Cantique de Salomon

1:1 שיר השירים אשר לשלמה

1:2 ישקני מנשיקות פיהו כי-טובים דדיך מיין

1:3 לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על-כן עלמות אהבוך

1:4 משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך

1:5 שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה

1:6 אל-תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו-בי שמני נטרה את-הכרמים כרמי שלי לא נטרתי

1:7 הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך

1:8 אם-לא תדעי לך היפה בנשים צאי-לך בעקבי הצאן ורעי את-גדיתיך על משכנות הרעים

1:9 לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי

1:10 נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים

1:11 תורי זהב נעשה-לך עם נקדות הכסף

1:12 עד-שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו

1:13 צרור המר דודי לי בין שדי ילין

1:14 אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי

1:15 הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים

1:16 הנך יפה דודי אף נעים אף-ערשנו רעננה

1:17 קרות בתינו ארזים רחיטנו ברותים

2:1 אני חבצלת השרון שושנת העמקים

2:2 כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות

2:3 כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי

2:4 הביאני אל-בית היין ודגלו עלי אהבה

2:5 סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי-חולת אהבה אני

2:6 שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני

2:7 השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם-תעירו ואם-תעוררו את-האהבה עד שתחפץ

2:8 קול דודי הנה-זה בא מדלג על-ההרים מקפץ על-הגבעות

2:9 דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה-זה עומד אחר כתלנו משגיח מן-החלנות מציץ מן-החרכים

2:10 ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי-לך

2:11 כי-הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו

2:12 הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו

2:13 התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי רעיתי יפתי ולכי-לך

2:14 יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את-מראיך השמיעיני את-קולך כי-קולך ערב ומראיך נאוה

2:15 אחזו-לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר

2:16 דודי לי ואני לו הרעה בשושנים

2:17 עד שיפוח היום ונסו הצללים סב דמה-לך דודי לצבי או לעפר האילים על-הרי בתר

3:1 על-משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו

3:2 אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו

3:3 מצאוני השמרים הסבבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם

3:4 כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד-שהביאתיו אל-בית אמי ואל-חדר הורתי

3:5 השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם-תעירו ואם-תעוררו את-האהבה עד שתחפץ

3:6 מי זאת עלה מן-המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל

3:7 הנה מטתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל

3:8 כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על-ירכו מפחד בלילות

3:9 אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון

3:10 עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם

3:11 צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה-לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו

4:1 הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד

4:2 שניך כעדר הקצובות שעלו מן-הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם

4:3 כחוט השני שפתתיך ומדבריך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך

4:4 כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגבורים

4:5 שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים

4:6 עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל-הר המור ואל-גבעת הלבונה

4:7 כלך יפה רעיתי ומום אין בך

4:8 אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים

4:9 לבבתני אחתי כלה לבבתיני באחד מעיניך באחד ענק מצורניך

4:10 מה-יפו דדיך אחתי כלה מה-טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל-בשמים

4:11 נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון

4:12 גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום

4:13 שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם-נרדים

4:14 נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל-עצי לבונה מר ואהלות עם כל-ראשי בשמים

4:15 מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן-לבנון

4:16 עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו

5:1 באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם-בשמי אכלתי יערי עם-דבשי שתיתי ייני עם-חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים

5:2 אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי-לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא-טל קוצותי רסיסי לילה

5:3 פשטתי את-כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את-רגלי איככה אטנפם

5:4 דודי שלח ידו מן-החר ומעי המו עליו

5:5 קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו-מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול

5:6 פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני

5:7 מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את-רדידי מעלי שמרי החמות

5:8 השבעתי אתכם בנות ירושלם אם-תמצאו את-דודי מה-תגידו לו שחולת אהבה אני

5:9 מה-דודך מדוד היפה בנשים מה-דודך מדוד שככה השבעתנו

5:10 דודי צח ואדום דגול מרבבה

5:11 ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב

5:12 עיניו כיונים על-אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על-מלאת

5:13 לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר

5:14 ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים

5:15 שוקיו עמודי שש מיסדים על-אדני-פז מראהו כלבנון בחור כארזים

5:16 חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם

6:1 אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך

6:2 דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים

6:3 אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים

6:4 יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות

6:5 הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן-הגלעד

6:6 שניך כעדר הרחלים שעלו מן-הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם

6:7 כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך

6:8 ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר

6:9 אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה

6:10 מי-זאת הנשקפה כמו-שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות

6:11 אל-גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים

6:12 לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי-נדיב

7:1 שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה-בך מה-תחזו בשולמית כמחלת המחנים

7:2 מה-יפו פעמיך בנעלים בת-נדיב חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן

7:3 שררך אגן הסהר אל-יחסר המזג בטנך ערמת חטים סוגה בשושנים

7:4 שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה

7:5 צוארך כמגדל השן עיניך ברכות בחשבון על-שער בת-רבים אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק

7:6 ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן מלך אסור ברהטים

7:7 מה-יפית ומה-נעמת אהבה בתענוגים

7:8 זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות

7:9 אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו-נא שדיך כאשכלות הגפן וריח אפך כתפוחים

7:10 וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים

7:11 אני לדודי ועלי תשוקתו

7:12 לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים

7:13 נשכימה לכרמים נראה אם פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו הרמונים שם אתן את-דדי לך

7:14 הדודאים נתנו-ריח ועל-פתחינו כל-מגדים חדשים גם-ישנים דודי צפנתי לך

8:1 מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא-יבוזו לי

8:2 אנהגך אביאך אל-בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני

8:3 שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני

8:4 השבעתי אתכם בנות ירושלם מה-תעירו ומה-תעררו את-האהבה עד שתחפץ

8:5 מי זאת עלה מן-המדבר מתרפקת על-דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך

8:6 שימני כחותם על-לבך כחותם על-זרועך כי-עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה

8:7 מים רבים לא יוכלו לכבות את-האהבה ונהרות לא ישטפוה אם-יתן איש את-כל-הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו

8:8 אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה-נעשה לאחתנו ביום שידבר-בה

8:9 אם-חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם-דלת היא נצור עליה לוח ארז

8:10 אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום

8:11 כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את-הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף

8:12 כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את-פריו

8:13 היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני

8:14 ברח דודי ודמה-לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים