי כאשר דבר זה ארבעים וחמש שנה מאז דבר יהוה את-הדבר הזה אל-משה אשר-הלך ישראל במדבר ועתה הנה אנכי היום בן-חמש ושמונים שנה

14:11 עודני היום חזק כאשר ביום שלח אותי משה ככחי אז וככחי עתה למלחמה ולצאת ולבוא

14:12 ועתה תנה-לי את-ההר הזה אשר-דבר יהוה ביום ההוא כי אתה-שמעת ביום ההוא כי-ענקים שם וערים גדלות בצרות אולי יהוה אותי והורשתים כאשר דבר יהוה

14:13 ויברכהו יהושע ויתן את-חברון לכלב בן-יפנה לנחלה

14:14 על-כן היתה-חברון לכלב בן-יפנה הקנזי לנחלה עד היום הזה יען אשר מלא אחרי יהוה אלהי ישראל

14:15 ושם חברון לפנים קרית ארבע האדם הגדול בענקים הוא והארץ שקטה ממלחמה

15:1 ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחתם אל-גבול אדום מדבר-צן נגבה מקצה תימן

15:2 ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מן-הלשן הפנה נגבה

15:3 ויצא אל-מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר חצרון ועלה אדרה ונסב הקרקעה

15:4 ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים והיה תצאות הגבול ימה זה-יהיה לכם גבול נגב

15:5 וגבול קדמה ים המלח עד-קצה הירדן וגבול לפאת צפונה מלשון הים מקצה הירדן

15:6 ועלה הגבול בית חגלה ועבר מצפון לבית הערבה ועלה הגבול אבן בהן בן-ראובן

15:7 ועלה הגבול דברה מעמק עכור וצפונה פנה אל-הגלגל אשר-נכח למעלה אדמים אשר מנגב לנחל ועבר הגבול אל-מי-עין שמש והיו תצאתיו אל-עין רגל

15:8 ועלה הגבול גי בן-הנם אל-כתף היבוסי מנגב היא ירושלם ועלה הגבול אל-ראש ההר אשר על-פני גי-הנם ימה אשר בקצה עמק-רפאים צפנה

15:9 ותאר הגבול מראש ההר אל-מעין מי נפתוח ויצא אל-ערי הר-עפרון ותאר הגבול בעלה היא קרית יערים

15:10 ונסב הגבול מבעלה ימה אל-הר שעיר ועבר אל-כתף הר-יערים מצפונה היא כסלון וירד בית-שמש ועבר תמנה

15:11 ויצא הגבול אל-כתף עקרון צפונה ותאר הגבול שכרונה ועבר הר-הבעלה ויצא יבנאל והיו תצאות הגבול ימה

15:12 וגבול ים הימה הגדול וגבול זה גבול בני-יהודה סביב למשפחתם

15:13 ולכלב בן-יפנה נתן חלק בתוך בני-יהודה אל-פי יהוה ליהושע את-קרית ארבע אבי הענק היא חברון

15:14 וירש משם כלב את-שלושה בני הענק את-ששי ואת-אחימן ואת-תלמי ילידי הענק

15:15 ויעל משם אל-ישבי דבר ושם-דבר לפנים קרית-ספר

15:16 ויאמר כלב אשר-יכה את-קרית-ספר ולכדה ונתתי לו את-עכסה בתי לאשה

15:17 וילכדה עתניאל בן-קנז אחי כלב ויתן-לו את-עכסה בתו לאשה

15:18 ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת-אביה שדה ותצנח מעל החמור ויאמר-לה כלב מה-לך

15:19 ותאמר תנה-לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן-לה את גלת עליות ואת גלת תחתיות

15:20 זאת נחלת מטה בני-יהודה למשפחתם

15:21 ויהיו הערים מקצה למטה בני-יהודה אל-גבול אדום בנגבה קבצאל ועדר ויגור

15:22 וקינה ודימונה ועדעדה

15:23 וקדש וחצור ויתנן

15:24 זיף וטלם ובעלות

15:25 וחצור חדתה וקריות חצרון היא חצור

15:26 אמם ושמע ומולדה

15:27 וחצר גדה וחשמון ובית פלט

15:28 וחצר שועל ובאר שבע ובזיותיה

15:29 בעלה ועיים ועצם

15:30 ואלתולד וכסיל וחרמה

15:31 וצקלג ומדמנה וסנסנה

15:32 ולבאות ושלחים ועין ורמון כל-ערים עשרים ותשע וחצריהן

15:33 בשפלה אשתאול וצרעה ואשנה

15:34 וזנוח ועין גנים תפוח והעינם

15:35 ירמות ועדלם שוכה ועזקה

15:36 ושערים ועדיתים והגדרה וגדרתים ערים ארבע-עשרה וחצריהן

15:37 צנן וחדשה ומגדל-גד

15:38 ודלען והמצפה ויקתאל

15:39 לכיש ובצקת ועגלון

15:40 וכבון ולחמס וכתליש

15:41 וגדרות בית-דגון ונעמה ומקדה ערים שש-עשרה וחצריהן

15:42 לבנה ועתר ועשן

15:43 ויפתח ואשנה ונציב

15:44 וקעילה ואכזיב ומראשה ערים תשע וחצריהן

15:45 עקרון ובנתיה וחצריה

15:46 מעקרון וימה כל אשר-על-יד אשדוד וחצריהן

15:47 אשדוד בנותיה וחצריה עזה בנותיה וחצריה עד-נחל מצרים והים הגבול וגבול

15:48 ובהר שמיר ויתיר ושוכה

15:49 ודנה וקרית-סנה היא דבר

15:50 וענב ואשתמה וענים

15:51 וגשן וחלן וגלה ערים אחת-עשרה וחצריהן

15:52 ארב ורומה ואשען

15:53 וינים ובית-תפוח ואפקה

15:54 וחמטה וקרית ארבע היא חברון וציער ערים תשע וחצריהן

15:55 מעון כרמל וזיף ויוטה

15:56 ויזרעאל ויקדעם וזנוח

15:57 הקין גבעה ותמנה ערים עשר וחצריהן

15:58 חלחול בית-צור וגדור

15:59 ומערת ובית-ענות ואלתקן ערים שש וחצריהן

15:60 קרית-בעל היא קרית יערים והרבה ערים שתים וחצריהן

15:61 במדבר בית הערבה מדין וסככה

15:62 והנבשן ועיר-המלח ועין גדי ערים שש וחצריהן

15:63 ואת-היבוסי יושבי ירושלם לא-יוכלו בני-יהודה להורישם וישב היבוסי את-בני יהודה בירושלם עד היום הזה

16:1 ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה המדבר עלה מיריחו בהר בית-אל

16:2 ויצא מבית-אל לוזה ועבר אל-גבול הארכי עטרות

16:3 וירד-ימה אל-גבול היפלטי עד גבול בית-חורן תחתון ועד-גזר והיו תצאתו ימה

16:4 וינחלו בני-יוסף מנשה ואפרים

16:5 ויהי גבול בני-אפרים למשפחתם ויהי גבול נחלתם מזרחה עטרות אדר עד-בית חורן עליון

16:6 ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון ונסב הגבול מזרחה תאנת שלה ועבר אותו ממזרח ינוחה

16:7 וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו ויצא הירדן

16:8 מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה והיו תצאתיו הימה זאת נחלת מטה בני-אפרים למשפחתם

16:9 והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני-מנשה כל-הערים וחצריהן

16:10 ולא הורישו את-הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרב אפרים עד-היום הזה ויהי למס-עבד

17:1 ויהי הגורל למטה מנשה כי-הוא בכור יוסף למכיר בכור מנשה אבי הגלעד כי הוא היה איש מלחמה ויהי-לו הגלעד והבשן

17:2 ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחתם לבני אביעזר ולבני-חלק ולבני אשריאל ולבני-שכם ולבני-חפר ולבני שמידע אלה בני מנשה בן-יוסף הזכרים למשפחתם

17:3 ולצלפחד בן-חפר בן-גלעד בן-מכיר בן-מנשה לא-היו לו בנים כי אם-בנות ואלה שמות בנתיו מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה

17:4 ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני יהושע בן-נון ולפני הנשיאים לאמר יהוה צוה את-משה לתת-לנו נחלה בתוך אחינו ויתן להם אל-פי יהוה נחלה בתוך אחי אביהן

17:5 ויפלו חבלי-מנשה עשרה לבד מארץ הגלעד והבשן אשר מעבר לירדן

17:6 כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בניו וארץ הגלעד היתה לבני-מנשה הנותרים

17:7 ויהי גבול-מנשה מאשר המכמתת אשר על-פני שכם והלך הגבול אל-הימין אל-ישבי עין תפוח

17:8 למנשה היתה ארץ תפוח ותפוח אל-גבול מנשה לבני אפרים

17:9 וירד הגבול נחל קנה נגבה לנחל ערים האלה לאפרים בתוך ערי מנשה וגבול מנשה מצפון לנחל ויהי תצאתיו הימה

17:10 נגבה לאפרים וצפונה למנשה ויהי הים גבולו ובאשר יפגעון מצפון וביששכר ממזרח

17:11 ויהי למנשה ביששכר ובאשר בית-שאן ובנותיה ויבלעם ובנותיה ואת-ישבי דאר ובנותיה וישבי עין-דר ובנתיה וישבי תענך ובנתיה וישבי מגדו ובנותיה שלשת הנפת

17:12 ולא יכלו בני מנשה להוריש את-הערים האלה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת

17:13 ויהי כי חזקו בני ישראל ויתנו את-הכנעני למס והורש לא הורישו

17:14 וידברו בני יוסף את-יהושע לאמר מדוע נתתה לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם-רב עד אשר-עד-כה ברכני יהוה

17:15 ויאמר אליהם יהושע אם-עם-רב אתה עלה לך היערה ובראת לך שם בארץ הפרזי והרפאים כי-אץ לך הר-אפרים

17:16 ויאמרו בני יוסף לא-ימצא לנו ההר ורכב ברזל בכל-הכנעני הישב בארץ-העמק לאשר בבית-שאן ובנותיה ולאשר בעמק יזרעאל

17:17 ויאמר יהושע אל-בית יוסף לאפרים ולמנשה לאמר עם-רב אתה וכח גדול לך לא-יהיה לך גורל אחד

17:18 כי הר יהיה-לך כי-יער הוא ובראתו והיה לך תצאתיו כי-תוריש את-הכנעני כי רכב ברזל לו כי חזק הוא

18:1 ויקהלו כל-עדת בני-ישראל שלה וישכינו שם את-אהל מועד והארץ נכבשה לפניהם

18:2 ויותרו בבני ישראל אשר לא-חלקו את-נחלתם שבעה שבטים

18:3 ויאמר יהושע אל-בני ישראל עד-אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את-הארץ אשר נתן לכם יהוה אלהי אבותיכם

18:4 הבו לכם שלשה אנשים לשבט ואשלחם ויקמו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבאו אלי

18:5 והתחלקו אתה לשבעה חלקים יהודה יעמד על-גבולו מנגב ובית יוסף יעמדו על-גבולם מצפון

18:6 ואתם תכתבו את-הארץ שבעה חלקים והבאתם אלי הנה ויריתי לכם גורל פה לפני יהוה אלהינו

18:7 כי אין-חלק ללוים בקרבכם כי-כהנת יהוה נחלתו וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה אשר נתן להם משה עבד יהוה

18:8 ויקמו האנשים וילכו ויצו יהושע את-ההלכים לכתב את-הארץ לאמר לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אלי ופה אשליך לכם גורל לפני יהוה בשלה

18:9 וילכו האנשים ויעברו בארץ ויכתבוה לערים לשבעה חלקים על-ספר ויבאו אל-יהושע אל-המחנה שלה

18:10 וישלך להם יהושע גורל בשלה לפני יהוה ויחלק-שם יהושע את-הארץ לבני ישראל כמחלקתם

18:11 ויעל גורל מטה בני-בנימן למשפחתם ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף

18:12 ויהי להם הגבול לפאת צפונה מן-הירדן ועלה הגבול אל-כתף יריחו מצפון ועלה בהר ימה והיה תצאתיו מדברה בית און

18:13 ועבר משם הגבול לוזה אל-כתף לוזה נגבה היא בית-אל וירד הגבול עטרות אדר על-ההר אשר מנגב לבית-חרון תחתון

18:14 ותאר הגבול ונסב לפאת-ים נגבה מן-ההר אשר על-פני בית-חרון נגבה והיה תצאתיו אל-קרית-בעל היא קרית יערים עיר בני יהודה זאת פאת-ים

18:15 ופאת-נגבה מקצה קרית יערים ויצא הגבול ימה ויצא אל-מעין מי נפתוח

18:16 וירד הגבול אל-קצה ההר אשר על-פני גי בן-הנם אשר בעמק רפאים צפונה וירד גי הנם אל-כתף היבוסי נגבה וירד עין רגל

18:17 ותאר מצפון ויצא עין שמש ויצא אל-גלילות אשר-נכח מעלה אדמים וירד אבן בהן בן-ראובן

18:18 ועבר אל-כתף מול-הערבה צפונה וירד הערבתה

18:19 ועבר הגבול אל-כתף בית-חגלה צפונה והיה תצאותיו הגבול אל-לשון ים-המלח צפונה אל-קצה הירדן נגבה זה גבול נגב

18:20 והירדן יגבל-אתו לפאת-קדמה זאת נחלת בני בנימן לגבולתיה סביב למשפחתם

18:21 והיו הערים למטה בני בנימן למשפחותיהם יריחו ובית-חגלה ועמק קציץ

18:22 ובית הערבה וצמרים ובית-אל

18:23 והעוים והפרה ועפרה

18:24 וכפר העמני והעפני וגבע ערים שתים-עשרה וחצריהן

18:25 גבעון והרמה ובארות

18:26 והמצפה והכפירה והמצה

18:27 ורקם וירפאל ותראלה

18:28 וצלע האלף והיבוסי היא ירושלם גבעת קרית ערים ארבע-עשרה וחצריהן זאת נחלת בני-בנימן למשפחתם

19:1 ויצא הגורל השני לשמעון למטה בני-שמעון למשפחותם ויהי נחלתם בתוך נחלת בני-יהודה

19:2 ויהי להם בנחלתם באר-שבע ושבע ומולדה

19:3 וחצר שועל ובלה ועצם

19:4 ואלתולד ובתול וחרמה

19:5 וצקלג ובית-המרכבות וחצר סוסה

19:6 ובית לבאות ושרוחן ערים שלש-עשרה וחצריהן

19:7 עין רמון ועתר ועשן ערים ארבע וחצריהן

19:8 וכל-החצרים אשר סביבות הערים האלה עד-בעלת באר ראמת נגב זאת נחלת מטה בני-שמעון למשפחתם

19:9 מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון כי-היה חלק בני-יהודה רב מהם וינחלו בני-שמעון בתוך נחלתם

19:10 ויעל הגורל השלישי לבני זבולן למשפחתם ויהי גבול נחלתם עד-שריד

19:11 ועלה גבולם לימה ומרעלה ופגע בדבשת ופגע אל-הנחל אשר על-פני יקנעם

19:12 ושב משריד קדמה מזרח השמש על-גבול כסלת תבר ויצא אל-הדברת ועלה יפיע

19:13 ומשם עבר קדמה מזרחה גתה חפר עתה קצין ויצא רמון המתאר הנעה

19:14 ונסב אתו הגבול מצפון חנתן והיו תצאתיו גי יפתח-אל

19:15 וקטת ונהלל ושמרון וידאלה ובית לחם ערים שתים-עשרה וחצריהן

19:16 זאת נחלת בני-זבולן למשפחותם הערים האלה וחצריהן

19:17 ליששכר יצא הגורל הרביעי לבני יששכר למשפחותם

19:18 ויהי גבולם יזרעאלה והכסולת ושונם

19:19 וחפרים ושיאן ואנחרת

19:20 והרבית וקשיון ואבץ

19:21 ורמת ועין-גנים ועין חדה ובית פצץ

19:22 ופגע הגבול בתבור ושחצומה ובית שמש והיו תצאות גבולם הירדן ערים שש-עשרה וחצריהן

19:23 זאת נחלת מטה בני-יששכר למשפחתם הערים וחצריהן

19:24 ויצא הגורל החמישי למטה בני-אשר למשפחותם

19:25 ויהי גבולם חלקת וחלי ובטן ואכשף

19:26 ואלמלך ועמעד ומשאל ופגע בכרמל הימה ובשיחור לבנת

19:27 ושב מזרח השמש בית דגן ופגע בזבלון ובגי יפתח-אל צפונה בית העמק ונעיאל ויצא אל-כבול משמאל

19:28 ועברן ורחב וחמון וקנה עד צידון רבה

19:29 ושב הגבול הרמה ועד-עיר מבצר-צר ושב הגבול חסה ויהיו תצאתיו הימה מחבל אכזיבה

19:30 ועמה ואפק ורחב ערים עשרים ושתים וחצריהן

19:31 זאת נחלת מטה בני-אשר למשפחתם הערים האלה וחצריהן

19:32 לבני נפתלי יצא הגורל הששי לבני נפתלי למשפחתם

19:33 ויהי גבולם מחלף מאלון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל עד-לקום ויהי תצאתיו הירדן

19:34 ושב הגבול ימה אזנות תבור ויצא משם חוקקה ופגע בזבלון מנגב ובאשר פגע מים וביהודה הירדן מזרח השמש

19:35 וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרת

19:36 ואדמה והרמה וחצור

19:37 וקדש ואדרעי ועין חצור

19:38 ויראון ומגדל-אל חרם ובית-ענת ובית שמש ערים תשע-עשרה וחצריהן

19:39 זאת נחלת מטה בני-נפתלי למשפחתם הערים וחצריהן

19:40 למטה בני-דן למשפחתם יצא הגורל השביעי

19:41 ויהי גבול נחלתם צרעה ואשתאול ועיר שמש

19:42 ושעלבין ואילון ויתלה

19:43 ואילון ותמנתה ועקרון

19:44 ואלתקה וגבתון ובעלת

19:45 ויהד ובני-ברק וגת-רמון

19:46 ומי הירקון והרקון עם-הגבול מול יפו

19:47 ויצא גבול-בני-דן מהם ויעלו בני-דן וילחמו עם-לשם וילכדו אותה ויכו אותה לפי-חרב וירשו אותה וישבו בה ויקראו ללשם דן כשם דן אביהם

19:48 זאת נחלת מטה בני-דן למשפחתם הערים האלה וחצריהן

19:49 ויכלו לנחל-את-הארץ לגבולתיה ויתנו בני-ישראל נחלה ליהושע בן-נון בתוכם

19:50 על-פי יהוה נתנו לו את-העיר אשר שאל את-תמנת-סרח בהר אפרים ויבנה את-העיר וישב בה

19:51 אלה הנחלת אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן-נון וראשי האבות למטות בני-ישראל בגורל בשלה לפני יהוה פתח אהל מועד ויכלו מחלק את-הארץ

20:1 וידבר יהוה אל-יהושע לאמר

20:2 דבר אל-בני ישראל לאמר תנו לכם את-ערי המקלט אשר-דברתי אליכם ביד-משה

20:3 לנוס שמה רוצח מכה-נפש בשגגה בבלי-דעת והיו לכם למקלט מגאל הדם

20:4 ונס אל-אחת מהערים האלה ועמד פתח שער העיר ודבר באזני זקני העיר-ההיא את-דבריו ואספו אתו העירה אליהם ונתנו-לו מקום וישב עמם

20:5 וכי ירדף גאל הדם אחריו ולא-יסגרו את-הרצח בידו כי בבלי-דעת הכה את-רעהו ולא-שנא הוא לו מתמול שלשום

20:6 וישב בעיר ההיא עד-עמדו לפני העדה למשפט עד-מות הכהן הגדול אשר יהיה בימים ההם אז ישוב הרוצח ובא אל-עירו ואל-ביתו אל-העיר אשר-נס משם

20:7 ויקדשו את-קדש בגליל בהר נפתלי ואת-שכם בהר אפרים ואת-קרית ארבע היא חברון בהר יהודה

20:8 ומעבר לירדן יריחו מזרחה נתנו את-בצר במדבר במישר ממטה ראובן ואת-ראמת בגלעד ממטה-גד ואת-גלון בבשן ממטה מנשה

20:9 אלה היו ערי המועדה לכל בני ישראל ולגר הגר בתוכם לנוס שמה כל-מכה-נפש בשגגה ולא ימות ביד גאל הדם עד-עמדו לפני העדה

21:1 ויגשו ראשי אבות הלוים אל-אלעזר הכהן ואל-יהושע בן-נון ואל-ראשי אבות המטות לבני ישראל

21:2 וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד-משה לתת-לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו

21:3 ויתנו בני-ישראל ללוים מנחלתם אל-פי יהוה את-הערים האלה ואת-מגרשיהן

21:4 ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן-הלוים ממטה יהודה וממטה השמעני וממטה בנימן בגורל ערים שלש עשרה

21:5 ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה-אפרים וממטה-דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר

21:6 ולבני גרשון ממשפחות מטה-יששכר וממטה-אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה

21:7 לבני מררי למשפחתם ממטה ראובן וממטה-גד וממטה זבולן ערים שתים עשרה

21:8 ויתנו בני-ישראל ללוים את-הערים האלה ואת-מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד-משה בגורל

21:9 ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר-יקרא אתהן בשם

21:10 ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי כי להם היה הגורל ריאשנה

21:11 ויתנו להם את-קרית ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת-מגרשה סביבתיה

21:12 ואת-שדה העיר ואת-חצריה נתנו לכלב בן-יפנה באחזתו

21:13 ולבני אהרן הכהן נתנו את-עיר מקלט הרצח את-חברון ואת-מגרשה ואת-לבנה ואת-מגרשה

21:14 ואת-יתר ואת-מגרשה ואת-אשתמע ואת-מגרשה

21:15 ואת-חלן ואת-מגרשה ואת-דבר ואת-מגרשה

21:16 ואת-עין ואת-מגרשה ואת-יטה ואת-מגרשה את-בית שמש ואת-מגרשה ערים תשע מאת שני השבטים האלה

21:17 וממטה בנימן את-גבעון ואת-מגרשה את-גבע ואת-מגרשה

21:18 את-ענתות ואת-מגרשה ואת-עלמון ואת-מגרשה ערים ארבע

21:19 כל-ערי בני-אהרן הכהנים שלש-עשרה ערים ומגרשיהן

21:20 ולמשפחות בני-קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים

21:21 ויתנו להם את-עיר מקלט הרצח את-שכם ואת-מגרשה בהר אפרים ואת-גזר ואת-מגרשה

21:22 ואת-קבצים ואת-מגרשה ואת-בית חורן ואת-מגרשה ערים ארבע

21:23 וממטה-דן את-אלתקא ואת-מגרשה את-גבתון ואת-מגרשה

21:24 את-אילון ואת-מגרשה את-גת-רמון ואת-מגרשה ערים ארבע

21:25 וממחצית מטה מנשה את-תענך ואת-מגרשה ואת-גת-רמון ואת-מגרשה ערים שתים

21:26 כל-ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני-קהת הנותרים

21:27 ולבני גרשון ממשפחת הלוים מחצי מטה מנשה את-עיר מקלט הרצח את-גלון בבשן ואת-מגרשה ואת-בעשתרה ואת-מגרשה ערים שתים

21:28 וממטה יששכר את-קשיון ואת-מגרשה את-דברת ואת-מגרשה

21:29 את-ירמות ואת-מגרשה את-עין גנים ואת-מגרשה ערים ארבע

21:30 וממטה אשר את-משאל ואת-מגרשה את-עבדון ואת-מגרשה

21:31 את-חלקת ואת-מגרשה ואת-רחב ואת-מגרשה ערים ארבע

21:32 וממטה נפתלי את-עיר מקלט הרצח את-קדש בגליל ואת-מגרשה ואת-חמת דאר ואת-מגרשה ואת-קרתן ואת-מגרשה ערים שלש

21:33 כל-ערי הגרשני למשפחתם שלש-עשרה עיר ומגרשיהן

21:34 ולמשפחות בני-מררי הלוים הנותרים מאת מטה זבולן את-יקנעם ואת-מגרשה את-קרתה ואת-מגרשה

21:35 את-דמנה ואת-מגרשה את-נהלל ואת-מגרשה ערים ארבע

21:36 וממטה ראובן את-בצר ואת-מגרשה ואת-יהצה ואת-מגרשה

21:37 את-קדמות ואת-מגרשה ואת-מיפעת ואת-מגרשה ערים ארבע

21:38 וממטה-גד את-עיר מקלט הרצח את-רמת בגלעד ואת-מגרשה ואת-מחנים ואת-מגרשה

21:39 את-חשבון ואת-מגרשה את-יעזר ואת-מגרשה כל-ערים ארבע

21:40 כל-הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה

21:41 כל ערי הלוים בתוך אחזת בני-ישראל ערים ארבעים ושמנה ומגרשיהן

21:42 תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשיה סביבתיה כן לכל-הערים האלה

21:43 ויתן יהוה לישראל את-כל-הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה וישבו בה

21:44 וינח יהוה להם מסביב ככל אשר-נשבע לאבותם ולא-עמד איש בפניהם מכל-איביהם את כל-איביהם נתן יהוה בידם

21:45 לא-נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר-דבר יהוה אל-בית ישראל הכל בא

22:1 אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי מטה מנשה

22:2 ויאמר אליהם אתם שמרתם את כל-אשר צוה אתכם משה עבד יהוה ותשמעו בקולי לכל אשר-צויתי אתכם

22:3 לא-עזבתם את-אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה ושמרתם את-משמרת מצות יהוה אלהיכם

22:4 ועתה הניח יהוה אלהיכם לאחיכם כאשר דבר להם ועתה פנו ולכו לכם לאהליכם אל-ארץ אחזתכם אשר נתן לכם משה עבד יהוה בעבר הירדן

22:5 רק שמרו מאד לעשות את-המצוה ואת-התורה אשר צוה אתכם משה עבד-יהוה לאהבה את-יהוה אלהיכם וללכת בכל-דרכיו ולשמר מצותיו ולדבקה-בו ולעבדו בכל-לבבכם ובכל-נפשכם

22:6 ויברכם יהושע וישלחם וילכו אל-אהליהם

22:7 ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן ולחציו נתן יהושע עם-אחיהם מעבר הירדן ימה וגם כי שלחם יהושע אל-אהליהם ויברכם

22:8 ויאמר אליהם לאמר בנכסים רבים שובו אל-אהליכם ובמקנה רב-מאד בכסף ובזהב ובנחשת ובברזל ובשלמות הרבה מאד חלקו שלל-איביכם עם-אחיכם

22:9 וישבו וילכו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה מאת בני ישראל משלה אשר בארץ-כנען ללכת אל-ארץ הגלעד אל-ארץ אחזתם אשר נאחזו-בה על-פי יהוה ביד-משה

22:10 ויבאו אל-גלילות הירדן אשר בארץ כנען ויבנו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה שם מזבח על-הירדן מזבח גדול למראה

22:11 וישמעו בני-ישראל לאמר הנה בנו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה את-המזבח אל-מול ארץ כנען אל-גלילות הירדן אל-עבר בני ישראל

22:12 וישמעו בני ישראל ויקהלו כל-עדת בני-ישראל שלה לעלות עליהם לצבא

22:13 וישלחו בני-ישראל אל-בני-ראובן ואל-בני-גד ואל-חצי שבט-מנשה אל-ארץ הגלעד את-פינחס בן-אלעזר הכהן

22:14 ועשרה נשאים עמו נשיא אחד נשיא אחד לבית אב לכל מטות ישראל ואיש ראש בית-אבותם המה לאלפי ישראל

22:15 ויבאו אל-בני-ראובן ואל-בני-גד ואל-חצי שבט-מנשה אל-ארץ הגלעד וידברו אתם לאמר

22:16 כה אמרו כל עדת יהוה מה-המעל הזה אשר מעלתם באלהי ישראל לשוב היום מאחרי יהוה בבנותכם לכם מזבח למרדכם היום ביהוה

22:17 המעט-לנו את-עון פעור אשר לא-הטהרנו ממנו עד היום הזה ויהי הנגף בעדת יהוה

22:18 ואתם תשבו היום מאחרי יהוה והיה אתם תמרדו היום ביהוה ומחר אל-כל-עדת ישראל יקצף

22:19 ואך אם-טמאה ארץ אחזתכם עברו לכם אל-ארץ אחזת יהוה אשר שכן-שם משכן יהוה והאחזו בתוכנו וביהוה אל-תמרדו ואתנו אל-תמרדו בבנתכם לכם מזבח מבלעדי מזבח יהוה אלהינו

22:20 הלוא עכן בן-זרח מעל מעל בחרם ועל-כל-עדת ישראל היה קצף והוא איש אחד לא גוע בעונו

22:21 ויענו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה וידברו את-ראשי אלפי ישראל

22:22 אל אלהים יהוה אל אלהים יהוה הוא ידע וישראל הוא ידע אם-במרד ואם-במעל ביהוה אל-תושיענו היום הזה

22:23 לבנות לנו מזבח לשוב מאחרי יהוה ואם-להעלות עליו עולה ומנחה ואם-לעשות עליו זבחי שלמים יהוה הוא יבקש

22:24 ואם-לא מדאגה מדבר עשינו את-זאת לאמר מחר יאמרו בניכם לבנינו לאמר מה-לכם וליהוה אלהי ישראל

22:25 וגבול נתן-יהוה ביננו וביניכם בני-ראובן ובני-גד את-הירדן אין-לכם חלק ביהוה והשביתו בניכם את-בנינו לבלתי ירא את-יהוה

22:26 ונאמר נעשה-נא לנו לבנות את-המזבח לא לעולה ולא לזבח

22:27 כי עד הוא בינינו וביניכם ובין דרותינו אחרינו לעבד את-עבדת יהוה לפניו בעלותינו ובזבחינו ובשלמינו ולא-יאמרו בניכם מחר לבנינו אין-לכם חלק ביהוה

22:28 ונאמר והיה כי-יאמרו אלינו ואל-דרתינו מחר ואמרנו ראו את-תבנית מזבח יהוה אשר-עשו אבותינו לא לעולה ולא לזבח כי-עד הוא בינינו וביניכם

22:29 חלילה לנו ממנו למרד ביהוה ולשוב היום מאחרי יהוה לבנות מזבח לעלה למנחה ולזבח מלבד מזבח יהוה אלהינו אשר לפני משכנו

22:30 וישמע פינחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר אתו את-הדברים אשר דברו בני-ראובן ובני-גד ובני מנשה וייטב בעיניהם

22:31 ויאמר פינחס בן-אלעזר הכהן אל-בני-ראובן ואל-בני-גד ואל-בני מנשה היום ידענו כי-בתוכנו יהוה אשר לא-מעלתם ביהוה המעל הזה אז הצלתם את-בני ישראל מיד יהוה

22:32 וישב פינחס בן-אלעזר הכהן והנשיאים מאת בני-ראובן ומאת בני-גד מארץ הגלעד אל-ארץ כנען אל-בני ישראל וישבו אותם דבר

22:33 וייטב הדבר בעיני בני ישראל ויברכו אלהים בני ישראל ולא אמרו לעלות עליהם לצבא לשחת את-הארץ אשר בני-ראובן ובני-גד ישבים בה

22:34 ויקראו בני-ראובן ובני-גד למזבח כי עד הוא בינתינו כי יהוה האלהים

23:1 ויהי מימים רבים אחרי אשר-הניח יהוה לישראל מכל-איביהם מסביב ויהושע זקן בא בימים

23:2 ויקרא יהושע לכל-ישראל לזקניו ולראשיו ולשפטיו ולשטריו ויאמר אלהם אני זקנתי באתי בימים

23:3 ואתם ראיתם את כל-אשר עשה יהוה אלהיכם לכל-הגוים האלה מפניכם כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם

23:4 ראו הפלתי לכם את-הגוים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם מן-הירדן וכל-הגוים אשר הכרתי והים הגדול מבוא השמש

23:5 ויהוה אלהיכם הוא יהדפם מפניכם והוריש אתם מלפניכם וירשתם את-ארצם כאשר דבר יהוה אלהיכם לכם

23:6 וחזקתם מאד לשמר ולעשות את כל-הכתוב בספר תורת משה לבלתי סור-ממנו ימין ושמאול

23:7 לבלתי-בוא בגוים האלה הנשארים האלה אתכם ובשם אלהיהם לא-תזכירו ולא תשביעו ולא תעבדום ולא תשתחוו להם

23:8 כי אם-ביהוה אלהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה

23:9 ויורש יהוה מפניכם גוים גדלים ועצומים ואתם לא-עמד איש בפניכם עד היום הזה

23:10 איש-אחד מכם ירדף-אלף כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דבר לכם

23:11 ונשמרתם מאד לנפשתיכם לאהבה את-יהוה אלהיכם

23:12 כי אם-שוב תשובו ודבקתם ביתר הגוים האלה הנשארים האלה אתכם והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם

23:13 ידוע תדעו כי לא יוסיף יהוה אלהיכם להוריש את-הגוים האלה מלפניכם והיו לכם לפח ולמוקש ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם עד-אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם

23:14 והנה אנכי הולך היום בדרך כל-הארץ וידעתם בכל-לבבכם ובכל-נפשכם כי לא-נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דבר יהוה אלהיכם עליכם הכל באו לכם לא-נפל ממנו דבר אחד

23:15 והיה כאשר-בא עליכם כל-הדבר הטוב אשר דבר יהוה אלהיכם אליכם כן יביא יהוה עליכם את כל-הדבר הרע עד-השמידו אותכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם

23:16 בעברכם את-ברית יהוה אלהיכם אשר צוה אתכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף-יהוה בכם ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם

24:1 ויאסף יהושע את-כל-שבטי ישראל שכמה ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשפטיו ולשטריו ויתיצבו לפני האלהים

24:2 ויאמר יהושע אל-כל-העם כה-אמר יהוה אלהי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלהים אחרים

24:3 ואקח את-אביכם את-אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל-ארץ כנען וארב את-זרעו ואתן-לו את-יצחק

24:4 ואתן ליצחק את-יעקב ואת-עשו ואתן לעשו את-הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים

24:5 ואשלח את-משה ואת-אהרן ואגף את-מצרים כאשר עשיתי בקרבו ואחר הוצאתי אתכם

24:6 ואוציא את-אבותיכם ממצרים ותבאו הימה וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ובפרשים ים-סוף

24:7 ויצעקו אל-יהוה וישם מאפל ביניכם ובין המצרים ויבא עליו את-הים ויכסהו ותראינה עיניכם את אשר-עשיתי במצרים ותשבו במדבר ימים רבים

24:8 ואבאה אתכם אל-ארץ האמרי היושב בעבר הירדן וילחמו אתכם ואתן אותם בידכם ותירשו את-ארצם ואשמידם מפניכם

24:9 ויקם בלק בן-צפור מלך מואב וילחם בישראל וישלח ויקרא לבלעם בן-בעור לקלל אתכם

24:10 ולא אביתי לשמע לבלעם ויברך ברוך אתכם ואצל אתכם מידו

24:11 ותעברו את-הירדן ותבאו אל-יריחו וילחמו בכם בעלי-יריחו האמרי והפרזי והכנעני והחתי והגרגשי החוי והיבוסי ואתן אותם בידכם

24:12 ואשלח לפניכם את-הצרעה ותגרש אותם מפניכם שני מלכי האמרי לא בחרבך ולא בקשתך

24:13 ואתן לכם ארץ אשר לא-יגעת בה וערים אשר לא-בניתם ותשבו בהם כרמים וזיתים אשר לא-נטעתם אתם אכלים

24:14 ועתה יראו את-יהוה ועבדו אתו בתמים ובאמת והסירו את-אלהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את-יהוה

24:15 ואם רע בעיניכם לעבד את-יהוה בחרו לכם היום את-מי תעבדון אם את-אלהים אשר-עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר ואם את-אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את-יהוה

24:16 ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזב את-יהוה לעבד אלהים אחרים

24:17 כי יהוה אלהינו הוא המעלה אתנו ואת-אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים ואשר עשה לעינינו את-האתות הגדלות האלה וישמרנו בכל-הדרך אשר הלכנו בה ובכל העמים אשר עברנו בקרבם

24:18 ויגרש יהוה את-כל-העמים ואת-האמרי ישב הארץ מפנינו גם-אנחנו נעבד את-יהוה כי-הוא אלהינו

24:19 ויאמר יהושע אל-העם לא תוכלו לעבד את-יהוה כי-אלהים קדשים הוא אל-קנוא הוא לא-ישא לפשעכם ולחטאותיכם

24:20 כי תעזבו את-יהוה ועבדתם אלהי נכר ושב והרע לכם וכלה אתכם אחרי אשר-היטיב לכם

24:21 ויאמר העם אל-יהושע לא כי את-יהוה נעבד

24:22 ויאמר יהושע אל-העם עדים אתם בכם כי-אתם בחרתם לכם את-יהוה לעבד אותו ויאמרו עדים

24:23 ועתה הסירו את-אלהי הנכר אשר בקרבכם והטו את-לבבכם אל-יהוה אלהי ישראל

24:24 ויאמרו העם אל-יהושע את-יהוה אלהינו נעבד ובקולו נשמע

24:25 ויכרת יהושע ברית לעם ביום ההוא וישם לו חק ומשפט בשכם

24:26 ויכתב יהושע את-הדברים האלה בספר תורת אלהים ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה אשר במקדש יהוה

24:27 ויאמר יהושע אל-כל-העם הנה האבן הזאת תהיה-בנו לעדה כי-היא שמעה את כל-אמרי יהוה אשר דבר עמנו והיתה בכם לעדה פן-תכחשון באלהיכם

24:28 וישלח יהושע את-העם איש לנחלתו

24:29 ויהי אחרי הדברים האלה וימת יהושע בן-נון עבד יהוה בן-מאה ועשר שנים

24:30 ויקברו אתו בגבול נחלתו בתמנת-סרח אשר בהר-אפרים מצפון להר-געש

24:31 ויעבד ישראל את-יהוה כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע ואשר ידעו את כל-מעשה יהוה אשר עשה לישראל

24:32 ואת-עצמות יוסף אשר-העלו בני-ישראל ממצרים קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני-חמור אבי-שכם במאה קשיטה ויהיו לבני-יוסף לנחלה

24:33 ואלעזר בן-אהרן מת ויקברו אתו בגבעת פינחס בנו אשר נתן-לו בהר אפרים