Esdras

1:1 ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר-יהוה מפי ירמיה העיר יהוה את-רוח כרש מלך-פרס ויעבר-קול בכל-מלכותו וגם-במכתב לאמר

1:2 כה אמר כרש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי יהוה אלהי השמים והוא-פקד עלי לבנות-לו בית בירושלם אשר ביהודה

1:3 מי-בכם מכל-עמו יהי אלהיו עמו ויעל לירושלם אשר ביהודה ויבן את-בית יהוה אלהי ישראל הוא האלהים אשר בירושלם

1:4 וכל-הנשאר מכל-המקמות אשר הוא גר-שם ינשאוהו אנשי מקמו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם-הנדבה לבית האלהים אשר בירושלם

1:5 ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימן והכהנים והלוים לכל העיר האלהים את-רוחו לעלות לבנות את-בית יהוה אשר בירושלם

1:6 וכל-סביבתיהם חזקו בידיהם בכלי-כסף בזהב ברכוש ובבהמה ובמגדנות לבד על-כל-התנדב

1:7 והמלך כורש הוציא את-כלי בית-יהוה אשר הוציא נבוכדנצר מירושלם ויתנם בבית אלהיו

1:8 ויוציאם כורש מלך פרס על-יד מתרדת הגזבר ויספרם לששבצר הנשיא ליהודה

1:9 ואלה מספרם אגרטלי זהב שלשים אגרטלי-כסף אלף מחלפים תשעה ועשרים

1:10 כפורי זהב שלשים כפורי כסף משנים ארבע מאות ועשרה כלים אחרים אלף

1:11 כל-כלים לזהב ולכסף חמשת אלפים וארבע מאות הכל העלה ששבצר עם העלות הגולה מבבל לירושלם

2:1 ואלה בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצור מלך-בבל לבבל וישובו לירושלם ויהודה איש לעירו

2:2 אשר-באו עם-זרבבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן מספר בגוי רחום בענה מספר אנשי עם ישראל

2:3 בני פרעש אלפים מאה שבעים ושנים

2:4 בני שפטיה שלש מאות שבעים ושנים

2:5 בני ארח שבע מאות חמשה ושבעים

2:6 בני-פחת מואב לבני ישוע יואב אלפים שמנה מאות ושנים עשר

2:7 בני עילם אלף מאתים חמשים וארבעה

2:8 בני זתוא תשע מאות וארבעים וחמשה

2:9 בני זכי שבע מאות וששים

2:10 בני בני שש מאות ארבעים ושנים

2:11 בני בבי שש מאות עשרים ושלשה

2:12 בני עזגד אלף מאתים עשרים ושנים

2:13 בני אדניקם שש מאות ששים וששה

2:14 בני בגוי אלפים חמשים וששה

2:15 בני עדין ארבע מאות חמשים וארבעה

2:16 בני-אטר ליחזקיה תשעים ושמנה

2:17 בני בצי שלש מאות עשרים ושלשה

2:18 בני יורה מאה ושנים עשר

2:19 בני חשם מאתים עשרים ושלשה

2:20 בני גבר תשעים וחמשה

2:21 בני בית-לחם מאה עשרים ושלשה

2:22 אנשי נטפה חמשים וששה

2:23 אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה

2:24 בני עזמות ארבעים ושנים

2:25 בני קרית ערים כפירה ובארות שבע מאות וארבעים ושלשה

2:26 בני הרמה וגבע שש מאות עשרים ואחד

2:27 אנשי מכמס מאה עשרים ושנים

2:28 אנשי בית-אל והעי מאתים עשרים ושלשה

2:29 בני נבו חמשים ושנים

2:30 בני מגביש מאה חמשים וששה

2:31 בני עילם אחר אלף מאתים חמשים וארבעה

2:32 בני חרם שלש מאות ועשרים

2:33 בני-לד חדיד ואונו שבע מאות עשרים וחמשה

2:34 בני ירחו שלש מאות ארבעים וחמשה

2:35 בני סנאה שלשת אלפים ושש מאות ושלשים

2:36 הכהנים בני ידעיה לבית ישוע תשע מאות שבעים ושלשה

2:37 בני אמר אלף חמשים ושנים

2:38 בני פשחור אלף מאתים ארבעים ושבעה

2:39 בני חרם אלף ושבעה עשר

2:40 הלוים בני-ישוע וקדמיאל לבני הודויה שבעים וארבעה

2:41 המשררים בני אסף מאה עשרים ושמנה

2:42 בני השערים בני-שלום בני-אטר בני-טלמון בני-עקוב בני חטיטא בני שבי הכל מאה שלשים ותשעה

2:43 הנתינים בני-ציחא בני-חשופא בני טבעות

2:44 בני-קרס בני-סיעהא בני פדון

2:45 בני-לבנה בני-חגבה בני עקוב

2:46 בני-חגב בני-שמלי בני חנן

2:47 בני-גדל בני-גחר בני ראיה

2:48 בני-רצין בני-נקודא בני גזם

2:49 בני-עזא בני-פסח בני בסי

2:50 בני-אסנה בני-מעינים בני נפיסים

2:51 בני-בקבוק בני-חקופא בני חרחור

2:52 בני-בצלות בני-מחידא בני חרשא

2:53 בני-ברקוס בני-סיסרא בני-תמח

2:54 בני נציח בני חטיפא

2:55 בני עבדי שלמה בני-סטי בני-הספרת בני פרודא

2:56 בני-יעלה בני-דרקון בני גדל

2:57 בני שפטיה בני-חטיל בני פכרת הצביים בני אמי

2:58 כל-הנתינים ובני עבדי שלמה שלש מאות תשעים ושנים

2:59 ואלה העלים מתל מלח תל חרשא כרוב אדן אמר ולא יכלו להגיד בית-אבותם וזרעם אם מישראל הם

2:60 בני-דליה בני-טוביה בני נקודא שש מאות חמשים ושנים

2:61 ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על-שמם

2:62 אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצאו ויגאלו מן-הכהנה

2:63 ויאמר התרשתא להם אשר לא-יאכלו מקדש הקדשים עד עמד כהן לאורים ולתמים

2:64 כל-הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלש-מאות ששים

2:65 מלבד עבדיהם ואמהתיהם אלה שבעת אלפים שלש מאות שלשים ושבעה ולהם משררים ומשררות מאתים

2:66 סוסיהם שבע מאות שלשים וששה פרדיהם מאתים ארבעים וחמשה

2:67 גמליהם ארבע מאות שלשים וחמשה חמרים ששת אלפים שבע מאות ועשרים

2:68 ומראשי האבות בבואם לבית יהוה אשר בירושלם התנדבו לבית האלהים להעמידו על-מכונו

2:69 ככחם נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שש-רבאות ואלף וכסף מנים חמשת אלפים וכתנת כהנים מאה

2:70 וישבו הכהנים והלוים ומן-העם והמשררים והשוערים והנתינים בעריהם וכל-ישראל בעריהם

3:1 ויגע החדש השביעי ובני ישראל בערים ויאספו העם כאיש אחד אל-ירושלם

3:2 ויקם ישוע בן-יוצדק ואחיו הכהנים וזרבבל בן-שאלתיאל ואחיו ויבנו את-מזבח אלהי ישראל להעלות עליו עלות ככתוב בתורת משה איש-האלהים

3:3 ויכינו המזבח על-מכונתיו כי באימה עליהם מעמי הארצות ויעל עליו עלות ליהוה עלות לבקר ולערב

3:4 ויעשו את-חג הסכות ככתוב ועלת יום ביום במספר כמשפט דבר-יום ביומו

3:5 ואחריכן עלת תמיד ולחדשים ולכל-מועדי יהוה המקדשים ולכל מתנדב נדבה ליהוה

3:6 מיום אחד לחדש השביעי החלו להעלות עלות ליהוה והיכל יהוה לא יסד

3:7 ויתנו-כסף לחצבים ולחרשים ומאכל ומשתה ושמן לצדנים ולצרים להביא עצי ארזים מן-הלבנון אל-ים יפוא כרשיון כורש מלך-פרס עליהם

3:8 ובשנה השנית לבואם אל-בית האלהים לירושלם בחדש השני החלו זרבבל בן-שאלתיאל וישוע בן-יוצדק ושאר אחיהם הכהנים והלוים וכל-הבאים מהשבי ירושלם ויעמידו את-הלוים מבן עשרים שנה ומעלה לנצח על-מלאכת בית-יהוה

3:9 ויעמד ישוע בניו ואחיו קדמיאל ובניו בני-יהודה כאחד לנצח על-עשה המלאכה בבית האלהים בני חנדד בניהם ואחיהם הלוים

3:10 ויסדו הבנים את-היכל יהוה ויעמידו הכהנים מלבשים בחצצרות והלוים בני-אסף במצלתים להלל את-יהוה על-ידי דויד מלך-ישראל

3:11 ויענו בהלל ובהודת ליהוה כי טוב כי-לעולם חסדו על-ישראל וכל-העם הריעו תרועה גדולה בהלל ליהוה על הוסד בית-יהוה

3:12 ורבים מהכהנים והלוים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את-הבית הראשון ביסדו זה הבית בעיניהם בכים בקול גדול ורבים בתרועה בשמחה להרים קול

3:13 ואין העם מכירים קול תרועת השמחה לקול בכי העם כי העם מריעים תרועה גדולה והקול נשמע עד-למרחוק

4:1 וישמעו צרי יהודה ובנימן כי-בני הגולה בונים היכל ליהוה אלהי ישראל

4:2 ויגשו אל-זרבבל ואל-ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלהיכם ולא אנחנו זבחים מימי אסר חדן מלך אשור המעלה אתנו פה

4:3 ויאמר להם זרבבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל לא-לכם ולנו לבנות בית לאלהינו כי אנחנו יחד נבנה ליהוה אלהי ישראל כאשר צונו המלך כורש מלך-פרס

4:4 ויהי עם-הארץ מרפים ידי עם-יהודה ומבלהים אותם לבנות

4:5 וסכרים עליהם יועצים להפר עצתם כל-ימי כורש מלך פרס ועד-מלכות דריוש מלך-פרס

4:6 ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על-ישבי יהודה וירושלם

4:7 ובימי ארתחששתא כתב בשלם מתרדת טבאל ושאר כנותו על-ארתחששתא מלך פרס וכתב הנשתון כתוב ארמית ומתרגם ארמית

4:8 רחום בעל-טעם ושמשי ספרא כתבו אגרה חדה על-ירושלם לארתחששתא מלכא כנמא

4:9 אדין רחום בעל-טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון דיניא ואפרסתכיא טרפליא אפרסיא ארכוי בבליא שושנכיא דהוא עלמיא

4:10 ושאר אמיא די הגלי אסנפר רבא ויקירא והותב המו בקריה די שמרין ושאר עבר-נהרה וכענת

4:11 דנה פרשגן אגרתא די שלחו עלוהי על-ארתחששתא מלכא עבדיך אנש עבר-נהרה וכענת

4:12 ידיע להוא למלכא די יהודיא די סלקו מן-לותך עלינא אתו לירושלם קריתא מרדתא ובאישתא בנין ושורי אשכללו ואשיא יחיטו

4:13 כען ידיע להוא למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושוריה ישתכללון מנדה-בלו והלך לא ינתנון ואפתם מלכים תהנזק

4:14 כען כל-קבל די-מלח היכלא מלחנא וערות מלכא לא אריך-לנא למחזא על-דנה שלחנא והודענא למלכא

4:15 די יבקר בספר-דכרניא די אבהתך ותהשכח בספר דכרניא ותנדע די קריתא דך קריא מרדא ומהנזקת מלכין ומדנן ואשתדור עבדין בגוה מן-יומת עלמא על-דנה קריתא דך החרבת

4:16 מהודעין אנחנה למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושוריה ישתכללון לקבל דנה חלק בעבר נהרא לא איתי לך

4:17 פתגמא שלח מלכא על-רחום בעל-טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון די יתבין בשמרין ושאר עבר-נהרה שלם וכעת

4:18 נשתונא די שלחתון עלינא מפרש קרי קדמי

4:19 ומני שים טעם ובקרו והשכחו די קריתא דך מן-יומת עלמא על-מלכין מתנשאה ומרד ואשתדור מתעבד-בה

4:20 ומלכין תקיפין הוו על-ירושלם ושליטין בכל עבר נהרה ומדה בלו והלך מתיהב להון

4:21 כען שימו טעם לבטלא גבריא אלך וקריתא דך לא תתבנא עד-מני טעמא יתשם

4:22 וזהירין הוו שלו למעבד על-דנה למה ישגא חבלא להנזקת מלכין

4:23 אדין מן-די פרשגן נשתונא די ארתחששתא מלכא קרי קדם-רחום ושמשי ספרא וכנותהון אזלו בבהילו לירושלם על-יהודיא ובטלו המו באדרע וחיל

4:24 באדין בטלת עבידת בית-אלהא די בירושלם והות בטלא עד שנת תרתין למלכות דריוש מלך-פרס

5:1 והתנבי חגי נביאה וזכריה בר-עדוא נביאיא על-יהודיא די ביהוד ובירושלם בשם אלה ישראל עליהון

5:2 באדין קמו זרבבל בר-שאלתיאל וישוע בר-יוצדק ושריו למבנא בית אלהא די בירושלם ועמהון נביאיא די-אלהא מסעדין להון

5:3 בה-זמנא אתא עליהון תתני פחת עבר-נהרה ושתר בוזני וכנותהון וכן אמרין להם מן-שם לכם טעם ביתא דנה לבנא ואשרנא דנה לשכללה

5:4 אדין כנמא אמרנא להם מן-אנון שמהת גבריא די-דנה בנינא בנין

5:5 ועין אלההם הות על-שבי יהודיא ולא-בטלו המו עד-טעמא לדריוש יהך ואדין יתיבון נשתונא על-דנה

5:6 פרשגן אגרתא די-שלח תתני פחת עבר-נהרה ושתר בוזני וכנותה אפרסכיא די בעבר נהרה על-דריוש מלכא

5:7 פתגמא שלחו עלוהי וכדנה כתיב בגוה לדריוש מלכא שלמא כלא

5:8 ידיע להוא למלכא די-אזלנא ליהוד מדינתא לבית אלהא רבא והוא מתבנא אבן גלל ואע מתשם בכתליא ועבידתא דך אספרנא מתעבדא ומצלח בידהם

5:9 אדין שאלנא לשביא אלך כנמא אמרנא להם מן-שם לכם טעם ביתא דנה למבניה ואשרנא דנה לשכללה

5:10 ואף שמהתהם שאלנא להם להודעותך די נכתב שם-גבריא די בראשיהם

5:11 וכנמא פתגמא התיבונא לממר אנחנא המו עבדוהי די-אלה שמיא וארעא ובנין ביתא די-הוא בנה מקדמת דנה שנין שגיאן ומלך לישראל רב בנהי ושכללה

5:12 להן מן-די הרגזו אבהתנא לאלה שמיא יהב המו ביד נבוכדנצר מלך-בבל כסדיא וביתה דנה סתרה ועמה הגלי לבבל

5:13 ברם בשנת חדה לכורש מלכא די בבל כורש מלכא שם טעם בית-אלהא דנה לבנא

5:14 ואף מאניא די-בית-אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן-היכלא די בירושלם והיבל המו להיכלא די בבל הנפק המו כורש מלכא מן-היכלא די בבל ויהיבו לששבצר שמה די פחה שמה

5:15 ואמר-לה אלה מאניא שא אזל-אחת המו בהיכלא די בירושלם ובית אלהא יתבנא על-אתרה

5:16 אדין ששבצר דך אתא יהב אשיא די-בית אלהא די בירושלם ומן-אדין ועד-כען מתבנא ולא שלם

5:17 וכען הן על-מלכא טב יתבקר בבית גנזיא די-מלכא תמה די בבבל הן איתי די-מן-כורש מלכא שים טעם למבנא בית-אלהא דך בירושלם ורעות מלכא על-דנה ישלח עלינא

6:1 באדין דריוש מלכא שם טעם ובקרו בבית ספריא די גנזיא מהחתין תמה בבבל

6:2 והשתכח באחמתא בבירתא די במדי מדינתה מגלה חדה וכן-כתיב בגוה דכרונה

6:3 בשנת חדה לכורש מלכא כורש מלכא שם טעם בית-אלהא בירושלם ביתא יתבנא אתר די-דבחין דבחין ואשוהי מסובלין רומה אמין שתין פתיה אמין שתין

6:4 נדבכין די-אבן גלל תלתא ונדבך די-אע חדת ונפקתא מן-בית מלכא תתיהב

6:5 ואף מאני בית-אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן-היכלא די-בירושלם והיבל לבבל יהתיבון ויהך להיכלא די-בירושלם לאתרה ותחת בבית אלהא

6:6 כען תתני פחת עבר-נהרה שתר בוזני וכנותהון אפרסכיא די בעבר נהרה רחיקין הוו מן-תמה

6:7 שבקו לעבידת בית-אלהא דך פחת יהודיא ולשבי יהודיא בית-אלהא דך יבנון על-אתרה

6:8 ומני שים טעם למא די-תעבדון עם-שבי יהודיא אלך למבנא בית-אלהא דך ומנכסי מלכא די מדת עבר נהרה אספרנא נפקתא תהוא מתיהבא לגבריא אלך די-לא לבטלא

6:9 ומה חשחן ובני תורין ודכרין ואמרין לעלון לאלה שמיא חנטין מלח חמר ומשח כמאמר כהניא די-בירושלם להוא מתיהב להם יום ביום די-לא שלו

6:10 די-להון מהקרבין ניחוחין לאלה שמיא ומצלין לחיי מלכא ובנוהי

6:11 ומני שים טעם די כל-אנש די יהשנא פתגמא דנה יתנסח אע מן-ביתה וזקיף יתמחא עלהי וביתה נולו יתעבד על-דנה

6:12 ואלהא די שכן שמה תמה ימגר כל-מלך ועם די ישלח ידה להשניה לחבלה בית-אלהא דך די בירושלם אנה דריוש שמת טעם אספרנא יתעבד

6:13 אדין תתני פחת עבר-נהרה שתר בוזני וכנותהון לקבל די-שלח דריוש מלכא כנמא אספרנא עבדו

6:14 ושבי יהודיא בנין ומצלחין בנבואת חגי נביאה וזכריה בר-עדוא ובנו ושכללו מן-טעם אלה ישראל ומטעם כורש ודריוש וארתחששתא מלך פרס

6:15 ושיציא ביתה דנה עד יום תלתה לירח אדר די-היא שנת-שת למלכות דריוש מלכא

6:16 ועבדו בני-ישראל כהניא ולויא ושאר בני-גלותא חנכת בית-אלהא דנה בחדוה

6:17 והקרבו לחנכת בית-אלהא דנה תורין מאה דכרין מאתין אמרין ארבע מאה וצפירי עזין לחטיא על-כל-ישראל תרי-עשר למנין שבטי ישראל

6:18 והקימו כהניא בפלגתהון ולויא במחלקתהון על-עבידת אלהא די בירושלם ככתב ספר משה

6:19 ויעשו בני-הגולה את-הפסח בארבעה עשר לחדש הראשון

6:20 כי הטהרו הכהנים והלוים כאחד כלם טהורים וישחטו הפסח לכל-בני הגולה ולאחיהם הכהנים ולהם

6:21 ויאכלו בני-ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטמאת גוי-הארץ אלהם לדרש ליהוה אלהי ישראל

6:22 ויעשו חג-מצות שבעת ימים בשמחה כי שמחם יהוה והסב לב מלך-אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית-האלהים אלהי ישראל

7:1 ואחר הדברים האלה במלכות ארתחשסתא מלך-פרס עזרא בן-שריה בן-עזריה בן-חלקיה

7:2 בן-שלום בן-צדוק בן-אחיטוב

7:3 בן-אמריה בן-עזריה בן-מריות

7:4 בן-זרחיה בן-עזי בן-בקי

7:5 בן-אבישוע בן-פינחס בן-אלעזר בן-אהרן הכהן הראש

7:6 הוא עזרא עלה מבבל והוא-ספר מהיר בתורת משה אשר-נתן יהוה אלהי ישראל ויתן-לו המלך כיד-יהוה אלהיו עליו כל בקשתו

7:7 ויעלו מבני-ישראל ומן-הכהנים והלוים והמשררים והשערים והנתינים אל-ירושלם בשנת-שבע לארתחשסתא המלך

7:8 ויבא ירושלם בחדש החמישי היא שנת השביעית למלך

7:9 כי באחד לחדש הראשון הוא יסד המעלה מבבל ובאחד לחדש החמישי בא אל-ירושלם כיד-אלהיו הטובה עליו

7:10 כי עזרא הכין לבבו לדרוש את-תורת יהוה ולעשת וללמד בישראל חק ומשפט

7:11 וזה פרשגן הנשתון אשר נתן המלך ארתחשסתא לעזרא הכהן הספר ספר דברי מצות-יהוה וחקיו על-ישראל

7:12 ארתחשסתא מלך מלכיא לעזרא כהנא ספר דתא די-אלה שמיא גמיר וכענת

7:13 מני שים טעם די כל-מתנדב במלכותי מן-עמה ישראל וכהנוהי ולויא למהך לירושלם עמך יהך

7:14 כל-קבל די מן-קדם מלכא ושבעת יעטהי שליח לבקרא על-יהוד ולירושלם בדת אלהך די בידך

7:15 ולהיבלה כסף ודהב די-מלכא ויעטוהי התנדבו לאלה ישראל די בירושלם משכנה

7:16 וכל כסף ודהב די תהשכח בכל מדינת בבל עם התנדבות עמא וכהניא מתנדבין לבית אלההם די בירושלם

7:17 כל-קבל דנה אספרנא תקנא בכספא דנה תורין דכרין אמרין ומנחתהון ונסכיהון ותקרב המו על-מדבחה די בית אלהכם די בירושלם

7:18 ומה די עליך ועל-אחיך ייטב בשאר כספא ודהבה למעבד כרעות אלהכם תעבדון

7:19 ומאניא די-מתיהבין לך לפלחן בית אלהך השלם קדם אלה ירושלם

7:20 ושאר חשחות בית אלהך די יפל-לך למנתן תנתן מן-בית גנזי מלכא

7:21 ומני אנה ארתחשסתא מלכא שים טעם לכל גזבריא די בעבר נהרה די כל-די ישאלנכון עזרא כהנה ספר דתא די-אלה שמיא אספרנא יתעבד

7:22 עד-כסף ככרין מאה ועד-חנטין כרין מאה ועד-חמר בתין מאה ועד-בתין משח מאה ומלח די-לא כתב

7:23 כל-די מן-טעם אלה שמיא יתעבד אדרזדא לבית אלה שמיא די-למה להוא קצף על-מלכות מלכא ובנוהי

7:24 ולכם מהודעין די כל-כהניא ולויא זמריא תרעיא נתיניא ופלחי בית אלהא דנה מנדה בלו והלך לא שליט למרמא עליהם

7:25 ואנת עזרא כחכמת אלהך די-בידך מני שפטין ודינין די-להון דאנין לכל-עמה די בעבר נהרה לכל-ידעי דתי אלהך ודי לא ידע תהודעון

7:26 וכל-די-לא להוא עבד דתא די-אלהך ודתא די מלכא אספרנא דינה להוא מתעבד מנה הן למות הן לשרשו הן-לענש נכסין ולאסורין

7:27 ברוך יהוה אלהי אבותינו אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את-בית יהוה אשר בירושלם

7:28 ועלי הטה-חסד לפני המלך ויועציו ולכל-שרי המלך הגברים ואני התחזקתי כיד-יהוה אלהי עלי ואקבצה מישראל ראשים לעלות עמי

8:1 ואלה ראשי אבתיהם והתיחשם העלים עמי במלכות ארתחשסתא המלך מבבל

8:2 מבני פינחס גרשם מבני איתמר דניאל מבני דויד חטוש

8:3 מבני שכניה מבני פרעש זכריה ועמו התיחש לזכרים מאה וחמשים

8:4 מבני פחת מואב אליהועיני בן-זרחיה ועמו מאתים הזכרים

8:5 מבני שכניה בן-יחזיאל ועמו שלש מאות הזכרים

8:6 ומבני עדין עבד בן-יונתן ועמו חמשים הזכרים

8:7 ומבני עילם ישעיה בן-עתליה ועמו שבעים הזכרים

8:8 ומבני שפטיה זבדיה בן-מיכאל ועמו שמנים הזכרים

8:9 מבני יואב עבדיה בן-יחיאל ועמו מאתים ושמנה עשר הזכרים

8:10 ומבני שלומית בן-יוספיה ועמו מאה וששים הזכרים

8:11 ומבני בבי זכריה בן-בבי ועמו עשרים ושמנה הזכרים

8:12 ומבני עזגד יוחנן בן-הקטן ועמו מאה ועשרה הזכרים

8:13 ומבני אדניקם אחרנים ואלה שמותם אליפלט יעיאל ושמעיה ועמהם ששים הזכרים

8:14 ומבני בגוי עותי וזבוד ועמו שבעים הזכרים

8:15 ואקבצם אל-הנהר הבא אל-אהוא ונחנה שם ימים שלשה ואבינה בעם ובכהנים ומבני לוי לא-מצאתי שם

8:16 ואשלחה לאליעזר לאריאל לשמעיה ולאלנתן וליריב ולאלנתן ולנתן ולזכריה ולמשלם ראשים וליויריב ולאלנתן מבינים

8:17 ואוצאה אותם על-אדו הראש בכספיא המקום ואשימה בפיהם דברים לדבר אל-אדו אחיו הנתונים בכספיא המקום להביא-לנו משרתים לבית אלהינו

8:18 ויביאו לנו כיד-אלהינו הטובה עלינו איש שכל מבני מחלי בן-לוי בן-ישראל ושרביה ובניו ואחיו שמנה עשר

8:19 ואת-חשביה ואתו ישעיה מבני מררי אחיו ובניהם עשרים

8:20 ומן-הנתינים שנתן דויד והשרים לעבדת הלוים נתינים מאתים ועשרים כלם נקבו בשמות

8:21 ואקרא שם צום על-הנהר אהוא להתענות לפני אלהינו לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל-רכושנו

8:22 כי בשתי לשאול מן-המלך חיל ופרשים לעזרנו מאויב בדרך כי-אמרנו למלך לאמר יד-אלהינו על-כל-מבקשיו לטובה ועזו ואפו על כל-עזביו

8:23 ונצומה ונבקשה מאלהינו על-זאת ויעתר לנו

8:24 ואבדילה משרי הכהנים שנים עשר לשרביה חשביה ועמהם מאחיהם עשרה

8:25 ואשקולה להם את-הכסף ואת-הזהב ואת-הכלים תרומת בית-אלהינו ההרימו המלך ויעציו ושריו וכל-ישראל הנמצאים

8:26 ואשקלה על-ידם כסף ככרים שש-מאות וחמשים וכלי-כסף מאה לככרים זהב מאה ככר

8:27 וכפרי זהב עשרים לאדרכנים אלף וכלי נחשת מצהב טובה שנים חמודת כזהב

8:28 ואמרה אלהם אתם קדש ליהוה והכלים קדש והכסף והזהב נדבה ליהוה אלהי אבתיכם

8:29 שקדו ושמרו עד-תשקלו לפני שרי הכהנים והלוים ושרי-האבות לישראל בירושלם הלשכות בית יהוה

8:30 וקבלו הכהנים והלוים משקל הכסף והזהב והכלים להביא לירושלם לבית אלהינו

8:31 ונסעה מנהר אהוא בשנים עשר לחדש הראשון ללכת ירושלם ויד-אלהינו היתה עלינו ויצילנו מכף אויב ואורב על-הדרך

8:32 ונבוא ירושלם ונשב שם ימים שלשה

8:33 וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלהינו על יד-מרמות בן-אוריה הכהן ועמו אלעזר בן-פינחס ועמהם יוזבד בן-ישוע ונועדיה בן-בנוי הלוים

8:34 במספר במשקל לכל ויכתב כל-המשקל בעת ההיא

8:35 הבאים מהשבי בני-הגולה הקריבו עלות לאלהי ישראל פרים שנים-עשר על-כל-ישראל אילים תשעים וששה כבשים שבעים ושבעה צפירי חטאת שנים עשר הכל עולה ליהוה

8:36 ויתנו את-דתי המלך לאחשדרפני המלך ופחוות עבר הנהר ונשאו את-העם ואת-בית-האלהים

9:1 וככלות אלה נגשו אלי השרים לאמר לא-נבדלו העם ישראל והכהנים והלוים מעמי הארצות כתועבתיהם לכנעני החתי הפרזי היבוסי העמני המאבי המצרי והאמרי

9:2 כי-נשאו מבנתיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקדש בעמי הארצות ויד השרים והסגנים היתה במעל הזה ראשונה

9:3 וכשמעי את-הדבר הזה קרעתי את-בגדי ומעילי ואמרטה משער ראשי וזקני ואשבה משומם

9:4 ואלי יאספו כל חרד בדברי אלהי-ישראל על מעל הגולה ואני ישב משומם עד למנחת הערב

9:5 ובמנחת הערב קמתי מתעניתי ובקרעי בגדי ומעילי ואכרעה על-ברכי ואפרשה כפי אל-יהוה אלהי

9:6 ואמרה אלהי בשתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך כי עונתינו רבו למעלה ראש ואשמתנו גדלה עד לשמים

9:7 מימי אבתינו אנחנו באשמה גדלה עד היום הזה ובעונתינו נתנו אנחנו מלכינו כהנינו ביד מלכי הארצות בחרב בשבי ובבזה ובבשת פנים כהיום הזה

9:8 ועתה כמעט-רגע היתה תחנה מאת יהוה אלהינו להשאיר לנו פליטה ולתת-לנו יתד במקום קדשו להאיר עינינו אלהינו ולתתנו מחיה מעט בעבדתנו

9:9 כי-עבדים אנחנו ובעבדתנו לא עזבנו אלהינו ויט-עלינו חסד לפני מלכי פרס לתת-לנו מחיה לרומם את-בית אלהינו ולהעמיד את-חרבתיו ולתת-לנו גדר ביהודה ובירושלם

9:10 ועתה מה-נאמר אלהינו אחרי-זאת כי עזבנו מצותיך

9:11 אשר צוית ביד עבדיך הנביאים לאמר הארץ אשר אתם באים לרשתה ארץ נדה היא בנדת עמי הארצות בתועבתיהם אשר מלאוה מפה אל-פה בטמאתם

9:12 ועתה בנותיכם אל-תתנו לבניהם ובנתיהם אל-תשאו לבניכם ולא-תדרשו שלמם וטובתם עד-עולם למען תחזקו ואכלתם את-טוב הארץ והורשתם לבניכם עד-עולם

9:13 ואחרי כל-הבא עלינו במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדלה כי אתה אלהינו חשכת למטה מעוננו ונתתה לנו פליטה כזאת

9:14 הנשוב להפר מצותיך ולהתחתן בעמי התעבות האלה הלוא תאנף-בנו עד-כלה לאין שארית ופליטה

9:15 יהוה אלהי ישראל צדיק אתה כי-נשארנו פליטה כהיום הזה הננו לפניך באשמתינו כי אין לעמוד לפניך על-זאת

10:1 וכהתפלל עזרא וכהתודתו בכה ומתנפל לפני בית האלהים נקבצו אליו מישראל קהל רב-מאד אנשים ונשים וילדים כי-בכו העם הרבה-בכה

10:2 ויען שכניה בן-יחיאל מבני עולם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונשב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש-מקוה לישראל על-זאת

10:3 ועתה נכרת-ברית לאלהינו להוציא כל-נשים והנולד מהם בעצת אדני והחרדים במצות אלהינו וכתורה יעשה

10:4 קום כי-עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ועשה

10:5 ויקם עזרא וישבע את-שרי הכהנים הלוים וכל-ישראל לעשות כדבר הזה וישבעו

10:6 ויקם עזרא מלפני בית האלהים וילך אל-לשכת יהוחנן בן-אלישיב וילך שם לחם לא-אכל ומים לא-שתה כי מתאבל על-מעל הגולה

10:7 ויעבירו קול ביהודה וירושלם לכל בני הגולה להקבץ ירושלם

10:8 וכל אשר לא-יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל-רכושו והוא יבדל מקהל הגולה

10:9 ויקבצו כל-אנשי-יהודה ובנימן ירושלם לשלשת הימים הוא חדש התשיעי בעשרים בחדש וישבו כל-העם ברחוב בית האלהים מרעידים על-הדבר ומהגשמים

10:10 ויקם עזרא הכהן ויאמר אלהם אתם מעלתם ותשיבו נשים נכריות להוסיף על-אשמת ישראל

10:11 ועתה תנו תודה ליהוה אלהי-אבתיכם ועשו רצונו והבדלו מעמי הארץ ומן-הנשים הנכריות

10:12 ויענו כל-הקהל ויאמרו קול גדול כן כדבריך עלינו לעשות

10:13 אבל העם רב והעת גשמים ואין כח לעמוד בחוץ והמלאכה לא-ליום אחד ולא לשנים כי-הרבינו לפשע בדבר הזה

10:14 יעמדו-נא שרינו לכל-הקהל וכל אשר בערינו ההשיב נשים נכריות יבא לעתים מזמנים ועמהם זקני-עיר ועיר ושפטיה עד להשיב חרון אף-אלהינו ממנו עד לדבר הזה

10:15 אך יונתן בן-עשהאל ויחזיה בן-תקוה עמדו על-זאת ומשלם ושבתי הלוי עזרם

10:16 ויעשו-כן בני הגולה ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי האבות לבית אבתם וכלם בשמות וישבו ביום אחד לחדש העשירי לדריוש הדבר

10:17 ויכלו בכל אנשים ההשיבו נשים נכריות עד יום אחד לחדש הראשון

10:18 וימצא מבני הכהנים אשר השיבו נשים נכריות מבני ישוע בן-יוצדק ואחיו מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה

10:19 ויתנו ידם להוציא נשיהם ואשמים איל-צאן על-אשמתם

10:20 ומבני אמר חנני וזבדיה

10:21 ומבני חרם מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועזיה

10:22 ומבני פשחור אליועיני מעשיה ישמעאל נתנאל יוזבד ואלעשה

10:23 ומן-הלוים יוזבד ושמעי וקליה הוא קליטא פתחיה יהודה ואליעזר

10:24 ומן-המשררים אלישיב ומן-השערים שלם וטלם ואורי

10:25 ומישראל מבני פרעש רמיה ויזיה ומלכיה ומימן ואלעזר ומלכיה ובניה

10:26 ומבני עילם מתניה זכריה ויחיאל ועבדי וירמות ואליה

10:27 ומבני זתוא אליועני אלישיב מתניה וירמות וזבד ועזיזא

10:28 ומבני בבי יהוחנן חנניה זבי עתלי

10:29 ומבני בני משלם מלוך ועדיה ישוב ושאל ירמות

10:30 ומבני פחת מואב עדנא וכלל בניה מעשיה מתניה בצלאל ובנוי ומנשה

10:31 ובני חרם אליעזר ישיה מלכיה שמעיה שמעון

10:32 בנימן מלוך שמריה

10:33 מבני חשם מתני מתתה זבד אליפלט ירמי מנשה שמעי

10:34 מבני בני מעדי עמרם ואואל

10:35 בניה בדיה כלהי

10:36 וניה מרמות אלישיב

10:37 מתניה מתני ויעשו

10:38 ובני ובנוי שמעי

10:39 ושלמיה ונתן ועדיה

10:40 מכנדבי ששי שרי

10:41 עזראל ושלמיהו שמריה

10:42 שלום אמריה יוסף

10:43 מבני נבו יעיאל מתתיה זבד זבינא ידו ויואל בניה

10:44 כל-אלה נשאו נשים נכריות ויש מהם נשים וישימו בנים