2 Rois

1:1 ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב

1:2 ויפל אחזיה בעד השבכה בעליתו אשר בשמרון ויחל וישלח מלאכים ויאמר אלהם לכו דרשו בבעל זבוב אלהי עקרון אם-אחיה מחלי זה

1:3 ומלאך יהוה דבר אל-אליה התשבי קום עלה לקראת מלאכי מלך-שמרון ודבר אלהם המבלי אין-אלהים בישראל אתם הלכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון

1:4 ולכן כה-אמר יהוה המטה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי מות תמות וילך אליה

1:5 וישובו המלאכים אליו ויאמר אליהם מה-זה שבתם

1:6 ויאמרו אליו איש עלה לקראתנו ויאמר אלינו לכו שובו אל-המלך אשר-שלח אתכם ודברתם אליו כה אמר יהוה המבלי אין-אלהים בישראל אתה שלח לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון לכן המטה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי-מות תמות

1:7 וידבר אלהם מה משפט האיש אשר עלה לקראתכם וידבר אליכם את-הדברים האלה

1:8 ויאמרו אליו איש בעל שער ואזור עור אזור במתניו ויאמר אליה התשבי הוא

1:9 וישלח אליו שר-חמשים וחמשיו ויעל אליו והנה ישב על-ראש ההר וידבר אליו איש האלהים המלך דבר רדה

1:10 ויענה אליהו וידבר אל-שר החמשים ואם-איש אלהים אני תרד אש מן-השמים ותאכל אתך ואת-חמשיך ותרד אש מן-השמים ותאכל אתו ואת-חמשיו

1:11 וישב וישלח אליו שר-חמשים אחר וחמשיו ויען וידבר אליו איש האלהים כה-אמר המלך מהרה רדה

1:12 ויען אליה וידבר אליהם אם-איש האלהים אני תרד אש מן-השמים ותאכל אתך ואת-חמשיך ותרד אש-אלהים מן-השמים ותאכל אתו ואת-חמשיו

1:13 וישב וישלח שר-חמשים שלשים וחמשיו ויעל ויבא שר-החמשים השלישי ויכרע על-ברכיו לנגד אליהו ויתחנן אליו וידבר אליו איש האלהים תיקר-נא נפשי ונפש עבדיך אלה חמשים בעיניך

1:14 הנה ירדה אש מן-השמים ותאכל את-שני שרי החמשים הראשנים ואת-חמשיהם ועתה תיקר נפשי בעיניך

1:15 וידבר מלאך יהוה אל-אליהו רד אותו אל-תירא מפניו ויקם וירד אותו אל-המלך

1:16 וידבר אליו כה-אמר יהוה יען אשר-שלחת מלאכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון המבלי אין-אלהים בישראל לדרש בדברו לכן המטה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי-מות תמות

1:17 וימת כדבר יהוה אשר-דבר אליהו וימלך יהורם תחתיו בשנת שתים ליהורם בן-יהושפט מלך יהודה כי לא-היה לו בן

1:18 ויתר דברי אחזיהו אשר עשה הלוא-המה כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל

2:1 ויהי בהעלות יהוה את-אליהו בסערה השמים וילך אליהו ואלישע מן-הגלגל

2:2 ויאמר אליהו אל-אלישע שב-נא פה כי יהוה שלחני עד-בית-אל ויאמר אלישע חי-יהוה וחי-נפשך אם-אעזבך וירדו בית-אל

2:3 ויצאו בני-הנביאים אשר-בית-אל אל-אלישע ויאמרו אליו הידעת כי היום יהוה לקח את-אדניך מעל ראשך ויאמר גם-אני ידעתי החשו

2:4 ויאמר לו אליהו אלישע שב-נא פה כי יהוה שלחני יריחו ויאמר חי-יהוה וחי-נפשך אם-אעזבך ויבאו יריחו

2:5 ויגשו בני-הנביאים אשר-ביריחו אל-אלישע ויאמרו אליו הידעת כי היום יהוה לקח את-אדניך מעל ראשך ויאמר גם-אני ידעתי החשו

2:6 ויאמר לו אליהו שב-נא פה כי יהוה שלחני הירדנה ויאמר חי-יהוה וחי-נפשך אם-אעזבך וילכו שניהם

2:7 וחמשים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק ושניהם עמדו על-הירדן

2:8 ויקח אליהו את-אדרתו ויגלם ויכה את-המים ויחצו הנה והנה ויעברו שניהם בחרבה

2:9 ויהי כעברם ואליהו אמר אל-אלישע שאל מה אעשה-לך בטרם אלקח מעמך ויאמר אלישע ויהי-נא פי-שנים ברוחך אלי

2:10 ויאמר הקשית לשאול אם-תראה אתי לקח מאתך יהי-לך כן ואם-אין לא יהיה

2:11 ויהי המה הלכים הלוך ודבר והנה רכב-אש וסוסי אש ויפרדו בין שניהם ויעל אליהו בסערה השמים

2:12 ואלישע ראה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו ולא ראהו עוד ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים קרעים

2:13 וירם את-אדרת אליהו אשר נפלה מעליו וישב ויעמד על-שפת הירדן

2:14 ויקח את-אדרת אליהו אשר-נפלה מעליו ויכה את-המים ויאמר איה יהוה אלהי אליהו אף-הוא ויכה את-המים ויחצו הנה והנה ויעבר אלישע

2:15 ויראהו בני-הנביאים אשר-ביריחו מנגד ויאמרו נחה רוח אליהו על-אלישע ויבאו לקראתו וישתחוו-לו ארצה

2:16 ויאמרו אליו הנה-נא יש-את-עבדיך חמשים אנשים בני-חיל ילכו נא ויבקשו את-אדניך פן-נשאו רוח יהוה וישלכהו באחד ההרים או באחת הגיאות ויאמר לא תשלחו

2:17 ויפצרו-בו עד-בש ויאמר שלחו וישלחו חמשים איש ויבקשו שלשה-ימים ולא מצאהו

2:18 וישבו אליו והוא ישב ביריחו ויאמר אלהם הלוא-אמרתי אליכם אל-תלכו

2:19 ויאמרו אנשי העיר אל-אלישע הנה-נא מושב העיר טוב כאשר אדני ראה והמים רעים והארץ משכלת

2:20 ויאמר קחו-לי צלחית חדשה ושימו שם מלח ויקחו אליו

2:21 ויצא אל-מוצא המים וישלך-שם מלח ויאמר כה-אמר יהוה רפאתי למים האלה לא-יהיה משם עוד מות ומשכלת

2:22 וירפו המים עד היום הזה כדבר אלישע אשר דבר

2:23 ויעל משם בית-אל והוא עלה בדרך ונערים קטנים יצאו מן-העיר ויתקלסו-בו ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח

2:24 ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם יהוה ותצאנה שתים דבים מן-היער ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים

2:25 וילך משם אל-הר הכרמל ומשם שב שמרון

3:1 ויהורם בן-אחאב מלך על-ישראל בשמרון בשנת שמנה עשרה ליהושפט מלך יהודה וימלך שתים-עשרה שנה

3:2 ויעשה הרע בעיני יהוה רק לא כאביו וכאמו ויסר את-מצבת הבעל אשר עשה אביו

3:3 רק בחטאות ירבעם בן-נבט אשר-החטיא את-ישראל דבק לא-סר ממנה

3:4 ומישע מלך-מואב היה נקד והשיב למלך-ישראל מאה-אלף כרים ומאה אלף אילים צמר

3:5 ויהי כמות אחאב ויפשע מלך-מואב במלך ישראל

3:6 ויצא המלך יהורם ביום ההוא משמרון ויפקד את-כל-ישראל

3:7 וילך וישלח אל-יהושפט מלך-יהודה לאמר מלך מואב פשע בי התלך אתי אל-מואב למלחמה ויאמר אעלה כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך

3:8 ויאמר אי-זה הדרך נעלה ויאמר דרך מדבר אדום

3:9 וילך מלך ישראל ומלך-יהודה ומלך אדום ויסבו דרך שבעת ימים ולא-היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם

3:10 ויאמר מלך ישראל אהה כי-קרא יהוה לשלשת המלכים האלה לתת אותם ביד-מואב

3:11 ויאמר יהושפט האין פה נביא ליהוה ונדרשה את-יהוה מאותו ויען אחד מעבדי מלך-ישראל ויאמר פה אלישע בן-שפט אשר-יצק מים על-ידי אליהו

3:12 ויאמר יהושפט יש אותו דבר-יהוה וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט ומלך אדום

3:13 ויאמר אלישע אל-מלך ישראל מה-לי ולך לך אל-נביאי אביך ואל-נביאי אמך ויאמר לו מלך ישראל אל כי-קרא יהוה לשלשת המלכים האלה לתת אותם ביד-מואב

3:14 ויאמר אלישע חי-יהוה צבאות אשר עמדתי לפניו כי לולי פני יהושפט מלך-יהודה אני נשא אם-אביט אליך ואם-אראך

3:15 ועתה קחו-לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד-יהוה

3:16 ויאמר כה אמר יהוה עשה הנחל הזה גבים גבים

3:17 כי-כה אמר יהוה לא-תראו רוח ולא-תראו גשם והנחל ההוא ימלא מים ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם

3:18 ונקל זאת בעיני יהוה ונתן את-מואב בידכם

3:19 והכיתם כל-עיר מבצר וכל-עיר מבחור וכל-עץ טוב תפילו וכל-מעיני-מים תסתמו וכל החלקה הטובה תכאבו באבנים

3:20 ויהי בבקר כעלות המנחה והנה-מים באים מדרך אדום ותמלא הארץ את-המים

3:21 וכל-מואב שמעו כי-עלו המלכים להלחם בם ויצעקו מכל חגר חגרה ומעלה ויעמדו על-הגבול

3:22 וישכימו בבקר והשמש זרחה על-המים ויראו מואב מנגד את-המים אדמים כדם

3:23 ויאמרו דם זה החרב נחרבו המלכים ויכו איש את-רעהו ועתה לשלל מואב

3:24 ויבאו אל-מחנה ישראל ויקמו ישראל ויכו את-מואב וינסו מפניהם ויבו-בה והכות את-מואב

3:25 והערים יהרסו וכל-חלקה טובה ישליכו איש-אבנו ומלאוה וכל-מעין-מים יסתמו וכל-עץ-טוב יפילו עד-השאיר אבניה בקיר חרשת ויסבו הקלעים ויכוה

3:26 וירא מלך מואב כי-חזק ממנו המלחמה ויקח אותו שבע-מאות איש שלף חרב להבקיע אל-מלך אדום ולא יכלו

3:27 ויקח את-בנו הבכור אשר-ימלך תחתיו ויעלהו עלה על-החמה ויהי קצף-גדול על-ישראל ויסעו מעליו וישבו לארץ

4:1 ואשה אחת מנשי בני-הנביאים צעקה אל-אלישע לאמר עבדך אישי מת ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את-יהוה והנשה בא לקחת את-שני ילדי לו לעבדים

4:2 ויאמר אליה אלישע מה אעשה-לך הגידי לי מה-יש-לכי בבית ותאמר אין לשפחתך כל בבית כי אם-אסוך שמן

4:3 ויאמר לכי שאלי-לך כלים מן-החוץ מאת כל-שכנכי כלים רקים אל-תמעיטי

4:4 ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד-בניך ויצקת על כל-הכלים האלה והמלא תסיעי

4:5 ותלך מאתו ותסגר הדלת בעדה ובעד בניה הם מגשים אליה והיא מיצקת

4:6 ויהי כמלאת הכלים ותאמר אל-בנה הגישה אלי עוד כלי ויאמר אליה אין עוד כלי ויעמד השמן

4:7 ותבא ותגד לאיש האלהים ויאמר לכי מכרי את-השמן ושלמי את-נשיכי ואת בניכי תחיי בנותר

4:8 ויהי היום ויעבר אלישע אל-שונם ושם אשה גדולה ותחזק-בו לאכל-לחם ויהי מדי עברו יסר שמה לאכל-לחם

4:9 ותאמר אל-אישה הנה-נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא עבר עלינו תמיד

4:10 נעשה-נא עלית-קיר קטנה ונשים לו שם מטה ושלחן וכסא ומנורה והיה בבאו אלינו יסור שמה

4:11 ויהי היום ויבא שמה ויסר אל-העליה וישכב-שמה

4:12 ויאמר אל-גחזי נערו קרא לשונמית הזאת ויקרא-לה ותעמד לפניו

4:13 ויאמר לו אמר-נא אליה הנה חרדת אלינו את-כל-החרדה הזאת מה לעשות לך היש לדבר-לך אל-המלך או אל-שר הצבא ותאמר בתוך עמי אנכי ישבת

4:14 ויאמר ומה לעשות לה ויאמר גיחזי אבל בן אין-לה ואישה זקן

4:15 ויאמר קרא-לה ויקרא-לה ותעמד בפתח

4:16 ויאמר למועד הזה כעת חיה אתי חבקת בן ותאמר אל-אדני איש האלהים אל-תכזב בשפחתך

4:17 ותהר האשה ותלד בן למועד הזה כעת חיה אשר-דבר אליה אלישע

4:18 ויגדל הילד ויהי היום ויצא אל-אביו אל-הקצרים

4:19 ויאמר אל-אביו ראשי ראשי ויאמר אל-הנער שאהו אל-אמו

4:20 וישאהו ויביאהו אל-אמו וישב על-ברכיה עד-הצהרים וימת

4:21 ותעל ותשכבהו על-מטת איש האלהים ותסגר בעדו ותצא

4:22 ותקרא אל-אישה ותאמר שלחה נא לי אחד מן-הנערים ואחת האתנות וארוצה עד-איש האלהים ואשובה

4:23 ויאמר מדוע אתי הלכתי אליו היום לא-חדש ולא שבת ותאמר שלום

4:24 ותחבש האתון ותאמר אל-נערה נהג ולך אל-תעצר-לי לרכב כי אם-אמרתי לך

4:25 ותלך ותבוא אל-איש האלהים אל-הר הכרמל ויהי כראות איש-האלהים אתה מנגד ויאמר אל-גיחזי נערו הנה השונמית הלז

4:26 עתה רוץ-נא לקראתה ואמר-לה השלום לך השלום לאישך השלום לילד ותאמר שלום

4:27 ותבא אל-איש האלהים אל-ההר ותחזק ברגליו ויגש גיחזי להדפה ויאמר איש האלהים הרפה-לה כי-נפשה מרה-לה ויהוה העלים ממני ולא הגיד לי

4:28 ותאמר השאלתי בן מאת אדני הלא אמרתי לא תשלה אתי

4:29 ויאמר לגיחזי חגר מתניך וקח משענתי בידך ולך כי-תמצא איש לא תברכנו וכי-יברכך איש לא תעננו ושמת משענתי על-פני הנער

4:30 ותאמר אם הנער חי-יהוה וחי-נפשך אם-אעזבך ויקם וילך אחריה

4:31 וגחזי עבר לפניהם וישם את-המשענת על-פני הנער ואין קול ואין קשב וישב לקראתו ויגד-לו לאמר לא הקיץ הנער

4:32 ויבא אלישע הביתה והנה הנער מת משכב על-מטתו

4:33 ויבא ויסגר הדלת בעד שניהם ויתפלל אל-יהוה

4:34 ויעל וישכב על-הילד וישם פיו על-פיו ועיניו על-עיניו וכפיו על-כפו ויגהר עליו ויחם בשר הילד

4:35 וישב וילך בבית אחת הנה ואחת הנה ויעל ויגהר עליו ויזורר הנער עד-שבע פעמים ויפקח הנער את-עיניו

4:36 ויקרא אל-גיחזי ויאמר קרא אל-השנמית הזאת ויקראה ותבוא אליו ויאמר שאי בנך

4:37 ותבא ותפל על-רגליו ותשתחו ארצה ותשא את-בנה ותצא

4:38 ואלישע שב הגלגלה והרעב בארץ ובני הנביאים ישבים לפניו ויאמר לנערו שפת הסיר הגדולה ובשל נזיד לבני הנביאים

4:39 ויצא אחד אל-השדה ללקט ארת וימצא גפן שדה וילקט ממנו פקעת שדה מלא בגדו ויבא ויפלח אל-סיר הנזיד כי-לא ידעו

4:40 ויצקו לאנשים לאכול ויהי כאכלם מהנזיד והמה צעקו ויאמרו מות בסיר איש האלהים ולא יכלו לאכל

4:41 ויאמר וקחו-קמח וישלך אל-הסיר ויאמר צק לעם ויאכלו ולא היה דבר רע בסיר

4:42 ואיש בא מבעל שלשה ויבא לאיש האלהים לחם בכורים עשרים-לחם שערים וכרמל בצקלנו ויאמר תן לעם ויאכלו

4:43 ויאמר משרתו מה אתן זה לפני מאה איש ויאמר תן לעם ויאכלו כי כה אמר יהוה אכל והותר

4:44 ויתן לפניהם ויאכלו ויותרו כדבר יהוה

5:1 ונעמן שר-צבא מלך-ארם היה איש גדול לפני אדניו ונשא פנים כי-בו נתן-יהוה תשועה לארם והאיש היה גבור חיל מצרע

5:2 וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה ותהי לפני אשת נעמן

5:3 ותאמר אל-גברתה אחלי אדני לפני הנביא אשר בשמרון אז יאסף אתו מצרעתו

5:4 ויבא ויגד לאדניו לאמר כזאת וכזאת דברה הנערה אשר מארץ ישראל

5:5 ויאמר מלך-ארם לך-בא ואשלחה ספר אל-מלך ישראל וילך ויקח בידו עשר ככרי-כסף וששת אלפים זהב ועשר חליפות בגדים

5:6 ויבא הספר אל-מלך ישראל לאמר ועתה כבוא הספר הזה אליך הנה שלחתי אליך את-נעמן עבדי ואספתו מצרעתו

5:7 ויהי כקרא מלך-ישראל את-הספר ויקרע בגדיו ויאמר האלהים אני להמית ולהחיות כי-זה שלח אלי לאסף איש מצרעתו כי אך-דעו-נא וראו כי-מתאנה הוא לי

5:8 ויהי כשמע אלישע איש-האלהים כי-קרע מלך-ישראל את-בגדיו וישלח אל-המלך לאמר למה קרעת בגדיך יבא-נא אלי וידע כי יש נביא בישראל

5:9 ויבא נעמן בסוסו וברכבו ויעמד פתח-הבית לאלישע

5:10 וישלח אליו אלישע מלאך לאמר הלוך ורחצת שבע-פעמים בירדן וישב בשרך לך וטהר

5:11 ויקצף נעמן וילך ויאמר הנה אמרתי אלי יצא יצוא ועמד וקרא בשם-יהוה אלהיו והניף ידו אל-המקום ואסף המצרע

5:12 הלא טוב אבנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל הלא-ארחץ בהם וטהרתי ויפן וילך בחמה

5:13 ויגשו עבדיו וידברו אליו ויאמרו אבי דבר גדול הנביא דבר אליך הלוא תעשה ואף כי-אמר אליך רחץ וטהר

5:14 וירד ויטבל בירדן שבע פעמים כדבר איש האלהים וישב בשרו כבשר נער קטן ויטהר

5:15 וישב אל-איש האלהים הוא וכל-מחנהו ויבא ויעמד לפניו ויאמר הנה-נא ידעתי כי אין אלהים בכל-הארץ כי אם-בישראל ועתה קח-נא ברכה מאת עבדך

5:16 ויאמר חי-יהוה אשר-עמדתי לפניו אם-אקח ויפצר-בו לקחת וימאן

5:17 ויאמר נעמן ולא יתן-נא לעבדך משא צמד-פרדים אדמה כי לוא-יעשה עוד עבדך עלה וזבח לאלהים אחרים כי אם-ליהוה

5:18 לדבר הזה יסלח יהוה לעבדך בבוא אדני בית-רמון להשתחות שמה והוא נשען על-ידי והשתחויתי בית רמן בהשתחויתי בית רמן יסלח-נא יהוה לעבדך בדבר הזה

5:19 ויאמר לו לך לשלום וילך מאתו כברת-ארץ

5:20 ויאמר גיחזי נער אלישע איש-האלהים הנה חשך אדני את-נעמן הארמי הזה מקחת מידו את אשר-הביא חי-יהוה כי-אם-רצתי אחריו ולקחתי מאתו מאומה

5:21 וירדף גיחזי אחרי נעמן ויראה נעמן רץ אחריו ויפל מעל המרכבה לקראתו ויאמר השלום

5:22 ויאמר שלום אדני שלחני לאמר הנה עתה זה באו אלי שני-נערים מהר אפרים מבני הנביאים תנה-נא להם ככר-כסף ושתי חלפות בגדים

5:23 ויאמר נעמן הואל קח ככרים ויפרץ-בו ויצר ככרים כסף בשני חרטים ושתי חלפות בגדים ויתן אל-שני נעריו וישאו לפניו

5:24 ויבא אל-העפל ויקח מידם ויפקד בבית וישלח את-האנשים וילכו

5:25 והוא-בא ויעמד אל-אדניו ויאמר אליו אלישע מאן גחזי ויאמר לא-הלך עבדך אנה ואנה

5:26 ויאמר אליו לא-לבי הלך כאשר הפך-איש מעל מרכבתו לקראתך העת לקחת את-הכסף ולקחת בגדים וזיתים וכרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות

5:27 וצרעת נעמן תדבק-בך ובזרעך לעולם ויצא מלפניו מצרע כשלג

6:1 ויאמרו בני-הנביאים אל-אלישע הנה-נא המקום אשר אנחנו ישבים שם לפניך צר ממנו

6:2 נלכה-נא עד-הירדן ונקחה משם איש קורה אחת ונעשה-לנו שם מקום לשבת שם ויאמר לכו

6:3 ויאמר האחד הואל נא ולך את-עבדיך ויאמר אני אלך

6:4 וילך אתם ויבאו הירדנה ויגזרו העצים

6:5 ויהי האחד מפיל הקורה ואת-הברזל נפל אל-המים ויצעק ויאמר אהה אדני והוא שאול

6:6 ויאמר איש-האלהים אנה נפל ויראהו את-המקום ויקצב-עץ וישלך-שמה ויצף הברזל

6:7 ויאמר הרם לך וישלח ידו ויקחהו

6:8 ומלך ארם היה נלחם בישראל ויועץ אל-עבדיו לאמר אל-מקום פלני אלמני תחנתי

6:9 וישלח איש האלהים אל-מלך ישראל לאמר השמר מעבר המקום הזה כי-שם ארם נחתים

6:10 וישלח מלך ישראל אל-המקום אשר אמר-לו איש-האלהים והזהירה ונשמר שם לא אחת ולא שתים

6:11 ויסער לב מלך-ארם על-הדבר הזה ויקרא אל-עבדיו ויאמר אליהם הלוא תגידו לי מי משלנו אל-מלך ישראל

6:12 ויאמר אחד מעבדיו לוא אדני המלך כי-אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את-הדברים אשר תדבר בחדר משכבך

6:13 ויאמר לכו וראו איכה הוא ואשלח ואקחהו ויגד-לו לאמר הנה בדתן

6:14 וישלח-שמה סוסים ורכב וחיל כבד ויבאו לילה ויקפו על-העיר

6:15 וישכם משרת איש האלהים לקום ויצא והנה-חיל סובב את-העיר וסוס ורכב ויאמר נערו אליו אהה אדני איכה נעשה

6:16 ויאמר אל-תירא כי רבים אשר אתנו מאשר אותם

6:17 ויתפלל אלישע ויאמר יהוה פקח-נא את-עיניו ויראה ויפקח יהוה את-עיני הנער וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבת אלישע

6:18 וירדו אליו ויתפלל אלישע אל-יהוה ויאמר הך-נא את-הגוי-הזה בסנורים ויכם בסנורים כדבר אלישע

6:19 ויאמר אלהם אלישע לא זה הדרך ולא זה העיר לכו אחרי ואוליכה אתכם אל-האיש אשר תבקשון וילך אותם שמרונה

6:20 ויהי כבאם שמרון ויאמר אלישע יהוה פקח את-עיני-אלה ויראו ויפקח יהוה את-עיניהם ויראו והנה בתוך שמרון

6:21 ויאמר מלך-ישראל אל-אלישע כראתו אותם האכה אכה אבי

6:22 ויאמר לא תכה האשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה שים לחם ומים לפניהם ויאכלו וישתו וילכו אל-אדניהם

6:23 ויכרה להם כרה גדולה ויאכלו וישתו וישלחם וילכו אל-אדניהם ולא-יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל

6:24 ויהי אחרי-כן ויקבץ בן-הדד מלך-ארם את-כל-מחנהו ויעל ויצר על-שמרון

6:25 ויהי רעב גדול בשמרון והנה צרים עליה עד היות ראש-חמור בשמנים כסף ורבע הקב חרייונים בחמשה-כסף

6:26 ויהי מלך ישראל עבר על-החמה ואשה צעקה אליו לאמר הושיעה אדני המלך

6:27 ויאמר אל-יושעך יהוה מאין אושיעך המן-הגרן או מן-היקב

6:28 ויאמר-לה המלך מה-לך ותאמר האשה הזאת אמרה אלי תני את-בנך ונאכלנו היום ואת-בני נאכל מחר

6:29 ונבשל את-בני ונאכלהו ואמר אליה ביום האחר תני את-בנך ונאכלנו ותחבא את-בנה

6:30 ויהי כשמע המלך את-דברי האשה ויקרע את-בגדיו והוא עבר על-החמה וירא העם והנה השק על-בשרו מבית

6:31 ויאמר כה-יעשה-לי אלהים וכה יוסף אם-יעמד ראש אלישע בן-שפט עליו היום

6:32 ואלישע ישב בביתו והזקנים ישבים אתו וישלח איש מלפניו בטרם יבא המלאך אליו והוא אמר אל-הזקנים הראיתם כי-שלח בן-המרצח הזה להסיר את-ראשי ראו כבא המלאך סגרו הדלת ולחצתם אתו בדלת הלוא קול רגלי אדניו אחריו

6:33 עודנו מדבר עמם והנה המלאך ירד אליו ויאמר הנה-זאת הרעה מאת יהוה מה-אוחיל ליהוה עוד

7:1 ויאמר אלישע שמעו דבר-יהוה כה אמר יהוה כעת מחר סאה-סלת בשקל וסאתים שערים בשקל בשער שמרון

7:2 ויען השליש אשר-למלך נשען על-ידו את-איש האלהים ויאמר הנה יהוה עשה ארבות בשמים היהיה הדבר הזה ויאמר הנכה ראה בעיניך ומשם לא תאכל

7:3 וארבעה אנשים היו מצרעים פתח השער ויאמרו איש אל-רעהו מה אנחנו ישבים פה עד-מתנו

7:4 אם-אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם ואם-ישבנו פה ומתנו ועתה לכו ונפלה אל-מחנה ארם אם-יחינו נחיה ואם-ימיתנו ומתנו

7:5 ויקומו בנשף לבוא אל-מחנה ארם ויבאו עד-קצה מחנה ארם והנה אין-שם איש

7:6 ואדני השמיע את-מחנה ארם קול רכב קול סוס קול חיל גדול ויאמרו איש אל-אחיו הנה שכר-עלינו מלך ישראל את-מלכי החתים ואת-מלכי מצרים לבוא עלינו

7:7 ויקומו וינוסו בנשף ויעזבו את-אהליהם ואת-סוסיהם ואת-חמריהם המחנה כאשר-היא וינסו אל-נפשם

7:8 ויבאו המצרעים האלה עד-קצה המחנה ויבאו אל-אהל אחד ויאכלו וישתו וישאו משם כסף וזהב ובגדים וילכו ויטמנו וישבו ויבאו אל-אהל אחר וישאו משם וילכו ויטמנו

7:9 ויאמרו איש אל-רעהו לא-כן אנחנו עשים היום הזה יום-בשרה הוא ואנחנו מחשים וחכינו עד-אור הבקר ומצאנו עוון ועתה לכו ונבאה ונגידה בית המלך

7:10 ויבאו ויקראו אל-שער העיר ויגידו להם לאמר באנו אל-מחנה ארם והנה אין-שם איש וקול אדם כי אם-הסוס אסור והחמור אסור ואהלים כאשר-המה

7:11 ויקרא השערים ויגידו בית המלך פנימה

7:12 ויקם המלך לילה ויאמר אל-עבדיו אגידה-נא לכם את אשר-עשו לנו ארם ידעו כי-רעבים אנחנו ויצאו מן-המחנה להחבה בהשדה לאמר כי-יצאו מן-העיר ונתפשם חיים ואל-העיר נבא

7:13 ויען אחד מעבדיו ויאמר ויקחו-נא חמשה מן-הסוסים הנשארים אשר נשארו-בה הנם ככל-ההמון ישראל אשר נשארו-בה הנם ככל-המון ישראל אשר-תמו ונשלחה ונראה

7:14 ויקחו שני רכב סוסים וישלח המלך אחרי מחנה-ארם לאמר לכו וראו

7:15 וילכו אחריהם עד-הירדן והנה כל-הדרך מלאה בגדים וכלים אשר-השליכו ארם בהחפזם וישבו המלאכים ויגדו למלך

7:16 ויצא העם ויבזו את מחנה ארם ויהי סאה-סלת בשקל וסאתים שערים בשקל כדבר יהוה

7:17 והמלך הפקיד את-השליש אשר-נשען על-ידו על-השער וירמסהו העם בשער וימת כאשר דבר איש האלהים אשר דבר ברדת המלך אליו

7:18 ויהי כדבר איש האלהים אל-המלך לאמר סאתים שערים בשקל וסאה-סלת בשקל יהיה כעת מחר בשער שמרון

7:19 ויען השליש את-איש האלהים ויאמר והנה יהוה עשה ארבות בשמים היהיה כדבר הזה ויאמר הנך ראה בעיניך ומשם לא תאכל

7:20 ויהי-לו כן וירמסו אתו העם בשער וימת

8:1 ואלישע דבר אל-האשה אשר-החיה את-בנה לאמר קומי ולכי אתי וביתך וגורי באשר תגורי כי-קרא יהוה לרעב וגם-בא אל-הארץ שבע שנים

8:2 ותקם האשה ותעש כדבר איש האלהים ותלך היא וביתה ותגר בארץ-פלשתים שבע שנים

8:3 ויהי מקצה שבע שנים ותשב האשה מארץ פלשתים ותצא לצעק אל-המלך אל-ביתה ואל-שדה

8:4 והמלך מדבר אל-גחזי נער איש-האלהים לאמר ספרה-נא לי את כל-הגדלות אשר-עשה אלישע

8:5 ויהי הוא מספר למלך את אשר-החיה את-המת והנה האשה אשר-החיה את-בנה צעקת אל-המלך על-ביתה ועל-שדה ויאמר גחזי אדני המלך זאת האשה וזה-בנה אשר-החיה אלישע

8:6 וישאל המלך לאשה ותספר-לו ויתן-לה המלך סריס אחד לאמר השיב את-כל-אשר-לה ואת כל-תבואת השדה מיום עזבה את-הארץ ועד-עתה

8:7 ויבא אלישע דמשק ובן-הדד מלך-ארם חלה ויגד-לו לאמר בא איש האלהים עד-הנה

8:8 ויאמר המלך אל-חזהאל קח בידך מנחה ולך לקראת איש האלהים ודרשת את-יהוה מאותו לאמר האחיה מחלי זה

8:9 וילך חזאל לקראתו ויקח מנחה בידו וכל-טוב דמשק משא ארבעים גמל ויבא ויעמד לפניו ויאמר בנך בן-הדד מלך-ארם שלחני אליך לאמר האחיה מחלי זה

8:10 ויאמר אליו אלישע לך אמר-לא חיה תחיה והראני יהוה כי-מות ימות

8:11 ויעמד את-פניו וישם עד-בש ויבך איש האלהים

8:12 ויאמר חזאל מדוע אדני בכה ויאמר כי-ידעתי את אשר-תעשה לבני ישראל רעה מבצריהם תשלח באש ובחריהם בחרב תהרג ועלליהם תרטש והרתיהם תבקע

8:13 ויאמר חזהאל כי מה עבדך הכלב כי יעשה הדבר הגדול הזה ויאמר אלישע הראני יהוה אתך מלך על-ארם

8:14 וילך מאת אלישע ויבא אל-אדניו ויאמר לו מה-אמר לך אלישע ויאמר אמר לי חיה תחיה

8:15 ויהי ממחרת ויקח המכבר ויטבל במים ויפרש על-פניו וימת וימלך חזהאל תחתיו

8:16 ובשנת חמש ליורם בן-אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה מלך יהורם בן-יהושפט מלך יהודה

8:17 בן-שלשים ושתים שנה היה במלכו ושמנה שנה מלך בירושלם

8:18 וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב כי בת-אחאב היתה-לו לאשה ויעש הרע בעיני יהוה

8:19 ולא-אבה יהוה להשחית את-יהודה למען דוד עבדו כאשר אמר-לו לתת לו ניר לבניו כל-הימים

8:20 בימיו פשע אדום מתחת יד-יהודה וימלכו עליהם מלך

8:21 ויעבר יורם צעירה וכל-הרכב עמו ויהי-הוא קם לילה ויכה את-אדום הסביב אליו ואת שרי הרכב וינס העם לאהליו

8:22 ויפשע אדום מתחת יד-יהודה עד היום הזה אז תפשע לבנה בעת ההיא

8:23 ויתר דברי יורם וכל-אשר עשה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה

8:24 וישכב יורם עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד וימלך אחזיהו בנו תחתיו

8:25 בשנת שתים-עשרה שנה ליורם בן-אחאב מלך ישראל מלך אחזיהו בן-יהורם מלך יהודה

8:26 בן-עשרים ושתים שנה אחזיהו במלכו ושנה אחת מלך בירושלם ושם אמו עתליהו בת-עמרי מלך ישראל

8:27 וילך בדרך בית אחאב ויעש הרע בעיני יהוה כבית אחאב כי חתן בית-אחאב הוא

8:28 וילך את-יורם בן-אחאב למלחמה עם-חזהאל מלך-ארם ברמת גלעד ויכו ארמים את-יורם

8:29 וישב יורם המלך להתרפא ביזרעאל מן-המכים אשר יכהו ארמים ברמה בהלחמו את-חזהאל מלך ארם ואחזיהו בן-יהורם מלך יהודה ירד לראות את-יורם בן-אחאב ביזרעאל כי-חלה הוא

9:1 ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לו חגר מתניך וקח פך השמן הזה בידך ולך רמת גלעד

9:2 ובאת שמה וראה-שם יהוא בן-יהושפט בן-נמשי ובאת והקמתו מתוך אחיו והביאת אתו חדר בחדר

9:3 ולקחת פך-השמן ויצקת על-ראשו ואמרת כה-אמר יהוה משחתיך למלך אל-ישראל ופתחת הדלת ונסתה ולא תחכה

9:4 וילך הנער הנער הנביא רמת גלעד

9:5 ויבא והנה שרי החיל ישבים ויאמר דבר לי אליך השר ויאמר יהוא אל-מי מכלנו ויאמר אליך השר

9:6 ויקם ויבא הביתה ויצק השמן אל-ראשו ויאמר לו כה-אמר יהוה אלהי ישראל משחתיך למלך אל-עם יהוה אל-ישראל

9:7 והכיתה את-בית אחאב אדניך ונקמתי דמי עבדי הנביאים ודמי כל-עבדי יהוה מיד איזבל

9:8 ואבד כל-בית אחאב והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל

9:9 ונתתי את-בית אחאב כבית ירבעם בן-נבט וכבית בעשא בן-אחיה

9:10 ואת-איזבל יאכלו הכלבים בחלק יזרעאל ואין קבר ויפתח הדלת וינס

9:11 ויהוא יצא אל-עבדי אדניו ויאמר לו השלום מדוע בא-המשגע הזה אליך ויאמר אליהם אתם ידעתם את-האיש ואת-שיחו

9:12 ויאמרו שקר הגד-נא לנו ויאמר כזאת וכזאת אמר אלי לאמר כה אמר יהוה משחתיך למלך אל-ישראל

9:13 וימהרו ויקחו איש בגדו וישימו תחתיו אל-גרם המעלות ויתקעו בשופר ויאמרו מלך יהוא

9:14 ויתקשר יהוא בן-יהושפט בן-נמשי אל-יורם ויורם היה שמר ברמת גלעד הוא וכל-ישראל מפני חזאל מלך-ארם

9:15 וישב יהורם המלך להתרפא ביזרעאל מן-המכים אשר יכהו ארמים בהלחמו את-חזאל מלך ארם ויאמר יהוא אם-יש נפשכם אל-יצא פליט מן-העיר ללכת לגיד ביזרעאל

9:16 וירכב יהוא וילך יזרעאלה כי יורם שכב שמה ואחזיה מלך יהודה ירד לראות את-יורם

9:17 והצפה עמד על-המגדל ביזרעאל וירא את-שפעת יהוא בבאו ויאמר שפעת אני ראה ויאמר יהורם קח רכב ושלח לקראתם ויאמר השלום

9:18 וילך רכב הסוס לקראתו ויאמר כה-אמר המלך השלום ויאמר יהוא מה-לך ולשלום סב אל-אחרי ויגד הצפה לאמר בא-המלאך עד-הם ולא-שב

9:19 וישלח רכב סוס שני ויבא אלהם ויאמר כה-אמר המלך שלום ויאמר יהוא מה-לך ולשלום סב אל-אחרי

9:20 ויגד הצפה לאמר בא עד-אליהם ולא-שב והמנהג כמנהג יהוא בן-נמשי כי בשגעון ינהג

9:21 ויאמר יהורם אסר ויאסר רכבו ויצא יהורם מלך-ישראל ואחזיהו מלך-יהודה איש ברכבו ויצאו לקראת יהוא וימצאהו בחלקת נבות היזרעאלי

9:22 ויהי כראות יהורם את-יהוא ויאמר השלום יהוא ויאמר מה השלום עד-זנוני איזבל אמך וכשפיה הרבים

9:23 ויהפך יהורם ידיו וינס ויאמר אל-אחזיהו מרמה אחזיה

9:24 ויהוא מלא ידו בקשת ויך את-יהורם בין זרעיו ויצא החצי מלבו ויכרע ברכבו

9:25 ויאמר אל-בדקר שלשה שא השלכהו בחלקת שדה נבות היזרעאלי כי-זכר אני ואתה את רכבים צמדים אחרי אחאב אביו ויהוה נשא עליו את-המשא הזה

9:26 אם-לא את-דמי נבות ואת-דמי בניו ראיתי אמש נאם-יהוה ושלמתי לך בחלקה הזאת נאם-יהוה ועתה שא השלכהו בחלקה כדבר יהוה

9:27 ואחזיה מלך-יהודה ראה וינס דרך בית הגן וירדף אחריו יהוא ויאמר גם-אתו הכהו אל-המרכבה במעלה-גור אשר את-יבלעם וינס מגדו וימת שם

9:28 וירכבו אתו עבדיו ירושלמה ויקברו אתו בקברתו עם-אבתיו בעיר דוד

9:29 ובשנת אחת עשרה שנה ליורם בן-אחאב מלך אחזיה על-יהודה

9:30 ויבוא יהוא יזרעאלה ואיזבל שמעה ותשם בפוך עיניה ותיטב את-ראשה ותשקף בעד החלון

9:31 ויהוא בא בשער ותאמר השלום זמרי הרג אדניו

9:32 וישא פניו אל-החלון ויאמר מי אתי מי וישקיפו אליו שנים שלשה סריסים

9:33 ויאמר שמטהו וישמטוה ויז מדמה אל-הקיר ואל-הסוסים וירמסנה

9:34 ויבא ויאכל וישת ויאמר פקדו-נא את-הארורה הזאת וקברוה כי בת-מלך היא

9:35 וילכו לקברה ולא-מצאו בה כי אם-הגלגלת והרגלים וכפות הידים

9:36 וישבו ויגידו לו ויאמר דבר-יהוה הוא אשר דבר ביד-עבדו אליהו התשבי לאמר בחלק יזרעאל יאכלו הכלבים את-בשר איזבל

9:37 והית נבלת איזבל כדמן על-פני השדה בחלק יזרעאל אשר לא-יאמרו זאת איזבל

10:1 ולאחאב שבעים בנים בשמרון ויכתב יהוא ספרים וישלח שמרון אל-שרי יזרעאל הזקנים ואל-האמנים אחאב לאמר

10:2 ועתה כבא הספר הזה אליכם ואתכם בני אדניכם ואתכם הרכב והסוסים ועיר מבצר והנשק

10:3 וראיתם הטוב והישר מבני אדניכם ושמתם על-כסא אביו והלחמו על-בית אדניכם

10:4 ויראו מאד מאד ויאמרו הנה שני המלכים לא עמדו לפניו ואיך נעמד אנחנו

10:5 וישלח אשר-על-הבית ואשר על-העיר והזקנים והאמנים אל-יהוא לאמר עבדיך אנחנו וכל אשר-תאמר אלינו נעשה לא-נמליך איש הטוב בעיניך עשה

10:6 ויכתב אליהם ספר שנית לאמר אם-לי אתם ולקלי אתם שמעים קחו את-ראשי אנשי בני-אדניכם ובאו אלי כעת מחר יזרעאלה ובני המלך שבעים איש את-גדלי העיר מגדלים אותם

10:7 ויהי כבא הספר אליהם ויקחו את-בני המלך וישחטו שבעים איש וישימו את-ראשיהם בדודים וישלחו אליו יזרעאלה

10:8 ויבא המלאך ויגד-לו לאמר הביאו ראשי בני-המלך ויאמר שימו אתם שני צברים פתח השער עד-הבקר

10:9 ויהי בבקר ויצא ויעמד ויאמר אל-כל-העם צדקים אתם הנה אני קשרתי על-אדני ואהרגהו ומי הכה את-כל-אלה

10:10 דעו אפוא כי לא יפל מדבר יהוה ארצה אשר-דבר יהוה על-בית אחאב ויהוה עשה את אשר דבר ביד עבדו אליהו

10:11 ויך יהוא את כל-הנשארים לבית-אחאב ביזרעאל וכל-גדליו ומידעיו וכהניו עד-בלתי השאיר-לו שריד

10:12 ויקם ויבא וילך שמרון הוא בית-עקד הרעים בדרך

10:13 ויהוא מצא את-אחי אחזיהו מלך-יהודה ויאמר מי אתם ויאמרו אחי אחזיהו אנחנו ונרד לשלום בני-המלך ובני הגבירה

10:14 ויאמר תפשום חיים ויתפשום חיים וישחטום אל-בור בית-עקד ארבעים ושנים איש ולא-השאיר איש מהם

10:15 וילך משם וימצא את-יהונדב בן-רכב לקראתו ויברכהו ויאמר אליו היש את-לבבך ישר כאשר לבבי עם-לבבך ויאמר יהונדב יש ויש תנה את-ידך ויתן ידו ויעלהו אליו אל-המרכבה

10:16 ויאמר לכה אתי וראה בקנאתי ליהוה וירכבו אתו ברכבו

10:17 ויבא שמרון ויך את-כל-הנשארים לאחאב בשמרון עד-השמידו כדבר יהוה אשר דבר אל-אליהו

10:18 ויקבץ יהוא את-כל-העם ויאמר אלהם אחאב עבד את-הבעל מעט יהוא יעבדנו הרבה

10:19 ועתה כל-נביאי הבעל כל-עבדיו וכל-כהניו קראו אלי איש אל-יפקד כי זבח גדול לי לבעל כל אשר-יפקד לא יחיה ויהוא עשה בעקבה למען האביד את-עבדי הבעל

10:20 ויאמר יהוא קדשו עצרה לבעל ויקראו

10:21 וישלח יהוא בכל-ישראל ויבאו כל-עבדי הבעל ולא-נשאר איש אשר לא-בא ויבאו בית הבעל וימלא בית-הבעל פה לפה

10:22 ויאמר לאשר על-המלתחה הוצא לבוש לכל עבדי הבעל ויצא להם המלבוש

10:23 ויבא יהוא ויהונדב בן-רכב בית הבעל ויאמר לעבדי הבעל חפשו וראו פן-יש-פה עמכם מעבדי יהוה כי אם-עבדי הבעל לבדם

10:24 ויבאו לעשות זבחים ועלות ויהוא שם-לו בחוץ שמנים איש ויאמר האיש אשר-ימלט מן-האנשים אשר אני מביא על-ידיכם נפשו תחת נפשו

10:25 ויהי ככלתו לעשות העלה ויאמר יהוא לרצים ולשלשים באו הכום איש אל-יצא ויכום לפי-חרב וישלכו הרצים והשלשים וילכו עד-עיר בית-הבעל

10:26 ויצאו את-מצבות בית-הבעל וישרפוה

10:27 ויתצו את מצבת הבעל ויתצו את-בית הבעל וישמהו למחראות עד-היום

10:28 וישמד יהוא את-הבעל מישראל

10:29 רק חטאי ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל לא-סר יהוא מאחריהם עגלי הזהב אשר בית-אל ואשר בדן

10:30 ויאמר יהוה אל-יהוא יען אשר-הטיבת לעשות הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב בני רבעים ישבו לך על-כסא ישראל

10:31 ויהוא לא שמר ללכת בתורת-יהוה אלהי-ישראל בכל-לבבו לא סר מעל חטאות ירבעם אשר החטיא את-ישראל

10:32 בימים ההם החל יהוה לקצות בישראל ויכם חזאל בכל-גבול ישראל

10:33 מן-הירדן מזרח השמש את כל-ארץ הגלעד הגדי והראובני והמנשי מערער אשר על-נחל ארנן והגלעד והבשן

10:34 ויתר דברי יהוא וכל-אשר עשה וכל-גבורתו הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל

10:35 וישכב יהוא עם-אבתיו ויקברו אתו בשמרון וימלך יהואחז בנו תחתיו

10:36 והימים אשר מלך יהוא על-ישראל עשרים ושמנה-שנה בשמרון

11:1 ועתליה אם אחזיהו וראתה כי מת בנה ותקם ותאבד את כל-זרע הממלכה

11:2 ותקח יהושבע בת-המלך-יורם אחות אחזיהו את-יואש בן-אחזיה ותגנב אתו מתוך בני-המלך הממותתים אתו ואת-מינקתו בחדר המטות ויסתרו אתו מפני עתליהו ולא הומת

11:3 ויהי אתה בית יהוה מתחבא שש שנים ועתליה מלכת על-הארץ

11:4 ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח את-שרי המאיות לכרי ולרצים ויבא אתם אליו בית יהוה ויכרת להם ברית וישבע אתם בבית יהוה וירא אתם את-בן-המלך

11:5 ויצום לאמר זה הדבר אשר תעשון השלשית מכם באי השבת ושמרי משמרת בית המלך

11:6 והשלשית בשער סור והשלשית בשער אחר הרצים ושמרתם את-משמרת הבית מסח

11:7 ושתי הידות בכם כל יצאי השבת ושמרו את-משמרת בית-יהוה אל-המלך

11:8 והקפתם על-המלך סביב איש וכליו בידו והבא אל-השדרות יומת והיו את-המלך בצאתו ובבאו

11:9 ויעשו שרי המאיות ככל אשר-צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את-אנשיו באי השבת עם יצאי השבת ויבאו אל-יהוידע הכהן

11:10 ויתן הכהן לשרי המאיות את-החנית ואת-השלטים אשר למלך דוד אשר בבית יהוה

11:11 ויעמדו הרצים איש וכליו בידו מכתף הבית הימנית עד-כתף הבית השמאלית למזבח ולבית על-המלך סביב

11:12 ויוצא את-בן-המלך ויתן עליו את-הנזר ואת-העדות וימלכו אתו וימשחהו ויכו-כף ויאמרו יחי המלך

11:13 ותשמע עתליה את-קול הרצין העם ותבא אל-העם בית יהוה

11:14 ותרא והנה המלך עמד על-העמוד כמשפט והשרים והחצצרות אל-המלך וכל-עם הארץ שמח ותקע בחצצרות ותקרע עתליה את-בגדיה ותקרא קשר קשר

11:15 ויצו יהוידע הכהן את-שרי המיאות פקדי החיל ויאמר אליהם הוציאו אתה אל-מבית לשדרת והבא אחריה המת בחרב כי אמר הכהן אל-תומת בית יהוה

11:16 וישמו לה ידים ותבוא דרך-מבוא הסוסים בית המלך ותומת שם

11:17 ויכרת יהוידע את-הברית בין יהוה ובין המלך ובין העם להיות לעם ליהוה ובין המלך ובין העם

11:18 ויבאו כל-עם הארץ בית-הבעל ויתצהו את-מזבחתו ואת-צלמיו שברו היטב ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות וישם הכהן פקדות על-בית יהוה

11:19 ויקח את-שרי המאות ואת-הכרי ואת-הרצים ואת כל-עם הארץ וירידו את-המלך מבית יהוה ויבואו דרך-שער הרצים בית המלך וישב על-כסא המלכים

11:20 וישמח כל-עם-הארץ והעיר שקטה ואת-עתליהו המיתו בחרב בית מלך

12:1 בן-שבע שנים יהואש במלכו

12:2 בשנת-שבע ליהוא מלך יהואש וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע

12:3 ויעש יהואש הישר בעיני יהוה כל-ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן

12:4 רק הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות

12:5 ויאמר יהואש אל-הכהנים כל כסף הקדשים אשר-יובא בית-יהוה כסף עובר איש כסף נפשות ערכו כל-כסף אשר יעלה על לב-איש להביא בית יהוה

12:6 יקחו להם הכהנים איש מאת מכרו והם יחזקו את-בדק הבית לכל אשר-ימצא שם בדק

12:7 ויהי בשנת עשרים ושלש שנה למלך יהואש לא-חזקו הכהנים את-בדק הבית

12:8 ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן ולכהנים ויאמר אלהם מדוע אינכם מחזקים את-בדק הבית ועתה אל-תקחו-כסף מאת מכריכם כי-לבדק הבית תתנהו

12:9 ויאתו הכהנים לבלתי קחת-כסף מאת העם ולבלתי חזק את-בדק הבית

12:10 ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חר בדלתו ויתן אתו אצל המזבח בימין בבוא-איש בית יהוה ונתנו-שמה הכהנים שמרי הסף את-כל-הכסף המובא בית-יהוה

12:11 ויהי כראותם כי-רב הכסף בארון ויעל ספר המלך והכהן הגדול ויצרו וימנו את-הכסף הנמצא בית-יהוה

12:12 ונתנו את-הכסף המתכן על-יד עשי המלאכה הפקדים בית יהוה ויוציאהו לחרשי העץ ולבנים העשים בית יהוה

12:13 ולגדרים ולחצבי האבן ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את-בדק בית-יהוה ולכל אשר-יצא על-הבית לחזקה

12:14 אך לא יעשה בית יהוה ספות כסף מזמרות מזרקות חצצרות כל-כלי זהב וכלי-כסף מן-הכסף המובא בית-יהוה

12:15 כי-לעשי המלאכה יתנהו וחזקו-בו את-בית יהוה

12:16 ולא יחשבו את-האנשים אשר יתנו את-הכסף על-ידם לתת לעשי המלאכה כי באמנה הם עשים

12:17 כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית יהוה לכהנים יהיו

12:18 אז יעלה חזאל מלך ארם וילחם על-גת וילכדה וישם חזאל פניו לעלות על-ירושלם

12:19 ויקח יהואש מלך-יהודה את כל-הקדשים אשר-הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבתיו מלכי יהודה ואת-קדשיו ואת כל-הזהב הנמצא באצרות בית-יהוה ובית המלך וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלם

12:20 ויתר דברי יואש וכל-אשר עשה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה

12:21 ויקמו עבדיו ויקשרו-קשר ויכו את-יואש בית מלא היורד סלא

12:22 ויוזבד בן-שמעת ויהוזבד בן-שמר עבדיו הכהו וימת ויקברו אתו עם-אבתיו בעיר דוד וימלך אמציה בנו תחתיו

13:1 בשנת עשרים ושלש שנה ליואש בן-אחזיהו מלך יהודה מלך יהואחז בן-יהוא על-ישראל בשמרון שבע עשרה שנה

13:2 ויעש הרע בעיני יהוה וילך אחר חטאת ירבעם בן-נבט אשר-החטיא את-ישראל לא-סר ממנה

13:3 ויחר-אף יהוה בישראל ויתנם ביד חזאל מלך-ארם וביד בן-הדד בן-חזאל כל-הימים

13:4 ויחל יהואחז את-פני יהוה וישמע אליו יהוה כי ראה את-לחץ ישראל כי-לחץ אתם מלך ארם

13:5 ויתן יהוה לישראל מושיע ויצאו מתחת יד-ארם וישבו בני-ישראל באהליהם כתמול שלשום

13:6 אך לא-סרו מחטאות בית-ירבעם אשר-החטי את-ישראל בה הלך וגם האשרה עמדה בשמרון

13:7 כי לא השאיר ליהואחז עם כי אם-חמשים פרשים ועשרה רכב ועשרת אלפים רגלי כי אבדם מלך ארם וישמם כעפר לדש

13:8 ויתר דברי יהואחז וכל-אשר עשה וגבורתו הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל

13:9 וישכב יהואחז עם-אבתיו ויקברהו בשמרון וימלך יואש בנו תחתיו

13:10 בשנת שלשים ושבע שנה ליואש מלך יהודה מלך יהואש בן-יהואחז על-ישראל בשמרון שש עשרה שנה

13:11 ויעשה הרע בעיני יהוה לא סר מכל-חטאות ירבעם בן-נבט אשר-החטיא את-ישראל בה הלך

13:12 ויתר דברי יואש וכל-אשר עשה וגבורתו אשר נלחם עם אמציה מלך-יהודה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל

13:13 וישכב יואש עם-אבתיו וירבעם ישב על-כסאו ויקבר יואש בשמרון עם מלכי ישראל

13:14 ואלישע חלה את-חליו אשר ימות בו וירד אליו יואש מלך-ישראל ויבך על-פניו ויאמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו

13:15 ויאמר לו אלישע קח קשת וחצים ויקח אליו קשת וחצים

13:16 ויאמר למלך ישראל הרכב ידך על-הקשת וירכב ידו וישם אלישע ידיו על-ידי המלך

13:17 ויאמר פתח החלון קדמה ויפתח ויאמר אלישע ירה ויור ויאמר חץ-תשועה ליהוה וחץ תשועה בארם והכית את-ארם באפק עד-כלה

13:18 ויאמר קח החצים ויקח ויאמר למלך-ישראל הך-ארצה ויך שלש-פעמים ויעמד

13:19 ויקצף עליו איש האלהים ויאמר להכות חמש או-שש פעמים אז הכית את-ארם עד-כלה ועתה שלש פעמים תכה את-ארם

13:20 וימת אלישע ויקברהו וגדודי מואב יבאו בארץ בא שנה

13:21 ויהי הם קברים איש והנה ראו את-הגדוד וישליכו את-האיש בקבר אלישע וילך ויגע האיש בעצמות אלישע ויחי ויקם על-רגליו

13:22 וחזאל מלך ארם לחץ את-ישראל כל ימי יהואחז

13:23 ויחן יהוה אתם וירחמם ויפן אליהם למען בריתו את-אברהם יצחק ויעקב ולא אבה השחיתם ולא-השליכם מעל-פניו עד-עתה

13:24 וימת חזאל מלך-ארם וימלך בן-הדד בנו תחתיו

13:25 וישב יהואש בן-יהואחז ויקח את-הערים מיד בן-הדד בן-חזאל אשר לקח מיד יהואחז אביו במלחמה שלש פעמים הכהו יואש וישב את-ערי ישראל

14:1 בשנת שתים ליואש בן-יואחז מלך ישראל מלך אמציהו בן-יואש מלך יהודה

14:2 בן-עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדין מן-ירושלם

14:3 ויעש הישר בעיני יהוה רק לא כדוד אביו ככל אשר-עשה יואש אביו עשה

14:4 רק הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות

14:5 ויהי כאשר חזקה הממלכה בידו ויך את-עבדיו המכים את-המלך אביו

14:6 ואת-בני המכים לא המית ככתוב בספר תורת-משה אשר-צוה יהוה לאמר לא-יומתו אבות על-בנים ובנים לא-יומתו על-אבות כי אם-איש בחטאו ימות

14:7 הוא-הכה את-אדום בגיא-המלח עשרת אלפים ותפש את-הסלע במלחמה ויקרא את-שמה יקתאל עד היום הזה

14:8 אז שלח אמציה מלאכים אל-יהואש בן-יהואחז בן-יהוא מלך ישראל לאמר לכה נתראה פנים

14:9 וישלח יהואש מלך-ישראל אל-אמציהו מלך-יהודה לאמר החוח אשר בלבנון שלח אל-הארז אשר בלבנון לאמר תנה-את-בתך לבני לאשה ותעבר חית השדה אשר בלבנון ותרמס את-החוח

14:10 הכה הכית את-אדום ונשאך לבך הכבד ושב בביתך ולמה תתגרה ברעה ונפלתה אתה ויהודה עמך

14:11 ולא-שמע אמציהו ויעל יהואש מלך-ישראל ויתראו פנים הוא ואמציהו מלך-יהודה בבית שמש אשר ליהודה

14:12 וינגף יהודה לפני ישראל וינסו איש לאהלו

14:13 ואת אמציהו מלך-יהודה בן-יהואש בן-אחזיהו תפש יהואש מלך-ישראל בבית שמש ויבאו ירושלם ויפרץ בחומת ירושלם בשער אפרים עד-שער הפנה ארבע מאות אמה

14:14 ולקח את-כל-הזהב-והכסף ואת כל-הכלים הנמצאים בית-יהוה ובאצרות בית המלך ואת בני התערבות וישב שמרונה

14:15 ויתר דברי יהואש אשר עשה וגבורתו ואשר נלחם עם אמציהו מלך-יהודה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל

14:16 וישכב יהואש עם-אבתיו ויקבר בשמרון עם מלכי ישראל וימלך ירבעם בנו תחתיו

14:17 ויחי אמציהו בן-יואש מלך יהודה אחרי מות יהואש בן-יהואחז מלך ישראל חמש עשרה שנה

14:18 ויתר דברי אמציהו הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה

14:19 ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימתהו שם

14:20 וישאו אתו על-הסוסים ויקבר בירושלם עם-אבתיו בעיר דוד

14:21 ויקחו כל-עם יהודה את-עזריה והוא בן-שש עשרה שנה וימלכו אתו תחת אביו אמציהו

14:22 הוא בנה את-אילת וישבה ליהודה אחרי שכב-המלך עם-אבתיו

14:23 בשנת חמש-עשרה שנה לאמציהו בן-יואש מלך יהודה מלך ירבעם בן-יואש מלך-ישראל בשמרון ארבעים ואחת שנה

14:24 ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מכל-חטאות ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל

14:25 הוא השיב את-גבול ישראל מלבוא חמת עד-ים הערבה כדבר יהוה אלהי ישראל אשר דבר ביד-עבדו יונה בן-אמתי הנביא אשר מגת החפר

14:26 כי-ראה יהוה את-עני ישראל מרה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עזר לישראל

14:27 ולא-דבר יהוה למחות את-שם ישראל מתחת השמים ויושיעם ביד ירבעם בן-יואש

14:28 ויתר דברי ירבעם וכל-אשר עשה וגבורתו אשר-נלחם ואשר השיב את-דמשק ואת-חמת ליהודה בישראל הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל

14:29 וישכב ירבעם עם-אבתיו עם מלכי ישראל וימלך זכריה בנו תחתיו

15:1 בשנת עשרים ושבע שנה לירבעם מלך ישראל מלך עזריה בן-אמציה מלך יהודה

15:2 בן-שש עשרה שנה היה במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכליהו מירושלם

15:3 ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה אמציהו אביו

15:4 רק הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות

15:5 וינגע יהוה את-המלך ויהי מצרע עד-יום מתו וישב בבית החפשית ויותם בן-המלך על-הבית שפט את-עם הארץ

15:6 ויתר דברי עזריהו וכל-אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה

15:7 וישכב עזריה עם-אבתיו ויקברו אתו עם-אבתיו בעיר דוד וימלך יותם בנו תחתיו

15:8 בשנת שלשים ושמנה שנה לעזריהו מלך יהודה מלך זכריהו בן-ירבעם על-ישראל בשמרון ששה חדשים

15:9 ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשו אבתיו לא סר מחטאות ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל

15:10 ויקשר עליו שלם בן-יבש ויכהו קבל-עם וימיתהו וימלך תחתיו

15:11 ויתר דברי זכריה הנם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל

15:12 הוא דבר-יהוה אשר דבר אל-יהוא לאמר בני רביעים ישבו לך על-כסא ישראל ויהי-כן

15:13 שלום בן-יביש מלך בשנת שלשים ותשע שנה לעזיה מלך יהודה וימלך ירח-ימים בשמרון

15:14 ויעל מנחם בן-גדי מתרצה ויבא שמרון ויך את-שלום בן-יביש בשמרון וימיתהו וימלך תחתיו

15:15 ויתר דברי שלום וקשרו אשר קשר הנם כתבים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל

15:16 אז יכה-מנחם את-תפסח ואת-כל-אשר-בה ואת-גבוליה מתרצה כי לא פתח ויך את כל-ההרותיה בקע

15:17 בשנת שלשים ותשע שנה לעזריה מלך יהודה מלך מנחם בן-גדי על-ישראל עשר שנים בשמרון

15:18 ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מעל חטאות ירבעם בן-נבט אשר-החטיא את-ישראל כל-ימיו

15:19 בא פול מלך-אשור על-הארץ ויתן מנחם לפול אלף ככר-כסף להיות ידיו אתו להחזיק הממלכה בידו

15:20 ויצא מנחם את-הכסף על-ישראל על כל-גבורי החיל לתת למלך אשור חמשים שקלים כסף לאיש אחד וישב מלך אשור ולא-עמד שם בארץ

15:21 ויתר דברי מנחם וכל-אשר עשה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל

15:22 וישכב מנחם עם-אבתיו וימלך פקחיה בנו תחתיו

15:23 בשנת חמשים שנה לעזריה מלך יהודה מלך פקחיה בן-מנחם על-ישראל בשמרון שנתים

15:24 ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מחטאות ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל

15:25 ויקשר עליו פקח בן-רמליהו שלישו ויכהו בשמרון בארמון בית-מלך את-ארגב ואת-האריה ועמו חמשים איש מבני גלעדים וימיתהו וימלך תחתיו

15:26 ויתר דברי פקחיה וכל-אשר עשה הנם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל

15:27 בשנת חמשים ושתים שנה לעזריה מלך יהודה מלך פקח בן-רמליהו על-ישראל בשמרון עשרים שנה

15:28 ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מן-חטאות ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל

15:29 בימי פקח מלך-ישראל בא תגלת פלאסר מלך אשור ויקח את-עיון ואת-אבל בית-מעכה ואת-ינוח ואת-קדש ואת-חצור ואת-הגלעד ואת-הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה

15:30 ויקשר-קשר הושע בן-אלה על-פקח בן-רמליהו ויכהו וימיתהו וימלך תחתיו בשנת עשרים ליותם בן-עזיה

15:31 ויתר דברי-פקח וכל-אשר עשה הנם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל

15:32 בשנת שתים לפקח בן-רמליהו מלך ישראל מלך יותם בן-עזיהו מלך יהודה

15:33 בן-עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש-עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושא בת-צדוק

15:34 ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה עזיהו אביו עשה

15:35 רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות הוא בנה את-שער בית-יהוה העליון

15:36 ויתר דברי יותם אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה

15:37 בימים ההם החל יהוה להשליח ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן-רמליהו

15:38 וישכב יותם עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד אביו וימלך אחז בנו תחתיו

16:1 בשנת שבע-עשרה שנה לפקח בן-רמליהו מלך אחז בן-יותם מלך יהודה

16:2 בן-עשרים שנה אחז במלכו ושש-עשרה שנה מלך בירושלם ולא-עשה הישר בעיני יהוה אלהיו כדוד אביו

16:3 וילך בדרך מלכי ישראל וגם את-בנו העביר באש כתעבות הגוים אשר הוריש יהוה אתם מפני בני ישראל

16:4 ויזבח ויקטר בבמות ועל-הגבעות ותחת כל-עץ רענן

16:5 אז יעלה רצין מלך-ארם ופקח בן-רמליהו מלך-ישראל ירושלם למלחמה ויצרו על-אחז ולא יכלו להלחם

16:6 בעת ההיא השיב רצין מלך-ארם את-אילת לארם וינשל את-היהודים מאילות וארמים באו אילת וישבו שם עד היום הזה

16:7 וישלח אחז מלאכים אל-תגלת פלסר מלך-אשור לאמר עבדך ובנך אני עלה והושעני מכף מלך-ארם ומכף מלך ישראל הקומים עלי

16:8 ויקח אחז את-הכסף ואת-הזהב הנמצא בית יהוה ובאצרות בית המלך וישלח למלך-אשור שחד

16:9 וישמע אליו מלך אשור ויעל מלך אשור אל-דמשק ויתפשה ויגלה קירה ואת-רצין המית

16:10 וילך המלך אחז לקראת תגלת פלאסר מלך-אשור דומשק וירא את-המזבח אשר בדמשק וישלח המלך אחז אל-אוריה הכהן את-דמות המזבח ואת-תבניתו לכל-מעשהו

16:11 ויבן אוריה הכהן את-המזבח ככל אשר-שלח המלך אחז מדמשק כן עשה אוריה הכהן עד-בוא המלך-אחז מדמשק

16:12 ויבא המלך מדמשק וירא המלך את-המזבח ויקרב המלך על-המזבח ויעל עליו

16:13 ויקטר את-עלתו ואת-מנחתו ויסך את-נסכו ויזרק את-דם-השלמים אשר-לו על-המזבח

16:14 ואת המזבח הנחשת אשר לפני יהוה ויקרב מאת פני הבית מבין המזבח ומבין בית יהוה ויתן אתו על-ירך המזבח צפונה

16:15 ויצוהו המלך-אחז את-אוריה הכהן לאמר על המזבח הגדול הקטר את-עלת-הבקר ואת-מנחת הערב ואת-עלת המלך ואת-מנחתו ואת עלת כל-עם הארץ ומנחתם ונסכיהם וכל-דם עלה וכל-דם-זבח עליו תזרק ומזבח הנחשת יהיה-לי לבקר

16:16 ויעש אוריה הכהן ככל אשר-צוה המלך אחז

16:17 ויקצץ המלך אחז את-המסגרות המכנות ויסר מעליהם ואת-הכיר ואת-הים הורד מעל הבקר הנחשת אשר תחתיה ויתן אתו על מרצפת אבנים

16:18 ואת-מיסך השבת אשר-בנו בבית ואת-מבוא המלך החיצונה הסב בית יהוה מפני מלך אשור

16:19 ויתר דברי אחז אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה

16:20 וישכב אחז עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד וימלך חזקיהו בנו תחתיו

17:1 בשנת שתים עשרה לאחז מלך יהודה מלך הושע בן-אלה בשמרון על-ישראל תשע שנים

17:2 ויעש הרע בעיני יהוה רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו

17:3 עליו עלה שלמנאסר מלך אשור ויהי-לו הושע עבד וישב לו מנחה

17:4 וימצא מלך-אשור בהושע קשר אשר שלח מלאכים אל-סוא מלך-מצרים ולא-העלה מנחה למלך אשור כשנה בשנה ויעצרהו מלך אשור ויאסרהו בית כלא

17:5 ויעל מלך-אשור בכל-הארץ ויעל שמרון ויצר עליה שלש שנים

17:6 בשנת התשיעית להושע לכד מלך-אשור את-שמרון ויגל את-ישראל אשורה וישב אתם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי

17:7 ויהי כי-חטאו בני-ישראל ליהוה אלהיהם המעלה אתם מארץ מצרים מתחת יד פרעה מלך-מצרים וייראו אלהים אחרים

17:8 וילכו בחקות הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל ומלכי ישראל אשר עשו

17:9 ויחפאו בני-ישראל דברים אשר לא-כן על-יהוה אלהיהם ויבנו להם במות בכל-עריהם ממגדל נוצרים עד-עיר מבצר

17:10 ויצבו להם מצבות ואשרים על כל-גבעה גבהה ותחת כל-עץ רענן

17:11 ויקטרו-שם בכל-במות כגוים אשר-הגלה יהוה מפניהם ויעשו דברים רעים להכעיס את-יהוה

17:12 ויעבדו הגללים אשר אמר יהוה להם לא תעשו את-הדבר הזה

17:13 ויעד יהוה בישראל וביהודה ביד כל-נביאו כל-חזה לאמר שבו מדרכיכם הרעים ושמרו מצותי חקותי ככל-התורה אשר צויתי את-אבתיכם ואשר שלחתי אליכם ביד עבדי הנביאים

17:14 ולא שמעו ויקשו את-ערפם כערף אבותם אשר לא האמינו ביהוה אלהיהם

17:15 וימאסו את-חקיו ואת-בריתו אשר כרת את-אבותם ואת עדותיו אשר העיד בם וילכו אחרי ההבל ויהבלו ואחרי הגוים אשר סביבתם אשר צוה יהוה אתם לבלתי עשות כהם

17:16 ויעזבו את-כל-מצות יהוה אלהיהם ויעשו להם מסכה שנים עגלים ויעשו אשירה וישתחוו לכל-צבא השמים ויעבדו את-הבעל

17:17 ויעבירו את-בניהם ואת-בנותיהם באש ויקסמו קסמים וינחשו ויתמכרו לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו

17:18 ויתאנף יהוה מאד בישראל ויסרם מעל פניו לא נשאר רק שבט יהודה לבדו

17:19 גם-יהודה לא שמר את-מצות יהוה אלהיהם וילכו בחקות ישראל אשר עשו

17:20 וימאס יהוה בכל-זרע ישראל ויענם ויתנם ביד-שסים עד אשר השליכם מפניו

17:21 כי-קרע ישראל מעל בית דוד וימליכו את-ירבעם בן-נבט וידא ירבעם את-ישראל מאחרי יהוה והחטיאם חטאה גדולה

17:22 וילכו בני ישראל בכל-חטאות ירבעם אשר עשה לא-סרו ממנה

17:23 עד אשר-הסיר יהוה את-ישראל מעל פניו כאשר דבר ביד כל-עבדיו הנביאים ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה

17:24 ויבא מלך-אשור מבבל ומכותה ומעוא ומחמת וספרוים וישב בערי שמרון תחת בני ישראל וירשו את-שמרון וישבו בעריה

17:25 ויהי בתחלת שבתם שם לא יראו את-יהוה וישלח יהוה בהם את-האריות ויהיו הרגים בהם

17:26 ויאמרו למלך אשור לאמר הגוים אשר הגלית ותושב בערי שמרון לא ידעו את-משפט אלהי הארץ וישלח-בם את-האריות והנם ממיתים אותם כאשר אינם ידעים את-משפט אלהי הארץ

17:27 ויצו מלך-אשור לאמר הליכו שמה אחד מהכהנים אשר הגליתם משם וילכו וישבו שם וירם את-משפט אלהי הארץ

17:28 ויבא אחד מהכהנים אשר הגלו משמרון וישב בבית-אל ויהי מורה אתם איך ייראו את-יהוה

17:29 ויהיו עשים גוי גוי אלהיו ויניחו בבית הבמות אשר עשו השמרנים גוי גוי בעריהם אשר הם ישבים שם

17:30 ואנשי בבל עשו את-סכות בנות ואנשי-כות עשו את-נרגל ואנשי חמת עשו את-אשימא

17:31 והעוים עשו נבחז ואת-תרתק והספרוים שרפים את-בניהם באש לאדרמלך וענמלך אלה ספרים

17:32 ויהיו יראים את-יהוה ויעשו להם מקצותם כהני במות ויהיו עשים להם בבית הבמות

17:33 את-יהוה היו יראים ואת-אלהיהם היו עבדים כמשפט הגוים אשר-הגלו אתם משם

17:34 עד היום הזה הם עשים כמשפטים הראשנים אינם יראים את-יהוה ואינם עשים כחקתם וכמשפטם וכתורה וכמצוה אשר צוה יהוה את-בני יעקב אשר-שם שמו ישראל

17:35 ויכרת יהוה אתם ברית ויצום לאמר לא תיראו אלהים אחרים ולא-תשתחוו להם ולא תעבדום ולא תזבחו להם

17:36 כי אם-את-יהוה אשר העלה אתכם מארץ מצרים בכח גדול ובזרוע נטויה אתו תיראו ולו תשתחוו ולו תזבחו

17:37 ואת-החקים ואת-המשפטים והתורה והמצוה אשר כתב לכם תשמרון לעשות כל-הימים ולא תיראו אלהים אחרים

17:38 והברית אשר-כרתי אתכם לא תשכחו ולא תיראו אלהים אחרים

17:39 כי אם-את-יהוה אלהיכם תיראו והוא יציל אתכם מיד כל-איביכם

17:40 ולא שמעו כי אם-כמשפטם הראשון הם עשים

17:41 ויהיו הגוים האלה יראים את-יהוה ואת-פסיליהם היו עבדים גם-בניהם ובני בניהם כאשר עשו אבתם הם עשים עד היום הזה

18:1 ויהי בשנת שלש להושע בן-אלה מלך ישראל מלך חזקיה בן-אחז מלך יהודה

18:2 בן-עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו אבי בת-זכריה

18:3 ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה דוד אביו

18:4 הוא הסיר את-הבמות ושבר את-המצבת וכרת את-האשרה וכתת נחש הנחשת אשר-עשה משה כי עד-הימים ההמה היו בני-ישראל מקטרים לו ויקרא-לו נחשתן

18:5 ביהוה אלהי-ישראל בטח ואחריו לא-היה כמהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו

18:6 וידבק ביהוה לא-סר מאחריו וישמר מצותיו אשר-צוה יהוה את-משה

18:7 והיה יהוה עמו בכל אשר-יצא ישכיל וימרד במלך-אשור ולא עבדו

18:8 הוא-הכה את-פלשתים עד-עזה ואת-גבוליה ממגדל נוצרים עד-עיר מבצר

18:9 ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו היא השנה השביעית להושע בן-אלה מלך ישראל עלה שלמנאסר מלך-אשור על-שמרון ויצר עליה

18:10 וילכדה מקצה שלש שנים בשנת-שש לחזקיה היא שנת-תשע להושע מלך ישראל נלכדה שמרון

18:11 ויגל מלך-אשור את-ישראל אשורה וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי

18:12 על אשר לא-שמעו בקול יהוה אלהיהם ויעברו את-בריתו את כל-אשר צוה משה עבד יהוה ולא שמעו ולא עשו

18:13 ובארבע עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך-אשור על כל-ערי יהודה הבצרות ויתפשם

18:14 וישלח חזקיה מלך-יהודה אל-מלך-אשור לכישה לאמר חטאתי שוב מעלי את אשר-תתן עלי אשא וישם מלך-אשור על-חזקיה מלך-יהודה שלש מאות ככר-כסף ושלשים ככר זהב

18:15 ויתן חזקיה את-כל-הכסף הנמצא בית-יהוה ובאצרות בית המלך

18:16 בעת ההיא קצץ חזקיה את-דלתות היכל יהוה ואת-האמנות אשר צפה חזקיה מלך יהודה ויתנם למלך אשור

18:17 וישלח מלך-אשור את-תרתן ואת-רב-סריס ואת-רב-שקה מן-לכיש אל-המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלם ויעלו ויבאו ירושלם ויעלו ויבאו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשר במסלת שדה כובס

18:18 ויקראו אל-המלך ויצא אלהם אליקים בן-חלקיהו אשר על-הבית ושבנה הספר ויואח בן-אסף המזכיר

18:19 ויאמר אלהם רב-שקה אמרו-נא אל-חזקיהו כה-אמר המלך הגדול מלך אשור מה הבטחון הזה אשר בטחת

18:20 אמרת אך-דבר-שפתים עצה וגבורה למלחמה עתה על-מי בטחת כי מרדת בי

18:21 עתה הנה בטחת לך על-משענת הקנה הרצוץ הזה על-מצרים אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך-מצרים לכל-הבטחים עליו

18:22 וכי-תאמרון אלי אל-יהוה אלהינו בטחנו הלוא-הוא אשר הסיר חזקיהו את-במתיו ואת-מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלם

18:23 ועתה התערב נא את-אדני את-מלך אשור ואתנה לך אלפים סוסים אם-תוכל לתת לך רכבים עליהם

18:24 ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדני הקטנים ותבטח לך על-מצרים לרכב ולפרשים

18:25 עתה המבלעדי יהוה עליתי על-המקום הזה להשחתו יהוה אמר אלי עלה על-הארץ הזאת והשחיתה

18:26 ויאמר אליקים בן-חלקיהו ושבנה ויואח אל-רב-שקה דבר-נא אל-עבדיך ארמית כי שמעים אנחנו ואל-תדבר עמנו יהודית באזני העם אשר על-החמה

18:27 ויאמר אליהם רב-שקה העל אדניך ואליך שלחני אדני לדבר את-הדברים האלה הלא על-האנשים הישבים על-החמה לאכל את חריהם ולשתות את-שיניהם עמכם

18:28 ויעמד רב-שקה ויקרא בקול-גדול יהודית וידבר ויאמר שמעו דבר-המלך הגדול מלך אשור

18:29 כה אמר המלך אל-ישיא לכם חזקיהו כי-לא יוכל להציל אתכם מידו

18:30 ואל-יבטח אתכם חזקיהו אל-יהוה לאמר הצל יצילנו יהוה ולא תנתן את-העיר הזאת ביד מלך אשור

18:31 אל-תשמעו אל-חזקיהו כי כה אמר מלך אשור עשו-אתי ברכה וצאו אלי ואכלו איש-גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי-בורו

18:32 עד-באי ולקחתי אתכם אל-ארץ כארצכם ארץ דגן ותירוש ארץ לחם וכרמים ארץ זית יצהר ודבש וחיו ולא תמתו ואל-תשמעו אל-חזקיהו כי-יסית אתכם לאמר יהוה יצילנו

18:33 ההצל הצילו אלהי הגוים איש את-ארצו מיד מלך אשור

18:34 איה אלהי חמת וארפד איה אלהי ספרוים הנע ועוה כי-הצילו את-שמרון מידי

18:35 מי בכל-אלהי הארצות אשר-הצילו את-ארצם מידי כי-יציל יהוה את-ירושלם מידי

18:36 והחרישו העם ולא-ענו אתו דבר כי-מצות המלך היא לאמר לא תענהו

18:37 ויבא אליקים בן-חלקיה אשר-על-הבית ושבנא הספר ויואח בן-אסף המזכיר אל-חזקיהו קרועי בגדים ויגדו לו דברי רב-שקה

19:1 ויהי כשמע המלך חזקיהו ויקרע את-בגדיו ויתכס בשק ויבא בית יהוה

19:2 וישלח את-אליקים אשר-על-הבית ושבנא הספר ואת זקני הכהנים מתכסים בשקים אל-ישעיהו הנביא בן-אמוץ

19:3 ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום-צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד-משבר וכח אין ללדה

19:4 אולי ישמע יהוה אלהיך את כל-דברי רב-שקה אשר שלחו מלך-אשור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשר שמע יהוה אלהיך ונשאת תפלה בעד השארית הנמצאה

19:5 ויבאו עבדי המלך חזקיהו אל-ישעיהו

19:6 ויאמר להם ישעיהו כה תאמרון אל-אדניכם כה אמר יהוה אל-תירא מפני הדברים אשר שמעת אשר גדפו נערי מלך-אשור אתי

19:7 הנני נתן בו רוח ושמע שמועה ושב לארצו והפלתיו בחרב בארצו

19:8 וישב רב-שקה וימצא את-מלך אשור נלחם על-לבנה כי שמע כי נסע מלכיש

19:9 וישמע אל-תרהקה מלך-כוש לאמר הנה יצא להלחם אתך וישב וישלח מלאכים אל-חזקיהו לאמר

19:10 כה תאמרון אל-חזקיהו מלך-יהודה לאמר אל-ישאך אלהיך אשר אתה בטח בו לאמר לא תנתן ירושלם ביד מלך אשור

19:11 הנה אתה שמעת את אשר עשו מלכי אשור לכל-הארצות להחרימם ואתה תנצל

19:12 ההצילו אתם אלהי הגוים אשר שחתו אבותי את-גוזן ואת-חרן ורצף ובני-עדן אשר בתלאשר

19:13 איו מלך-חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספרוים הנע ועוה

19:14 ויקח חזקיהו את-הספרים מיד המלאכים ויקראם ויעל בית יהוה ויפרשהו חזקיהו לפני יהוה

19:15 ויתפלל חזקיהו לפני יהוה ויאמר יהוה אלהי ישראל ישב הכרבים אתה-הוא האלהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשית את-השמים ואת-הארץ

19:16 הטה יהוה אזנך ושמע פקח יהוה עיניך וראה ושמע את דברי סנחריב אשר שלחו לחרף אלהים חי

19:17 אמנם יהוה החריבו מלכי אשור את-הגוים ואת-ארצם

19:18 ונתנו את-אלהיהם באש כי לא אלהים המה כי אם-מעשה ידי-אדם עץ ואבן ויאבדום

19:19 ועתה יהוה אלהינו הושיענו נא מידו וידעו כל-ממלכות הארץ כי אתה יהוה אלהים לבדך

19:20 וישלח ישעיהו בן-אמוץ אל-חזקיהו לאמר כה-אמר יהוה אלהי ישראל אשר התפללת אלי אל-סנחרב מלך-אשור שמעתי

19:21 זה הדבר אשר-דבר יהוה עליו בזה לך לעגה לך בתולת בת-ציון אחריך ראש הניעה בת ירושלם

19:22 את-מי חרפת וגדפת ועל-מי הרימות קול ותשא מרום עיניך על-קדוש ישראל

19:23 ביד מלאכיך חרפת אדני ותאמר ברכב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחור ברשיו ואבואה מלון קצה יער כרמלו

19:24 אני קרתי ושתיתי מים זרים ואחרב בכף-פעמי כל יארי מצור

19:25 הלא-שמעת למרחוק אתה עשיתי למימי קדם ויצרתיה עתה הביאתיה ותהי להשות גלים נצים ערים בצרות

19:26 וישביהן קצרי-יד חתו ויבשו היו עשב שדה וירק דשא חציר גגות ושדפה לפני קמה

19:27 ושבתך וצאתך ובאך ידעתי ואת התרגזך אלי

19:28 יען התרגזך אלי ושאננך עלה באזני ושמתי חחי באפך ומתגי בשפתיך והשבתיך בדרך אשר-באת בה

19:29 וזה-לך האות אכול השנה ספיח ובשנה השנית סחיש ובשנה השלישית זרעו וקצרו ונטעו כרמים ואכלו פרים

19:30 ויספה פליטת בית-יהודה הנשארה שרש למטה ועשה פרי למעלה

19:31 כי מירושלם תצא שארית ופליטה מהר ציון קנאת יהוה תעשה-זאת

19:32 לכן כה-אמר יהוה אל-מלך אשור לא יבא אל-העיר הזאת ולא-יורה שם חץ ולא-יקדמנה מגן ולא-ישפך עליה סללה

19:33 בדרך אשר-יבא בה ישוב ואל-העיר הזאת לא יבא נאם-יהוה

19:34 וגנותי אל-העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי

19:35 ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך יהוה ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים

19:36 ויסע וילך וישב סנחריב מלך-אשור וישב בנינוה

19:37 ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר-חדן בנו תחתיו

20:1 בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן-אמוץ הנביא ויאמר אליו כה-אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה

20:2 ויסב את-פניו אל-הקיר ויתפלל אל-יהוה לאמר

20:3 אנה יהוה זכר-נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול

20:4 ויהי ישעיהו לא יצא העיר התיכנה ודבר-יהוה היה אליו לאמר

20:5 שוב ואמרת אל-חזקיהו נגיד-עמי כה-אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את-תפלתך ראיתי את-דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה

20:6 והספתי על-ימיך חמש עשרה שנה ומכף מלך-אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על-העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי

20:7 ויאמר ישעיהו קחו דבלת תאנים ויקחו וישימו על-השחין ויחי

20:8 ויאמר חזקיהו אל-ישעיהו מה אות כי-ירפא יהוה לי ועליתי ביום השלישי בית יהוה

20:9 ויאמר ישעיהו זה-לך האות מאת יהוה כי יעשה יהוה את-הדבר אשר דבר הלך הצל עשר מעלות אם-ישוב עשר מעלות

20:10 ויאמר יחזקיהו נקל לצל לנטות עשר מעלות לא כי ישוב הצל אחרנית עשר מעלות

20:11 ויקרא ישעיהו הנביא אל-יהוה וישב את-הצל במעלות אשר ירדה במעלות אחז אחרנית עשר מעלות

20:12 בעת ההיא שלח בראדך בלאדן בן-בלאדן מלך-בבל ספרים ומנחה אל-חזקיהו כי שמע כי חלה חזקיהו

20:13 וישמע עליהם חזקיהו ויראם את-כל-בית נכתה את-הכסף ואת-הזהב ואת-הבשמים ואת שמן הטוב ואת בית כליו ואת כל-אשר נמצא באוצרתיו לא-היה דבר אשר לא-הראם חזקיהו בביתו ובכל-ממשלתו

20:14 ויבא ישעיהו הנביא אל-המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו האנשים האלה ומאין יבאו אליך ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו מבבל

20:15 ויאמר מה ראו בביתך ויאמר חזקיהו את כל-אשר בביתי ראו לא-היה דבר אשר לא-הראיתם באצרתי

20:16 ויאמר ישעיהו אל-חזקיהו שמע דבר-יהוה

20:17 הנה ימים באים ונשא כל-אשר בביתך ואשר אצרו אבתיך עד-היום הזה בבלה לא-יותר דבר אמר יהוה

20:18 ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקח והיו סריסים בהיכל מלך בבל

20:19 ויאמר חזקיהו אל-ישעיהו טוב דבר-יהוה אשר דברת ויאמר הלוא אם-שלום ואמת יהיה בימי

20:20 ויתר דברי חזקיהו וכל-גבורתו ואשר עשה את-הברכה ואת-התעלה ויבא את-המים העירה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה

20:21 וישכב חזקיהו עם-אבתיו וימלך מנשה בנו תחתיו

21:1 בן-שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו חפצי-בה

21:2 ויעש הרע בעיני יהוה כתועבת הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל

21:3 וישב ויבן את-הבמות אשר אבד חזקיהו אביו ויקם מזבחת לבעל ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל וישתחו לכל-צבא השמים ויעבד אתם

21:4 ובנה מזבחת בבית יהוה אשר אמר יהוה בירושלם אשים את-שמי

21:5 ויבן מזבחות לכל-צבא השמים בשתי חצרות בית-יהוה

21:6 והעביר את-בנו באש ועונן ונחש ועשה אוב וידענים הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיס

21:7 וישם את-פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר יהוה אל-דוד ואל-שלמה בנו בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את-שמי לעולם

21:8 ולא אסיף להניד רגל ישראל מן-האדמה אשר נתתי לאבותם רק אם-ישמרו לעשות ככל אשר צויתים ולכל-התורה אשר-צוה אתם עבדי משה

21:9 ולא שמעו ויתעם מנשה לעשות את-הרע מן-הגוים אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל

21:10 וידבר יהוה ביד-עבדיו הנביאים לאמר

21:11 יען אשר עשה מנשה מלך-יהודה התעבות האלה הרע מכל אשר-עשו האמרי אשר לפניו ויחטא גם-את-יהודה בגלוליו

21:12 לכן כה-אמר יהוה אלהי ישראל הנני מביא רעה על-ירושלם ויהודה אשר כל-שמעיו תצלנה שתי אזניו

21:13 ונטיתי על-ירושלם את קו שמרון ואת-משקלת בית אחאב ומחיתי את-ירושלם כאשר-ימחה את-הצלחת מחה והפך על-פניה

21:14 ונטשתי את שארית נחלתי ונתתים ביד איביהם והיו לבז ולמשסה לכל-איביהם

21:15 יען אשר עשו את-הרע בעיני ויהיו מכעסים אתי מן-היום אשר יצאו אבותם ממצרים ועד היום הזה

21:16 וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר-מלא את-ירושלם פה לפה לבד מחטאתו אשר החטיא את-יהודה לעשות הרע בעיני יהוה

21:17 ויתר דברי מנשה וכל-אשר עשה וחטאתו אשר חטא הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה

21:18 וישכב מנשה עם-אבתיו ויקבר בגן-ביתו בגן-עזא וימלך אמון בנו תחתיו

21:19 בן-עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם ושם אמו משלמת בת-חרוץ מן-יטבה

21:20 ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשה מנשה אביו

21:21 וילך בכל-הדרך אשר-הלך אביו ויעבד את-הגללים אשר עבד אביו וישתחו להם

21:22 ויעזב את-יהוה אלהי אבתיו ולא הלך בדרך יהוה

21:23 ויקשרו עבדי-אמון עליו וימיתו את-המלך בביתו

21:24 ויך עם-הארץ את כל-הקשרים על-המלך אמון וימליכו עם-הארץ את-יאשיהו בנו תחתיו

21:25 ויתר דברי אמון אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה

21:26 ויקבר אתו בקברתו בגן-עזא וימלך יאשיהו בנו תחתיו

22:1 בן-שמנה שנה יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה מלך בירושלם ושם אמו ידידה בת-עדיה מבצקת

22:2 ויעש הישר בעיני יהוה וילך בכל-דרך דוד אביו ולא-סר ימין ושמאול

22:3 ויהי בשמנה עשרה שנה למלך יאשיהו שלח המלך את-שפן בן-אצליהו בן-משלם הספר בית יהוה לאמר

22:4 עלה אל-חלקיהו הכהן הגדול ויתם את-הכסף המובא בית יהוה אשר אספו שמרי הסף מאת העם

22:5 ויתנה על-יד עשי המלאכה המפקדים בבית יהוה ויתנו אתו לעשי המלאכה אשר בבית יהוה לחזק בדק הבית

22:6 לחרשים ולבנים ולגדרים ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את-הבית

22:7 אך לא-יחשב אתם הכסף הנתן על-ידם כי באמונה הם עשים

22:8 ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על-שפן הספר ספר התורה מצאתי בבית יהוה ויתן חלקיה את-הספר אל-שפן ויקראהו

22:9 ויבא שפן הספר אל-המלך וישב את-המלך דבר ויאמר התיכו עבדיך את-הכסף הנמצא בבית ויתנהו על-יד עשי המלאכה המפקדים בית יהוה

22:10 ויגד שפן הספר למלך לאמר ספר נתן לי חלקיה הכהן ויקראהו שפן לפני המלך

22:11 ויהי כשמע המלך את-דברי ספר התורה ויקרע את-בגדיו

22:12 ויצו המלך את-חלקיה הכהן ואת-אחיקם בן-שפן ואת-עכבור בן-מיכיה ואת שפן הספר ואת עשיה עבד-המלך לאמר

22:13 לכו דרשו את-יהוה בעדי ובעד-העם ובעד כל-יהודה על-דברי הספר הנמצא הזה כי-גדולה חמת יהוה אשר-היא נצתה בנו על אשר לא-שמעו אבתינו על-דברי הספר הזה לעשות ככל-הכתוב עלינו

22:14 וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ועכבור ושפן ועשיה אל-חלדה הנביאה אשת שלם בן-תקוה בן-חרחס שמר הבגדים והיא ישבת בירושלם במשנה וידברו אליה

22:15 ותאמר אליהם כה-אמר יהוה אלהי ישראל אמרו לאיש אשר-שלח אתכם אלי

22:16 כה אמר יהוה הנני מביא רעה אל-המקום הזה ועל-ישביו את כל-דברי הספר אשר קרא מלך יהודה

22:17 תחת אשר עזבוני ויקטרו לאלהים אחרים למען הכעיסני בכל מעשה ידיהם ונצתה חמתי במקום הזה ולא תכבה

22:18 ואל-מלך יהודה השלח אתכם לדרש את-יהוה כה תאמרו אליו כה-אמר יהוה אלהי ישראל הדברים אשר שמעת

22:19 יען רך-לבבך ותכנע מפני יהוה בשמעך אשר דברתי על-המקום הזה ועל-ישביו להיות לשמה ולקללה ותקרע את-בגדיך ותבכה לפני וגם אנכי שמעתי נאם-יהוה

22:20 לכן הנני אספך על-אבתיך ונאספת אל-קברתיך בשלום ולא-תראינה עיניך בכל הרעה אשר-אני מביא על-המקום הזה וישיבו את-המלך דבר

23:1 וישלח המלך ויאספו אליו כל-זקני יהודה וירושלם

23:2 ויעל המלך בית-יהוה וכל-איש יהודה וכל-ישבי ירושלם אתו והכהנים והנביאים וכל-העם למקטן ועד-גדול ויקרא באזניהם את-כל-דברי ספר הברית הנמצא בבית יהוה

23:3 ויעמד המלך על-העמוד ויכרת את-הברית לפני יהוה ללכת אחר יהוה ולשמר מצותיו ואת-עדותיו ואת-חקתיו בכל-לב ובכל-נפש להקים את-דברי הברית הזאת הכתבים על-הספר הזה ויעמד כל-העם בברית

23:4 ויצו המלך את-חלקיהו הכהן הגדול ואת-כהני המשנה ואת-שמרי הסף להוציא מהיכל יהוה את כל-הכלים העשוים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמים וישרפם מחוץ לירושלם בשדמות קדרון ונשא את-עפרם בית-אל

23:5 והשבית את-הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה ויקטר בבמות בערי יהודה ומסבי ירושלם ואת-המקטרים לבעל לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמים

23:6 ויצא את-האשרה מבית יהוה מחוץ לירושלם אל-נחל קדרון וישרף אתה בנחל קדרון וידק לעפר וישלך את-עפרה על-קבר בני העם

23:7 ויתץ את-בתי הקדשים אשר בבית יהוה אשר הנשים ארגות שם בתים לאשרה

23:8 ויבא את-כל-הכהנים מערי יהודה ויטמא את-הבמות אשר קטרו-שמה הכהנים מגבע עד-באר שבע ונתץ את-במות השערים אשר-פתח שער יהושע שר-העיר אשר-על-שמאול איש בשער העיר

23:9 אך לא יעלו כהני הבמות אל-מזבח יהוה בירושלם כי אם-אכלו מצות בתוך אחיהם

23:10 וטמא את-התפת אשר בגי בני-הנם לבלתי להעביר איש את-בנו ואת-בתו באש למלך

23:11 וישבת את-הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבא בית-יהוה אל-לשכת נתן-מלך הסריס אשר בפרורים ואת-מרכבות השמש שרף באש

23:12 ואת-המזבחות אשר על-הגג עלית אחז אשר-עשו מלכי יהודה ואת-המזבחות אשר-עשה מנשה בשתי חצרות בית-יהוה נתץ המלך וירץ משם והשליך את-עפרם אל-נחל קדרון

23:13 ואת-הבמות אשר על-פני ירושלם אשר מימין להר-המשחית אשר בנה שלמה מלך-ישראל לעשתרת שקץ צידנים ולכמוש שקץ מואב ולמלכם תועבת בני-עמון טמא המלך

23:14 ושבר את-המצבות ויכרת את-האשרים וימלא את-מקומם עצמות אדם

23:15 וגם את-המזבח אשר בבית-אל הבמה אשר עשה ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל גם את-המזבח ההוא ואת-הבמה נתץ וישרף את-הבמה הדק לעפר ושרף אשרה

23:16 ויפן יאשיהו וירא את-הקברים אשר-שם בהר וישלח ויקח את-העצמות מן-הקברים וישרף על-המזבח ויטמאהו כדבר יהוה אשר קרא איש האלהים אשר קרא את-הדברים האלה

23:17 ויאמר מה הציון הלז אשר אני ראה ויאמרו אליו אנשי העיר הקבר איש-האלהים אשר-בא מיהודה ויקרא את-הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית-אל

23:18 ויאמר הניחו לו איש אל-ינע עצמתיו וימלטו עצמתיו את עצמות הנביא אשר-בא משמרון

23:19 וגם את-כל-בתי הבמות אשר בערי שמרון אשר עשו מלכי ישראל להכעיס הסיר יאשיהו ויעש להם ככל-המעשים אשר עשה בבית-אל

23:20 ויזבח את-כל-כהני הבמות אשר-שם על-המזבחות וישרף את-עצמות אדם עליהם וישב ירושלם

23:21 ויצו המלך את-כל-העם לאמר עשו פסח ליהוה אלהיכם ככתוב על ספר הברית הזה

23:22 כי לא נעשה כפסח הזה מימי השפטים אשר שפטו את-ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה

23:23 כי אם-בשמנה עשרה שנה למלך יאשיהו נעשה הפסח הזה ליהוה בירושלם

23:24 וגם את-האבות ואת-הידענים ואת-התרפים ואת-הגללים ואת כל-השקצים אשר נראו בארץ יהודה ובירושלם בער יאשיהו למען הקים את-דברי התורה הכתבים על-הספר אשר מצא חלקיהו הכהן בית יהוה

23:25 וכמהו לא-היה לפניו מלך אשר-שב אל-יהוה בכל-לבבו ובכל-נפשו ובכל-מאדו ככל תורת משה ואחריו לא-קם כמהו

23:26 אך לא-שב יהוה מחרון אפו הגדול אשר-חרה אפו ביהודה על כל-הכעסים אשר הכעיסו מנשה

23:27 ויאמר יהוה גם את-יהודה אסיר מעל פני כאשר הסרתי את-ישראל ומאסתי את-העיר הזאת אשר-בחרתי את-ירושלם ואת-הבית אשר אמרתי יהיה שמי שם

23:28 ויתר דברי יאשיהו וכל-אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה

23:29 בימיו עלה פרעה נכה מלך-מצרים על-מלך אשור על-נהר-פרת וילך המלך יאשיהו לקראתו וימיתהו במגדו כראתו אתו

23:30 וירכבהו עבדיו מת ממגדו ויבאהו ירושלם ויקברהו בקברתו ויקח עם-הארץ את-יהואחז בן-יאשיהו וימשחו אתו וימליכו אתו תחת אביו

23:31 בן-עשרים ושלש שנה יהואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו חמוטל בת-ירמיהו מלבנה

23:32 ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשו אבתיו

23:33 ויאסרהו פרעה נכה ברבלה בארץ חמת במלך בירושלם ויתן-ענש על-הארץ מאה ככר-כסף וככר זהב

23:34 וימלך פרעה נכה את-אליקים בן-יאשיהו תחת יאשיהו אביו ויסב את-שמו יהויקים ואת-יהואחז לקח ויבא מצרים וימת שם

23:35 והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה אך העריך את-הארץ לתת את-הכסף על-פי פרעה איש כערכו נגש את-הכסף ואת-הזהב את-עם הארץ לתת לפרעה נכה

23:36 בן-עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו זבידה בת-פדיה מן-רומה

23:37 ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשו אבתיו

24:1 בימיו עלה נבכדנאצר מלך בבל ויהי-לו יהויקים עבד שלש שנים וישב וימרד-בו

24:2 וישלח יהוה בו את-גדודי כשדים ואת-גדודי ארם ואת גדודי מואב ואת גדודי בני-עמון וישלחם ביהודה להאבידו כדבר יהוה אשר דבר ביד עבדיו הנביאים

24:3 אך על-פי יהוה היתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטאת מנשה ככל אשר עשה

24:4 וגם דם-הנקי אשר שפך וימלא את-ירושלם דם נקי ולא-אבה יהוה לסלח

24:5 ויתר דברי יהויקים וכל-אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה

24:6 וישכב יהויקים עם-אבתיו וימלך יהויכין בנו תחתיו

24:7 ולא-הסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו כי-לקח מלך בבל מנחל מצרים עד-נהר-פרת כל אשר היתה למלך מצרים

24:8 בן-שמנה עשרה שנה יהויכין במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו נחשתא בת-אלנתן מירושלם

24:9 ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשה אביו

24:10 בעת ההיא עלה עבדי נבכדנאצר מלך-בבל ירושלם ותבא העיר במצור

24:11 ויבא נבוכדנאצר מלך-בבל על-העיר ועבדיו צרים עליה

24:12 ויצא יהויכין מלך-יהודה על-מלך בבל הוא ואמו ועבדיו ושריו וסריסיו ויקח אתו מלך בבל בשנת שמנה למלכו

24:13 ויוצא משם את-כל-אוצרות בית יהוה ואוצרות בית המלך ויקצץ את-כל-כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך-ישראל בהיכל יהוה כאשר דבר יהוה

24:14 והגלה את-כל-ירושלם ואת-כל-השרים ואת כל-גבורי החיל עשרה אלפים גולה וכל-החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם-הארץ

24:15 ויגל את-יהויכין בבלה ואת-אם המלך ואת-נשי המלך ואת-סריסיו ואת אולי הארץ הוליך גולה מירושלם בבלה

24:16 ואת כל-אנשי החיל שבעת אלפים והחרש והמסגר אלף הכל גבורים עשי מלחמה ויביאם מלך-בבל גולה בבלה

24:17 וימלך מלך-בבל את-מתניה דדו תחתיו ויסב את-שמו צדקיהו

24:18 בן-עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו חמיטל בת-ירמיהו מלבנה

24:19 ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשה יהויקים

24:20 כי על-אף יהוה היתה בירושלם וביהודה עד-השלכו אתם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל

25:1 ויהי בשנת התשיעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבכדנאצר מלך-בבל הוא וכל-חילו על-ירושלם ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב

25:2 ותבא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו

25:3 בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ולא-היה לחם לעם הארץ

25:4 ותבקע העיר וכל-אנשי המלחמה הלילה דרך שער בין החמתים אשר על-גן המלך וכשדים על-העיר סביב וילך דרך הערבה

25:5 וירדפו חיל-כשדים אחר המלך וישגו אתו בערבות ירחו וכל-חילו נפצו מעליו

25:6 ויתפשו את-המלך ויעלו אתו אל-מלך בבל רבלתה וידברו אתו משפט

25:7 ואת-בני צדקיהו שחטו לעיניו ואת-עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים ויבאהו בבל

25:8 ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע-עשרה שנה למלך נבכדנאצר מלך-בבל בא נבוזראדן רב-טבחים עבד מלך-בבל ירושלם

25:9 וישרף את-בית-יהוה ואת-בית המלך ואת כל-בתי ירושלם ואת-כל-בית גדול שרף באש

25:10 ואת-חומת ירושלם סביב נתצו כל-חיל כשדים אשר רב-טבחים

25:11 ואת יתר העם הנשארים בעיר ואת-הנפלים אשר נפלו על-המלך בבל ואת יתר ההמון הגלה נבוזראדן רב-טבחים

25:12 ומדלת הארץ השאיר רב-טבחים לכרמים וליגבים

25:13 ואת-עמודי הנחשת אשר בית-יהוה ואת-המכנות ואת-ים הנחשת אשר בבית-יהוה שברו כשדים וישאו את-נחשתם בבלה

25:14 ואת-הסירת ואת-היעים ואת-המזמרות ואת-הכפות ואת כל-כלי הנחשת אשר ישרתו-בם לקחו

25:15 ואת-המחתות ואת-המזרקות אשר זהב זהב ואשר-כסף כסף לקח רב-טבחים

25:16 העמודים שנים הים האחד והמכנות אשר-עשה שלמה לבית יהוה לא-היה משקל לנחשת כל-הכלים האלה

25:17 שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד וכתרת עליו נחשת וקומת הכתרת שלש אמה ושבכה ורמנים על-הכתרת סביב הכל נחשת וכאלה לעמוד השני על-השבכה

25:18 ויקח רב-טבחים את-שריה כהן הראש ואת-צפניהו כהן משנה ואת-שלשת שמרי הסף

25:19 ומן-העיר לקח סריס אחד אשר-הוא פקיד על-אנשי המלחמה וחמשה אנשים מראי פני-המלך אשר נמצאו בעיר ואת הספר שר הצבא המצבא את-עם הארץ וששים איש מעם הארץ הנמצאים בעיר

25:20 ויקח אתם נבוזראדן רב-טבחים וילך אתם על-מלך בבל רבלתה

25:21 ויך אתם מלך בבל וימיתם ברבלה בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו

25:22 והעם הנשאר בארץ יהודה אשר השאיר נבוכדנאצר מלך בבל ויפקד עליהם את-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן

25:23 וישמעו כל-שרי החילים המה והאנשים כי-הפקיד מלך-בבל את-גדליהו ויבאו אל-גדליהו המצפה וישמעאל בן-נתניה ויוחנן בן-קרח ושריה בן-תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן-המעכתי המה ואנשיהם

25:24 וישבע להם גדליהו ולאנשיהם ויאמר להם אל-תיראו מעבדי הכשדים שבו בארץ ועבדו את-מלך בבל ויטב לכם

25:25 ויהי בחדש השביעי בא ישמעאל בן-נתניה בן-אלישמע מזרע המלוכה ועשרה אנשים אתו ויכו את-גדליהו וימת ואת-היהודים ואת-הכשדים אשר-היו אתו במצפה

25:26 ויקמו כל-העם מקטן ועד-גדול ושרי החילים ויבאו מצרים כי יראו מפני כשדים

25:27 ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך-יהודה בשנים עשר חדש בעשרים ושבעה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכו את-ראש יהויכין מלך-יהודה מבית כלא

25:28 וידבר אתו טבות ויתן את-כסאו מעל כסא המלכים אשר אתו בבבל

25:29 ושנא את בגדי כלאו ואכל לחם תמיד לפניו כל-ימי חייו

25:30 וארחתו ארחת תמיד נתנה-לו מאת המלך דבר-יום ביומו כל ימי חיו