Deutéronome

1:1 אלה הדברים אשר דבר משה אל-כל-ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין-פארן ובין-תפל ולבן וחצרת ודי זהב

1:2 אחד עשר יום מחרב דרך הר-שעיר עד קדש ברנע

1:3 ויהי בארבעים שנה בעשתי-עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל-בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אתו אלהם

1:4 אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר-יושב בעשתרת באדרעי

1:5 בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את-התורה הזאת לאמר

1:6 יהוה אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב-לכם שבת בהר הזה

1:7 פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל-כל-שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד-הנהר הגדל נהר-פרת

1:8 ראה נתתי לפניכם את-הארץ באו ורשו את-הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם

1:9 ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא-אוכל לבדי שאת אתכם

1:10 יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב

1:11 יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם

1:12 איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם

1:13 הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם

1:14 ותענו אתי ותאמרו טוב-הדבר אשר-דברת לעשות

1:15 ואקח את-ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אותם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם

1:16 ואצוה את-שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין-אחיכם ושפטתם צדק בין-איש ובין-אחיו ובין גרו

1:17 לא-תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני-איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו

1:18 ואצוה אתכם בעת ההוא את כל-הדברים אשר תעשון

1:19 ונסע מחרב ונלך את כל-המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי כאשר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדש ברנע

1:20 ואמר אלכם באתם עד-הר האמרי אשר-יהוה אלהינו נתן לנו

1:21 ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את-הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל-תירא ואל-תחת

1:22 ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו-לנו את-הארץ וישבו אתנו דבר את-הדרך אשר נעלה-בה ואת הערים אשר נבא אליהן

1:23 וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט

1:24 ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד-נחל אשכל וירגלו אתה

1:25 ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר-יהוה אלהינו נתן לנו

1:26 ולא אביתם לעלת ותמרו את-פי יהוה אלהיכם

1:27 ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו

1:28 אנה אנחנו עלים אחינו המסו את-לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשמים וגם-בני ענקים ראינו שם

1:29 ואמר אלכם לא-תערצון ולא-תיראון מהם

1:30 יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם

1:31 ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא-איש את-בנו בכל-הדרך אשר הלכתם עד-באכם עד-המקום הזה

1:32 ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם

1:33 ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באש לילה לראתכם בדרך אשר תלכו-בה ובענן יומם

1:34 וישמע יהוה את-קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר

1:35 אם-יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם

1:36 זולתי כלב בן-יפנה הוא יראנה ולו-אתן את-הארץ אשר דרך-בה ולבניו יען אשר מלא אחרי יהוה

1:37 גם-בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם-אתה לא-תבא שם

1:38 יהושע בן-נון העמד לפניך הוא יבא שמה אתו חזק כי-הוא ינחלנה את-ישראל

1:39 וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא-ידעו היום טוב ורע המה יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה

1:40 ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים-סוף

1:41 ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר-צונו יהוה אלהינו ותחגרו איש את-כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה

1:42 ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא-תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם

1:43 ואדבר אליכם ולא שמעתם ותמרו את-פי יהוה ותזדו ותעלו ההרה

1:44 ויצא האמרי הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדברים ויכתו אתכם בשעיר עד-חרמה

1:45 ותשבו ותבכו לפני יהוה ולא-שמע יהוה בקלכם ולא האזין אליכם

1:46 ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם

2:1 ונפן ונסע המדברה דרך ים-סוף כאשר דבר יהוה אלי ונסב את-הר-שעיר ימים רבים

2:2 ויאמר יהוה אלי לאמר

2:3 רב-לכם סב את-ההר הזה פנו לכם צפנה

2:4 ואת-העם צו לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני-עשו הישבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד

2:5 אל-תתגרו בם כי לא-אתן לכם מארצם עד מדרך כף-רגל כי-ירשה לעשו נתתי את-הר שעיר

2:6 אכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם וגם-מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם

2:7 כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את-המדבר הגדל הזה זה ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר

2:8 ונעבר מאת אחינו בני-עשו הישבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעצין גבר ונפן ונעבר דרך מדבר מואב

2:9 ויאמר יהוה אלי אל-תצר את-מואב ואל-תתגר בם מלחמה כי לא-אתן לך מארצו ירשה כי לבני-לוט נתתי את-ער ירשה

2:10 האמים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים

2:11 רפאים יחשבו אף-הם כענקים והמאבים יקראו להם אמים

2:12 ובשעיר ישבו החרים לפנים ובני עשו יירשום וישמידום מפניהם וישבו תחתם כאשר עשה ישראל לארץ ירשתו אשר-נתן יהוה להם

2:13 עתה קמו ועברו לכם את-נחל זרד ונעבר את-נחל זרד

2:14 והימים אשר-הלכנו מקדש ברנע עד אשר-עברנו את-נחל זרד שלשים ושמנה שנה עד-תם כל-הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע יהוה להם

2:15 וגם יד-יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם

2:16 ויהי כאשר-תמו כל-אנשי המלחמה למות מקרב העם

2:17 וידבר יהוה אלי לאמר

2:18 אתה עבר היום את-גבול מואב את-ער

2:19 וקרבת מול בני עמון אל-תצרם ואל-תתגר בם כי לא-אתן מארץ בני-עמון לך ירשה כי לבני-לוט נתתיה ירשה

2:20 ארץ-רפאים תחשב אף-הוא רפאים ישבו-בה לפנים והעמנים יקראו להם זמזמים

2:21 עם גדול ורב ורם כענקים וישמידם יהוה מפניהם ויירשם וישבו תחתם

2:22 כאשר עשה לבני עשו הישבים בשעיר אשר השמיד את-החרי מפניהם ויירשם וישבו תחתם עד היום הזה

2:23 והעוים הישבים בחצרים עד-עזה כפתרים היצאים מכפתר השמידם וישבו תחתם

2:24 קומו סעו ועברו את-נחל ארנן ראה נתתי בידך את-סיחן מלך-חשבון האמרי ואת-ארצו החל רש והתגר בו מלחמה

2:25 היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על-פני העמים תחת כל-השמים אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך

2:26 ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל-סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר

2:27 אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאול

2:28 אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן-לי ושתיתי רק אעברה ברגלי

2:29 כאשר עשו-לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער עד אשר-אעבר את-הירדן אל-הארץ אשר-יהוה אלהינו נתן לנו

2:30 ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי-הקשה יהוה אלהיך את-רוחו ואמץ את-לבבו למען תתו בידך כיום הזה

2:31 ויאמר יהוה אלי ראה החלתי תת לפניך את-סיחן ואת-ארצו החל רש לרשת את-ארצו

2:32 ויצא סיחן לקראתנו הוא וכל-עמו למלחמה יהצה

2:33 ויתנהו יהוה אלהינו לפנינו ונך אתו ואת-בנו ואת-כל-עמו

2:34 ונלכד את-כל-עריו בעת ההוא ונחרם את-כל-עיר מתם והנשים והטף לא השארנו שריד

2:35 רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר לכדנו

2:36 מערער אשר על-שפת-נחל ארנן והעיר אשר בנחל ועד-הגלעד לא היתה קריה אשר שגבה ממנו את-הכל נתן יהוה אלהינו לפנינו

2:37 רק אל-ארץ בני-עמון לא קרבת כל-יד נחל יבק וערי ההר וכל אשר-צוה יהוה אלהינו

3:1 ונפן ונעל דרך הבשן ויצא עוג מלך-הבשן לקראתנו הוא וכל-עמו למלחמה אדרעי

3:2 ויאמר יהוה אלי אל-תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת-כל-עמו ואת-ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון

3:3 ויתן יהוה אלהינו בידנו גם את-עוג מלך-הבשן ואת-כל-עמו ונכהו עד-בלתי השאיר-לו שריד

3:4 ונלכד את-כל-עריו בעת ההוא לא היתה קריה אשר לא-לקחנו מאתם ששים עיר כל-חבל ארגב ממלכת עוג בבשן

3:5 כל-אלה ערים בצרת חומה גבהה דלתים ובריח לבד מערי הפרזי הרבה מאד

3:6 ונחרם אותם כאשר עשינו לסיחן מלך חשבון החרם כל-עיר מתם הנשים והטף

3:7 וכל-הבהמה ושלל הערים בזונו לנו

3:8 ונקח בעת ההוא את-הארץ מיד שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מנחל ארנן עד-הר חרמון

3:9 צידנים יקראו לחרמון שרין והאמרי יקראו-לו שניר

3:10 כל ערי המישר וכל-הגלעד וכל-הבשן עד-סלכה ואדרעי ערי ממלכת עוג בבשן

3:11 כי רק-עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים הנה ערשו ערש ברזל הלה הוא ברבת בני עמון תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת-איש

3:12 ואת-הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא מערער אשר-על-נחל ארנן וחצי הר-הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי

3:13 ויתר הגלעד וכל-הבשן ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה כל חבל הארגב לכל-הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים

3:14 יאיר בן-מנשה לקח את-כל-חבל ארגב עד-גבול הגשורי והמעכתי ויקרא אתם על-שמו את-הבשן חות יאיר עד היום הזה

3:15 ולמכיר נתתי את-הגלעד

3:16 ולראובני ולגדי נתתי מן-הגלעד ועד-נחל ארנן תוך הנחל וגבל ועד יבק הנחל גבול בני עמון

3:17 והערבה והירדן וגבל מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדת הפסגה מזרחה

3:18 ואצו אתכם בעת ההוא לאמר יהוה אלהיכם נתן לכם את-הארץ הזאת לרשתה חלוצים תעברו לפני אחיכם בני-ישראל כל-בני-חיל

3:19 רק נשיכם וטפכם ומקנכם ידעתי כי-מקנה רב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי לכם

3:20 עד אשר-יניח יהוה לאחיכם ככם וירשו גם-הם את-הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירשתו אשר נתתי לכם

3:21 ואת-יהושוע צויתי בעת ההוא לאמר עיניך הראת את כל-אשר עשה יהוה אלהיכם לשני המלכים האלה כן-יעשה יהוה לכל-הממלכות אשר אתה עבר שמה

3:22 לא תיראום כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם

3:23 ואתחנן אל-יהוה בעת ההוא לאמר

3:24 אדני יהוה אתה החלות להראות את-עבדך את-גדלך ואת-ידך החזקה אשר מי-אל בשמים ובארץ אשר-יעשה כמעשיך וכגבורתך

3:25 אעברה-נא ואראה את-הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנן

3:26 ויתעבר יהוה בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר יהוה אלי רב-לך אל-תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה

3:27 עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי-לא תעבר את-הירדן הזה

3:28 וצו את-יהושע וחזקהו ואמצהו כי-הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את-הארץ אשר תראה

3:29 ונשב בגיא מול בית פעור

4:1 ועתה ישראל שמע אל-החקים ואל-המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את-הארץ אשר יהוה אלהי אבתיכם נתן לכם

4:2 לא תספו על-הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את-מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם

4:3 עיניכם הראות את אשר-עשה יהוה בבעל פעור כי כל-האיש אשר הלך אחרי בעל-פעור השמידו יהוה אלהיך מקרבך

4:4 ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום

4:5 ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני יהוה אלהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה

4:6 ושמרתם ועשיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל-החקים האלה ואמרו רק עם-חכם ונבון הגוי הגדול הזה

4:7 כי מי-גוי גדול אשר-לו אלהים קרבים אליו כיהוה אלהינו בכל-קראנו אליו

4:8 ומי גוי גדול אשר-לו חקים ומשפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום

4:9 רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן-תשכח את-הדברים אשר-ראו עיניך ופן-יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך

4:10 יום אשר עמדת לפני יהוה אלהיך בחרב באמר יהוה אלי הקהל-לי את-העם ואשמעם את-דברי אשר ילמדון ליראה אתי כל-הימים אשר הם חיים על-האדמה ואת-בניהם ילמדון

4:11 ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד-לב השמים חשך ענן וערפל

4:12 וידבר יהוה אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול

4:13 ויגד לכם את-בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על-שני לחות אבנים

4:14 ואתי צוה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם חקים ומשפטים לעשתכם אתם בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה

4:15 ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל-תמונה ביום דבר יהוה אליכם בחרב מתוך האש

4:16 פן-תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל-סמל תבנית זכר או נקבה

4:17 תבנית כל-בהמה אשר בארץ תבנית כל-צפור כנף אשר תעוף בשמים

4:18 תבנית כל-רמש באדמה תבנית כל-דגה אשר-במים מתחת לארץ

4:19 ופן-תשא עיניך השמימה וראית את-השמש ואת-הירח ואת-הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל-השמים

4:20 ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה

4:21 ויהוה התאנף-בי על-דבריכם וישבע לבלתי עברי את-הירדן ולבלתי-בא אל-הארץ הטובה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה

4:22 כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עבר את-הירדן ואתם עברים וירשתם את-הארץ הטובה הזאת

4:23 השמרו לכם פן-תשכחו את-ברית יהוה אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צוך יהוה אלהיך

4:24 כי יהוה אלהיך אש אכלה הוא אל קנא

4:25 כי-תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני יהוה-אלהיך להכעיסו

4:26 העידתי בכם היום את-השמים ואת-הארץ כי-אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את-הירדן שמה לרשתה לא-תאריכן ימים עליה כי השמד תשמדון

4:27 והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגוים אשר ינהג יהוה אתכם שמה

4:28 ועבדתם-שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא-יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחן

4:29 ובקשתם משם את-יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל-לבבך ובכל-נפשך

4:30 בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד-יהוה אלהיך ושמעת בקלו

4:31 כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את-ברית אבתיך אשר נשבע להם

4:32 כי שאל-נא לימים ראשנים אשר-היו לפניך למן-היום אשר ברא אלהים אדם על-הארץ ולמקצה השמים ועד-קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו

4:33 השמע עם קול אלהים מדבר מתוך-האש כאשר-שמעת אתה ויחי

4:34 או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר-עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך

4:35 אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו

4:36 מן-השמים השמיעך את-קלו ליסרך ועל-הארץ הראך את-אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש

4:37 ותחת כי אהב את-אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים

4:38 להוריש גוים גדלים ועצמים ממך מפניך להביאך לתת-לך את-ארצם נחלה כיום הזה

4:39 וידעת היום והשבת אל-לבבך כי יהוה הוא האלהים בשמים ממעל ועל-הארץ מתחת אין עוד

4:40 ושמרת את-חקיו ואת-מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על-האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כל-הימים

4:41 אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש

4:42 לנס שמה רוצח אשר ירצח את-רעהו בבלי-דעת והוא לא-שנא לו מתמל שלשם ונס אל-אחת מן-הערים האל וחי

4:43 את-בצר במדבר בארץ המישר לראובני ואת-ראמת בגלעד לגדי ואת-גולן בבשן למנשי

4:44 וזאת התורה אשר-שם משה לפני בני ישראל

4:45 אלה העדת והחקים והמשפטים אשר דבר משה אל-בני ישראל בצאתם ממצרים

4:46 בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון אשר הכה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים

4:47 ויירשו את-ארצו ואת-ארץ עוג מלך-הבשן שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מזרח שמש

4:48 מערער אשר על-שפת-נחל ארנן ועד-הר שיאן הוא חרמון

4:49 וכל-הערבה עבר הירדן מזרחה ועד ים הערבה תחת אשדת הפסגה

5:1 ויקרא משה אל-כל-ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את-החקים ואת-המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם לעשתם

5:2 יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחרב

5:3 לא את-אבתינו כרת יהוה את-הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים

5:4 פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש

5:5 אנכי עמד בין-יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את-דבר יהוה כי יראתם מפני האש ולא-עליתם בהר לאמר

5:6 אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים

5:7 לא יהיה-לך אלהים אחרים על-פני

5:8 לא-תעשה-לך פסל כל-תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ

5:9 לא-תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על-בנים ועל-שלשים ועל-רבעים לשנאי

5:10 ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותו

5:11 לא תשא את-שם-יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר-ישא את-שמו לשוא

5:12 שמור את-יום השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך

5:13 ששת ימים תעבד ועשית כל-מלאכתך

5:14 ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל-מלאכה אתה ובנך-ובתך ועבדך-ואמתך ושורך וחמרך וכל-בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך

5:15 וזכרת כי-עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על-כן צוך יהוה אלהיך לעשות את-יום השבת

5:16 כבד את-אביך ואת-אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר-יהוה אלהיך נתן לך

5:17 לא תרצח

5:18 ולא תנאף

5:19 ולא תגנב

5:20 ולא-תענה ברעך עד שוא

5:21 ולא תחמד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך

5:22 את-הדברים האלה דבר יהוה אל-כל-קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על-שני לחת אבנים ויתנם אלי

5:23 ויהי כשמעכם את-הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל-ראשי שבטיכם וזקניכם

5:24 ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את-כבדו ואת-גדלו ואת-קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי-ידבר אלהים את-האדם וחי

5:25 ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם-יספים אנחנו לשמע את-קול יהוה אלהינו עוד ומתנו

5:26 כי מי כל-בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך-האש כמנו ויחי

5:27 קרב אתה ושמע את כל-אשר יאמר יהוה אלהינו ואת תדבר אלינו את כל-אשר ידבר יהוה אלהינו אליך ושמענו ועשינו

5:28 וישמע יהוה את-קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר יהוה אלי שמעתי את-קול דברי העם הזה אשר דברו אליך היטיבו כל-אשר דברו

5:29 מי-יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את-כל-מצותי כל-הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם

5:30 לך אמר להם שובו לכם לאהליכם

5:31 ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל-המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה

5:32 ושמרתם לעשות כאשר צוה יהוה אלהיכם אתכם לא תסרו ימין ושמאל

5:33 בכל-הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון

6:1 וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה

6:2 למען תירא את-יהוה אלהיך לשמר את-כל-חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן-בנך כל ימי חייך ולמען יארכן ימיך

6:3 ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש

6:4 שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד

6:5 ואהבת את יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך ובכל-מאדך

6:6 והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על-לבבך

6:7 ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

6:8 וקשרתם לאות על-ידך והיו לטטפת בין עיניך

6:9 וכתבתם על-מזזות ביתך ובשעריך

6:10 והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל-הארץ אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדלת וטבת אשר לא-בנית

6:11 ובתים מלאים כל-טוב אשר לא-מלאת וברת חצובים אשר לא-חצבת כרמים וזיתים אשר לא-נטעת ואכלת ושבעת

6:12 השמר לך פן-תשכח את-יהוה אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים

6:13 את-יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע

6:14 לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם

6:15 כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך פן-יחרה אף-יהוה אלהיך בך והשמידך מעל פני האדמה

6:16 לא תנסו את-יהוה אלהיכם כאשר נסיתם במסה

6:17 שמור תשמרון את-מצות יהוה אלהיכם ועדתיו וחקיו אשר צוך

6:18 ועשית הישר והטוב בעיני יהוה למען ייטב לך ובאת וירשת את-הארץ הטבה אשר-נשבע יהוה לאבתיך

6:19 להדף את-כל-איביך מפניך כאשר דבר יהוה

6:20 כי-ישאלך בנך מחר לאמר מה העדת והחקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהינו אתכם

6:21 ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה

6:22 ויתן יהוה אותת ומפתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל-ביתו לעינינו

6:23 ואותנו הוציא משם למען הביא אתנו לתת לנו את-הארץ אשר נשבע לאבתינו

6:24 ויצונו יהוה לעשות את-כל-החקים האלה ליראה את-יהוה אלהינו לטוב לנו כל-הימים לחיתנו כהיום הזה

6:25 וצדקה תהיה-לנו כי-נשמר לעשות את-כל-המצוה הזאת לפני יהוה אלהינו כאשר צונו

7:1 כי יביאך יהוה אלהיך אל-הארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה ונשל גוים-רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוים רבים ועצומים ממך

7:2 ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא-תכרת להם ברית ולא תחנם

7:3 ולא תתחתן בם בתך לא-תתן לבנו ובתו לא-תקח לבנך

7:4 כי-יסיר את-בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים וחרה אף-יהוה בכם והשמידך מהר

7:5 כי-אם-כה תעשו להם מזבחתיהם תתצו ומצבתם תשברו ואשירהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש

7:6 כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך בך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על-פני האדמה

7:7 לא מרבכם מכל-העמים חשק יהוה בכם ויבחר בכם כי-אתם המעט מכל-העמים

7:8 כי מאהבת יהוה אתכם ומשמרו את-השבעה אשר נשבע לאבתיכם הוציא יהוה אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך-מצרים

7:9 וידעת כי-יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו לאלף דור

7:10 ומשלם לשנאיו אל-פניו להאבידו לא יאחר לשנאו אל-פניו ישלם-לו

7:11 ושמרת את-המצוה ואת-החקים ואת-המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם

7:12 והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר יהוה אלהיך לך את-הברית ואת-החסד אשר נשבע לאבתיך

7:13 ואהבך וברכך והרבך וברך פרי-בטנך ופרי-אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר-אלפיך ועשתרת צאנך על האדמה אשר-נשבע לאבתיך לתת לך

7:14 ברוך תהיה מכל-העמים לא-יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך

7:15 והסיר יהוה ממך כל-חלי וכל-מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל-שנאיך

7:16 ואכלת את-כל-העמים אשר יהוה אלהיך נתן לך לא-תחוס עינך עליהם ולא תעבד את-אלהיהם כי-מוקש הוא לך

7:17 כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם

7:18 לא תירא מהם זכר תזכר את אשר-עשה יהוה אלהיך לפרעה ולכל-מצרים

7:19 המסת הגדלת אשר-ראו עיניך והאתת והמפתים והיד החזקה והזרע הנטויה אשר הוצאך יהוה אלהיך כן-יעשה יהוה אלהיך לכל-העמים אשר-אתה ירא מפניהם

7:20 וגם את-הצרעה ישלח יהוה אלהיך בם עד-אבד הנשארים והנסתרים מפניך

7:21 לא תערץ מפניהם כי-יהוה אלהיך בקרבך אל גדול ונורא

7:22 ונשל יהוה אלהיך את-הגוים האל מפניך מעט מעט לא תוכל כלתם מהר פן-תרבה עליך חית השדה

7:23 ונתנם יהוה אלהיך לפניך והמם מהומה גדלה עד השמדם

7:24 ונתן מלכיהם בידך והאבדת את-שמם מתחת השמים לא-יתיצב איש בפניך עד השמדך אתם

7:25 פסילי אלהיהם תשרפון באש לא-תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תוקש בו כי תועבת יהוה אלהיך הוא

7:26 ולא-תביא תועבה אל-ביתך והיית חרם כמהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי-חרם הוא

8:1 כל-המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את-הארץ אשר-נשבע יהוה לאבתיכם

8:2 וזכרת את-כל-הדרך אשר הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת את-אשר בלבבך התשמר מצותו אם-לא

8:3 ויענך וירעבך ויאכלך את-המן אשר לא-ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי לא על-הלחם לבדו יחיה האדם כי על-כל-מוצא פי-יהוה יחיה האדם

8:4 שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה

8:5 וידעת עם-לבבך כי כאשר ייסר איש את-בנו יהוה אלהיך מיסרך

8:6 ושמרת את-מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו

8:7 כי יהוה אלהיך מביאך אל-ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר

8:8 ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ-זית שמן ודבש

8:9 ארץ אשר לא במסכנת תאכל-בה לחם לא-תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת

8:10 ואכלת ושבעת וברכת את-יהוה אלהיך על-הארץ הטבה אשר נתן-לך

8:11 השמר לך פן-תשכח את-יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום

8:12 פן-תאכל ושבעת ובתים טבים תבנה וישבת

8:13 ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה-לך וכל אשר-לך ירבה

8:14 ורם לבבך ושכחת את-יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים

8:15 המוליכך במדבר הגדל והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין-מים המוציא לך מים מצור החלמיש

8:16 המאכלך מן במדבר אשר לא-ידעון אבתיך למען ענתך ולמען נסתך להיטבך באחריתך

8:17 ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את-החיל הזה

8:18 וזכרת את-יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את-בריתו אשר-נשבע לאבתיך כיום הזה

8:19 והיה אם-שכח תשכח את-יהוה אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם העדתי בכם היום כי אבד תאבדון

8:20 כגוים אשר יהוה מאביד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם

9:1 שמע ישראל אתה עבר היום את-הירדן לבא לרשת גוים גדלים ועצמים ממך ערים גדלת ובצרת בשמים

9:2 עם-גדול ורם בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתיצב לפני בני ענק

9:3 וידעת היום כי יהוה אלהיך הוא-העבר לפניך אש אכלה הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך והורשתם והאבדתם מהר כאשר דבר יהוה לך

9:4 אל-תאמר בלבבך בהדף יהוה אלהיך אתם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני יהוה לרשת את-הארץ הזאת וברשעת הגוים האלה יהוה מורישם מפניך

9:5 לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את-ארצם כי ברשעת הגוים האלה יהוה אלהיך מורישם מפניך ולמען הקים את-הדבר אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב

9:6 וידעת כי לא בצדקתך יהוה אלהיך נתן לך את-הארץ הטובה הזאת לרשתה כי עם-קשה-ערף אתה

9:7 זכר אל-תשכח את אשר-הקצפת את-יהוה אלהיך במדבר למן-היום אשר-יצאת מארץ מצרים עד-באכם עד-המקום הזה ממרים הייתם עם-יהוה

9:8 ובחרב הקצפתם את-יהוה ויתאנף יהוה בכם להשמיד אתכם

9:9 בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנים לוחת הברית אשר-כרת יהוה עמכם ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי

9:10 ויתן יהוה אלי את-שני לוחת האבנים כתבים באצבע אלהים ועליהם ככל-הדברים אשר דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל

9:11 ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן יהוה אלי את-שני לחת האבנים לחות הברית

9:12 ויאמר יהוה אלי קום רד מהר מזה כי שחת עמך אשר הוצאת ממצרים סרו מהר מן-הדרך אשר צויתם עשו להם מסכה

9:13 ויאמר יהוה אלי לאמר ראיתי את-העם הזה והנה עם-קשה-ערף הוא

9:14 הרף ממני ואשמידם ואמחה את-שמם מתחת השמים ואעשה אותך לגוי-עצום ורב ממנו

9:15 ואפן וארד מן-ההר וההר בער באש ושני לוחת הברית על שתי ידי

9:16 וארא והנה חטאתם ליהוה אלהיכם עשיתם לכם עגל מסכה סרתם מהר מן-הדרך אשר-צוה יהוה אתכם

9:17 ואתפש בשני הלחת ואשלכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם

9:18 ואתנפל לפני יהוה כראשנה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל-חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו

9:19 כי יגרתי מפני האף והחמה אשר קצף יהוה עליכם להשמיד אתכם וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא

9:20 ובאהרן התאנף יהוה מאד להשמידו ואתפלל גם-בעד אהרן בעת ההוא

9:21 ואת-חטאתכם אשר-עשיתם את-העגל לקחתי ואשרף אתו באש ואכת אתו טחון היטב עד אשר-דק לעפר ואשלך את-עפרו אל-הנחל הירד מן-ההר

9:22 ובתבערה ובמסה ובקברת התאוה מקצפים הייתם את-יהוה

9:23 ובשלח יהוה אתכם מקדש ברנע לאמר עלו ורשו את-הארץ אשר נתתי לכם ותמרו את-פי יהוה אלהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקלו

9:24 ממרים הייתם עם-יהוה מיום דעתי אתכם

9:25 ואתנפל לפני יהוה את ארבעים היום ואת-ארבעים הלילה אשר התנפלתי כי-אמר יהוה להשמיד אתכם

9:26 ואתפלל אל-יהוה ואמר אדני יהוה אל-תשחת עמך ונחלתך אשר פדית בגדלך אשר-הוצאת ממצרים ביד חזקה

9:27 זכר לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב אל-תפן אל-קשי העם הזה ואל-רשעו ואל-חטאתו

9:28 פן-יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משם מבלי יכלת יהוה להביאם אל-הארץ אשר-דבר להם ומשנאתו אותם הוציאם להמתם במדבר

9:29 והם עמך ונחלתך אשר הוצאת בכחך הגדל ובזרעך הנטויה

10:1 בעת ההוא אמר יהוה אלי פסל-לך שני-לוחת אבנים כראשנים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ

10:2 ואכתב על-הלחת את-הדברים אשר היו על-הלחת הראשנים אשר שברת ושמתם בארון

10:3 ואעש ארון עצי שטים ואפסל שני-לחת אבנים כראשנים ואעל ההרה ושני הלחת בידי

10:4 ויכתב על-הלחת כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם יהוה אלי

10:5 ואפן וארד מן-ההר ואשם את-הלחת בארון אשר עשיתי ויהיו שם כאשר צוני יהוה

10:6 ובני ישראל נסעו מבארת בני-יעקן מוסרה שם מת אהרן ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו

10:7 משם נסעו הגדגדה ומן-הגדגדה יטבתה ארץ נחלי מים

10:8 בעת ההוא הבדיל יהוה את-שבט הלוי לשאת את-ארון ברית-יהוה לעמד לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה

10:9 על-כן לא-היה ללוי חלק ונחלה עם-אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר יהוה אלהיך לו

10:10 ואנכי עמדתי בהר כימים הראשנים ארבעים יום וארבעים לילה וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא לא-אבה יהוה השחיתך

10:11 ויאמר יהוה אלי קום לך למסע לפני העם ויבאו ויירשו את-הארץ אשר-נשבעתי לאבתם לתת להם

10:12 ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם-ליראה את-יהוה אלהיך ללכת בכל-דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את-יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך

10:13 לשמר את-מצות יהוה ואת-חקתיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך

10:14 הן ליהוה אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל-אשר-בה

10:15 רק באבתיך חשק יהוה לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל-העמים כיום הזה

10:16 ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד

10:17 כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדל הגבר והנורא אשר לא-ישא פנים ולא יקח שחד

10:18 עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה

10:19 ואהבתם את-הגר כי-גרים הייתם בארץ מצרים

10:20 את-יהוה אלהיך תירא אתו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע

10:21 הוא תהלתך והוא אלהיך אשר-עשה אתך את-הגדלת ואת-הנוראת האלה אשר ראו עיניך

10:22 בשבעים נפש ירדו אבתיך מצרימה ועתה שמך יהוה אלהיך ככוכבי השמים לרב

11:1 ואהבת את יהוה אלהיך ושמרת משמרתו וחקתיו ומשפטיו ומצותיו כל-הימים

11:2 וידעתם היום כי לא את-בניכם אשר לא-ידעו ואשר לא-ראו את-מוסר יהוה אלהיכם את-גדלו את-ידו החזקה וזרעו הנטויה

11:3 ואת-אתתיו ואת-מעשיו אשר עשה בתוך מצרים לפרעה מלך-מצרים ולכל-ארצו

11:4 ואשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו אשר הציף את-מי ים-סוף על-פניהם ברדפם אחריכם ויאבדם יהוה עד היום הזה

11:5 ואשר עשה לכם במדבר עד-באכם עד-המקום הזה

11:6 ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן-ראובן אשר פצתה הארץ את-פיה ותבלעם ואת-בתיהם ואת-אהליהם ואת כל-היקום אשר ברגליהם בקרב כל-ישראל

11:7 כי עיניכם הראת את-כל-מעשה יהוה הגדל אשר עשה

11:8 ושמרתם את-כל-המצוה אשר אנכי מצוך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את-הארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה

11:9 ולמען תאריכו ימים על-האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש

11:10 כי הארץ אשר אתה בא-שמה לרשתה לא כארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם אשר תזרע את-זרעך והשקית ברגלך כגן הירק

11:11 והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעת למטר השמים תשתה-מים

11:12 ארץ אשר-יהוה אלהיך דרש אתה תמיד עיני יהוה אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה

11:13 והיה אם-שמע תשמעו אל-מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את-יהוה אלהיכם ולעבדו בכל-לבבכם ובכל-נפשכם

11:14 ונתתי מטר-ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך

11:15 ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת

11:16 השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם

11:17 וחרה אף-יהוה בכם ועצר את-השמים ולא-יהיה מטר והאדמה לא תתן את-יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם

11:18 ושמתם את-דברי אלה על-לבבכם ועל-נפשכם וקשרתם אתם לאות על-ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם

11:19 ולמדתם אתם את-בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

11:20 וכתבתם על-מזוזות ביתך ובשעריך

11:21 למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על-הארץ

11:22 כי אם-שמר תשמרון את-כל-המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה לאהבה את-יהוה אלהיכם ללכת בכל-דרכיו ולדבקה-בו

11:23 והוריש יהוה את-כל-הגוים האלה מלפניכם וירשתם גוים גדלים ועצמים מכם

11:24 כל-המקום אשר תדרך כף-רגלכם בו לכם יהיה מן-המדבר והלבנון מן-הנהר נהר-פרת ועד הים האחרון יהיה גבלכם

11:25 לא-יתיצב איש בפניכם פחדכם ומוראכם יתן יהוה אלהיכם על-פני כל-הארץ אשר תדרכו-בה כאשר דבר לכם

11:26 ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה

11:27 את-הברכה אשר תשמעו אל-מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום

11:28 והקללה אם-לא תשמעו אל-מצות יהוה אלהיכם וסרתם מן-הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא-ידעתם

11:29 והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל-הארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה ונתתה את-הברכה על-הר גרזים ואת-הקללה על-הר עיבל

11:30 הלא-המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מרה

11:31 כי אתם עברים את-הירדן לבא לרשת את-הארץ אשר-יהוה אלהיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם-בה

11:32 ושמרתם לעשות את כל-החקים ואת-המשפטים אשר אנכי נתן לפניכם היום

12:1 אלה החקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן יהוה אלהי אבתיך לך לרשתה כל-הימים אשר-אתם חיים על-האדמה

12:2 אבד תאבדון את-כל-המקמות אשר עבדו-שם הגוים אשר אתם ירשים אתם את-אלהיהם על-ההרים הרמים ועל-הגבעות ותחת כל-עץ רענן

12:3 ונתצתם את-מזבחתם ושברתם את-מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם את-שמם מן-המקום ההוא

12:4 לא-תעשון כן ליהוה אלהיכם

12:5 כי אם-אל-המקום אשר-יבחר יהוה אלהיכם מכל-שבטיכם לשום את-שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה

12:6 והבאתם שמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשרתיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבתיכם ובכרת בקרכם וצאנכם

12:7 ואכלתם-שם לפני יהוה אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך יהוה אלהיך

12:8 לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים פה היום איש כל-הישר בעיניו

12:9 כי לא-באתם עד-עתה אל-המנוחה ואל-הנחלה אשר-יהוה אלהיך נתן לך

12:10 ועברתם את-הירדן וישבתם בארץ אשר-יהוה אלהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל-איביכם מסביב וישבתם-בטח

12:11 והיה המקום אשר-יבחר יהוה אלהיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו את כל-אשר אנכי מצוה אתכם עולתיכם וזבחיכם מעשרתיכם ותרמת ידכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו ליהוה

12:12 ושמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם

12:13 השמר לך פן-תעלה עלתיך בכל-מקום אשר תראה

12:14 כי אם-במקום אשר-יבחר יהוה באחד שבטיך שם תעלה עלתיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך

12:15 רק בכל-אות נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת יהוה אלהיך אשר נתן-לך בכל-שעריך הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל

12:16 רק הדם לא תאכלו על-הארץ תשפכנו כמים

12:17 לא-תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך וכל-נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידך

12:18 כי אם-לפני יהוה אלהיך תאכלנו במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך ושמחת לפני יהוה אלהיך בכל משלח ידך

12:19 השמר לך פן-תעזב את-הלוי כל-ימיך על-אדמתך

12:20 כי-ירחיב יהוה אלהיך את-גבלך כאשר דבר-לך ואמרת אכלה בשר כי-תאוה נפשך לאכל בשר בכל-אות נפשך תאכל בשר

12:21 כי-ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן יהוה לך כאשר צויתך ואכלת בשעריך בכל אות נפשך

12:22 אך כאשר יאכל את-הצבי ואת-האיל כן תאכלנו הטמא והטהור יחדו יאכלנו

12:23 רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ולא-תאכל הנפש עם-הבשר

12:24 לא תאכלנו על-הארץ תשפכנו כמים

12:25 לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך כי-תעשה הישר בעיני יהוה

12:26 רק קדשיך אשר-יהיו לך ונדריך תשא ובאת אל-המקום אשר-יבחר יהוה

12:27 ועשית עלתיך הבשר והדם על-מזבח יהוה אלהיך ודם-זבחיך ישפך על-מזבח יהוה אלהיך והבשר תאכל

12:28 שמר ושמעת את כל-הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד-עולם כי תעשה הטוב והישר בעיני יהוה אלהיך

12:29 כי-יכרית יהוה אלהיך את-הגוים אשר אתה בא-שמה לרשת אותם מפניך וירשת אתם וישבת בארצם

12:30 השמר לך פן-תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך ופן-תדרש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את-אלהיהם ואעשה-כן גם-אני

12:31 לא-תעשה כן ליהוה אלהיך כי כל-תועבת יהוה אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את-בניהם ואת-בנתיהם ישרפו באש לאלהיהם

13:1 את כל-הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו לעשות לא-תסף עליו ולא תגרע ממנו

13:2 כי-יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת

13:3 ובא האות והמופת אשר-דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא-ידעתם ונעבדם

13:4 לא תשמע אל-דברי הנביא ההוא או אל-חולם החלום ההוא כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את-יהוה אלהיכם בכל-לבבכם ובכל-נפשכם

13:5 אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת-מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון

13:6 והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת כי דבר-סרה על-יהוה אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן-הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך

13:7 כי יסיתך אחיך בן-אמך או-בנך או-בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך

13:8 מאלהי העמים אשר סביבתיכם הקרבים אליך או הרחקים ממך מקצה הארץ ועד-קצה הארץ

13:9 לא-תאבה לו ולא תשמע אליו ולא-תחוס עינך עליו ולא-תחמל ולא-תכסה עליו

13:10 כי הרג תהרגנו ידך תהיה-בו בראשונה להמיתו ויד כל-העם באחרנה

13:11 וסקלתו באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים

13:12 וכל-ישראל ישמעו ויראון ולא-יוספו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך

13:13 כי-תשמע באחת עריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם לאמר

13:14 יצאו אנשים בני-בליעל מקרבך וידיחו את-ישבי עירם לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא-ידעתם

13:15 ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך

13:16 הכה תכה את-ישבי העיר ההוא לפי-חרב החרם אתה ואת-כל-אשר-בה ואת-בהמתה לפי-חרב

13:17 ואת-כל-שללה תקבץ אל-תוך רחבה ושרפת באש את-העיר ואת-כל-שללה כליל ליהוה אלהיך והיתה תל עולם לא תבנה עוד

13:18 ולא-ידבק בידך מאומה מן-החרם למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן-לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך

13:19 כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר את-כל-מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעשות הישר בעיני יהוה אלהיך

14:1 בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא-תשימו קרחה בין עיניכם למת

14:2 כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על-פני האדמה

14:3 לא תאכל כל-תועבה

14:4 זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים

14:5 איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר

14:6 וכל-בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו

14:7 אך את-זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את-הגמל ואת-הארנבת ואת-השפן כי-מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם

14:8 ואת-החזיר כי-מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו

14:9 את-זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר-לו סנפיר וקשקשת תאכלו

14:10 וכל אשר אין-לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם

14:11 כל-צפור טהרה תאכלו

14:12 וזה אשר לא-תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה

14:13 והראה ואת-האיה והדיה למינה

14:14 ואת כל-ערב למינו

14:15 ואת בת היענה ואת-התחמס ואת-השחף ואת-הנץ למינהו

14:16 את-הכוס ואת-הינשוף והתנשמת

14:17 והקאת ואת-הרחמה ואת-השלך

14:18 והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף

14:19 וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו

14:20 כל-עוף טהור תאכלו

14:21 לא תאכלו כל-נבלה לגר אשר-בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא-תבשל גדי בחלב אמו

14:22 עשר תעשר את כל-תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה

14:23 ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר-יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את-יהוה אלהיך כל-הימים

14:24 וכי-ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי-ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך

14:25 ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל-המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו

14:26 ונתתה הכסף בכל אשר-תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך

14:27 והלוי אשר-בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך

14:28 מקצה שלש שנים תוציא את-כל-מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך

14:29 ובא הלוי כי אין-לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל-מעשה ידך אשר תעשה

15:1 מקץ שבע-שנים תעשה שמטה

15:2 וזה דבר השמטה שמוט כל-בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא-יגש את-רעהו ואת-אחיו כי-קרא שמטה ליהוה

15:3 את-הנכרי תגש ואשר יהיה לך את-אחיך תשמט ידך

15:4 אפס כי לא יהיה-בך אביון כי-ברך יברכך יהוה בארץ אשר יהוה אלהיך נתן-לך נחלה לרשתה

15:5 רק אם-שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את-כל-המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום

15:6 כי-יהוה אלהיך ברכך כאשר דבר-לך והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו

15:7 כי-יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר-יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את-לבבך ולא תקפץ את-ידך מאחיך האביון

15:8 כי-פתח תפתח את-ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו

15:9 השמר לך פן-יהיה דבר עם-לבבך בליעל לאמר קרבה שנת-השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל-יהוה והיה בך חטא

15:10 נתון תתן לו ולא-ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל-מעשך ובכל משלח ידך

15:11 כי לא-יחדל אביון מקרב הארץ על-כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את-ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך

15:12 כי-ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שש שנים ובשנה השביעת תשלחנו חפשי מעמך

15:13 וכי-תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם

15:14 העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך יהוה אלהיך תתן-לו

15:15 וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך יהוה אלהיך על-כן אנכי מצוך את-הדבר הזה היום

15:16 והיה כי-יאמר אליך לא אצא מעמך כי אהבך ואת-ביתך כי-טוב לו עמך

15:17 ולקחת את-המרצע ונתתה באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה-כן

15:18 לא-יקשה בעינך בשלחך אתו חפשי מעמך כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים וברכך יהוה אלהיך בכל אשר תעשה

15:19 כל-הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך לא תעבד בבכר שורך ולא תגז בכור צאנך

15:20 לפני יהוה אלהיך תאכלנו שנה בשנה במקום אשר-יבחר יהוה אתה וביתך

15:21 וכי-יהיה בו מום פסח או עור כל מום רע לא תזבחנו ליהוה אלהיך

15:22 בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדו כצבי וכאיל

15:23 רק את-דמו לא תאכל על-הארץ תשפכנו כמים

16:1 שמור את-חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים לילה

16:2 וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשר-יבחר יהוה לשכן שמו שם

16:3 לא-תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל-עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את-יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך

16:4 ולא-יראה לך שאר בכל-גבלך שבעת ימים ולא-ילין מן-הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר

16:5 לא תוכל לזבח את-הפסח באחד שעריך אשר-יהוה אלהיך נתן לך

16:6 כי אם-אל-המקום אשר-יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם תזבח את-הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים

16:7 ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך

16:8 ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת ליהוה אלהיך לא תעשה מלאכה

16:9 שבעה שבעת תספר-לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות

16:10 ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידך אשר תתן כאשר יברכך יהוה אלהיך

16:11 ושמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם

16:12 וזכרת כי-עבד היית במצרים ושמרת ועשית את-החקים האלה

16:13 חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך

16:14 ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך

16:15 שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר-יבחר יהוה כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח

16:16 שלוש פעמים בשנה יראה כל-זכורך את-פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את-פני יהוה ריקם

16:17 איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן-לך

16:18 שפטים ושטרים תתן-לך בכל-שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את-העם משפט-צדק

16:19 לא-תטה משפט לא תכיר פנים ולא-תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם

16:20 צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את-הארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך

16:21 לא-תטע לך אשרה כל-עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשר תעשה-לך

16:22 ולא-תקים לך מצבה אשר שנא יהוה אלהיך

17:1 לא-תזבח ליהוה אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע כי תועבת יהוה אלהיך הוא

17:2 כי-ימצא בקרבך באחד שעריך אשר-יהוה אלהיך נתן לך איש או-אשה אשר יעשה את-הרע בעיני יהוה-אלהיך לעבר בריתו

17:3 וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל-צבא השמים אשר לא-צויתי

17:4 והגד-לך ושמעת ודרשת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל

17:5 והוצאת את-האיש ההוא או את-האשה ההוא אשר עשו את-הדבר הרע הזה אל-שעריך את-האיש או את-האשה וסקלתם באבנים ומתו

17:6 על-פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת לא יומת על-פי עד אחד

17:7 יד העדים תהיה-בו בראשנה להמיתו ויד כל-העם באחרנה ובערת הרע מקרבך

17:8 כי יפלא ממך דבר למשפט בין-דם לדם בין-דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבת בשעריך וקמת ועלית אל-המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו

17:9 ובאת אל-הכהנים הלוים ואל-השפט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט

17:10 ועשית על-פי הדבר אשר יגידו לך מן-המקום ההוא אשר יבחר יהוה ושמרת לעשות ככל אשר יורוך

17:11 על-פי התורה אשר יורוך ועל-המשפט אשר-יאמרו לך תעשה לא תסור מן-הדבר אשר-יגידו לך ימין ושמאל

17:12 והאיש אשר-יעשה בזדון לבלתי שמע אל-הכהן העמד לשרת שם את-יהוה אלהיך או אל-השפט ומת האיש ההוא ובערת הרע מישראל

17:13 וכל-העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד

17:14 כי-תבא אל-הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך וירשתה וישבתה בה ואמרת אשימה עלי מלך ככל-הגוים אשר סביבתי

17:15 שום תשים עליך מלך אשר יבחר יהוה אלהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא-אחיך הוא

17:16 רק לא-ירבה-לו סוסים ולא-ישיב את-העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא תספון לשוב בדרך הזה עוד

17:17 ולא ירבה-לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא ירבה-לו מאד

17:18 והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את-משנה התורה הזאת על-ספר מלפני הכהנים הלוים

17:19 והיתה עמו וקרא בו כל-ימי חייו למען ילמד ליראה את-יהוה אלהיו לשמר את-כל-דברי התורה הזאת ואת-החקים האלה לעשתם

17:20 לבלתי רום-לבבו מאחיו ולבלתי סור מן-המצוה ימין ושמאול למען יאריך ימים על-ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל

18:1 לא-יהיה לכהנים הלוים כל-שבט לוי חלק ונחלה עם-ישראל אשי יהוה ונחלתו יאכלון

18:2 ונחלה לא-יהיה-לו בקרב אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר-לו

18:3 וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם-שור אם-שה ונתן לכהן הזרע והלחיים והקבה

18:4 ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן-לו

18:5 כי בו בחר יהוה אלהיך מכל-שבטיך לעמד לשרת בשם-יהוה הוא ובניו כל-הימים

18:6 וכי-יבא הלוי מאחד שעריך מכל-ישראל אשר-הוא גר שם ובא בכל-אות נפשו אל-המקום אשר-יבחר יהוה

18:7 ושרת בשם יהוה אלהיו ככל-אחיו הלוים העמדים שם לפני יהוה

18:8 חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על-האבות

18:9 כי אתה בא אל-הארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך לא-תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם

18:10 לא-ימצא בך מעביר בנו-ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף

18:11 וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל-המתים

18:12 כי-תועבת יהוה כל-עשה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מוריש אותם מפניך

18:13 תמים תהיה עם יהוה אלהיך

18:14 כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל-מעננים ואל-קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך

18:15 נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון

18:16 ככל אשר-שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את-קול יהוה אלהי ואת-האש הגדלה הזאת לא-אראה עוד ולא אמות

18:17 ויאמר יהוה אלי היטיבו אשר דברו

18:18 נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל-אשר אצונו

18:19 והיה האיש אשר לא-ישמע אל-דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו

18:20 אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא-צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא

18:21 וכי תאמר בלבבך איכה נדע את-הדבר אשר לא-דברו יהוה

18:22 אשר ידבר הנביא בשם יהוה ולא-יהיה הדבר ולא יבא הוא הדבר אשר לא-דברו יהוה בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו

19:1 כי-יכרית יהוה אלהיך את-הגוים אשר יהוה אלהיך נתן לך את-ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם

19:2 שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה

19:3 תכין לך הדרך ושלשת את-גבול ארצך אשר ינחילך יהוה אלהיך והיה לנוס שמה כל-רצח

19:4 וזה דבר הרצח אשר-ינוס שמה וחי אשר יכה את-רעהו בבלי-דעת והוא לא-שנא לו מתמל שלשם

19:5 ואשר יבא את-רעהו ביער לחטב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרת העץ ונשל הברזל מן-העץ ומצא את-רעהו ומת הוא ינוס אל-אחת הערים-האלה וחי

19:6 פן-ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי-יחם לבבו והשיגו כי-ירבה הדרך והכהו נפש ולו אין משפט-מות כי לא שנא הוא לו מתמול שלשום

19:7 על-כן אנכי מצוך לאמר שלש ערים תבדיל לך

19:8 ואם-ירחיב יהוה אלהיך את-גבלך כאשר נשבע לאבתיך ונתן לך את-כל-הארץ אשר דבר לתת לאבתיך

19:9 כי-תשמר את-כל-המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום לאהבה את-יהוה אלהיך וללכת בדרכיו כל-הימים ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה

19:10 ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה והיה עליך דמים

19:11 וכי-יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת ונס אל-אחת הערים האל

19:12 ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת

19:13 לא-תחוס עינך עליו ובערת דם-הנקי מישראל וטוב לך

19:14 לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשנים בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה

19:15 לא-יקום עד אחד באיש לכל-עון ולכל-חטאת בכל-חטא אשר יחטא על-פי שני עדים או על-פי שלשה-עדים יקום דבר

19:16 כי-יקום עד-חמס באיש לענות בו סרה

19:17 ועמדו שני-האנשים אשר-להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם

19:18 ודרשו השפטים היטב והנה עד-שקר העד שקר ענה באחיו

19:19 ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך

19:20 והנשארים ישמעו ויראו ולא-יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך

19:21 ולא תחוס עינך נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל

20:1 כי-תצא למלחמה על-איבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי-יהוה אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים

20:2 והיה כקרבכם אל-המלחמה ונגש הכהן ודבר אל-העם

20:3 ואמר אלהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על-איביכם אל-ירך לבבכם אל-תיראו ואל-תחפזו ואל-תערצו מפניהם

20:4 כי יהוה אלהיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם-איביכם להושיע אתכם

20:5 ודברו השטרים אל-העם לאמר מי-האיש אשר בנה בית-חדש ולא חנכו ילך וישב לביתו פן-ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו

20:6 ומי-האיש אשר-נטע כרם ולא חללו ילך וישב לביתו פן-ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו

20:7 ומי-האיש אשר-ארש אשה ולא לקחה ילך וישב לביתו פן-ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה

20:8 ויספו השטרים לדבר אל-העם ואמרו מי-האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתו ולא ימס את-לבב אחיו כלבבו

20:9 והיה ככלת השטרים לדבר אל-העם ופקדו שרי צבאות בראש העם

20:10 כי-תקרב אל-עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום

20:11 והיה אם-שלום תענך ופתחה לך והיה כל-העם הנמצא-בה יהיו לך למס ועבדוך

20:12 ואם-לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה וצרת עליה

20:13 ונתנה יהוה אלהיך בידך והכית את-כל-זכורה לפי-חרב

20:14 רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר כל-שללה תבז לך ואכלת את-שלל איביך אשר נתן יהוה אלהיך לך

20:15 כן תעשה לכל-הערים הרחקת ממך מאד אשר לא-מערי הגוים-האלה הנה

20:16 רק מערי העמים האלה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לא תחיה כל-נשמה

20:17 כי-החרם תחרימם החתי והאמרי הכנעני והפרזי החוי והיבוסי כאשר צוך יהוה אלהיך

20:18 למען אשר לא-ילמדו אתכם לעשות ככל תועבתם אשר עשו לאלהיהם וחטאתם ליהוה אלהיכם

20:19 כי-תצור אל-עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא-תשחית את-עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור

20:20 רק עץ אשר-תדע כי-לא-עץ מאכל הוא אתו תשחית וכרת ובנית מצור על-העיר אשר-הוא עשה עמך מלחמה עד רדתה

21:1 כי-ימצא חלל באדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה נפל בשדה לא נודע מי הכהו

21:2 ויצאו זקניך ושפטיך ומדדו אל-הערים אשר סביבת החלל

21:3 והיה העיר הקרבה אל-החלל ולקחו זקני העיר ההוא עגלת בקר אשר לא-עבד בה אשר לא-משכה בעל

21:4 והורדו זקני העיר ההוא את-העגלה אל-נחל איתן אשר לא-יעבד בו ולא יזרע וערפו-שם את-העגלה בנחל

21:5 ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר יהוה אלהיך לשרתו ולברך בשם יהוה ועל-פיהם יהיה כל-ריב וכל-נגע

21:6 וכל זקני העיר ההוא הקרבים אל-החלל ירחצו את-ידיהם על-העגלה הערופה בנחל

21:7 וענו ואמרו ידינו לא שפכה את-הדם הזה ועינינו לא ראו

21:8 כפר לעמך ישראל אשר-פדית יהוה ואל-תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם

21:9 ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי-תעשה הישר בעיני יהוה

21:10 כי-תצא למלחמה על-איביך ונתנו יהוה אלהיך בידך ושבית שביו

21:11 וראית בשביה אשת יפת-תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה

21:12 והבאתה אל-תוך ביתך וגלחה את-ראשה ועשתה את-צפרניה

21:13 והסירה את-שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את-אביה ואת-אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה

21:14 והיה אם-לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכר לא-תמכרנה בכסף לא-תתעמר בה תחת אשר עניתה

21:15 כי-תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וילדו-לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכר לשניאה

21:16 והיה ביום הנחילו את-בניו את אשר-יהיה לו לא יוכל לבכר את-בן-האהובה על-פני בן-השנואה הבכר

21:17 כי את-הבכר בן-השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר-ימצא לו כי-הוא ראשית אנו לו משפט הבכרה

21:18 כי-יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהם

21:19 ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל-זקני עירו ואל-שער מקמו

21:20 ואמרו אל-זקני עירו בננו זה סורר ומרה איננו שמע בקלנו זולל וסבא

21:21 ורגמהו כל-אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל-ישראל ישמעו ויראו

21:22 וכי-יהיה באיש חטא משפט-מות והומת ותלית אתו על-עץ

21:23 לא-תלין נבלתו על-העץ כי-קבור תקברנו ביום ההוא כי-קללת אלהים תלוי ולא תטמא את-אדמתך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה

22:1 לא-תראה את-שור אחיך או את-שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך

22:2 ואם-לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל-תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו

22:3 וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל-אבדת אחיך אשר-תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם

22:4 לא-תראה את-חמור אחיך או שורו נפלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו

22:5 לא-יהיה כלי-גבר על-אשה ולא-ילבש גבר שמלת אשה כי תועבת יהוה אלהיך כל-עשה אלה

22:6 כי יקרא קן-צפור לפניך בדרך בכל-עץ או על-הארץ אפרחים או ביצים והאם רבצת על-האפרחים או על-הביצים לא-תקח האם על-הבנים

22:7 שלח תשלח את-האם ואת-הבנים תקח-לך למען ייטב לך והארכת ימים

22:8 כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא-תשים דמים בביתך כי-יפל הנפל ממנו

22:9 לא-תזרע כרמך כלאים פן-תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם

22:10 לא-תחרש בשור-ובחמר יחדו

22:11 לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו

22:12 גדלים תעשה-לך על-ארבע כנפות כסותך אשר תכסה-בה

22:13 כי-יקח איש אשה ובא אליה ושנאה

22:14 ושם לה עלילת דברים והוצא עליה שם רע ואמר את-האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא-מצאתי לה בתולים

22:15 ולקח אבי הנער ואמה והוציאו את-בתולי הנער אל-זקני העיר השערה

22:16 ואמר אבי הנער אל-הזקנים את-בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה

22:17 והנה-הוא שם עלילת דברים לאמר לא-מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרשו השמלה לפני זקני העיר

22:18 ולקחו זקני העיר-ההוא את-האיש ויסרו אתו

22:19 וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו-תהיה לאשה לא-יוכל לשלחה כל-ימיו

22:20 ואם-אמת היה הדבר הזה לא-נמצאו בתולים לנער

22:21 והוציאו את-הנער אל-פתח בית-אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה כי-עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך

22:22 כי-ימצא איש שכב עם-אשה בעלת-בעל ומתו גם-שניהם האיש השכב עם-האשה והאשה ובערת הרע מישראל

22:23 כי יהיה נער בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה

22:24 והוצאתם את-שניהם אל-שער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את-הנער על-דבר אשר לא-צעקה בעיר ואת-האיש על-דבר אשר-ענה את-אשת רעהו ובערת הרע מקרבך

22:25 ואם-בשדה ימצא האיש את-הנער המארשה והחזיק-בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר-שכב עמה לבדו

22:26 ולנער לא-תעשה דבר אין לנער חטא מות כי כאשר יקום איש על-רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה

22:27 כי בשדה מצאה צעקה הנער המארשה ואין מושיע לה

22:28 כי-ימצא איש נער בתולה אשר לא-ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו

22:29 ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער חמשים כסף ולו-תהיה לאשה תחת אשר ענה לא-יוכל שלחה כל-ימיו

23:1 לא-יקח איש את-אשת אביו ולא יגלה כנף אביו

23:2 לא-יבא פצוע-דכה וכרות שפכה בקהל יהוה

23:3 לא-יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא-יבא לו בקהל יהוה

23:4 לא-יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא-יבא להם בקהל יהוה עד-עולם

23:5 על-דבר אשר לא-קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את-בלעם בן-בעור מפתור ארם נהרים לקללך

23:6 ולא-אבה יהוה אלהיך לשמע אל-בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את-הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך

23:7 לא-תדרש שלמם וטבתם כל-ימיך לעולם

23:8 לא-תתעב אדמי כי אחיך הוא לא-תתעב מצרי כי-גר היית בארצו

23:9 בנים אשר-יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה

23:10 כי-תצא מחנה על-איביך ונשמרת מכל דבר רע

23:11 כי-יהיה בך איש אשר לא-יהיה טהור מקרה-לילה ויצא אל-מחוץ למחנה לא יבא אל-תוך המחנה

23:12 והיה לפנות-ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל-תוך המחנה

23:13 ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ

23:14 ויתד תהיה לך על-אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את-צאתך

23:15 כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא-יראה בך ערות דבר ושב מאחריך

23:16 לא-תסגיר עבד אל-אדניו אשר-ינצל אליך מעם אדניו

23:17 עמך ישב בקרבך במקום אשר-יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו

23:18 לא-תהיה קדשה מבנות ישראל ולא-יהיה קדש מבני ישראל

23:19 לא-תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל-נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם-שניהם

23:20 לא-תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל-דבר אשר ישך

23:21 לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על-הארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה

23:22 כי-תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי-דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא

23:23 וכי תחדל לנדר לא-יהיה בך חטא

23:24 מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך

23:25 כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל-כליך לא תתן

23:26 כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך

24:1 כי-יקח איש אשה ובעלה והיה אם-לא תמצא-חן בעיניו כי-מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו

24:2 ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש-אחר

24:3 ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר-לקחה לו לאשה

24:4 לא-יוכל בעלה הראשון אשר-שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי-תועבה הוא לפני יהוה ולא תחטיא את-הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה

24:5 כי-יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא-יעבר עליו לכל-דבר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את-אשתו אשר-לקח

24:6 לא-יחבל רחים ורכב כי-נפש הוא חבל

24:7 כי-ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר-בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך

24:8 השמר בנגע-הצרעת לשמר מאד ולעשות ככל אשר-יורו אתכם הכהנים הלוים כאשר צויתם תשמרו לעשות

24:9 זכור את אשר-עשה יהוה אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים

24:10 כי-תשה ברעך משאת מאומה לא-תבא אל-ביתו לעבט עבטו

24:11 בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את-העבוט החוצה

24:12 ואם-איש עני הוא לא תשכב בעבטו

24:13 השב תשיב לו את-העבוט כבוא השמש ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך

24:14 לא-תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך

24:15 ביומו תתן שכרו ולא-תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את-נפשו ולא-יקרא עליך אל-יהוה והיה בך חטא

24:16 לא-יומתו אבות על-בנים ובנים לא-יומתו על-אבות איש בחטאו יומתו

24:17 לא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בגד אלמנה

24:18 וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך יהוה אלהיך משם על-כן אנכי מצוך לעשות את-הדבר הזה

24:19 כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך

24:20 כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה

24:21 כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה

24:22 וזכרת כי-עבד היית בארץ מצרים על-כן אנכי מצוך לעשות את-הדבר הזה

25:1 כי-יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל-המשפט ושפטום והצדיקו את-הצדיק והרשיעו את-הרשע

25:2 והיה אם-בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר

25:3 ארבעים יכנו לא יסיף פן-יסיף להכתו על-אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך

25:4 לא-תחסם שור בדישו

25:5 כי-ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין-לו לא-תהיה אשת-המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה

25:6 והיה הבכור אשר תלד יקום על-שם אחיו המת ולא-ימחה שמו מישראל

25:7 ואם-לא יחפץ האיש לקחת את-יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל-הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי

25:8 וקראו-לו זקני-עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה

25:9 ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא-יבנה את-בית אחיו

25:10 ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל

25:11 כי-ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את-אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו

25:12 וקצתה את-כפה לא תחוס עינך

25:13 לא-יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה

25:14 לא-יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה

25:15 אבן שלמה וצדק יהיה-לך איפה שלמה וצדק יהיה-לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר-יהוה אלהיך נתן לך

25:16 כי תועבת יהוה אלהיך כל-עשה אלה כל עשה עול

25:17 זכור את אשר-עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים

25:18 אשר קרך בדרך ויזנב בך כל-הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים

25:19 והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל-איביך מסביב בארץ אשר יהוה-אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את-זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח

26:1 והיה כי-תבוא אל-הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה

26:2 ולקחת מראשית כל-פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל-המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם

26:3 ובאת אל-הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום ליהוה אלהיך כי-באתי אל-הארץ אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו

26:4 ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח יהוה אלהיך

26:5 וענית ואמרת לפני יהוה אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי-שם לגוי גדול עצום ורב

26:6 וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה

26:7 ונצעק אל-יהוה אלהי אבתינו וישמע יהוה את-קלנו וירא את-ענינו ואת-עמלנו ואת-לחצנו

26:8 ויוצאנו יהוה ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים

26:9 ויבאנו אל-המקום הזה ויתן-לנו את-הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש

26:10 ועתה הנה הבאתי את-ראשית פרי האדמה אשר-נתתה לי יהוה והנחתו לפני יהוה אלהיך והשתחוית לפני יהוה אלהיך

26:11 ושמחת בכל-הטוב אשר נתן-לך יהוה אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך

26:12 כי תכלה לעשר את-כל-מעשר תבואתך בשנה השלישת שנת המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו

26:13 ואמרת לפני יהוה אלהיך בערתי הקדש מן-הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל-מצותך אשר צויתני לא-עברתי ממצותיך ולא שכחתי

26:14 לא-אכלתי באני ממנו ולא-בערתי ממנו בטמא ולא-נתתי ממנו למת שמעתי בקול יהוה אלהי עשיתי ככל אשר צויתני

26:15 השקיפה ממעון קדשך מן-השמים וברך את-עמך את-ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש

26:16 היום הזה יהוה אלהיך מצוך לעשות את-החקים האלה ואת-המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל-לבבך ובכל-נפשך

26:17 את-יהוה האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו

26:18 ויהוה האמירך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר-לך ולשמר כל-מצותיו

26:19 ולתתך עליון על כל-הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיתך עם-קדש ליהוה אלהיך כאשר דבר

27:1 ויצו משה וזקני ישראל את-העם לאמר שמר את-כל-המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום

27:2 והיה ביום אשר תעברו את-הירדן אל-הארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד

27:3 וכתבת עליהן את-כל-דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל-הארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי-אבתיך לך

27:4 והיה בעברכם את-הירדן תקימו את-האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד

27:5 ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא-תניף עליהם ברזל

27:6 אבנים שלמות תבנה את-מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עולת ליהוה אלהיך

27:7 וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך

27:8 וכתבת על-האבנים את-כל-דברי התורה הזאת באר היטב

27:9 וידבר משה והכהנים הלוים אל כל-ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם ליהוה אלהיך

27:10 ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את-מצותו ואת-חקיו אשר אנכי מצוך היום

27:11 ויצו משה את-העם ביום ההוא לאמר

27:12 אלה יעמדו לברך את-העם על-הר גרזים בעברכם את-הירדן שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימן

27:13 ואלה יעמדו על-הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר וזבולן דן ונפתלי

27:14 וענו הלוים ואמרו אל-כל-איש ישראל קול רם

27:15 ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל-העם ואמרו אמן

27:16 ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל-העם אמן

27:17 ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל-העם אמן

27:18 ארור משגה עור בדרך ואמר כל-העם אמן

27:19 ארור מטה משפט גר-יתום ואלמנה ואמר כל-העם אמן

27:20 ארור שכב עם-אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל-העם אמן

27:21 ארור שכב עם-כל-בהמה ואמר כל-העם אמן

27:22 ארור שכב עם-אחתו בת-אביו או בת-אמו ואמר כל-העם אמן

27:23 ארור שכב עם-חתנתו ואמר כל-העם אמן

27:24 ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל-העם אמן

27:25 ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל-העם אמן

27:26 ארור אשר לא-יקים את-דברי התורה-הזאת לעשות אותם ואמר כל-העם אמן

28:1 והיה אם-שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את-כל-מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל-גויי הארץ

28:2 ובאו עליך כל-הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך

28:3 ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה

28:4 ברוך פרי-בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך

28:5 ברוך טנאך ומשארתך

28:6 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך

28:7 יתן יהוה את-איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך

28:8 יצו יהוה אתך את-הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך

28:9 יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע-לך כי תשמר את-מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו

28:10 וראו כל-עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך

28:11 והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך

28:12 יפתח יהוה לך את-אוצרו הטוב את-השמים לתת מטר-ארצך בעתו ולברך את כל-מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה

28:13 ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי-תשמע אל-מצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות

28:14 ולא תסור מכל-הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם

28:15 והיה אם-לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את-כל-מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל-הקללות האלה והשיגוך

28:16 ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה

28:17 ארור טנאך ומשארתך

28:18 ארור פרי-בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרת צאנך

28:19 ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך

28:20 ישלח יהוה בך את-המארה את-המהומה ואת-המגערת בכל-משלח ידך אשר תעשה עד השמדך ועד-אבדך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני

28:21 ידבק יהוה בך את-הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר-אתה בא-שמה לרשתה

28:22 יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך

28:23 והיו שמיך אשר על-ראשך נחשת והארץ אשר-תחתיך ברזל

28:24 יתן יהוה את-מטר ארצך אבק ועפר מן-השמים ירד עליך עד השמדך

28:25 יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ

28:26 והיתה נבלתך למאכל לכל-עוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד

28:27 יככה יהוה בשחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשר לא-תוכל להרפא

28:28 יככה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב

28:29 והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את-דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל-הימים ואין מושיע

28:30 אשה תארש ואיש אחר ישגלנה בית תבנה ולא-תשב בו כרם תטע ולא תחללנו

28:31 שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע

28:32 בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל-היום ואין לאל ידך

28:33 פרי אדמתך וכל-יגיעך יאכל עם אשר לא-ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל-הימים

28:34 והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה

28:35 יככה יהוה בשחין רע על-הברכים ועל-השקים אשר לא-תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך

28:36 יולך יהוה אתך ואת-מלכך אשר תקים עליך אל-גוי אשר לא-ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן

28:37 והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר-ינהגך יהוה שמה

28:38 זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה

28:39 כרמים תטע ועבדת ויין לא-תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת

28:40 זיתים יהיו לך בכל-גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך

28:41 בנים ובנות תוליד ולא-יהיו לך כי ילכו בשבי

28:42 כל-עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל

28:43 הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה

28:44 הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב

28:45 ובאו עליך כל-הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך כי-לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך

28:46 והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד-עולם

28:47 תחת אשר לא-עבדת את-יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל

28:48 ועבדת את-איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על-צוארך עד השמידו אתך

28:49 ישא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא-תשמע לשנו

28:50 גוי עז פנים אשר לא-ישא פנים לזקן ונער לא יחן

28:51 ואכל פרי בהמתך ופרי-אדמתך עד השמדך אשר לא-ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך

28:52 והצר לך בכל-שעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל-ארצך והצר לך בכל-שעריך בכל-ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך

28:53 ואכלת פרי-בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן-לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר-יציק לך איבך

28:54 האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר

28:55 מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר-לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל-שעריך

28:56 הרכה בך והענגה אשר לא-נסתה כף-רגלה הצג על-הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה

28:57 ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי-תאכלם בחסר-כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך

28:58 אם-לא תשמר לעשות את-כל-דברי התורה הזאת הכתבים בספר הזה ליראה את-השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך

28:59 והפלא יהוה את-מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים

28:60 והשיב בך את כל-מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך

28:61 גם כל-חלי וכל-מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השמדך

28:62 ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי-לא שמעת בקול יהוה אלהיך

28:63 והיה כאשר-שש יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר-אתה בא-שמה לרשתה

28:64 והפיצך יהוה בכל-העמים מקצה הארץ ועד-קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא-ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן

28:65 ובגוים ההם לא תרגיע ולא-יהיה מנוח לכף-רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש

28:66 והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך

28:67 בבקר תאמר מי-יתן ערב ובערב תאמר מי-יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה

28:68 והשיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא-תסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה

28:69 אלה דברי הברית אשר-צוה יהוה את-משה לכרת את-בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר-כרת אתם בחרב

29:1 ויקרא משה אל-כל-ישראל ויאמר אלהם אתם ראיתם את כל-אשר עשה יהוה לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל-עבדיו ולכל-ארצו

29:2 המסות הגדלת אשר ראו עיניך האתת והמפתים הגדלים ההם

29:3 ולא-נתן יהוה לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה

29:4 ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר לא-בלו שלמתיכם מעליכם ונעלך לא-בלתה מעל רגלך

29:5 לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם למען תדעו כי אני יהוה אלהיכם

29:6 ותבאו אל-המקום הזה ויצא סיחן מלך-חשבון ועוג מלך-הבשן לקראתנו למלחמה ונכם

29:7 ונקח את-ארצם ונתנה לנחלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשי

29:8 ושמרתם את-דברי הברית הזאת ועשיתם אתם למען תשכילו את כל-אשר תעשון

29:9 אתם נצבים היום כלכם לפני יהוה אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל

29:10 טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך

29:11 לעברך בברית יהוה אלהיך ובאלתו אשר יהוה אלהיך כרת עמך היום

29:12 למען הקים-אתך היום לו לעם והוא יהיה-לך לאלהים כאשר דבר-לך וכאשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב

29:13 ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את-הברית הזאת ואת-האלה הזאת

29:14 כי את-אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני יהוה אלהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום

29:15 כי-אתם ידעתם את אשר-ישבנו בארץ מצרים ואת אשר-עברנו בקרב הגוים אשר עברתם

29:16 ותראו את-שקוציהם ואת גלליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם

29:17 פן-יש בכם איש או-אשה או משפחה או-שבט אשר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו ללכת לעבד את-אלהי הגוים ההם פן-יש בכם שרש פרה ראש ולענה

29:18 והיה בשמעו את-דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה-לי כי בשררות לבי אלך למען ספות הרוה את-הצמאה

29:19 לא-יאבה יהוה סלח לו כי אז יעשן אף-יהוה וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל-האלה הכתובה בספר הזה ומחה יהוה את-שמו מתחת השמים

29:20 והבדילו יהוה לרעה מכל שבטי ישראל ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה

29:21 ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה וראו את-מכות הארץ ההוא ואת-תחלאיה אשר-חלה יהוה בה

29:22 גפרית ומלח שרפה כל-ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא-יעלה בה כל-עשב כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצביים אשר הפך יהוה באפו ובחמתו

29:23 ואמרו כל-הגוים על-מה עשה יהוה ככה לארץ הזאת מה חרי האף הגדול הזה

29:24 ואמרו על אשר עזבו את-ברית יהוה אלהי אבתם אשר כרת עמם בהוציאו אתם מארץ מצרים

29:25 וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם אלהים אשר לא-ידעום ולא חלק להם

29:26 ויחר-אף יהוה בארץ ההוא להביא עליה את-כל-הקללה הכתובה בספר הזה

29:27 ויתשם יהוה מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישלכם אל-ארץ אחרת כיום הזה

29:28 הנסתרת ליהוה אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד-עולם לעשות את-כל-דברי התורה הזאת

30:1 והיה כי-יבאו עליך כל-הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל-לבבך בכל-הגוים אשר הדיחך יהוה אלהיך שמה

30:2 ושבת עד-יהוה אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר-אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל-לבבך ובכל-נפשך

30:3 ושב יהוה אלהיך את-שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל-העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה

30:4 אם-יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך

30:5 והביאך יהוה אלהיך אל-הארץ אשר-ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך

30:6 ומל יהוה אלהיך את-לבבך ואת-לבב זרעך לאהבה את-יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך למען חייך

30:7 ונתן יהוה אלהיך את כל-האלות האלה על-איביך ועל-שנאיך אשר רדפוך

30:8 ואתה תשוב ושמעת בקול יהוה ועשית את-כל-מצותיו אשר אנכי מצוך היום

30:9 והותירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטבה כי ישוב יהוה לשוש עליך לטוב כאשר-שש על-אבתיך

30:10 כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי תשוב אל-יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך

30:11 כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא-נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא

30:12 לא בשמים הוא לאמר מי יעלה-לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה

30:13 ולא-מעבר לים הוא לאמר מי יעבר-לנו אל-עבר הים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה

30:14 כי-קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו

30:15 ראה נתתי לפניך היום את-החיים ואת-הטוב ואת-המות ואת-הרע

30:16 אשר אנכי מצוך היום לאהבה את-יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה

30:17 ואם-יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים ועבדתם

30:18 הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון לא-תאריכן ימים על-האדמה אשר אתה עבר את-הירדן לבוא שמה לרשתה

30:19 העדתי בכם היום את-השמים ואת-הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך

30:20 לאהבה את-יהוה אלהיך לשמע בקלו ולדבקה-בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על-האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם

31:1 וילך משה וידבר את-הדברים האלה אל-כל-ישראל

31:2 ויאמר אלהם בן-מאה ועשרים שנה אנכי היום לא-אוכל עוד לצאת ולבוא ויהוה אמר אלי לא תעבר את-הירדן הזה

31:3 יהוה אלהיך הוא עבר לפניך הוא-ישמיד את-הגוים האלה מלפניך וירשתם יהושע הוא עבר לפניך כאשר דבר יהוה

31:4 ועשה יהוה להם כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמרי ולארצם אשר השמיד אתם

31:5 ונתנם יהוה לפניכם ועשיתם להם ככל-המצוה אשר צויתי אתכם

31:6 חזקו ואמצו אל-תיראו ואל-תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך

31:7 ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל-ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את-העם הזה אל-הארץ אשר נשבע יהוה לאבתם לתת להם ואתה תנחילנה אותם

31:8 ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת

31:9 ויכתב משה את-התורה הזאת ויתנה אל-הכהנים בני לוי הנשאים את-ארון ברית יהוה ואל-כל-זקני ישראל

31:10 ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע שנים במעד שנת השמטה בחג הסכות

31:11 בבוא כל-ישראל לראות את-פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר תקרא את-התורה הזאת נגד כל-ישראל באזניהם

31:12 הקהל את-העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את-יהוה אלהיכם ושמרו לעשות את-כל-דברי התורה הזאת

31:13 ובניהם אשר לא-ידעו ישמעו ולמדו ליראה את-יהוה אלהיכם כל-הימים אשר אתם חיים על-האדמה אשר אתם עברים את-הירדן שמה לרשתה

31:14 ויאמר יהוה אל-משה הן קרבו ימיך למות קרא את-יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד

31:15 וירא יהוה באהל בעמוד ענן ויעמד עמוד הענן על-פתח האהל

31:16 ויאמר יהוה אל-משה הנך שכב עם-אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר-הארץ אשר הוא בא-שמה בקרבו ועזבני והפר את-בריתי אשר כרתי אתו

31:17 וחרה אפי בו ביום-ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי-אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה

31:18 ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל-הרעה אשר עשה כי פנה אל-אלהים אחרים

31:19 ועתה כתבו לכם את-השירה הזאת ולמדה את-בני-ישראל שימה בפיהם למען תהיה-לי השירה הזאת לעד בבני ישראל

31:20 כי-אביאנו אל-האדמה אשר-נשבעתי לאבתיו זבת חלב ודבש ואכל ושבע ודשן ופנה אל-אלהים אחרים ועבדום ונאצוני והפר את-בריתי

31:21 והיה כי-תמצאן אתו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו כי ידעתי את-יצרו אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אל-הארץ אשר נשבעתי

31:22 ויכתב משה את-השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את-בני ישראל

31:23 ויצו את-יהושע בן-נון ויאמר חזק ואמץ כי אתה תביא את-בני ישראל אל-הארץ אשר-נשבעתי להם ואנכי אהיה עמך

31:24 ויהי ככלות משה לכתב את-דברי התורה-הזאת על-ספר עד תמם

31:25 ויצו משה את-הלוים נשאי ארון ברית-יהוה לאמר

31:26 לקח את ספר התורה הזה ושמתם אתו מצד ארון ברית-יהוה אלהיכם והיה-שם בך לעד

31:27 כי אנכי ידעתי את-מריך ואת-ערפך הקשה הן בעודני חי עמכם היום ממרים היתם עם-יהוה ואף כי-אחרי מותי

31:28 הקהילו אלי את-כל-זקני שבטיכם ושטריכם ואדברה באזניהם את הדברים האלה ואעידה בם את-השמים ואת-הארץ

31:29 כי ידעתי אחרי מותי כי-השחת תשחתון וסרתם מן-הדרך אשר צויתי אתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים כי-תעשו את-הרע בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיכם

31:30 וידבר משה באזני כל-קהל ישראל את-דברי השירה הזאת עד תמם

32:1 האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי-פי

32:2 יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירם עלי-דשא וכרביבים עלי-עשב

32:3 כי שם יהוה אקרא הבו גדל לאלהינו

32:4 הצור תמים פעלו כי כל-דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא

32:5 שחת לו לא בניו מומם דור עקש ופתלתל

32:6 ה-ליהוה תגמלו-זאת עם נבל ולא חכם הלוא-הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך

32:7 זכר ימות עולם בינו שנות דר-ודר שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

32:8 בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל

32:9 כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו

32:10 ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישמן יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו

32:11 כנשר יעיר קנו על-גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על-אברתו

32:12 יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר

32:13 ירכבהו על-במותי ארץ ויאכל תנובת שדי וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור

32:14 חמאת בקר וחלב צאן עם-חלב כרים ואילים בני-בשן ועתודים עם-חלב כליות חטה ודם-ענב תשתה-חמר

32:15 וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתו

32:16 יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו

32:17 יזבחו לשדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשים מקרב באו לא שערום אבתיכם

32:18 צור ילדך תשי ותשכח אל מחללך

32:19 וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו

32:20 ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בנים לא-אמן בם

32:21 הם קנאוני בלא-אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא-עם בגוי נבל אכעיסם

32:22 כי-אש קדחה באפי ותיקד עד-שאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים

32:23 אספה עלימו רעות חצי אכלה-בם

32:24 מזי רעב ולחמי רשף וקטב מרירי ושן-בהמת אשלח-בם עם-חמת זחלי עפר

32:25 מחוץ תשכל-חרב ומחדרים אימה גם-בחור גם-בתולה יונק עם-איש שיבה

32:26 אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם

32:27 לולי כעס אויב אגור פן-ינכרו צרימו פן-יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל-זאת

32:28 כי-גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה

32:29 לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם

32:30 איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה אם-לא כי-צורם מכרם ויהוה הסגירם

32:31 כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים

32:32 כי-מגפן סדם גפנם ומשדמת עמרה ענבמו ענבי-רוש אשכלת מררת למו

32:33 חמת תנינם יינם וראש פתנים אכזר

32:34 הלא-הוא כמס עמדי חתום באוצרתי

32:35 לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו

32:36 כי-ידין יהוה עמו ועל-עבדיו יתנחם כי יראה כי-אזלת יד ואפס עצור ועזוב

32:37 ואמר אי אלהימו צור חסיו בו

32:38 אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה

32:39 ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל

32:40 כי-אשא אל-שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעלם

32:41 אם-שנותי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם

32:42 אשכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעות אויב

32:43 הרנינו גוים עמו כי דם-עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו

32:44 ויבא משה וידבר את-כל-דברי השירה-הזאת באזני העם הוא והושע בן-נון

32:45 ויכל משה לדבר את-כל-הדברים האלה אל-כל-ישראל

32:46 ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל-הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את-בניכם לשמר לעשות את-כל-דברי התורה הזאת

32:47 כי לא-דבר רק הוא מכם כי-הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על-האדמה אשר אתם עברים את-הירדן שמה לרשתה

32:48 וידבר יהוה אל-משה בעצם היום הזה לאמר

32:49 עלה אל-הר העברים הזה הר-נבו אשר בארץ מואב אשר על-פני ירחו וראה את-ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל לאחזה

32:50 ומת בהר אשר אתה עלה שמה והאסף אל-עמיך כאשר-מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל-עמיו

32:51 על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי-מריבת קדש מדבר-צן על אשר לא-קדשתם אותי בתוך בני ישראל

32:52 כי מנגד תראה את-הארץ ושמה לא תבוא אל-הארץ אשר-אני נתן לבני ישראל

33:1 וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את-בני ישראל לפני מותו

33:2 ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אשדת למו

33:3 אף חבב עמים כל-קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך

33:4 תורה צוה-לנו משה מורשה קהלת יעקב

33:5 ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל

33:6 יחי ראובן ואל-ימת ויהי מתיו מספר

33:7 וזאת ליהודה ויאמר שמע יהוה קול יהודה ואל-עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה

33:8 וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על-מי מריבה

33:9 האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת-אחיו לא הכיר ואת-בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו

33:10 יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך וכליל על-מזבחך

33:11 ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן-יקומון

33:12 לבנימן אמר ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חפף עליו כל-היום ובין כתפיו שכן

33:13 וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת

33:14 וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים

33:15 ומראש הררי-קדם וממגד גבעות עולם

33:16 וממגד ארץ ומלאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו

33:17 בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי-ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה

33:18 ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך

33:19 עמים הר-יקראו שם יזבחו זבחי-צדק כי שפע ימים יינקו ושפני טמוני חול

33:20 ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא שכן וטרף זרוע אף-קדקד

33:21 וירא ראשית לו כי-שם חלקת מחקק ספון ויתא ראשי עם צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם-ישראל

33:22 ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן-הבשן

33:23 ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת יהוה ים ודרום ירשה

33:24 ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו

33:25 ברזל ונחשת מנעלך וכימיך דבאך

33:26 אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים

33:27 מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד

33:28 וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל-ארץ דגן ותירוש אף-שמיו יערפו טל

33:29 אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביהוה מגן עזרך ואשר-חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על-במותימו תדרך

34:1 ויעל משה מערבת מואב אל-הר נבו ראש הפסגה אשר על-פני ירחו ויראהו יהוה את-כל-הארץ את-הגלעד עד-דן

34:2 ואת כל-נפתלי ואת-ארץ אפרים ומנשה ואת כל-ארץ יהודה עד הים האחרון

34:3 ואת-הנגב ואת-הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד-צער

34:4 ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר

34:5 וימת שם משה עבד-יהוה בארץ מואב על-פי יהוה

34:6 ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא-ידע איש את-קברתו עד היום הזה

34:7 ומשה בן-מאה ועשרים שנה במתו לא-כהתה עינו ולא-נס לחה

34:8 ויבכו בני ישראל את-משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה

34:9 ויהושע בן-נון מלא רוח חכמה כי-סמך משה את-ידיו עליו וישמעו אליו בני-ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את-משה

34:10 ולא-קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל-פנים

34:11 לכל-האתת והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל-עבדיו ולכל-ארצו

34:12 ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל-ישראל