Job

1:1 איש היה בארץ-עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע

1:2 ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות

1:3 ויהי מקנהו שבעת אלפי-צאן ושלשת אלפי גמלים וחמש מאות צמד-בקר וחמש מאות אתונות ועבדה רבה מאד ויהי האיש ההוא גדול מכל-בני-קדם

1:4 והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו ושלחו וקראו לשלשת אחיתיהם לאכל ולשתות עמהם

1:5 ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם ככה יעשה איוב כל-הימים

1:6 ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על-יהוה ויבוא גם-השטן בתוכם

1:7 ויאמר יהוה אל-השטן מאין תבא ויען השטן את-יהוה ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה

1:8 ויאמר יהוה אל-השטן השמת לבך על-עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע

1:9 ויען השטן את-יהוה ויאמר החנם ירא איוב אלהים

1:10 הלא-את שכת בעדו ובעד-ביתו ובעד כל-אשר-לו מסביב מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ

1:11 ואולם שלח-נא ידך וגע בכל-אשר-לו אם-לא על-פניך יברכך

1:12 ויאמר יהוה אל-השטן הנה כל-אשר-לו בידך רק אליו אל-תשלח ידך ויצא השטן מעם פני יהוה

1:13 ויהי היום ובניו ובנתיו אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור

1:14 ומלאך בא אל-איוב ויאמר הבקר היו חרשות והאתנות רעות על-ידיהם

1:15 ותפל שבא ותקחם ואת-הנערים הכו לפי-חרב ואמלטה רק-אני לבדי להגיד לך

1:16 עוד זה מדבר וזה בא ויאמר אש אלהים נפלה מן-השמים ותבער בצאן ובנערים ותאכלם ואמלטה רק-אני לבדי להגיד לך

1:17 עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על-הגמלים ויקחום ואת-הנערים הכו לפי-חרב ואמלטה רק-אני לבדי להגיד לך

1:18 עד זה מדבר וזה בא ויאמר בניך ובנותיך אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור

1:19 והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על-הנערים וימותו ואמלטה רק-אני לבדי להגיד לך

1:20 ויקם איוב ויקרע את-מעלו ויגז את-ראשו ויפל ארצה וישתחו

1:21 ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך

1:22 בכל-זאת לא-חטא איוב ולא-נתן תפלה לאלהים

2:1 ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על-יהוה ויבוא גם-השטן בתכם להתיצב על-יהוה

2:2 ויאמר יהוה אל-השטן אי מזה תבא ויען השטן את-יהוה ויאמר משט בארץ ומהתהלך בה

2:3 ויאמר יהוה אל-השטן השמת לבך אל-עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם

2:4 ויען השטן את-יהוה ויאמר עור בעד-עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו

2:5 אולם שלח-נא ידך וגע אל-עצמו ואל-בשרו אם-לא אל-פניך יברכך

2:6 ויאמר יהוה אל-השטן הנו בידך אך את-נפשו שמר

2:7 ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את-איוב בשחין רע מכף רגלו עד קדקדו

2:8 ויקח-לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך-האפר

2:9 ותאמר לו אשתו עדך מחזיק בתמתך ברך אלהים ומת

2:10 ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את-הטוב נקבל מאת האלהים ואת-הרע לא נקבל בכל-זאת לא-חטא איוב בשפתיו

2:11 וישמעו שלשת רעי איוב את כל-הרעה הזאת הבאה עליו ויבאו איש ממקמו אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ויועדו יחדו לבוא לנוד-לו ולנחמו

2:12 וישאו את-עיניהם מרחוק ולא הכירהו וישאו קולם ויבכו ויקרעו איש מעלו ויזרקו עפר על-ראשיהם השמימה

2:13 וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין-דבר אליו דבר כי ראו כי-גדל הכאב מאד

3:1 אחרי-כן פתח איוב את-פיהו ויקלל את-יומו

3:2 ויען איוב ויאמר

3:3 יאבד יום אולד בו והלילה אמר הרה גבר

3:4 היום ההוא יהי חשך אל-ידרשהו אלוה ממעל ואל-תופע עליו נהרה

3:5 יגאלהו חשך וצלמות תשכן-עליו עננה יבעתהו כמרירי יום

3:6 הלילה ההוא יקחהו אפל אל-יחד בימי שנה במספר ירחים אל-יבא

3:7 הנה הלילה ההוא יהי גלמוד אל-תבא רננה בו

3:8 יקבהו אררי-יום העתידים ערר לויתן

3:9 יחשכו כוכבי נשפו יקו-לאור ואין ואל-יראה בעפעפי-שחר

3:10 כי לא סגר דלתי בטני ויסתר עמל מעיני

3:11 למה לא מרחם אמות מבטן יצאתי ואגוע

3:12 מדוע קדמוני ברכים ומה-שדים כי אינק

3:13 כי-עתה שכבתי ואשקוט ישנתי אז ינוח לי

3:14 עם-מלכים ויעצי ארץ הבנים חרבות למו

3:15 או עם-שרים זהב להם הממלאים בתיהם כסף

3:16 או כנפל טמון לא אהיה כעללים לא-ראו אור

3:17 שם רשעים חדלו רגז ושם ינוחו יגיעי כח

3:18 יחד אסירים שאננו לא שמעו קול נגש

3:19 קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו

3:20 למה יתן לעמל אור וחיים למרי נפש

3:21 המחכים למות ואיננו ויחפרהו ממטמונים

3:22 השמחים אלי-גיל ישישו כי ימצאו-קבר

3:23 לגבר אשר-דרכו נסתרה ויסך אלוה בעדו

3:24 כי-לפני לחמי אנחתי תבא ויתכו כמים שאגתי

3:25 כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי

3:26 לא שלותי ולא שקטתי ולא-נחתי ויבא רגז

4:1 ויען אליפז התימני ויאמר

4:2 הנסה דבר אליך תלאה ועצר במלין מי יוכל

4:3 הנה יסרת רבים וידים רפות תחזק

4:4 כושל יקימון מליך וברכים כרעות תאמץ

4:5 כי עתה תבוא אליך ותלא תגע עדיך ותבהל

4:6 הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך

4:7 זכר-נא מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו

4:8 כאשר ראיתי חרשי און וזרעי עמל יקצרהו

4:9 מנשמת אלוה יאבדו ומרוח אפו יכלו

4:10 שאגת אריה וקול שחל ושני כפירים נתעו

4:11 ליש אבד מבלי-טרף ובני לביא יתפרדו

4:12 ואלי דבר יגנב ותקח אזני שמץ מנהו

4:13 בשעפים מחזינות לילה בנפל תרדמה על-אנשים

4:14 פחד קראני ורעדה ורב עצמותי הפחיד

4:15 ורוח על-פני יחלף תסמר שערת בשרי

4:16 יעמד ולא-אכיר מראהו תמונה לנגד עיני דממה וקול אשמע

4:17 האנוש מאלוה יצדק אם מעשהו יטהר-גבר

4:18 הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה

4:19 אף שכני בתי-חמר אשר-בעפר יסודם ידכאום לפני-עש

4:20 מבקר לערב יכתו מבלי משים לנצח יאבדו

4:21 הלא-נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה

5:1 קרא-נא היש עונך ואל-מי מקדשים תפנה

5:2 כי-לאויל יהרג-כעש ופתה תמית קנאה

5:3 אני-ראיתי אויל משריש ואקוב נוהו פתאם

5:4 ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל

5:5 אשר קצירו רעב יאכל ואל-מצנים יקחהו ושאף צמים חילם

5:6 כי לא-יצא מעפר און ומאדמה לא-יצמח עמל

5:7 כי-אדם לעמל יולד ובני-רשף יגביהו עוף

5:8 אולם אני אדרש אל-אל ואל-אלהים אשים דברתי

5:9 עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד-אין מספר

5:10 הנתן מטר על-פני-ארץ ושלח מים על-פני חוצות

5:11 לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע

5:12 מפר מחשבות ערומים ולא-תעשינה ידיהם תושיה

5:13 לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה

5:14 יומם יפגשו-חשך וכלילה ימששו בצהרים

5:15 וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון

5:16 ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה

5:17 הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל-תמאס

5:18 כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה

5:19 בשש צרות יצילך ובשבע לא-יגע בך רע

5:20 ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב

5:21 בשוט לשון תחבא ולא-תירא משד כי יבוא

5:22 לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל-תירא

5:23 כי עם-אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה-לך

5:24 וידעת כי-שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא

5:25 וידעת כי-רב זרעך וצאצאיך כעשב הארץ

5:26 תבוא בכלח אלי-קבר כעלות גדיש בעתו

5:27 הנה-זאת חקרנוה כן-היא שמענה ואתה דע-לך

6:1 ויען איוב ויאמר

6:2 לו שקול ישקל כעשי והיתי במאזנים ישאו-יחד

6:3 כי-עתה מחול ימים יכבד על-כן דברי לעו

6:4 כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני

6:5 הינהק-פרא עלי-דשא אם יגעה-שור על-בלילו

6:6 היאכל תפל מבלי-מלח אם-יש-טעם בריר חלמות

6:7 מאנה לנגוע נפשי המה כדוי לחמי

6:8 מי-יתן תבוא שאלתי ותקותי יתן אלוה

6:9 ויאל אלוה וידכאני יתר ידו ויבצעני

6:10 ותהי עוד נחמתי ואסלדה בחילה לא יחמול כי-לא כחדתי אמרי קדוש

6:11 מה-כחי כי-איחל ומה-קצי כי-אאריך נפשי

6:12 אם-כח אבנים כחי אם-בשרי נחוש

6:13 האם אין עזרתי בי ותשיה נדחה ממני

6:14 למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב

6:15 אחי בגדו כמו-נחל כאפיק נחלים יעברו

6:16 הקדרים מני-קרח עלימו יתעלם-שלג

6:17 בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקומם

6:18 ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו

6:19 הביטו ארחות תמא הליכת שבא קוו-למו

6:20 בשו כי-בטח באו עדיה ויחפרו

6:21 כי-עתה הייתם לא תראו חתת ותיראו

6:22 הכי-אמרתי הבו לי ומכחכם שחדו בעדי

6:23 ומלטוני מיד-צר ומיד עריצים תפדוני

6:24 הורוני ואני אחריש ומה-שגיתי הבינו לי

6:25 מה-נמרצו אמרי-ישר ומה-יוכיח הוכח מכם

6:26 הלהוכח מלים תחשבו ולרוח אמרי נאש

6:27 אף-על-יתום תפילו ותכרו על-ריעכם

6:28 ועתה הואילו פנו-בי ועל-פניכם אם-אכזב

6:29 שבו-נא אל-תהי עולה ושבי עוד צדקי-בה

6:30 היש-בלשוני עולה אם-חכי לא-יבין הוות

7:1 הלא-צבא לאנוש על-ארץ וכימי שכיר ימיו

7:2 כעבד ישאף-צל וכשכיר יקוה פעלו

7:3 כן הנחלתי לי ירחי-שוא ולילות עמל מנו-לי

7:4 אם-שכבתי ואמרתי מתי אקום ומדד-ערב ושבעתי נדדים עדי-נשף

7:5 לבש בשרי רמה וגיש עפר עורי רגע וימאס

7:6 ימי קלו מני-ארג ויכלו באפס תקוה

7:7 זכר כי-רוח חיי לא-תשוב עיני לראות טוב

7:8 לא-תשורני עין ראי עיניך בי ואינני

7:9 כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה

7:10 לא-ישוב עוד לביתו ולא-יכירנו עוד מקמו

7:11 גם-אני לא אחשך פי אדברה בצר רוחי אשיחה במר נפשי

7:12 הים-אני אם-תנין כי-תשים עלי משמר

7:13 כי-אמרתי תנחמני ערשי ישא בשיחי משכבי

7:14 וחתתני בחלמות ומחזינות תבעתני

7:15 ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי

7:16 מאסתי לא-לעלם אחיה חדל ממני כי-הבל ימי

7:17 מה-אנוש כי תגדלנו וכי-תשית אליו לבך

7:18 ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו

7:19 כמה לא-תשעה ממני לא-תרפני עד-בלעי רקי

7:20 חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא

7:21 ומה לא-תשא פשעי ותעביר את-עוני כי-עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני

8:1 ויען בלדד השוחי ויאמר

8:2 עד-אן תמלל-אלה ורוח כביר אמרי-פיך

8:3 האל יעות משפט ואם-שדי יעות-צדק

8:4 אם-בניך חטאו-לו וישלחם ביד-פשעם

8:5 אם-אתה תשחר אל-אל ואל-שדי תתחנן

8:6 אם-זך וישר אתה כי-עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך

8:7 והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד

8:8 כי-שאל-נא לדר רישון וכונן לחקר אבותם

8:9 כי-תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי-ארץ

8:10 הלא-הם יורוך יאמרו לך ומלבם יוצאו מלים

8:11 היגאה-גמא בלא בצה ישגה-אחו בלי-מים

8:12 עדנו באבו לא יקטף ולפני כל-חציר ייבש

8:13 כן ארחות כל-שכחי אל ותקות חנף תאבד

8:14 אשר-יקוט כסלו ובית עכביש מבטחו

8:15 ישען על-ביתו ולא יעמד יחזיק בו ולא יקום

8:16 רטב הוא לפני-שמש ועל גנתו ינקתו תצא

8:17 על-גל שרשיו יסבכו בית אבנים יחזה

8:18 אם-יבלענו ממקומו וכחש בו לא ראיתיך

8:19 הן-הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו

8:20 הן-אל לא ימאס-תם ולא-יחזיק ביד-מרעים

8:21 עד-ימלה שחוק פיך ושפתיך תרועה

8:22 שנאיך ילבשו-בשת ואהל רשעים איננו

9:1 ויען איוב ויאמר

9:2 אמנם ידעתי כי-כן ומה-יצדק אנוש עם-אל

9:3 אם-יחפץ לריב עמו לא-יעננו אחת מני-אלף

9:4 חכם לבב ואמיץ כח מי-הקשה אליו וישלם

9:5 המעתיק הרים ולא ידעו אשר הפכם באפו

9:6 המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון

9:7 האמר לחרס ולא יזרח ובעד כוכבים יחתם

9:8 נטה שמים לבדו ודורך על-במתי ים

9:9 עשה-עש כסיל וכימה וחדרי תמן

9:10 עשה גדלות עד-אין חקר ונפלאות עד-אין מספר

9:11 הן יעבר עלי ולא אראה ויחלף ולא-אבין לו

9:12 הן יחתף מי ישיבנו מי-יאמר אליו מה-תעשה

9:13 אלוה לא-ישיב אפו תחתו שחחו עזרי רהב

9:14 אף כי-אנכי אעננו אבחרה דברי עמו

9:15 אשר אם-צדקתי לא אענה למשפטי אתחנן

9:16 אם-קראתי ויענני לא-אאמין כי-יאזין קולי

9:17 אשר-בשערה ישופני והרבה פצעי חנם

9:18 לא-יתנני השב רוחי כי ישבעני ממררים

9:19 אם-לכח אמיץ הנה ואם-למשפט מי יועידני

9:20 אם-אצדק פי ירשיעני תם-אני ויעקשני

9:21 תם-אני לא-אדע נפשי אמאס חיי

9:22 אחת היא על-כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה

9:23 אם-שוט ימית פתאם למסת נקים ילעג

9:24 ארץ נתנה ביד-רשע פני-שפטיה יכסה אם-לא אפוא מי-הוא

9:25 וימי קלו מני-רץ ברחו לא-ראו טובה

9:26 חלפו עם-אניות אבה כנשר יטוש עלי-אכל

9:27 אם-אמרי אשכחה שיחי אעזבה פני ואבליגה

9:28 יגרתי כל-עצבתי ידעתי כי-לא תנקני

9:29 אנכי ארשע למה-זה הבל איגע

9:30 אם-התרחצתי במו-שלג והזכותי בבר כפי

9:31 אז בשחת תטבלני ותעבוני שלמותי

9:32 כי-לא-איש כמני אעננו נבוא יחדו במשפט

9:33 לא יש-בינינו מוכיח ישת ידו על-שנינו

9:34 יסר מעלי שבטו ואמתו אל-תבעתני

9:35 אדברה ולא איראנו כי לא-כן אנכי עמדי

10:1 נקטה נפשי בחיי אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי

10:2 אמר אל-אלוה אל-תרשיעני הודיעני על מה-תריבני

10:3 הטוב לך כי-תעשק כי-תמאס יגיע כפיך ועל-עצת רשעים הופעת

10:4 העיני בשר לך אם-כראות אנוש תראה

10:5 הכימי אנוש ימיך אם-שנותיך כימי גבר

10:6 כי-תבקש לעוני ולחטאתי תדרוש

10:7 על-דעתך כי-לא ארשע ואין מידך מציל

10:8 ידיך עצבוני ויעשוני יחד סביב ותבלעני

10:9 זכר-נא כי-כחמר עשיתני ואל-עפר תשיבני

10:10 הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני

10:11 עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסככני

10:12 חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך שמרה רוחי

10:13 ואלה צפנת בלבבך ידעתי כי-זאת עמך

10:14 אם-חטאתי ושמרתני ומעוני לא תנקני

10:15 אם-רשעתי אללי לי וצדקתי לא-אשא ראשי שבע קלון וראה עניי

10:16 ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא-בי

10:17 תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי

10:18 ולמה מרחם הצאתני אגוע ועין לא-תראני

10:19 כאשר לא-הייתי אהיה מבטן לקבר אובל

10:20 הלא-מעט ימי יחדל ישית ממני ואבליגה מעט

10:21 בטרם אלך ולא אשוב אל-ארץ חשך וצלמות

10:22 ארץ עיפתה כמו אפל צלמות ולא סדרים ותפע כמו-אפל

11:1 ויען צפר הנעמתי ויאמר

11:2 הרב דברים לא יענה ואם-איש שפתים יצדק

11:3 בדיך מתים יחרישו ותלעג ואין מכלם

11:4 ותאמר זך לקחי ובר הייתי בעיניך

11:5 ואולם מי-יתן אלוה דבר ויפתח שפתיו עמך

11:6 ויגד-לך תעלמות חכמה כי-כפלים לתושיה ודע כי-ישה לך אלוה מעונך

11:7 החקר אלוה תמצא אם עד-תכלית שדי תמצא

11:8 גבהי שמים מה-תפעל עמקה משאול מה-תדע

11:9 ארכה מארץ מדה ורחבה מני-ים

11:10 אם-יחלף ויסגיר ויקהיל ומי ישיבנו

11:11 כי-הוא ידע מתי-שוא וירא-און ולא יתבונן

11:12 ואיש נבוב ילבב ועיר פרא אדם יולד

11:13 אם-אתה הכינות לבך ופרשת אליו כפך

11:14 אם-און בידך הרחיקהו ואל-תשכן באהליך עולה

11:15 כי-אז תשא פניך ממום והיית מצק ולא תירא

11:16 כי-אתה עמל תשכח כמים עברו תזכר

11:17 ומצהרים יקום חלד תעפה כבקר תהיה

11:18 ובטחת כי-יש תקוה וחפרת לבטח תשכב

11:19 ורבצת ואין מחריד וחלו פניך רבים

11:20 ועיני רשעים תכלינה ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח-נפש

12:1 ויען איוב ויאמר

12:2 אמנם כי אתם-עם ועמכם תמות חכמה

12:3 גם-לי לבב כמוכם לא-נפל אנכי מכם ואת-מי-אין כמו-אלה

12:4 שחק לרעהו אהיה קרא לאלוה ויענהו שחוק צדיק תמים

12:5 לפיד בוז לעשתות שאנן נכון למועדי רגל

12:6 ישליו אהלים לשדדים ובטחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו

12:7 ואולם שאל-נא בהמות ותרך ועוף השמים ויגד-לך

12:8 או שיח לארץ ותרך ויספרו לך דגי הים

12:9 מי לא-ידע בכל-אלה כי יד-יהוה עשתה זאת

12:10 אשר בידו נפש כל-חי ורוח כל-בשר-איש

12:11 הלא-אזן מלין תבחן וחך אכל יטעם-לו

12:12 בישישים חכמה וארך ימים תבונה

12:13 עמו חכמה וגבורה לו עצה ותבונה

12:14 הן יהרוס ולא יבנה יסגר על-איש ולא יפתח

12:15 הן יעצר במים ויבשו וישלחם ויהפכו ארץ

12:16 עמו עז ותושיה לו שגג ומשגה

12:17 מוליך יועצים שולל ושפטים יהולל

12:18 מוסר מלכים פתח ויאסר אזור במתניהם

12:19 מוליך כהנים שולל ואתנים יסלף

12:20 מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח

12:21 שופך בוז על-נדיבים ומזיח אפיקים רפה

12:22 מגלה עמקות מני-חשך ויצא לאור צלמות

12:23 משגיא לגוים ויאבדם שטח לגוים וינחם

12:24 מסיר לב ראשי עם-הארץ ויתעם בתהו לא-דרך

12:25 ימששו-חשך ולא-אור ויתעם כשכור

13:1 הן-כל ראתה עיני שמעה אזני ותבן לה

13:2 כדעתכם ידעתי גם-אני לא-נפל אנכי מכם

13:3 אולם אני אל-שדי אדבר והוכח אל-אל אחפץ

13:4 ואולם אתם טפלי-שקר רפאי אלל כלכם

13:5 מי-יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה

13:6 שמעו-נא תוכחתי ורבות שפתי הקשיבו

13:7 הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה

13:8 הפניו תשאון אם-לאל תריבון

13:9 הטוב כי-יחקר אתכם אם-כהתל באנוש תהתלו בו

13:10 הוכח יוכיח אתכם אם-בסתר פנים תשאון

13:11 הלא שאתו תבעת אתכם ופחדו יפל עליכם

13:12 זכרניכם משלי-אפר לגבי-חמר גביכם

13:13 החרישו ממני ואדברה-אני ויעבר עלי מה

13:14 על-מה אשא בשרי בשני ונפשי אשים בכפי

13:15 הן יקטלני לא איחל אך-דרכי אל-פניו אוכיח

13:16 גם-הוא-לי לישועה כי-לא לפניו חנף יבוא

13:17 שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם

13:18 הנה-נא ערכתי משפט ידעתי כי-אני אצדק

13:19 מי-הוא יריב עמדי כי-עתה אחריש ואגוע

13:20 אך-שתים אל-תעש עמדי אז מפניך לא אסתר

13:21 כפך מעלי הרחק ואמתך אל-תבעתני

13:22 וקרא ואנכי אענה או-אדבר והשיבני

13:23 כמה לי עונות וחטאות פשעי וחטאתי הדיעני

13:24 למה-פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך

13:25 העלה נדף תערוץ ואת-קש יבש תרדף

13:26 כי-תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי

13:27 ותשם בסד רגלי ותשמור כל-ארחותי על-שרשי רגלי תתחקה

13:28 והוא כרקב יבלה כבגד אכלו עש

14:1 אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע-רגז

14:2 כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד

14:3 אף-על-זה פקחת עינך ואתי תביא במשפט עמך

14:4 מי-יתן טהור מטמא לא אחד

14:5 אם חרוצים ימיו מספר-חדשיו אתך חקו עשית ולא יעבור

14:6 שעה מעליו ויחדל עד-ירצה כשכיר יומו

14:7 כי יש לעץ תקוה אם-יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל

14:8 אם-יזקין בארץ שרשו ובעפר ימות גזעו

14:9 מריח מים יפרח ועשה קציר כמו-נטע

14:10 וגבר ימות ויחלש ויגוע אדם ואיו

14:11 אזלו-מים מני-ים ונהר יחרב ויבש

14:12 ואיש שכב ולא-יקום עד-בלתי שמים לא יקיצו ולא-יערו משנתם

14:13 מי יתן בשאול תצפנני תסתירני עד-שוב אפך תשית לי חק ותזכרני

14:14 אם-ימות גבר היחיה כל-ימי צבאי איחל עד-בוא חליפתי

14:15 תקרא ואנכי אענך למעשה ידיך תכסף

14:16 כי-עתה צעדי תספור לא-תשמור על-חטאתי

14:17 חתם בצרור פשעי ותטפל על-עוני

14:18 ואולם הר-נופל יבול וצור יעתק ממקמו

14:19 אבנים שחקו מים תשטף-ספיחיה עפר-ארץ ותקות אנוש האבדת

14:20 תתקפהו לנצח ויהלך משנה פניו ותשלחהו

14:21 יכבדו בניו ולא ידע ויצערו ולא-יבין למו

14:22 אך-בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל

15:1 ויען אליפז התימני ויאמר

15:2 החכם יענה דעת-רוח וימלא קדים בטנו

15:3 הוכח בדבר לא יסכון ומלים לא-יועיל בם

15:4 אף-אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני-אל

15:5 כי יאלף עונך פיך ותבחר לשון ערומים

15:6 ירשיעך פיך ולא-אני ושפתיך יענו-בך

15:7 הראישון אדם תולד ולפני גבעות חוללת

15:8 הבסוד אלוה תשמע ותגרע אליך חכמה

15:9 מה-ידעת ולא נדע תבין ולא-עמנו הוא

15:10 גם-שב גם-ישיש בנו כביר מאביך ימים

15:11 המעט ממך תנחמות אל ודבר לאט עמך

15:12 מה-יקחך לבך ומה-ירזמון עיניך

15:13 כי-תשיב אל-אל רוחך והצאת מפיך מלין

15:14 מה-אנוש כי-יזכה וכי-יצדק ילוד אשה

15:15 הן בקדשו לא יאמין ושמים לא-זכו בעיניו

15:16 אף כי-נתעב ונאלח איש-שתה כמים עולה

15:17 אחוך שמע-לי וזה-חזיתי ואספרה

15:18 אשר-חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם

15:19 להם לבדם נתנה הארץ ולא-עבר זר בתוכם

15:20 כל-ימי רשע הוא מתחולל ומספר שנים נצפנו לעריץ

15:21 קול-פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו

15:22 לא-יאמין שוב מני-חשך וצפו הוא אלי-חרב

15:23 נדד הוא ללחם איה ידע כי-נכון בידו יום-חשך

15:24 יבעתהו צר ומצוקה תתקפהו כמלך עתיד לכידור

15:25 כי-נטה אל-אל ידו ואל-שדי יתגבר

15:26 ירוץ אליו בצואר בעבי גבי מגניו

15:27 כי-כסה פניו בחלבו ויעש פימה עלי-כסל

15:28 וישכון ערים נכחדות בתים לא-ישבו למו אשר התעתדו לגלים

15:29 לא-יעשר ולא-יקום חילו ולא-יטה לארץ מנלם

15:30 לא-יסור מני-חשך ינקתו תיבש שלהבת ויסור ברוח פיו

15:31 אל-יאמן בשו נתעה כי-שוא תהיה תמורתו

15:32 בלא-יומו תמלא וכפתו לא רעננה

15:33 יחמס כגפן בסרו וישלך כזית נצתו

15:34 כי-עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי-שחד

15:35 הרה עמל וילד און ובטנם תכין מרמה

16:1 ויען איוב ויאמר

16:2 שמעתי כאלה רבות מנחמי עמל כלכם

16:3 הקץ לדברי-רוח או מה-ימריצך כי תענה

16:4 גם אנכי ככם אדברה לו-יש נפשכם תחת נפשי אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם במו ראשי

16:5 אאמצכם במו-פי וניד שפתי יחשך

16:6 אם-אדברה לא-יחשך כאבי ואחדלה מה-מני יהלך

16:7 אך-עתה הלאני השמות כל-עדתי

16:8 ותקמטני לעד היה ויקם בי כחשי בפני יענה

16:9 אפו טרף וישטמני חרק עלי בשניו צרי ילטוש עיניו לי

16:10 פערו עלי בפיהם בחרפה הכו לחיי יחד עלי יתמלאון

16:11 יסגירני אל אל עויל ועל-ידי רשעים ירטני

16:12 שלו הייתי ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו למטרה

16:13 יסבו עלי רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי

16:14 יפרצני פרץ על-פני-פרץ ירץ עלי כגבור

16:15 שק תפרתי עלי גלדי ועללתי בעפר קרני

16:16 פני חמרמרה מני-בכי ועל עפעפי צלמות

16:17 על לא-חמס בכפי ותפלתי זכה

16:18 ארץ אל-תכסי דמי ואל-יהי מקום לזעקתי

16:19 גם-עתה הנה-בשמים עדי ושהדי במרומים

16:20 מליצי רעי אל-אלוה דלפה עיני

16:21 ויוכח לגבר עם-אלוה ובן-אדם לרעהו

16:22 כי-שנות מספר יאתיו וארח לא-אשוב אהלך

17:1 רוחי חבלה ימי נזעכו קברים לי

17:2 אם-לא התלים עמדי ובהמרותם תלן עיני

17:3 שימה-נא ערבני עמך מי הוא לידי יתקע

17:4 כי-לבם צפנת משכל על-כן לא תרמם

17:5 לחלק יגיד רעים ועיני בניו תכלנה

17:6 והצגני למשל עמים ותפת לפנים אהיה

17:7 ותכה מכעש עיני ויצרי כצל כלם

17:8 ישמו ישרים על-זאת ונקי על-חנף יתערר

17:9 ויאחז צדיק דרכו וטהר-ידים יסיף אמץ

17:10 ואולם כלם תשבו ובאו נא ולא-אמצא בכם חכם

17:11 ימי עברו זמתי נתקו מורשי לבבי

17:12 לילה ליום ישימו אור קרוב מפני-חשך

17:13 אם-אקוה שאול ביתי בחשך רפדתי יצועי

17:14 לשחת קראתי אבי אתה אמי ואחתי לרמה

17:15 ואיה אפו תקותי ותקותי מי ישורנה

17:16 בדי שאל תרדנה אם-יחד על-עפר נחת

18:1 ויען בלדד השחי ויאמר

18:2 עד-אנה תשימון קנצי למלין תבינו ואחר נדבר

18:3 מדוע נחשבנו כבהמה נטמינו בעיניכם

18:4 טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק-צור ממקמו

18:5 גם אור רשעים ידעך ולא-יגה שביב אשו

18:6 אור חשך באהלו ונרו עליו ידעך

18:7 יצרו צעדי אונו ותשליכהו עצתו

18:8 כי-שלח ברשת ברגליו ועל-שבכה יתהלך

18:9 יאחז בעקב פח יחזק עליו צמים

18:10 טמון בארץ חבלו ומלכדתו עלי נתיב

18:11 סביב בעתהו בלהות והפיצהו לרגליו

18:12 יהי-רעב אנו ואיד נכון לצלעו

18:13 יאכל בדי עורו יאכל בדיו בכור מות

18:14 ינתק מאהלו מבטחו ותצעדהו למלך בלהות

18:15 תשכון באהלו מבלי-לו יזרה על-נוהו גפרית

18:16 מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו

18:17 זכרו-אבד מני-ארץ ולא-שם לו על-פני-חוץ

18:18 יהדפהו מאור אל-חשך ומתבל ינדהו

18:19 לא נין לו ולא-נכד בעמו ואין שריד במגוריו

18:20 על-יומו נשמו אחרנים וקדמנים אחזו שער

18:21 אך-אלה משכנות עול וזה מקום לא-ידע-אל

19:1 ויען איוב ויאמר

19:2 עד-אנה תוגיון נפשי ותדכאונני במלים

19:3 זה עשר פעמים תכלימוני לא-תבשו תהכרו-לי

19:4 ואף-אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי

19:5 אם-אמנם עלי תגדילו ותוכיחו עלי חרפתי

19:6 דעו-אפו כי-אלוה עותני ומצודו עלי הקיף

19:7 הן אצעק חמס ולא אענה אשוע ואין משפט

19:8 ארחי גדר ולא אעבור ועל נתיבותי חשך ישים

19:9 כבודי מעלי הפשיט ויסר עטרת ראשי

19:10 יתצני סביב ואלך ויסע כעץ תקותי

19:11 ויחר עלי אפו ויחשבני לו כצריו

19:12 יחד יבאו גדודיו ויסלו עלי דרכם ויחנו סביב לאהלי

19:13 אחי מעלי הרחיק וידעי אך-זרו ממני

19:14 חדלו קרובי ומידעי שכחוני

19:15 גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני נכרי הייתי בעיניהם

19:16 לעבדי קראתי ולא יענה במו-פי אתחנן-לו

19:17 רוחי זרה לאשתי וחנתי לבני בטני

19:18 גם-עוילים מאסו בי אקומה וידברו-בי

19:19 תעבוני כל-מתי סודי וזה-אהבתי נהפכו-בי

19:20 בעורי ובבשרי דבקה עצמי ואתמלטה בעור שני

19:21 חנני חנני אתם רעי כי יד-אלוה נגעה בי

19:22 למה תרדפני כמו-אל ומבשרי לא תשבעו

19:23 מי-יתן אפו ויכתבון מלי מי-יתן בספר ויחקו

19:24 בעט-ברזל ועפרת לעד בצור יחצבון

19:25 ואני ידעתי גאלי חי ואחרון על-עפר יקום

19:26 ואחר עורי נקפו-זאת ומבשרי אחזה אלוה

19:27 אשר אני אחזה-לי ועיני ראו ולא-זר כלו כליתי בחקי

19:28 כי תאמרו מה-נרדף-לו ושרש דבר נמצא-בי

19:29 גורו לכם מפני-חרב כי-חמה עונות חרב למען תדעון שדין

20:1 ויען צפר הנעמתי ויאמר

20:2 לכן שעפי ישיבוני ובעבור חושי בי

20:3 מוסר כלמתי אשמע ורוח מבינתי יענני

20:4 הזאת ידעת מני-עד מני שים אדם עלי-ארץ

20:5 כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי-רגע

20:6 אם-יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע

20:7 כגללו לנצח יאבד ראיו יאמרו איו

20:8 כחלום יעוף ולא ימצאוהו וידד כחזיון לילה

20:9 עין שזפתו ולא תוסיף ולא-עוד תשורנו מקומו

20:10 בניו ירצו דלים וידיו תשבנה אונו

20:11 עצמותיו מלאו עלומו ועמו על-עפר תשכב

20:12 אם-תמתיק בפיו רעה יכחידנה תחת לשונו

20:13 יחמל עליה ולא יעזבנה וימנענה בתוך חכו

20:14 לחמו במעיו נהפך מרורת פתנים בקרבו

20:15 חיל בלע ויקאנו מבטנו יורשנו אל

20:16 ראש-פתנים יינק תהרגהו לשון אפעה

20:17 אל-ירא בפלגות נהרי נחלי דבש וחמאה

20:18 משיב יגע ולא יבלע כחיל תמורתו ולא יעלס

20:19 כי-רצץ עזב דלים בית גזל ולא יבנהו

20:20 כי לא-ידע שלו בבטנו בחמודו לא ימלט

20:21 אין-שריד לאכלו על-כן לא-יחיל טובו

20:22 במלאות שפקו יצר לו כל-יד עמל תבואנו

20:23 יהי למלא בטנו ישלח-בו חרון אפו וימטר עלימו בלחומו

20:24 יברח מנשק ברזל תחלפהו קשת נחושה

20:25 שלף ויצא מגוה וברק ממררתו יהלך עליו אמים

20:26 כל-חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא-נפח ירע שריד באהלו

20:27 יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו

20:28 יגל יבול ביתו נגרות ביום אפו

20:29 זה חלק-אדם רשע מאלהים ונחלת אמרו מאל

21:1 ויען איוב ויאמר

21:2 שמעו שמוע מלתי ותהי-זאת תנחומתיכם

21:3 שאוני ואנכי אדבר ואחר דברי תלעיג

21:4 האנכי לאדם שיחי ואם-מדוע לא-תקצר רוחי

21:5 פנו-אלי והשמו ושימו יד על-פה

21:6 ואם-זכרתי ונבהלתי ואחז בשרי פלצות

21:7 מדוע רשעים יחיו עתקו גם-גברו חיל

21:8 זרעם נכון לפניהם עמם וצאצאיהם לעיניהם

21:9 בתיהם שלום מפחד ולא שבט אלוה עליהם

21:10 שורו עבר ולא יגעל תפלט פרתו ולא תשכל

21:11 ישלחו כצאן עויליהם וילדיהם ירקדון

21:12 ישאו כתף וכנור וישמחו לקול עוגב

21:13 יבלו בטוב ימיהם וברגע שאול יחתו

21:14 ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו

21:15 מה-שדי כי-נעבדנו ומה-נועיל כי נפגע-בו

21:16 הן לא בידם טובם עצת רשעים רחקה מני

21:17 כמה נר-רשעים ידעך ויבא עלימו אידם חבלים יחלק באפו

21:18 יהיו כתבן לפני-רוח וכמץ גנבתו סופה

21:19 אלוה יצפן-לבניו אונו ישלם אליו וידע

21:20 יראו עינו כידו ומחמת שדי ישתה

21:21 כי מה-חפצו בביתו אחריו ומספר חדשיו חצצו

21:22 הלאל ילמד-דעת והוא רמים ישפוט

21:23 זה ימות בעצם תמו כלו שלאנן ושליו

21:24 עטיניו מלאו חלב ומח עצמותיו ישקה

21:25 וזה ימות בנפש מרה ולא-אכל בטובה

21:26 יחד על-עפר ישכבו ורמה תכסה עליהם

21:27 הן ידעתי מחשבותיכם ומזמות עלי תחמסו

21:28 כי תאמרו איה בית-נדיב ואיה אהל משכנות רשעים

21:29 הלא שאלתם עוברי דרך ואתתם לא תנכרו

21:30 כי ליום איד יחשך רע ליום עברות יובלו

21:31 מי-יגיד על-פניו דרכו והוא-עשה מי ישלם-לו

21:32 והוא לקברות יובל ועל-גדיש ישקוד

21:33 מתקו-לו רגבי נחל ואחריו כל-אדם ימשוך ולפניו אין מספר

21:34 ואיך תנחמוני הבל ותשובתיכם נשאר-מעל

22:1 ויען אליפז התמני ויאמר

22:2 הלאל יסכן-גבר כי-יסכן עלימו משכיל

22:3 החפץ לשדי כי תצדק ואם-בצע כי-תתם דרכיך

22:4 המיראתך יכיחך יבוא עמך במשפט

22:5 הלא רעתך רבה ואין-קץ לעונתיך

22:6 כי-תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט

22:7 לא-מים עיף תשקה ומרעב תמנע-לחם

22:8 ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה

22:9 אלמנות שלחת ריקם וזרעות יתמים ידכא

22:10 על-כן סביבותיך פחים ויבהלך פחד פתאם

22:11 או-חשך לא-תראה ושפעת-מים תכסך

22:12 הלא-אלוה גבה שמים וראה ראש כוכבים כי-רמו

22:13 ואמרת מה-ידע אל הבעד ערפל ישפוט

22:14 עבים סתר-לו ולא יראה וחוג שמים יתהלך

22:15 הארח עולם תשמר אשר דרכו מתי-און

22:16 אשר-קמטו ולא-עת נהר יוצק יסודם

22:17 האמרים לאל סור ממנו ומה-יפעל שדי למו

22:18 והוא מלא בתיהם טוב ועצת רשעים רחקה מני

22:19 יראו צדיקים וישמחו ונקי ילעג-למו

22:20 אם-לא נכחד קימנו ויתרם אכלה אש

22:21 הסכן-נא עמו ושלם בהם תבואתך טובה

22:22 קח-נא מפיו תורה ושים אמריו בלבבך

22:23 אם-תשוב עד-שדי תבנה תרחיק עולה מאהלך

22:24 ושית-על-עפר בצר ובצור נחלים אופיר

22:25 והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך

22:26 כי-אז על-שדי תתענג ותשא אל-אלוה פניך

22:27 תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם

22:28 ותגזר-אומר ויקם לך ועל-דרכיך נגה אור

22:29 כי-השפילו ותאמר גוה ושח עינים יושע

22:30 ימלט אי-נקי ונמלט בבר כפיך

23:1 ויען איוב ויאמר

23:2 גם-היום מרי שחי ידי כבדה על-אנחתי

23:3 מי-יתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד-תכונתו

23:4 אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות

23:5 אדעה מלים יענני ואבינה מה-יאמר לי

23:6 הברב-כח יריב עמדי לא אך-הוא ישם בי

23:7 שם ישר נוכח עמו ואפלטה לנצח משפטי

23:8 הן קדם אהלך ואיננו ואחור ולא-אבין לו

23:9 שמאול בעשתו ולא-אחז יעטף ימין ולא אראה

23:10 כי-ידע דרך עמדי בחנני כזהב אצא

23:11 באשרו אחזה רגלי דרכו שמרתי ולא-אט

23:12 מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי-פיו

23:13 והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש

23:14 כי ישלים חקי וכהנה רבות עמו

23:15 על-כן מפניו אבהל אתבונן ואפחד ממנו

23:16 ואל הרך לבי ושדי הבהילני

23:17 כי-לא נצמתי מפני-חשך ומפני כסה-אפל

24:1 מדוע משדי לא-נצפנו עתים וידעו לא-חזו ימיו

24:2 גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו

24:3 חמור יתומים ינהגו יחבלו שור אלמנה

24:4 יטו אביונים מדרך יחד חבאו עניי-ארץ

24:5 הן פראים במדבר יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם לנערים

24:6 בשדה בלילו יקצירו וכרם רשע ילקשו

24:7 ערום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה

24:8 מזרם הרים ירטבו ומבלי מחסה חבקו-צור

24:9 יגזלו משד יתום ועל-עני יחבלו

24:10 ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר

24:11 בין-שורתם יצהירו יקבים דרכו ויצמאו

24:12 מעיר מתים ינאקו ונפש-חללים תשוע ואלוה לא-ישים תפלה

24:13 המה היו במרדי-אור לא-הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו

24:14 לאור יקום רוצח יקטל-עני ואביון ובלילה יהי כגנב

24:15 ועין נאף שמרה נשף לאמר לא-תשורני עין וסתר פנים ישים

24:16 חתר בחשך בתים יומם חתמו-למו לא-ידעו אור

24:17 כי יחדו בקר למו צלמות כי-יכיר בלהות צלמות

24:18 קל-הוא על-פני-מים תקלל חלקתם בארץ לא-יפנה דרך כרמים

24:19 ציה גם-חם יגזלו מימי-שלג שאול חטאו

24:20 ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא-יזכר ותשבר כעץ עולה

24:21 רעה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב

24:22 ומשך אבירים בכחו יקום ולא-יאמין בחיין

24:23 יתן-לו לבטח וישען ועיניהו על-דרכיהם

24:24 רומו מעט ואיננו והמכו ככל יקפצון וכראש שבלת ימלו

24:25 ואם-לא אפו מי יכזיבני וישם לאל מלתי

25:1 ויען בלדד השחי ויאמר

25:2 המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו

25:3 היש מספר לגדודיו ועל-מי לא-יקום אורהו

25:4 ומה-יצדק אנוש עם-אל ומה-יזכה ילוד אשה

25:5 הן עד-ירח ולא יאהיל וכוכבים לא-זכו בעיניו

25:6 אף כי-אנוש רמה ובן-אדם תולעה

26:1 ויען איוב ויאמר

26:2 מה-עזרת ללא-כח הושעת זרוע לא-עז

26:3 מה-יעצת ללא חכמה ותושיה לרב הודעת

26:4 את-מי הגדת מלין ונשמת-מי יצאה ממך

26:5 הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם

26:6 ערום שאול נגדו ואין כסות לאבדון

26:7 נטה צפון על-תהו תלה ארץ על-בלי-מה

26:8 צרר-מים בעביו ולא-נבקע ענן תחתם

26:9 מאחז פני-כסה פרשז עליו עננו

26:10 חק-חג על-פני-מים עד-תכלית אור עם-חשך

26:11 עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו

26:12 בכחו רגע הים ובתובנתו מחץ רהב

26:13 ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש בריח

26:14 הן-אלה קצות דרכו ומה-שמץ דבר נשמע-בו ורעם גבורתו מי יתבונן

27:1 ויסף איוב שאת משלו ויאמר

27:2 חי-אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי

27:3 כי-כל-עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי

27:4 אם-תדברנה שפתי עולה ולשוני אם-יהגה רמיה

27:5 חלילה לי אם-אצדיק אתכם עד-אגוע לא-אסיר תמתי ממני

27:6 בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא-יחרף לבבי מימי

27:7 יהי כרשע איבי ומתקוממי כעול

27:8 כי מה-תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו

27:9 הצעקתו ישמע אל כי-תבוא עליו צרה

27:10 אם-על-שדי יתענג יקרא אלוה בכל-עת

27:11 אורה אתכם ביד-אל אשר עם-שדי לא אכחד

27:12 הן-אתם כלכם חזיתם ולמה-זה הבל תהבלו

27:13 זה חלק-אדם רשע עם-אל ונחלת עריצים משדי יקחו

27:14 אם-ירבו בניו למו-חרב וצאצאיו לא ישבעו-לחם

27:15 שרידו במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה

27:16 אם-יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש

27:17 יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק

27:18 בנה כעש ביתו וכסכה עשה נצר

27:19 עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו

27:20 תשיגהו כמים בלהות לילה גנבתו סופה

27:21 ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו

27:22 וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח

27:23 ישפק עלימו כפימו וישרק עליו ממקמו

28:1 כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזקו

28:2 ברזל מעפר יקח ואבן יצוק נחושה

28:3 קץ שם לחשך ולכל-תכלית הוא חוקר אבן אפל וצלמות

28:4 פרץ נחל מעם-גר הנשכחים מני-רגל דלו מאנוש נעו

28:5 ארץ ממנה יצא-לחם ותחתיה נהפך כמו-אש

28:6 מקום-ספיר אבניה ועפרת זהב לו

28:7 נתיב לא-ידעו עיט ולא שזפתו עין איה

28:8 לא-הדריכהו בני-שחץ לא-עדה עליו שחל

28:9 בחלמיש שלח ידו הפך משרש הרים

28:10 בצורות יארים בקע וכל-יקר ראתה עינו

28:11 מבכי נהרות חבש ותעלמה יצא אור

28:12 והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה

28:13 לא-ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים

28:14 תהום אמר לא בי-היא וים אמר אין עמדי

28:15 לא-יתן סגור תחתיה ולא ישקל כסף מחירה

28:16 לא-תסלה בכתם אופיר בשהם יקר וספיר

28:17 לא-יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי-פז

28:18 ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים

28:19 לא-יערכנה פטדת-כוש בכתם טהור לא תסלה

28:20 והחכמה מאין תבוא ואי זה מקום בינה

28:21 ונעלמה מעיני כל-חי ומעוף השמים נסתרה

28:22 אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה

28:23 אלהים הבין דרכה והוא ידע את-מקומה

28:24 כי-הוא לקצות-הארץ יביט תחת כל-השמים יראה

28:25 לעשות לרוח משקל ומים תכן במדה

28:26 בעשתו למטר חק ודרך לחזיז קלות

28:27 אז ראה ויספרה הכינה וגם-חקרה

28:28 ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה

29:1 ויסף איוב שאת משלו ויאמר

29:2 מי-יתנני כירחי-קדם כימי אלוה ישמרני

29:3 בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך

29:4 כאשר הייתי בימי חרפי בסוד אלוה עלי אהלי

29:5 בעוד שדי עמדי סביבותי נערי

29:6 ברחץ הליכי בחמה וצור יצוק עמדי פלגי-שמן

29:7 בצאתי שער עלי-קרת ברחוב אכין מושבי

29:8 ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו

29:9 שרים עצרו במלים וכף ישימו לפיהם

29:10 קול-נגידים נחבאו ולשונם לחכם דבקה

29:11 כי אזן שמעה ותאשרני ועין ראתה ותעידני

29:12 כי-אמלט עני משוע ויתום ולא-עזר לו

29:13 ברכת אבד עלי תבא ולב אלמנה ארנן

29:14 צדק לבשתי וילבשני כמעיל וצניף משפטי

29:15 עינים הייתי לעור ורגלים לפסח אני

29:16 אב אנכי לאביונים ורב לא-ידעתי אחקרהו

29:17 ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף

29:18 ואמר עם-קני אגוע וכחול ארבה ימים

29:19 שרשי פתוח אלי-מים וטל ילין בקצירי

29:20 כבודי חדש עמדי וקשתי בידי תחליף

29:21 לי-שמעו ויחלו וידמו למו עצתי

29:22 אחרי דברי לא ישנו ועלימו תטף מלתי

29:23 ויחלו כמטר לי ופיהם פערו למלקוש

29:24 אשחק אלהם לא יאמינו ואור פני לא יפילון

29:25 אבחר דרכם ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם

30:1 ועתה שחקו עלי צעירים ממני לימים אשר-מאסתי אבותם לשית עם-כלבי צאני

30:2 גם-כח ידיהם למה לי עלימו אבד כלח

30:3 בחסר ובכפן גלמוד הערקים ציה אמש שואה ומשאה

30:4 הקטפים מלוח עלי-שיח ושרש רתמים לחמם

30:5 מן-גו יגרשו יריעו עלימו כגנב

30:6 בערוץ נחלים לשכן חרי עפר וכפים

30:7 בין-שיחים ינהקו תחת חרול יספחו

30:8 בני-נבל גם-בני בלי-שם נכאו מן-הארץ

30:9 ועתה נגינתם הייתי ואהי להם למלה

30:10 תעבוני רחקו מני ומפני לא-חשכו רק

30:11 כי-יתרו פתח ויענני ורסן מפני שלחו

30:12 על-ימין פרחח יקומו רגלי שלחו ויסלו עלי ארחות אידם

30:13 נתסו נתיבתי להותי יעילו לא עזר למו

30:14 כפרץ רחב יאתיו תחת שאה התגלגלו

30:15 ההפך עלי בלהות תרדף כרוח נדבתי וכעב עברה ישעתי

30:16 ועתה עלי תשתפך נפשי יאחזוני ימי-עני

30:17 לילה עצמי נקר מעלי וערקי לא ישכבון

30:18 ברב-כח יתחפש לבושי כפי כתנתי יאזרני

30:19 הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר

30:20 אשוע אליך ולא תענני עמדתי ותתבנן בי

30:21 תהפך לאכזר לי בעצם ידך תשטמני

30:22 תשאני אל-רוח תרכיבני ותמגגני תשוה

30:23 כי-ידעתי מות תשיבני ובית מועד לכל-חי

30:24 אך לא-בעי ישלח-יד אם-בפידו להן שוע

30:25 אם-לא בכיתי לקשה-יום עגמה נפשי לאביון

30:26 כי טוב קויתי ויבא רע ואיחלה לאור ויבא אפל

30:27 מעי רתחו ולא-דמו קדמני ימי-עני

30:28 קדר הלכתי בלא חמה קמתי בקהל אשוע

30:29 אח הייתי לתנים ורע לבנות יענה

30:30 עורי שחר מעלי ועצמי-חרה מני-חרב

30:31 ויהי לאבל כנרי ועגבי לקול בכים

31:1 ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על-בתולה

31:2 ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרמים

31:3 הלא-איד לעול ונכר לפעלי און

31:4 הלא-הוא יראה דרכי וכל-צעדי יספור

31:5 אם-הלכתי עם-שוא ותחש על-מרמה רגלי

31:6 ישקלני במאזני-צדק וידע אלוה תמתי

31:7 אם תטה אשרי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום

31:8 אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישרשו

31:9 אם-נפתה לבי על-אשה ועל-פתח רעי ארבתי

31:10 תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין

31:11 כי-הוא זמה והיא עון פלילים

31:12 כי אש היא עד-אבדון תאכל ובכל-תבואתי תשרש

31:13 אם-אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי

31:14 ומה אעשה כי-יקום אל וכי-יפקד מה אשיבנו

31:15 הלא-בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד

31:16 אם-אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה

31:17 ואכל פתי לבדי ולא-אכל יתום ממנה

31:18 כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה

31:19 אם-אראה אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון

31:20 אם-לא ברכוני חלצו ומגז כבשי יתחמם

31:21 אם-הניפותי על-יתום ידי כי-אראה בשער עזרתי

31:22 כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה תשבר

31:23 כי פחד אלי איד אל ומשאתו לא אוכל

31:24 אם-שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי

31:25 אם-אשמח כי-רב חילי וכי-כביר מצאה ידי

31:26 אם-אראה אור כי יהל וירח יקר הלך

31:27 ויפת בסתר לבי ותשק ידי לפי

31:28 גם-הוא עון פלילי כי-כחשתי לאל ממעל

31:29 אם-אשמח בפיד משנאי והתעררתי כי-מצאו רע

31:30 ולא-נתתי לחטא חכי לשאל באלה נפשו

31:31 אם-לא אמרו מתי אהלי מי-יתן מבשרו לא נשבע

31:32 בחוץ לא-ילין גר דלתי לארח אפתח

31:33 אם-כסיתי כאדם פשעי לטמון בחבי עוני

31:34 כי אערוץ המון רבה ובוז-משפחות יחתני ואדם לא-אצא פתח

31:35 מי יתן-לי שמע לי הן-תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי

31:36 אם-לא על-שכמי אשאנו אענדנו עטרות לי

31:37 מספר צעדי אגידנו כמו-נגיד אקרבנו

31:38 אם-עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון

31:39 אם-כחה אכלתי בלי-כסף ונפש בעליה הפחתי

31:40 תחת חטה יצא חוח ותחת-שערה באשה תמו דברי איוב

32:1 וישבתו שלשת האנשים האלה מענות את-איוב כי הוא צדיק בעיניו

32:2 ויחר אף אליהוא בן-ברכאל הבוזי ממשפחת רם באיוב חרה אפו על-צדקו נפשו מאלהים

32:3 ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא-מצאו מענה וירשיעו את-איוב

32:4 ואליהו חכה את-איוב בדברים כי זקנים-המה ממנו לימים

32:5 וירא אליהוא כי אין מענה בפי שלשת האנשים ויחר אפו

32:6 ויען אליהוא בן-ברכאל הבוזי ויאמר צעיר אני לימים ואתם ישישים על-כן זחלתי ואירא מחות דעי אתכם

32:7 אמרתי ימים ידברו ורב שנים ידיעו חכמה

32:8 אכן רוח-היא באנוש ונשמת שדי תבינם

32:9 לא-רבים יחכמו וזקנים יבינו משפט

32:10 לכן אמרתי שמעה-לי אחוה דעי אף-אני

32:11 הן הוחלתי לדבריכם אזין עד-תבונתיכם עד-תחקרון מלין

32:12 ועדיכם אתבונן והנה אין לאיוב מוכיח עונה אמריו מכם

32:13 פן-תאמרו מצאנו חכמה אל ידפנו לא-איש

32:14 ולא-ערך אלי מלין ובאמריכם לא אשיבנו

32:15 חתו לא-ענו עוד העתיקו מהם מלים

32:16 והוחלתי כי-לא ידברו כי עמדו לא-ענו עוד

32:17 אענה אף-אני חלקי אחוה דעי אף-אני

32:18 כי מלתי מלים הציקתני רוח בטני

32:19 הנה-בטני כיין לא-יפתח כאבות חדשים יבקע

32:20 אדברה וירוח-לי אפתח שפתי ואענה

32:21 אל-נא אשא פני-איש ואל-אדם לא אכנה

32:22 כי לא ידעתי אכנה כמעט ישאני עשני

33:1 ואולם שמע-נא איוב מלי וכל-דברי האזינה

33:2 הנה-נא פתחתי פי דברה לשוני בחכי

33:3 ישר-לבי אמרי ודעת שפתי ברור מללו

33:4 רוח-אל עשתני ונשמת שדי תחיני

33:5 אם-תוכל השיבני ערכה לפני התיצבה

33:6 הן-אני כפיך לאל מחמר קרצתי גם-אני

33:7 הנה אמתי לא תבעתך ואכפי עליך לא-יכבד

33:8 אך אמרת באזני וקול מלין אשמע

33:9 זך אני בלי פשע חף אנכי ולא עון לי

33:10 הן תנואות עלי ימצא יחשבני לאויב לו

33:11 ישם בסד רגלי ישמר כל-ארחתי

33:12 הן-זאת לא-צדקת אענך כי-ירבה אלוה מאנוש

33:13 מדוע אליו ריבות כי כל-דבריו לא-יענה

33:14 כי-באחת ידבר-אל ובשתים לא ישורנה

33:15 בחלום חזיון לילה בנפל תרדמה על-אנשים בתנומות עלי משכב

33:16 אז יגלה אזן אנשים ובמסרם יחתם

33:17 להסיר אדם מעשה וגוה מגבר יכסה

33:18 יחשך נפשו מני-שחת וחיתו מעבר בשלח

33:19 והוכח במכאוב על-משכבו וריב עצמיו אתן

33:20 וזהמתו חיתו לחם ונפשו מאכל תאוה

33:21 יכל בשרו מראי ושפי עצמותיו לא ראו

33:22 ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים

33:23 אם-יש עליו מלאך מליץ אחד מני-אלף להגיד לאדם ישרו

33:24 ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר

33:25 רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו

33:26 יעתר אל-אלוה וירצהו וירא פניו בתרועה וישב לאנוש צדקתו

33:27 ישר על-אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא-שוה לי

33:28 פדה נפשי מעבר בשחת וחיתי באור תראה

33:29 הן-כל-אלה יפעל-אל פעמים שלוש עם-גבר

33:30 להשיב נפשו מני-שחת לאור באור החיים

33:31 הקשב איוב שמע-לי החרש ואנכי אדבר

33:32 אם-יש-מלין השיבני דבר כי-חפצתי צדקך

33:33 אם-אין אתה שמע-לי החרש ואאלפך חכמה

34:1 ויען אליהוא ויאמר

34:2 שמעו חכמים מלי וידעים האזינו לי

34:3 כי-אזן מלין תבחן וחך יטעם לאכל

34:4 משפט נבחרה-לנו נדעה בינינו מה-טוב

34:5 כי-אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי

34:6 על-משפטי אכזב אנוש חצי בלי-פשע

34:7 מי-גבר כאיוב ישתה-לעג כמים

34:8 וארח לחברה עם-פעלי און וללכת עם-אנשי-רשע

34:9 כי-אמר לא יסכן-גבר ברצתו עם-אלהים

34:10 לכן אנשי לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול

34:11 כי פעל אדם ישלם-לו וכארח איש ימצאנו

34:12 אף-אמנם אל לא-ירשיע ושדי לא-יעות משפט

34:13 מי-פקד עליו ארצה ומי שם תבל כלה

34:14 אם-ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף

34:15 יגוע כל-בשר יחד ואדם על-עפר ישוב

34:16 ואם-בינה שמעה-זאת האזינה לקול מלי

34:17 האף שונא משפט יחבוש ואם-צדיק כביר תרשיע

34:18 האמר למלך בליעל רשע אל-נדיבים

34:19 אשר לא-נשא פני שרים ולא נכר-שוע לפני-דל כי-מעשה ידיו כלם

34:20 רגע ימתו וחצות לילה יגעשו עם ויעברו ויסירו אביר לא ביד

34:21 כי-עיניו על-דרכי-איש וכל-צעדיו יראה

34:22 אין-חשך ואין צלמות להסתר שם פעלי און

34:23 כי לא על-איש ישים עוד להלך אל-אל במשפט

34:24 ירע כבירים לא-חקר ויעמד אחרים תחתם

34:25 לכן יכיר מעבדיהם והפך לילה וידכאו

34:26 תחת-רשעים ספקם במקום ראים

34:27 אשר על-כן סרו מאחריו וכל-דרכיו לא השכילו

34:28 להביא עליו צעקת-דל וצעקת עניים ישמע

34:29 והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל-גוי ועל-אדם יחד

34:30 ממלך אדם חנף ממקשי עם

34:31 כי-אל-אל האמר נשאתי לא אחבל

34:32 בלעדי אחזה אתה הרני אם-עול פעלתי לא אסיף

34:33 המעמך ישלמנה כי-מאסת כי-אתה תבחר ולא-אני ומה-ידעת דבר

34:34 אנשי לבב יאמרו לי וגבר חכם שמע לי

34:35 איוב לא-בדעת ידבר ודבריו לא בהשכיל

34:36 אבי יבחן איוב עד-נצח על-תשבת באנשי-און

34:37 כי יסיף על-חטאתו פשע בינינו יספוק וירב אמריו לאל

35:1 ויען אליהו ויאמר

35:2 הזאת חשבת למשפט אמרת צדקי מאל

35:3 כי-תאמר מה-יסכן-לך מה-אעיל מחטאתי

35:4 אני אשיבך מלין ואת-רעיך עמך

35:5 הבט שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך

35:6 אם-חטאת מה-תפעל-בו ורבו פשעיך מה-תעשה-לו

35:7 אם-צדקת מה-תתן-לו או מה-מידך יקח

35:8 לאיש-כמוך רשעך ולבן-אדם צדקתך

35:9 מרב עשוקים יזעיקו ישועו מזרוע רבים

35:10 ולא-אמר איה אלוה עשי נתן זמרות בלילה

35:11 מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו

35:12 שם יצעקו ולא יענה מפני גאון רעים

35:13 אך-שוא לא-ישמע אל ושדי לא ישורנה

35:14 אף כי-תאמר לא תשורנו דין לפניו ותחולל לו

35:15 ועתה כי-אין פקד אפו ולא-ידע בפש מאד

35:16 ואיוב הבל יפצה-פיהו בבלי-דעת מלין יכבר

36:1 ויסף אליהוא ויאמר

36:2 כתר-לי זעיר ואחוך כי עוד לאלוה מלים

36:3 אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן-צדק

36:4 כי-אמנם לא-שקר מלי תמים דעות עמך

36:5 הן-אל כביר ולא ימאס כביר כח לב

36:6 לא-יחיה רשע ומשפט עניים יתן

36:7 לא-יגרע מצדיק עיניו ואת-מלכים לכסא וישיבם לנצח ויגבהו

36:8 ואם-אסורים בזקים ילכדון בחבלי-עני

36:9 ויגד להם פעלם ופשעיהם כי יתגברו

36:10 ויגל אזנם למוסר ויאמר כי-ישבון מאון

36:11 אם-ישמעו ויעבדו יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים

36:12 ואם-לא ישמעו בשלח יעברו ויגועו בבלי-דעת

36:13 וחנפי-לב ישימו אף לא ישועו כי אסרם

36:14 תמת בנער נפשם וחיתם בקדשים

36:15 יחלץ עני בעניו ויגל בלחץ אזנם

36:16 ואף הסיתך מפי-צר רחב לא-מוצק תחתיה ונחת שלחנך מלא דשן

36:17 ודין-רשע מלאת דין ומשפט יתמכו

36:18 כי-חמה פן-יסיתך בספק ורב-כפר אל-יטך

36:19 היערך שועך לא בצר וכל מאמצי-כח

36:20 אל-תשאף הלילה לעלות עמים תחתם

36:21 השמר אל-תפן אל-און כי-על-זה בחרת מעני

36:22 הן-אל ישגיב בכחו מי כמהו מורה

36:23 מי-פקד עליו דרכו ומי-אמר פעלת עולה

36:24 זכר כי-תשגיא פעלו אשר שררו אנשים

36:25 כל-אדם חזו-בו אנוש יביט מרחוק

36:26 הן-אל שגיא ולא נדע מספר שניו ולא-חקר

36:27 כי יגרע נטפי-מים יזקו מטר לאדו

36:28 אשר-יזלו שחקים ירעפו עלי אדם רב

36:29 אף אם-יבין מפרשי-עב תשאות סכתו

36:30 הן-פרש עליו אורו ושרשי הים כסה

36:31 כי-בם ידין עמים יתן-אכל למכביר

36:32 על-כפים כסה-אור ויצו עליה במפגיע

36:33 יגיד עליו רעו מקנה אף על-עולה

37:1 אף-לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו

37:2 שמעו שמוע ברגז קלו והגה מפיו יצא

37:3 תחת-כל-השמים ישרהו ואורו על-כנפות הארץ

37:4 אחריו ישאג-קול ירעם בקול גאונו ולא יעקבם כי-ישמע קולו

37:5 ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע

37:6 כי לשלג יאמר הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו

37:7 ביד-כל-אדם יחתום לדעת כל-אנשי מעשהו

37:8 ותבא חיה במו-ארב ובמעונתיה תשכן

37:9 מן-החדר תבוא סופה וממזרים קרה

37:10 מנשמת-אל יתן-קרח ורחב מים במוצק

37:11 אף-ברי יטריח עב יפיץ ענן אורו

37:12 והוא מסבות מתהפך בתחבולתו לפעלם כל אשר יצום על-פני תבל ארצה

37:13 אם-לשבט אם-לארצו אם-לחסד ימצאהו

37:14 האזינה זאת איוב עמד והתבונן נפלאות אל

37:15 התדע בשום-אלוה עליהם והופיע אור עננו

37:16 התדע על-מפלשי-עב מפלאות תמים דעים

37:17 אשר-בגדיך חמים בהשקט ארץ מדרום

37:18 תרקיע עמו לשחקים חזקים כראי מוצק

37:19 הודיענו מה-נאמר לו לא-נערך מפני-חשך

37:20 היספר-לו כי אדבר אם-אמר איש כי יבלע

37:21 ועתה לא ראו אור בהיר הוא בשחקים ורוח עברה ותטהרם

37:22 מצפון זהב יאתה על-אלוה נורא הוד

37:23 שדי לא-מצאנהו שגיא-כח ומשפט ורב-צדקה לא יענה

37:24 לכן יראוהו אנשים לא-יראה כל-חכמי-לב

38:1 ויען-יהוה את-איוב מנהסערה ויאמר

38:2 מי זה מחשיך עצה במלין בלי-דעת

38:3 אזר-נא כגבר חלציך ואשאלך והודיעני

38:4 איפה היית ביסדי-ארץ הגד אם-ידעת בינה

38:5 מי-שם ממדיה כי תדע או מי-נטה עליה קו

38:6 על-מה אדניה הטבעו או מי-ירה אבן פנתה

38:7 ברן-יחד כוכבי בקר ויריעו כל-בני אלהים

38:8 ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא

38:9 בשומי ענן לבשו וערפל חתלתו

38:10 ואשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים

38:11 ואמר עד-פה תבוא ולא תסיף ופא-ישית בגאון גליך

38:12 המימיך צוית בקר ידעתה שחר מקמו

38:13 לאחז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה

38:14 תתהפך כחמר חותם ויתיצבו כמו לבוש

38:15 וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר

38:16 הבאת עד-נבכי-ים ובחקר תהום התהלכת

38:17 הנגלו לך שערי-מות ושערי צלמות תראה

38:18 התבננת עד-רחבי-ארץ הגד אם-ידעת כלה

38:19 אי-זה הדרך ישכן-אור וחשך אי-זה מקמו

38:20 כי תקחנו אל-גבולו וכי-תבין נתיבות ביתו

38:21 ידעת כי-אז תולד ומספר ימיך רבים

38:22 הבאת אל-אצרות שלג ואצרות ברד תראה

38:23 אשר-חשכתי לעת-צר ליום קרב ומלחמה

38:24 אי-זה הדרך יחלק אור יפץ קדים עלי-ארץ

38:25 מי-פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות

38:26 להמטיר על-ארץ לא-איש מדבר לא-אדם בו

38:27 להשביע שאה ומשאה ולהצמיח מצא דשא

38:28 היש-למטר אב או מי-הוליד אגלי-טל

38:29 מבטן מי יצא הקרח וכפר שמים מי ילדו

38:30 כאבן מים יתחבאו ופני תהום יתלכדו

38:31 התקשר מעדנות כימה או-משכות כסיל תפתח

38:32 התציא מזרות בעתו ועיש על-בניה תנחם

38:33 הידעת חקות שמים אם-תשים משטרו בארץ

38:34 התרים לעב קולך ושפעת-מים תכסך

38:35 התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו

38:36 מי-שת בטחות חכמה או מי-נתן לשכוי בינה

38:37 מי-יספר שחקים בחכמה ונבלי שמים מי ישכיב

38:38 בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו

38:39 התצוד ללביא טרף וחית כפירים תמלא

38:40 כי-ישחו במעונות ישבו בסכה למו-ארב

38:41 מי יכין לערב צידו כי-ילדו אל-אל ישועו יתעו לבלי-אכל

39:1 הידעת עת לדת יעלי-סלע חלל אילות תשמר

39:2 תספר ירחים תמלאנה וידעת עת לדתנה

39:3 תכרענה ילדיהן תפלחנה חבליהם תשלחנה

39:4 יחלמו בניהם ירבו בבר יצאו ולא-שבו למו

39:5 מי-שלח פרא חפשי ומסרות ערוד מי פתח

39:6 אשר-שמתי ערבה ביתו ומשכנותיו מלחה

39:7 ישחק להמון קריה תשאות נוגש לא ישמע

39:8 יתור הרים מרעהו ואחר כל-ירוק ידרוש

39:9 היאבה רים עבדך אם-ילין על-אבוסך

39:10 התקשר-רים בתלם עבתו אם-ישדד עמקים אחריך

39:11 התבטח-בו כי-רב כחו ותעזב אליו יגיעך

39:12 התאמין בו כי-ישוב זרעך וגרנך יאסף

39:13 כנף-רננים נעלסה אם-אברה חסידה ונצה

39:14 כי-תעזב לארץ בציה ועל-עפר תחמם

39:15 ותשכח כי-רגל תזורה וחית השדה תדושה

39:16 הקשיח בניה ללא-לה לריק יגיעה בלי-פחד

39:17 כי-השה אלוה חכמה ולא-חלק לה בבינה

39:18 כעת במרום תמריא תשחק לסוס ולרכבו

39:19 התתן לסוס גבורה התלביש צוארו רעמה

39:20 התרעישנו כארבה הוד נחרו אימה

39:21 יחפרו בעמק וישיש בכח יצא לקראת-נשק

39:22 ישחק לפחד ולא יחת ולא-ישוב מפני-חרב

39:23 עליו תרנה אשפה להב חנית וכידון

39:24 ברעש ורגז יגמא-ארץ ולא-יאמין כי-קול שופר

39:25 בדי שפר יאמר האח ומרחוק יריח מלחמה רעם שרים ותרועה

39:26 המבינתך יאבר-נץ יפרש כנפו לתימן

39:27 אם-על-פיך יגביה נשר וכי ירים קנו

39:28 סלע ישכן ויתלנן על-שן-סלע ומצודה

39:29 משם חפר-אכל למרחוק עיניו יביטו

39:30 ואפרחו יעלעו-דם ובאשר חללים שם הוא

40:1 ויען יהוה את-איוב ויאמר

40:2 הרב עם-שדי יסור מוכיח אלוה יעננה

40:3 ויען איוב את-יהוה ויאמר

40:4 הן קלתי מה אשיבך ידי שמתי למו-פי

40:5 אחת דברתי ולא אענה ושתים ולא אוסיף

40:6 ויען-יהוה את-איוב מנסערה ויאמר

40:7 אזר-נא כגבר חלציך אשאלך והודיעני

40:8 האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק

40:9 ואם-זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם

40:10 עדה נא גאון וגבה והוד והדר תלבש

40:11 הפץ עברות אפך וראה כל-גאה והשפילהו

40:12 ראה כל-גאה הכניעהו והדך רשעים תחתם

40:13 טמנם בעפר יחד פניהם חבש בטמון

40:14 וגם-אני אודך כי-תושע לך ימינך

40:15 הנה-נא בהמות אשר-עשיתי עמך חציר כבקר יאכל

40:16 הנה-נא כחו במתניו ואנו בשרירי בטנו

40:17 יחפץ זנבו כמו-ארז גידי פחדו ישרגו

40:18 עצמיו אפיקי נחושה גרמיו כמטיל ברזל

40:19 הוא ראשית דרכי-אל העשו יגש חרבו

40:20 כי-בול הרים ישאו-לו וכל-חית השדה ישחקו-שם

40:21 תחת-צאלים ישכב בסתר קנה ובצה

40:22 יסכהו צאלים צללו יסבוהו ערבי-נחל

40:23 הן יעשק נהר לא יחפוז יבטח כי-יגיח ירדן אל-פיהו

40:24 בעיניו יקחנו במוקשים ינקב-אף

40:25 תמשך לויתן בחכה ובחבל תשקיע לשנו

40:26 התשים אגמון באפו ובחוח תקוב לחיו

40:27 הירבה אליך תחנונים אם-ידבר אליך רכות

40:28 היכרת ברית עמך תקחנו לעבד עולם

40:29 התשחק-בו כצפור ותקשרנו לנערותיך

40:30 יכרו עליו חברים יחצוהו בין כנענים

40:31 התמלא בשכות עורו ובצלצל דגים ראשו

40:32 שים-עליו כפך זכר מלחמה אל-תוסף

41:1 הן-תחלתו נכזבה הגם אל-מראיו יטל

41:2 לא-אכזר כי יעורנו ומי הוא לפני יתיצב

41:3 מי הקדימני ואשלם תחת כל-השמים לי-הוא

41:4 לא-אחריש בדיו ודבר-גבורות וחין ערכו

41:5 מי-גלה פני לבושו בכפל רסנו מי יבוא

41:6 דלתי פניו מי פתח סביבות שניו אימה

41:7 גאוה אפיקי מגנים סגור חותם צר

41:8 אחד באחד יגשו ורוח לא-יבוא ביניהם

41:9 איש-באחיהו ידבקו יתלכדו ולא יתפרדו

41:10 עטישתיו תהל אור ועיניו כעפעפי-שחר

41:11 מפיו לפידים יהלכו כידודי אש יתמלטו

41:12 מנחיריו יצא עשן כדוד נפוח ואגמן

41:13 נפשו גחלים תלהט ולהב מפיו יצא

41:14 בצוארו ילין עז ולפניו תדוץ דאבה

41:15 מפלי בשרו דבקו יצוק עליו בל-ימוט

41:16 לבו יצוק כמו-אבן ויצוק כפלח תחתית

41:17 משתו יגורו אלים משברים יתחטאו

41:18 משיגהו חרב בלי תקום חנית מסע ושריה

41:19 יחשב לתבן ברזל לעץ רקבון נחושה

41:20 לא-יבריחנו בן-קשת לקש נהפכו-לו אבני-קלע

41:21 כקש נחשבו תותח וישחק לרעש כידון

41:22 תחתיו חדודי חרש ירפד חרוץ עלי-טיט

41:23 ירתיח כסיר מצולה ים ישים כמרקחה

41:24 אחריו יאיר נתיב יחשב תהום לשיבה

41:25 אין-על-עפר משלו העשו לבלי-חת

41:26 את-כל-גבה יראה הוא מלך על-כל-בני-שחץ

42:1 ויען איוב את-יהוה ויאמר

42:2 ידעת כי-כל תוכל ולא-יבצר ממך מזמה

42:3 מי זה מעלים עצה בלי דעת לכן הגדתי ולא אבין נפלאות ממני ולא אדע

42:4 שמע-נא ואנכי אדבר אשאלך והודיעני

42:5 לשמע-אזן שמעתיך ועתה עיני ראתך

42:6 על-כן אמאס ונחמתי על-עפר ואפר

42:7 ויהי אחר דבר יהוה את-הדברים האלה אל-איוב ויאמר יהוה אל-אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב

42:8 ועתה קחו-לכם שבעה-פרים ושבעה אילים ולכו אל-עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם כי אם-פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב

42:9 וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי צפר הנעמתי ויעשו כאשר דבר אליהם יהוה וישא יהוה את-פני איוב

42:10 ויהוה שב את-שבית איוב בהתפללו בעד רעהו ויסף יהוה את-כל-אשר לאיוב למשנה

42:11 ויבאו אליו כל-אחיו וכל-אחיתיו וכל-ידעיו לפנים ויאכלו עמו לחם בביתו וינדו לו וינחמו אתו על כל-הרעה אשר-הביא יהוה עליו ויתנו-לו איש קשיטה אחת ואיש נזם זהב אחד

42:12 ויהוה ברך את-אחרית איוב מראשתו ויהי-לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף-צמד בקר ואלף אתונות

42:13 ויהי-לו שבענה בנים ושלוש בנות

42:14 ויקרא שם-האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך

42:15 ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל-הארץ ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם

42:16 ויחי איוב אחרי-זאת מאה וארבעים שנה וירא את-בניו ואת-בני בניו ארבעה דרות

42:17 וימת איוב זקן ושבע ימים