1 Chronicles

1:1 אדם שת אנוש

1:2 קינן מהללאל ירד

1:3 חנוך מתושלח למך

1:4 נח שם חם ויפת

1:5 בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס

1:6 ובני גמר אשכנז ודיפת ותוגרמה

1:7 ובני יון אלישה ותרשישה כתים ורודנים

1:8 בני חם כוש ומצרים פוט וכנען

1:9 ובני כוש סבא וחוילה וסבתא ורעמא וסבתכא ובני רעמא שבא ודדן

1:10 וכוש ילד את-נמרוד הוא החל להיות גבור בארץ

1:11 ומצרים ילד את-לודיים ואת-ענמים ואת-להבים ואת-נפתחים

1:12 ואת-פתרסים ואת-כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת-כפתרים

1:13 וכנען ילד את-צידון בכרו ואת-חת

1:14 ואת-היבוסי ואת-האמרי ואת הגרגשי

1:15 ואת-החוי ואת-הערקי ואת-הסיני

1:16 ואת-הארודי ואת-הצמרי ואת-החמתי

1:17 בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם ועוץ וחול וגתר ומשך

1:18 וארפכשד ילד את-שלח ושלח ילד את-עבר

1:19 ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן

1:20 ויקטן ילד את-אלמודד ואת-שלף ואת-חצרמות ואת-ירח

1:21 ואת-הדורם ואת-אוזל ואת-דקלה

1:22 ואת-עיבל ואת-אבימאל ואת-שבא

1:23 ואת-אופיר ואת-חוילה ואת-יובב כל-אלה בני יקטן

1:24 שם ארפכשד שלח

1:25 עבר פלג רעו

1:26 שרוג נחור תרח

1:27 אברם הוא אברהם

1:28 בני אברהם יצחק וישמעאל

1:29 אלה תלדותם בכור ישמעאל נביות וקדר ואדבאל ומבשם

1:30 משמע ודומה משא חדד ותימא

1:31 יטור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל

1:32 ובני קטורה פילגש אברהם ילדה את-זמרן ויקשן ומדן ומדין וישבק ושוח ובני יקשן שבא ודדן

1:33 ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל-אלה בני קטורה

1:34 ויולד אברהם את-יצחק בני יצחק עשו וישראל

1:35 בני עשו אליפז רעואל ויעוש ויעלם וקרח

1:36 בני אליפז תימן ואומר צפי וגעתם קנז ותמנע ועמלק

1:37 בני רעואל נחת זרח שמה ומזה

1:38 ובני שעיר לוטן ושובל וצבעון וענה ודישן ואצר ודישן

1:39 ובני לוטן חרי והומם ואחות לוטן תמנע

1:40 בני שובל עלין ומנחת ועיבל שפי ואונם ובני צבעון איה וענה

1:41 בני ענה דישון ובני דישון חמרן ואשבן ויתרן וכרן

1:42 בני-אצר בלהן וזעון יעקן בני דישון עוץ וארן

1:43 ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך-מלך לבני ישראל בלע בן-בעור ושם עירו דנהבה

1:44 וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן-זרח מבצרה

1:45 וימת יובב וימלך תחתיו חושם מארץ התימני

1:46 וימת חושם וימלך תחתיו הדד בן-בדד המכה את-מדין בשדה מואב ושם עירו עיות

1:47 וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה

1:48 וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר

1:49 וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן-עכבור

1:50 וימת בעל חנן וימלך תחתיו הדד ושם עירו פעי ושם אשתו מהיטבאל בת-מטרד בת מי זהב

1:51 וימת הדד ויהיו אלופי אדום אלוף תמנע אלוף עליה אלוף יתת

1:52 אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן

1:53 אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר

1:54 אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום

2:1 אלה בני ישראל ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר וזבלון

2:2 דן יוסף ובנימן נפתלי גד ואשר

2:3 בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת-שוע הכנענית ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימיתהו

2:4 ותמר כלתו ילדה לו את-פרץ ואת-זרח כל-בני יהודה חמשה

2:5 בני-פרץ חצרון וחמול

2:6 ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה

2:7 ובני כרמי עכר עוכר ישראל אשר מעל בחרם

2:8 ובני איתן עזריה

2:9 ובני חצרון אשר נולד-לו את-ירחמאל ואת-רם ואת-כלובי

2:10 ורם הוליד את-עמינדב ועמינדב הוליד את-נחשון נשיא בני יהודה

2:11 ונחשון הוליד את-שלמא ושלמא הוליד את-בעז

2:12 ובעז הוליד את-עובד ועובד הוליד את-ישי

2:13 ואישי הוליד את-בכרו את-אליאב ואבינדב השני ושמעא השלישי

2:14 נתנאל הרביעי רדי החמישי

2:15 אצם הששי דויד השבעי

2:16 ואחיתיהם צרויה ואביגיל ובני צרויה אבשי ויואב ועשה-אל שלשה

2:17 ואביגיל ילדה את-עמשא ואבי עמשא יתר הישמעאלי

2:18 וכלב בן-חצרון הוליד את-עזובה אשה ואת-יריעות ואלה בניה ישר ושובב וארדון

2:19 ותמת עזובה ויקח-לו כלב את-אפרת ותלד לו את-חור

2:20 וחור הוליד את-אורי ואורי הוליד את-בצלאל

2:21 ואחר בא חצרון אל-בת-מכיר אבי גלעד והוא לקחה והוא בן-ששים שנה ותלד לו את-שגוב

2:22 ושגוב הוליד את-יאיר ויהי-לו עשרים ושלוש ערים בארץ הגלעד

2:23 ויקח גשור-וארם את-חות יאיר מאתם את-קנת ואת-בנתיה ששים עיר כל-אלה בני מכיר אבי-גלעד

2:24 ואחר מות-חצרון בכלב אפרתה ואשת חצרון אביה ותלד לו את-אשחור אבי תקוע

2:25 ויהיו בני-ירחמאל בכור חצרון הבכור רם ובונה וארן ואצם אחיה

2:26 ותהי אשה אחרת לירחמאל ושמה עטרה היא אם אונם

2:27 ויהיו בני-רם בכור ירחמאל מעץ וימין ועקר

2:28 ויהיו בני-אונם שמי וידע ובני שמי נדב ואבישור

2:29 ושם אשת אבישור אביהיל ותלד לו את-אחבן ואת-מוליד

2:30 ובני נדב סלד ואפים וימת סלד לא בנים

2:31 ובני אפים ישעי ובני ישעי ששן ובני ששן אחלי

2:32 ובני ידע אחי שמי יתר ויונתן וימת יתר לא בנים

2:33 ובני יונתן פלת וזזא אלה היו בני ירחמאל

2:34 ולא-היה לששן בנים כי אם-בנות ולששן עבד מצרי ושמו ירחע

2:35 ויתן ששן את-בתו לירחע עבדו לאשה ותלד לו את-עתי

2:36 ועתי הליד את-נתן ונתן הוליד את-זבד

2:37 וזבד הוליד את-אפלל ואפלל הוליד את-עובד

2:38 ועובד הוליד את-יהוא ויהוא הוליד את-עזריה

2:39 ועזריה הליד את-חלץ וחלץ הליד את-אלעשה

2:40 ואלעשה הליד את-ססמי וססמי הליד את-שלום

2:41 ושלום הוליד את-יקמיה ויקמיה הליד את-אלישמע

2:42 ובני כלב אחי ירחמאל מישע בכרו הוא אבי-זיף ובני מרשה אבי חברון

2:43 ובני חברון קרח ותפח ורקם ושמע

2:44 ושמע הוליד את-רחם אבי ירקעם ורקם הוליד את-שמי

2:45 ובן-שמי מעון ומעון אבי בית-צור

2:46 ועיפה פילגש כלב ילדה את-חרן ואת-מוצא ואת-גזז וחרן הליד את-גזז

2:47 ובני יהדי רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף

2:48 פלגש כלב מעכה ילד שבר ואת-תרחנה

2:49 ותלד שעף אבי מדמנה את-שוא אבי מכבנה ואבי גבעא ובת-כלב עכסה

2:50 אלה היו בני כלב בן-חור בכור אפרתה שובל אבי קרית יערים

2:51 שלמא אבי בית-לחם חרף אבי בית-גדר

2:52 ויהיו בנים לשובל אבי קרית יערים הראה חצי המנחות

2:53 ומשפחות קרית יערים היתרי והפותי והשמתי והמשרעי מאלה יצאו הצרעתי והאשתאלי

2:54 בני שלמא בית לחם ונטופתי עטרות בית יואב וחצי המנחתי הצרעי

2:55 ומשפחות ספרים ישבו יעבץ תרעתים שמעתים שוכתים המה הקינים הבאים מחמת אבי בית-רכב

3:1 ואלה היו בני דויד אשר נולד-לו בחברון הבכור אמנן לאחינעם היזרעאלית שני דניאל לאביגיל הכרמלית

3:2 השלשי לאבשלום בן-מעכה בת-תלמי מלך גשור הרביעי אדניה בן-חגית

3:3 החמישי שפטיה לאביטל הששי יתרעם לעגלה אשתו

3:4 ששה נולד-לו בחברון וימלך-שם שבע שנים וששה חדשים ושלשים ושלוש שנה מלך בירושלם

3:5 ואלה נולדו-לו בירושלים שמעא ושובב ונתן ושלמה ארבעה לבת-שוע בת-עמיאל

3:6 ויבחר ואלישמע ואליפלט

3:7 ונגה ונפג ויפיע

3:8 ואלישמע ואלידע ואליפלט תשעה

3:9 כל בני דויד מלבד בני-פילגשים ותמר אחותם

3:10 ובן-שלמה רחבעם אביה בנו אסא בנו יהושפט בנו

3:11 יורם בנו אחזיהו בנו יואש בנו

3:12 אמציהו בנו עזריה בנו יותם בנו

3:13 אחז בנו חזקיהו בנו מנשה בנו

3:14 אמון בנו יאשיהו בנו

3:15 ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלשי צדקיהו הרביעי שלום

3:16 ובני יהויקים יכניה בנו צדקיה בנו

3:17 ובני יכניה אסר שאלתיאל בנו

3:18 ומלכירם ופדיה ושנאצר יקמיה הושמע ונדביה

3:19 ובני פדיה זרבבל ושמעי ובן-זרבבל משלם וחנניה ושלמית אחותם

3:20 וחשבה ואהל וברכיה וחסדיה יושב חסד חמש

3:21 ובן-חנניה פלטיה וישעיה בני רפיה בני ארנן בני עבדיה בני שכניה

3:22 ובני שכניה שמעיה ובני שמעיה חטוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט ששה

3:23 ובן-נעריה אליועיני וחזקיה ועזריקם שלשה

3:24 ובני אליועיני הדיוהו ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה

4:1 בני יהודה פרץ חצרון וכרמי וחור ושובל

4:2 וראיה בן-שובל הוליד את-יחת ויחת הליד את-אחומי ואת-להד אלה משפחות הצרעתי

4:3 ואלה אבי עיטם יזרעאל וישמא וידבש ושם אחותם הצללפוני

4:4 ופנואל אבי גדר ועזר אבי חושה אלה בני-חור בכור אפרתה אבי בית לחם

4:5 ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה

4:6 ותלד לו נערה את-אחזם ואת-חפר ואת-תימני ואת-האחשתרי אלה בני נערה

4:7 ובני חלאה צרת יצחר ואתנן

4:8 וקוץ הוליד את-ענוב ואת-הצבבה ומשפחות אחרחל בן-הרום

4:9 ויהי יעבץ נכבד מאחיו ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי בעצב

4:10 ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם-ברך תברכני והרבית את-גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר-שאל

4:11 וכלוב אחי-שוחה הוליד את-מחיר הוא אבי אשתון

4:12 ואשתון הוליד את-בית רפא ואת-פסח ואת-תחנה אבי עיר נחש אלה אנשי רכה

4:13 ובני קנז עתניאל ושריה ובני עתניאל חתת

4:14 ומעונתי הוליד את-עפרה ושריה הוליד את-יואב אבי גיא חרשים כי חרשים היו

4:15 ובני כלב בן-יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז

4:16 ובני יהללאל זיף וזיפה תיריא ואשראל

4:17 ובן-עזרה יתר ומרד ועפר וילון ותהר את-מרים ואת-שמי ואת-ישבח אבי אשתמע

4:18 ואשתו היהדיה ילדה את-ירד אבי גדור ואת-חבר אבי שוכו ואת-יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת-פרעה אשר לקח מרד

4:19 ובני אשת הודיה אחות נחם אבי קעילה הגרמי ואשתמע המעכתי

4:20 ובני שימון אמנון ורנה בן-חנן ותולון ובני ישעי זוחת ובן-זוחת

4:21 בני שלה בן-יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית-עבדת הבץ לבית אשבע

4:22 ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר-בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים

4:23 המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה עם-המלך במלאכתו ישבו שם

4:24 בני שמעון נמואל וימין יריב זרח שאול

4:25 שלם בנו מבשם בנו משמע בנו

4:26 ובני משמע חמואל בנו זכור בנו שמעי בנו

4:27 ולשמעי בנים ששה עשר ובנות שש ולאחיו אין בנים רבים וכל משפחתם לא הרבו עד-בני יהודה

4:28 וישבו בבאר-שבע ומולדה וחצר שועל

4:29 ובבלהה ובעצם ובתולד

4:30 ובבתואל ובחרמה ובציקלג

4:31 ובבית מרכבות ובחצר סוסים ובבית בראי ובשערים אלה עריהם עד-מלך דויד

4:32 וחצריהם עיטם ועין רמון ותכן ועשן ערים חמש

4:33 וכל-חצריהם אשר סביבות הערים האלה עד-בעל זאת מושבתם והתיחשם להם

4:34 ומשובב וימלך ויושה בן-אמציה

4:35 ויואל ויהוא בן-יושביה בן-שריה בן-עשיאל

4:36 ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל ובניה

4:37 וזיזא בן-שפעי בן-אלון בן-ידיה בן-שמרי בן-שמעיה

4:38 אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב

4:39 וילכו למבוא גדר עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצאנם

4:40 וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת ידים ושקטת ושלוה כי מן-חם הישבים שם לפנים

4:41 ויבאו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקיהו מלך-יהודה ויכו את-אהליהם ואת-המעינים אשר נמצאו-שמה ויחרימם עד-היום הזה וישבו תחתיהם כי-מרעה לצאנם שם

4:42 ומהם מן-בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם

4:43 ויכו את-שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה

5:1 ובני ראובן בכור-ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף בן-ישראל ולא להתיחש לבכרה

5:2 כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף

5:3 בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי

5:4 בני יואל שמעיה בנו גוג בנו שמעי בנו

5:5 מיכה בנו ראיה בנו בעל בנו

5:6 בארה בנו אשר הגלה תלגת פלנאסר מלך אשר הוא נשיא לראובני

5:7 ואחיו למשפחתיו בהתיחש לתלדותם הראש יעיאל וזכריהו

5:8 ובלע בן-עזז בן-שמע בן-יואל הוא יושב בערער ועד-נבו ובעל מעון

5:9 ולמזרח ישב עד-לבוא מדברה למן-הנהר פרת כי מקניהם רבו בארץ גלעד

5:10 ובימי שאול עשו מלחמה עם-ההגראים ויפלו בידם וישבו באהליהם על-כל-פני מזרח לגלעד

5:11 ובני-גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד-סלכה

5:12 יואל הראש ושפם המשנה ויעני ושפט בבשן

5:13 ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשלם ושבע ויורי ויעכן וזיע ועבר שבעה

5:14 אלה בני אביחיל בן-חורי בן-ירוח בן-גלעד בן-מיכאל בן-ישישי בן-יחדו בן-בוז

5:15 אחי בן-עבדיאל בן-גוני ראש לבית אבותם

5:16 וישבו בגלעד בבשן ובבנתיה ובכל-מגרשי שרון על-תוצאותם

5:17 כלם התיחשו בימי יותם מלך-יהודה ובימי ירבעם מלך-ישראל

5:18 בני-ראובן וגדי וחצי שבט-מנשה מן-בני-חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע-מאות וששים יצאי צבא

5:19 ויעשו מלחמה עם-ההגריאים ויטור ונפיש ונודב

5:20 ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריאים וכל שעמהם כי לאלהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי-בטחו בו

5:21 וישבו מקניהם גמליהם חמשים אלף וצאן מאתים וחמשים אלף וחמורים אלפים ונפש אדם מאה אלף

5:22 כי-חללים רבים נפלו כי מהאלהים המלחמה וישבו תחתיהם עד-הגלה

5:23 ובני חצי שבט מנשה ישבו בארץ מבשן עד-בעל חרמון ושניר והר-חרמון המה רבו

5:24 ואלה ראשי בית-אבותם ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל אנשים גבורי חיל אנשי שמות ראשים לבית אבותם

5:25 וימעלו באלהי אבותיהם ויזנו אחרי אלהי עמי-הארץ אשר-השמיד אלהים מפניהם

5:26 ויער אלהי ישראל את-רוח פול מלך-אשור ואת-רוח תלגת פלנסר מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה ויביאם לחלח וחבור והרא ונהר גוזן עד היום הזה

5:27 בני לוי גרשון קהת ומררי

5:28 ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל

5:29 ובני עמרם אהרן ומשה ומרים ובני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר

5:30 אלעזר הוליד את-פינחס פינחס הליד את-אבישוע

5:31 ואבישוע הוליד את-בקי ובקי הוליד את-עזי

5:32 ועזי הוליד את-זרחיה וזרחיה הוליד את-מריות

5:33 מריות הוליד את-אמריה ואמריה הוליד את-אחיטוב

5:34 ואחיטוב הוליד את-צדוק וצדוק הוליד את-אחימעץ

5:35 ואחימעץ הוליד את-עזריה ועזריה הוליד את-יוחנן

5:36 ויוחנן הוליד את-עזריה הוא אשר כהן בבית אשר-בנה שלמה בירושלם

5:37 ויולד עזריה את-אמריה ואמריה הוליד את-אחיטוב

5:38 ואחיטוב הוליד את-צדוק וצדוק הוליד את-שלום

5:39 ושלום הוליד את-חלקיה וחלקיה הוליד את-עזריה

5:40 ועזריה הוליד את-שריה ושריה הוליד את-יהוצדק

5:41 ויהוצדק הלך בהגלות יהוה את-יהודה וירושלם ביד נבכדנאצר

6:1 בני לוי גרשם קהת ומררי

6:2 ואלה שמות בני-גרשום לבני ושמעי

6:3 ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל

6:4 בני מררי מחלי ומשי ואלה משפחות הלוי לאבותיהם

6:5 לגרשום לבני בנו יחת בנו זמה בנו

6:6 יואח בנו עדו בנו זרח בנו יאתרי בנו

6:7 בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו

6:8 אלקנה בנו ואביסף בנו ואסיר בנו

6:9 תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושאול בנו

6:10 ובני אלקנה עמשי ואחימות

6:11 אלקנה בנו אלקנה צופי בנו ונחת בנו

6:12 אליאב בנו ירחם בנו אלקנה בנו

6:13 ובני שמואל הבכר ושני ואביה

6:14 בני מררי מחלי לבני בנו שמעי בנו עזה בנו

6:15 שמעא בנו חגיה בנו עשיה בנו

6:16 ואלה אשר העמיד דויד על-ידי-שיר בית יהוה ממנוח הארון

6:17 ויהיו משרתים לפני משכן אהל-מועד בשיר עד-בנות שלמה את-בית יהוה בירושלם ויעמדו כמשפטם על-עבודתם

6:18 ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן-יואל בן-שמואל

6:19 בן-אלקנה בן-ירחם בן-אליאל בן-תוח

6:20 בן-ציף בן-אלקנה בן-מחת בן-עמשי

6:21 בן-אלקנה בן-יואל בן-עזריה בן-צפניה

6:22 בן-תחת בן-אסיר בן-אביסף בן-קרח

6:23 בן-יצהר בן-קהת בן-לוי בן-ישראל

6:24 ואחיו אסף העמד על-ימינו אסף בן-ברכיהו בן-שמעא

6:25 בן-מיכאל בן-בעשיה בן-מלכיה

6:26 בן-אתני בן-זרח בן-עדיה

6:27 בן-איתן בן-זמה בן-שמעי

6:28 בן-יחת בן-גרשם בן-לוי

6:29 ובני מררי אחיהם על-השמאול איתן בן-קישי בן-עבדי בן-מלוך

6:30 בן-חשביה בן-אמציה בן-חלקיה

6:31 בן-אמצי בן-בני בן-שמר

6:32 בן-מחלי בן-מושי בן-מררי בן-לוי

6:33 ואחיהם הלוים נתונים לכל-עבודת משכן בית האלהים

6:34 ואהרן ובניו מקטירים על-מזבח העולה ועל-מזבח הקטרת לכל מלאכת קדש הקדשים ולכפר על-ישראל ככל אשר צוה משה עבד האלהים

6:35 ואלה בני אהרן אלעזר בנו פינחס בנו אבישוע בנו

6:36 בקי בנו עזי בנו זרחיה בנו

6:37 מריות בנו אמריה בנו אחיטוב בנו

6:38 צדוק בנו אחימעץ בנו

6:39 ואלה מושבותם לטירותם בגבולם לבני אהרן למשפחת הקהתי כי להם היה הגורל

6:40 ויתנו להם את-חברון בארץ יהודה ואת-מגרשיה סביבתיה

6:41 ואת-שדה העיר ואת-חצריה נתנו לכלב בן-יפנה

6:42 ולבני אהרן נתנו את-ערי המקלט את-חברון ואת-לבנה ואת-מגרשיה ואת-יתר ואת-אשתמע ואת-מגרשיה

6:43 ואת-חילז ואת-מגרשיה את-דביר ואת-מגרשיה

6:44 ואת-עשן ואת-מגרשיה ואת-בית שמש ואת-מגרשיה

6:45 וממטה בנימן את-גבע ואת-מגרשיה ואת-עלמת ואת-מגרשיה ואת-ענתות ואת-מגרשיה כל-עריהם שלש-עשרה עיר במשפחותיהם

6:46 ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר

6:47 ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן ערים שלש עשרה

6:48 לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה-גד וממטה זבולן בגורל ערים שתים עשרה

6:49 ויתנו בני-ישראל ללוים את-הערים ואת-מגרשיהם

6:50 ויתנו בגורל ממטה בני-יהודה וממטה בני-שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר-יקראו אתהם בשמות

6:51 וממשפחות בני קהת ויהי ערי גבולם ממטה אפרים

6:52 ויתנו להם את-ערי המקלט את-שכם ואת-מגרשיה בהר אפרים ואת-גזר ואת-מגרשיה

6:53 ואת-יקמעם ואת-מגרשיה ואת-בית חורון ואת-מגרשיה

6:54 ואת-אילון ואת-מגרשיה ואת-גת-רמון ואת-מגרשיה

6:55 וממחצית מטה מנשה את-ענר ואת-מגרשיה ואת-בלעם ואת-מגרשיה למשפחת לבני-קהת הנותרים

6:56 לבני גרשום ממשפחת חצי מטה מנשה את-גולן בבשן ואת-מגרשיה ואת-עשתרות ואת-מגרשיה

6:57 וממטה יששכר את-קדש ואת-מגרשיה את-דברת ואת-מגרשיה

6:58 ואת-ראמות ואת-מגרשיה ואת-ענם ואת-מגרשיה

6:59 וממטה אשר את-משל ואת-מגרשיה ואת-עבדון ואת-מגרשיה

6:60 ואת-חוקק ואת-מגרשיה ואת-רחב ואת-מגרשיה

6:61 וממטה נפתלי את-קדש בגליל ואת-מגרשיה ואת-חמון ואת-מגרשיה ואת-קריתים ואת-מגרשיה

6:62 לבני מררי הנותרים ממטה זבולן את-רמונו ואת-מגרשיה את-תבור ואת-מגרשיה

6:63 ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן ממטה ראובן את-בצר במדבר ואת-מגרשיה ואת-יהצה ואת-מגרשיה

6:64 ואת-קדמות ואת-מגרשיה ואת-מיפעת ואת-מגרשיה

6:65 וממטה-גד את-ראמות בגלעד ואת-מגרשיה ואת-מחנים ואת-מגרשיה

6:66 ואת-חשבון ואת-מגרשיה ואת-יעזיר ואת-מגרשיה

7:1 ולבני יששכר תולע ופואה ישיב ושמרון ארבעה

7:2 ובני תולע עזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל ראשים לבית-אבותם לתולע גבורי חיל לתלדותם מספרם בימי דויד עשרים-ושנים אלף ושש מאות

7:3 ובני עזי יזרחיה ובני יזרחיה מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה ראשים כלם

7:4 ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף כי-הרבו נשים ובנים

7:5 ואחיהם לכל משפחות יששכר גבורי חילים שמונים ושבעה אלף התיחשם לכל

7:6 בנימן בלע ובכר וידיעאל שלשה

7:7 ובני בלע אצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי חמשה ראשי בית אבות גבורי חילים והתיחשם עשרים ושנים אלף ושלשים וארבעה

7:8 ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל-אלה בני-בכר

7:9 והתיחשם לתלדותם ראשי בית אבותם גבורי חיל עשרים אלף ומאתים

7:10 ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן יעיש ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר

7:11 כל-אלה בני ידיעאל לראשי האבות גבורי חילים שבעה-עשר אלף ומאתים יצאי צבא למלחמה

7:12 ושפם וחפם בני עיר חשם בני אחר

7:13 בני נפתלי יחציאל וגוני ויצר ושלום בני בלהה

7:14 בני מנשה אשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את-מכיר אבי גלעד

7:15 ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחתו מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד בנות

7:16 ותלד מעכה אשת-מכיר בן ותקרא שמו פרש ושם אחיו שרש ובניו אולם ורקם

7:17 ובני אולם בדן אלה בני גלעד בן-מכיר בן-מנשה

7:18 ואחתו המלכת ילדה את-אישהוד ואת-אביעזר ואת-מחלה

7:19 ויהיו בני שמידע אחין ושכם ולקחי ואניעם

7:20 ובני אפרים שותלח וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו

7:21 וזבד בנו ושותלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי-גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את-מקניהם

7:22 ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבאו אחיו לנחמו

7:23 ויבא אל-אשתו ותהר ותלד בן ויקרא את-שמו בריעה כי ברעה היתה בביתו

7:24 ובתו שארה ותבן את-בית-חורון התחתון ואת-העליון ואת אזן שארה

7:25 ורפח בנו ורשף ותלח בנו ותחן בנו

7:26 לעדן בנו עמיהוד בנו אלישמע בנו

7:27 נון בנו יהושע בנו

7:28 ואחזתם ומשבותם בית-אל ובנתיה ולמזרח נערן ולמערב גזר ובנתיה ושכם ובנתיה עד-עיה ובנתיה

7:29 ועל-ידי בני-מנשה בית-שאן ובנתיה תענך ובנתיה מגדו ובנותיה דור ובנותיה באלה ישבו בני יוסף בן-ישראל

7:30 בני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחותם

7:31 ובני בריעה חבר ומלכיאל הוא אבי ברזות

7:32 וחבר הוליד את-יפלט ואת-שומר ואת-חותם ואת שועא אחותם

7:33 ובני יפלט פסך ובמהל ועשות אלה בני יפלט

7:34 ובני שמר אחי ורוהגה יחבה וארם

7:35 ובן-הלם אחיו צופח וימנע ושלש ועמל

7:36 בני צופח סוח וחרנפר ושועל וברי וימרה

7:37 בצר והוד ושמא ושלשה ויתרן ובארא

7:38 ובני יתר יפנה ופספה וארא

7:39 ובני עלא ארח וחניאל ורציא

7:40 כל-אלה בני-אשר ראשי בית-האבות ברורים גבורי חילים ראשי הנשיאים והתיחשם בצבא במלחמה מספרם אנשים עשרים וששה אלף

8:1 ובנימן הוליד את-בלע בכרו אשבל השני ואחרח השלישי

8:2 נוחה הרביעי ורפא החמישי

8:3 ויהיו בנים לבלע אדר וגרא ואביהוד

8:4 ואבישוע ונעמן ואחוח

8:5 וגרא ושפופן וחורם

8:6 ואלה בני אחוד אלה הם ראשי אבות ליושבי גבע ויגלום אל-מנחת

8:7 ונעמן ואחיה וגרא הוא הגלם והוליד את-עזא ואת-אחיחד

8:8 ושחרים הוליד בשדה מואב מן-שלחו אתם חושים ואת-בערא נשיו

8:9 ויולד מן-חדש אשתו את-יובב ואת-צביא ואת-מישא ואת-מלכם

8:10 ואת-יעוץ ואת-שכיה ואת-מרמה אלה בניו ראשי אבות

8:11 ומחשים הוליד את-אביטוב ואת-אלפעל

8:12 ובני אלפעל עבר ומשעם ושמד הוא בנה את-אונו ואת-לד ובנתיה

8:13 וברעה ושמע המה ראשי האבות ליושבי אילון המה הבריחו את-יושבי גת

8:14 ואחיו ששק וירמות

8:15 וזבדיה וערד ועדר

8:16 ומיכאל וישפה ויוחא בני בריעה

8:17 וזבדיה ומשלם וחזקי וחבר

8:18 וישמרי ויזליאה ויובב בני אלפעל

8:19 ויקים וזכרי וזבדי

8:20 ואליעני וצלתי ואליאל

8:21 ועדיה ובראיה ושמרת בני שמעי

8:22 וישפן ועבר ואליאל

8:23 ועבדון וזכרי וחנן

8:24 וחנניה ועילם וענתתיה

8:25 ויפדיה ופניאל בני ששק

8:26 ושמשרי ושחריה ועתליה

8:27 ויערשיה ואליה וזכרי בני ירחם

8:28 אלה ראשי אבות לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם

8:29 ובגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מעכה

8:30 ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונדב

8:31 וגדור ואחיו וזכר

8:32 ומקלות הוליד את-שמאה ואף-המה נגד אחיהם ישבו בירושלם עם-אחיהם

8:33 ונר הוליד את-קיש וקיש הוליד את-שאול ושאול הוליד את-יהונתן ואת-מלכי-שוע ואת-אבינדב ואת-אשבעל

8:34 ובן-יהונתן מריב בעל ומריב בעל הוליד את-מיכה

8:35 ובני מיכה פיתון ומלך ותארע ואחז

8:36 ואחז הוליד את-יהועדה ויהועדה הוליד את-עלמת ואת-עזמות ואת-זמרי וזמרי הוליד את-מוצא

8:37 ומוצא הוליד את-בנעא רפה בנו אלעשה בנו אצל בנו

8:38 ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן כל-אלה בני אצל

8:39 ובני עשק אחיו אולם בכרו יעוש השני ואליפלט השלשי

8:40 ויהיו בני-אולם אנשים גברי-חיל דרכי קשת ומרבים בנים ובני בנים מאה וחמשים כל-אלה מבני בנימן

9:1 וכל-ישראל התיחשו והנם כתובים על-ספר מלכי ישראל ויהודה הגלו לבבל במעלם

9:2 והיושבים הראשנים אשר באחזתם בעריהם ישראל הכהנים הלוים והנתינים

9:3 ובירושלם ישבו מן-בני יהודה ומן-בני בנימן ומן-בני אפרים ומנשה

9:4 עותי בן-עמיהוד בן-עמרי בן-אמרי בן-בנימן-בני פרץ בן-יהודה

9:5 ומן-השילוני עשיה הבכור ובניו

9:6 ומן-בני-זרח יעואל ואחיהם שש-מאות ותשעים

9:7 ומן-בני בנימן סלוא בן-משלם בן-הודויה בן-הסנאה

9:8 ויבניה בן-ירחם ואלה בן-עזי בן-מכרי ומשלם בן-שפטיה בן-רעואל בן-יבניה

9:9 ואחיהם לתלדותם תשע מאות וחמשים וששה כל-אלה אנשים ראשי אבות לבית אבתיהם

9:10 ומן-הכהנים ידעיה ויהויריב ויכין

9:11 ועזריה בן-חלקיה בן-משלם בן-צדוק בן-מריות בן-אחיטוב נגיד בית האלהים

9:12 ועדיה בן-ירחם בן-פשחור בן-מלכיה ומעשי בן-עדיאל בן-יחזרה בן-משלם בן-משלמית בן-אמר

9:13 ואחיהם ראשים לבית אבותם אלף ושבע מאות וששים גבורי חיל מלאכת עבודת בית-האלהים

9:14 ומן-הלוים שמעיה בן-חשוב בן-עזריקם בן-חשביה מן-בני מררי

9:15 ובקבקר חרש וגלל ומתניה בן-מיכא בן-זכרי בן-אסף

9:16 ועבדיה בן-שמעיה בן-גלל בן-ידותון וברכיה בן-אסא בן-אלקנה היושב בחצרי נטופתי

9:17 והשערים שלום ועקוב וטלמן ואחימן ואחיהם שלום הראש

9:18 ועד-הנה בשער המלך מזרחה המה השערים למחנות בני לוי

9:19 ושלום בן-קורא בן-אביסף בן-קרח ואחיו לבית-אביו הקרחים על מלאכת העבודה שמרי הספים לאהל ואבתיהם על-מחנה יהוה שמרי המבוא

9:20 ופינחס בן-אלעזר נגיד היה עליהם לפנים יהוה עמו

9:21 זכריה בן משלמיה שער פתח לאהל מועד

9:22 כלם הברורים לשערים בספים מאתים ושנים עשר המה בחצריהם התיחשם המה יסד דויד ושמואל הראה באמונתם

9:23 והם ובניהם על-השערים לבית-יהוה לבית-האהל למשמרות

9:24 לארבע רוחות יהיו השערים מזרח ימה צפונה ונגבה

9:25 ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים מעת אל-עת עם-אלה

9:26 כי באמונה המה ארבעת גברי השערים הם הלוים והיו על-הלשכות ועל האצרות בית האלהים

9:27 וסביבות בית-האלהים ילינו כי-עליהם משמרת והם על-המפתח ולבקר לבקר

9:28 ומהם על-כלי העבודה כי-במספר יביאום ובמספר יוציאום

9:29 ומהם ממנים על-הכלים ועל כל-כלי הקדש ועל-הסלת והיין והשמן והלבונה והבשמים

9:30 ומן-בני הכהנים רקחי המרקחת לבשמים

9:31 ומתתיה מן-הלוים הוא הבכור לשלם הקרחי באמונה על מעשה החבתים

9:32 ומן-בני הקהתי מן-אחיהם על-לחם המערכת להכין שבת שבת

9:33 ואלה המשררים ראשי אבות ללוים בלשכת פטירים כי-יומם ולילה עליהם במלאכה

9:34 אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם

9:35 ובגבעון ישבו אבי-גבעון יעואל ושם אשתו מעכה

9:36 ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב

9:37 וגדור ואחיו וזכריה ומקלות

9:38 ומקלות הוליד את-שמאם ואף-הם נגד אחיהם ישבו בירושלם עם-אחיהם

9:39 ונר הוליד את-קיש וקיש הוליד את-שאול ושאול הוליד את-יהונתן ואת-מלכי-שוע ואת-אבינדב ואת-אשבעל

9:40 ובן-יהונתן מריב בעל ומרי-בעל הוליד את-מיכה

9:41 ובני מיכה פיתון ומלך ותחרע

9:42 ואחז הוליד את-יערה ויערה הוליד את-עלמת ואת-עזמות ואת-זמרי וזמרי הוליד את-מוצא

9:43 ומוצא הוליד את-בנעא ורפיה בנו אלעשה בנו אצל בנו

9:44 ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן אלה בני אצל

10:1 ופלשתים נלחמו בישראל וינס איש-ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר גלבע

10:2 וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את-יונתן ואת-אבינדב ואת-מלכי-שוע בני שאול

10:3 ותכבד המלחמה על-שאול וימצאהו המורים בקשת ויחל מן-היורים

10:4 ויאמר שאול אל-נשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן-יבאו הערלים האלה והתעללו-בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את-החרב ויפל עליה

10:5 וירא נשא-כליו כי מת שאול ויפל גם-הוא על-החרב וימת

10:6 וימת שאול ושלשת בניו וכל-ביתו יחדו מתו

10:7 ויראו כל-איש ישראל אשר-בעמק כי נסו וכי-מתו שאול ובניו ויעזבו עריהם וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהם

10:8 ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את-החללים וימצאו את-שאול ואת-בניו נפלים בהר גלבע

10:9 ויפשיטהו וישאו את-ראשו ואת-כליו וישלחו בארץ-פלשתים סביב לבשר את-עצביהם ואת-העם

10:10 וישימו את-כליו בית אלהיהם ואת-גלגלתו תקעו בית דגון

10:11 וישמעו כל יביש גלעד את כל-אשר-עשו פלשתים לשאול

10:12 ויקומו כל-איש חיל וישאו את-גופת שאול ואת גופת בניו ויביאום יבישה ויקברו את-עצמותיהם תחת האלה ביבש ויצומו שבעת ימים

10:13 וימת שאול במעלו אשר מעל ביהוה על-דבר יהוה אשר לא-שמר וגם-לשאול באוב לדרוש

10:14 ולא-דרש ביהוה וימיתהו ויסב את-המלוכה לדויד בן-ישי

11:1 ויקבצו כל-ישראל אל-דויד חברונה לאמר הנה עצמך ובשרך אנחנו

11:2 גם-תמול גם-שלשום גם בהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את-ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את-עמי את-ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל

11:3 ויבאו כל-זקני ישראל אל-המלך חברונה ויכרת להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את-דויד למלך על-ישראל כדבר יהוה ביד-שמואל

11:4 וילך דויד וכל-ישראל ירושלם היא יבוס ושם היבוסי ישבי הארץ

11:5 ויאמרו ישבי יבוס לדויד לא תבוא הנה וילכד דויד את-מצדת ציון היא עיר דויד

11:6 ויאמר דויד כל-מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן-צרויה ויהי לראש

11:7 וישב דויד במצד על-כן קראו-לו עיר דויד

11:8 ויבן העיר מסביב מן-המלוא ועד-הסביב ויואב יחיה את-שאר העיר

11:9 וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו

11:10 ואלה ראשי הגבורים אשר לדויד המתחזקים עמו במלכותו עם-כל-ישראל להמליכו כדבר יהוה על-ישראל

11:11 ואלה מספר הגברים אשר לדויד ישבעם בן-חכמוני ראש השלושים הוא-עורר את-חניתו על-שלש-מאות חלל בפעם אחת

11:12 ואחריו אלעזר בן-דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים

11:13 הוא-היה עם-דויד בפס דמים והפלשתים נאספו-שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים

11:14 ויתיצבו בתוך-החלקה ויצילוה ויכו את-פלשתים ויושע יהוה תשועה גדולה

11:15 וירדו שלושה מן-השלושים ראש על-הצר אל-דויד אל-מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים

11:16 ודויד אז במצודה ונציב פלשתים אז בבית לחם

11:17 ויתאו דויד ויאמר מי ישקני מים מבור בית-לחם אשר בשער

11:18 ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו-מים מבור בית-לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל-דויד ולא-אבה דויד לשתותם וינסך אתם ליהוה

11:19 ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים

11:20 ואבשי אחי-יואב הוא היה ראש השלושה והוא עורר את-חניתו על-שלש מאות חלל ולא-שם בשלושה

11:21 מן-השלושה בשנים נכבד ויהי להם לשר ועד-השלושה לא-בא

11:22 בניה בן-יהוידע בן-איש-חיל רב-פעלים מן-קבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את-הארי בתוך הבור ביום השלג

11:23 והוא-הכה את-האיש המצרי איש מדה חמש באמה וביד המצרי חנית כמנור ארגים וירד אליו בשבט ויגזל את-החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו

11:24 אלה עשה בניהו בן-יהוידע ולו-שם בשלושה הגברים

11:25 מן-השלושים הנו נכבד הוא ואל-השלושה לא-בא וישימהו דויד על-משמעתו

11:26 וגבורי החילים עשה-אל אחי יואב אלחנן בן-דודו מבית לחם

11:27 שמות ההרורי חלץ הפלוני

11:28 עירא בן-עקש התקועי אביעזר הענתותי

11:29 סבכי החשתי עילי האחוחי

11:30 מהרי הנטפתי חלד בן-בענה הנטופתי

11:31 איתי בן-ריבי מגבעת בני בנימן בניה הפרעתני

11:32 חורי מנחלי געש אביאל הערבתי

11:33 עזמות הבחרומי אליחבא השעלבני

11:34 בני השם הגזוני יונתן בן-שגה ההררי

11:35 אחיאם בן-שכר ההררי אליפל בן-אור

11:36 חפר המכרתי אחיה הפלני

11:37 חצרו הכרמלי נערי בן-אזבי

11:38 יואל אחי נתן מבחר בן-הגרי

11:39 צלק העמוני נחרי הברתי נשא כלי יואב בן-צרויה

11:40 עירא היתרי גרב היתרי

11:41 אוריה החתי זבד בן-אחלי

11:42 עדינא בן-שיזא הראובני ראש לראובני ועליו שלושים

11:43 חנן בן-מעכה ויושפט המתני

11:44 עזיא העשתרתי שמע ויעואל בני חותם הערערי

11:45 ידיעאל בן-שמרי ויחא אחיו התיצי

11:46 אליאל המחוים ויריבי ויושויה בני אלנעם ויתמה המואבי

11:47 אליאל ועובד ויעשיאל המצביה

12:1 ואלה הבאים אל-דויד לציקלג עוד עצור מפני שאול בן-קיש והמה בגבורים עזרי המלחמה

12:2 נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול מבנימן

12:3 הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי ויזואל ופלט בני עזמות וברכה ויהוא הענתתי

12:4 וישמעיה הגבעוני גבור בשלשים ועל-השלשים

12:5 וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי

12:6 אלעוזי וירימות ובעליה ושמריהו ושפטיהו החריפי

12:7 אלקנה וישיהו ועזראל ויועזר וישבעם הקרחים

12:8 ויועאלה וזבדיה בני ירחם מן-הגדור

12:9 ומן-הגדי נבדלו אל-דויד למצד מדברה גברי החיל אנשי צבא למלחמה ערכי צנה ורמח ופני אריה פניהם וכצבאים על-ההרים למהר

12:10 עזר הראש עבדיה השני אליאב השלשי

12:11 משמנה הרביעי ירמיה החמשי

12:12 עתי הששי אליאל השבעי

12:13 יוחנן השמיני אלזבד התשיעי

12:14 ירמיהו העשירי מכבני עשתי עשר

12:15 אלה מבני-גד ראשי הצבא אחד למאה הקטן והגדול לאלף

12:16 אלה הם אשר עברו את-הירדן בחדש הראשון והוא ממלא על-כל-גדיתיו ויבריחו את-כל-העמקים למזרח ולמערב

12:17 ויבאו מן-בני בנימן ויהודה עד-למצד לדויד

12:18 ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם-לשלום באתם אלי לעזרני יהיה-לי עליכם לבב ליחד ואם-לרמותני לצרי בלא חמס בכפי ירא אלהי אבותינו ויוכח

12:19 ורוח לבשה את-עמשי ראש השלושים לך דויד ועמך בן-ישי שלום שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד

12:20 וממנשה נפלו על-דויד בבאו עם-פלשתים על-שאול למלחמה ולא עזרם כי בעצה שלחהו סרני פלשתים לאמר בראשינו יפול אל-אדניו שאול

12:21 בלכתו אל-ציקלג נפלו עליו ממנשה עדנח ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהוא וצלתי ראשי האלפים אשר למנשה

12:22 והמה עזרו עם-דויד על-הגדוד כי-גבורי חיל כלם ויהיו שרים בצבא

12:23 כי לעת-יום ביום יבאו על-דויד לעזרו עד-למחנה גדול כמחנה אלהים

12:24 ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על-דויד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי יהוה

12:25 בני יהודה נשאי צנה ורמח ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא

12:26 מן-בני שמעון גבורי חיל לצבא שבעת אלפים ומאה

12:27 מן-בני הלוי ארבעת אלפים ושש מאות

12:28 ויהוידע הנגיד לאהרן ועמו שלשת אלפים ושבע מאות

12:29 וצדוק נער גבור חיל ובית-אביו שרים עשרים ושנים

12:30 ומן-בני בנימן אחי שאול שלשת אלפים ועד-הנה מרביתם שמרים משמרת בית שאול

12:31 ומן-בני אפרים עשרים אלף ושמונה מאות גבורי חיל אנשי שמות לבית אבותם

12:32 ומחצי מטה מנשה שמונה עשר אלף אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את-דויד

12:33 ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה-יעשה ישראל ראשיהם מאתים וכל-אחיהם על-פיהם

12:34 מזבלון יוצאי צבא ערכי מלחמה בכל-כלי מלחמה חמשים אלף ולעדר בלא-לב ולב

12:35 ומנפתלי שרים אלף ועמהם בצנה וחנית שלשים ושבעה אלף

12:36 ומן-הדני ערכי מלחמה עשרים-ושמונה אלף ושש מאות

12:37 ומאשר יוצאי צבא לערך מלחמה ארבעים אלף

12:38 ומעבר לירדן מן-הראובני והגדי וחצי שבט מנשה בכל כלי צבא מלחמה מאה ועשרים אלף

12:39 כל-אלה אנשי מלחמה עדרי מערכה בלבב שלם באו חברונה להמליך את-דויד על-כל-ישראל וגם כל-שרית ישראל לב אחד להמליך את-דויד

12:40 ויהיו-שם עם-דויד ימים שלושה אכלים ושותים כי-הכינו להם אחיהם

12:41 וגם הקרובים-אליהם עד-יששכר וזבלון ונפתלי מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ובבקר מאכל קמח דבלים וצמוקים ויין-ושמן ובקר וצאן לרב כי שמחה בישראל

13:1 ויועץ דויד עם-שרי האלפים והמאות לכל-נגיד

13:2 ויאמר דויד לכל קהל ישראל אם-עליכם טוב ומן-יהוה אלהינו נפרצה נשלחה על-אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל ועמהם הכהנים והלוים בערי מגרשיהם ויקבצו אלינו

13:3 ונסבה את-ארון אלהינו אלינו כי-לא דרשנהו בימי שאול

13:4 ויאמרו כל-הקהל לעשות כן כי-ישר הדבר בעיני כל-העם

13:5 ויקהל דויד את-כל-ישראל מן-שיחור מצרים ועד-לבוא חמת להביא את-ארון האלהים מקרית יערים

13:6 ויעל דויד וכל-ישראל בעלתה אל-קרית יערים אשר ליהודה להעלות משם את ארון האלהים יהוה יושב הכרובים אשר-נקרא שם

13:7 וירכיבו את-ארון האלהים על-עגלה חדשה מבית אבינדב ועזא ואחיו נהגים בעגלה

13:8 ודויד וכל-ישראל משחקים לפני האלהים בכל-עז ובשירים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמצלתים ובחצצרות

13:9 ויבאו עד-גרן כידן וישלח עזא את-ידו לאחז את-הארון כי שמטו הבקר

13:10 ויחר-אף יהוה בעזא ויכהו על אשר-שלח ידו על-הארון וימת שם לפני אלהים

13:11 ויחר לדויד כי-פרץ יהוה פרץ בעזא ויקרא למקום ההוא פרץ עזא עד היום הזה

13:12 ויירא דויד את-האלהים ביום ההוא לאמר היך אביא אלי את ארון האלהים

13:13 ולא-הסיר דויד את-הארון אליו אל-עיר דויד ויטהו אל-בית עבד-אדם הגתי

13:14 וישב ארון האלהים עם-בית עבד אדם בביתו שלשה חדשים ויברך יהוה את-בית עבד-אדם ואת-כל-אשר-לו

14:1 וישלח חירם מלך-צר מלאכים אל-דויד ועצי ארזים וחרשי קיר וחרשי עצים לבנות לו בית

14:2 וידע דויד כי-הכינו יהוה למלך על-ישראל כי-נשאת למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל

14:3 ויקח דויד עוד נשים בירושלם ויולד דויד עוד בנים ובנות

14:4 ואלה שמות הילודים אשר היו-לו בירושלם שמוע ושובב נתן ושלמה

14:5 ויבחר ואלישוע ואלפלט

14:6 ונגה ונפג ויפיע

14:7 ואלישמע ובעלידע ואליפלט

14:8 וישמעו פלשתים כי-נמשח דויד למלך על-כל-ישראל ויעלו כל-פלשתים לבקש את-דויד וישמע דויד ויצא לפניהם

14:9 ופלשתים באו ויפשטו בעמק רפאים

14:10 וישאל דויד באלהים לאמר האעלה על-פלשתיים ונתתם בידי ויאמר לו יהוה עלה ונתתים בידך

14:11 ויעלו בבעל-פרצים ויכם שם דויד ויאמר דויד פרץ האלהים את-אויבי בידי כפרץ מים על-כן קראו שם-המקום ההוא בעל פרצים

14:12 ויעזבו-שם את-אלהיהם ויאמר דויד וישרפו באש

14:13 ויסיפו עוד פלשתים ויפשטו בעמק

14:14 וישאל עוד דויד באלהים ויאמר לו האלהים לא תעלה אחריהם הסב מעליהם ובאת להם ממול הבכאים

14:15 ויהי כשמעך את-קול הצעדה בראשי הבכאים אז תצא במלחמה כי-יצא האלהים לפניך להכות את-מחנה פלשתים

14:16 ויעש דויד כאשר צוהו האלהים ויכו את-מחנה פלשתים מגבעון ועד-גזרה

14:17 ויצא שם-דויד בכל-הארצות ויהוה נתן את-פחדו על-כל-הגוים

15:1 ויעש-לו בתים בעיר דויד ויכן מקום לארון האלהים ויט-לו אהל

15:2 אז אמר דויד לא לשאת את-ארון האלהים כי אם-הלוים כי-בם בחר יהוה לשאת את-ארון יהוה ולשרתו עד-עולם

15:3 ויקהל דויד את-כל-ישראל אל-ירושלם להעלות את-ארון יהוה אל-מקומו אשר-הכין לו

15:4 ויאסף דויד את-בני אהרן ואת-הלוים

15:5 לבני קהת אוריאל השר ואחיו מאה ועשרים

15:6 לבני מררי עשיה השר ואחיו מאתים ועשרים

15:7 לבני גרשום יואל השר ואחיו מאה ושלשים

15:8 לבני אליצפן שמעיה השר ואחיו מאתים

15:9 לבני חברון אליאל השר ואחיו שמונים

15:10 לבני עזיאל עמינדב השר ואחיו מאה ושנים עשר

15:11 ויקרא דויד לצדוק ולאביתר הכהנים וללוים לאוריאל עשיה ויואל שמעיה ואליאל ועמינדב

15:12 ויאמר להם אתם ראשי האבות ללוים התקדשו אתם ואחיכם והעליתם את ארון יהוה אלהי ישראל אל-הכינותי לו

15:13 כי למבראשונה לא אתם פרץ יהוה אלהינו בנו כי-לא דרשנהו כמשפט

15:14 ויתקדשו הכהנים והלוים להעלות את-ארון יהוה אלהי ישראל

15:15 וישאו בני-הלוים את ארון האלהים כאשר צוה משה כדבר יהוה בכתפם במטות עליהם

15:16 ויאמר דויד לשרי הלוים להעמיד את-אחיהם המשררים בכלי-שיר נבלים וכנרות ומצלתים משמיעים להרים-בקול לשמחה

15:17 ויעמידו הלוים את הימן בן-יואל ומן-אחיו אסף בן-ברכיהו ומן-בני מררי אחיהם איתן בן-קושיהו

15:18 ועמהם אחיהם המשנים זכריהו בן ויעזיאל ושמירמות ויחיאל ועני אליאב ובניהו ומעשיהו ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל השערים

15:19 והמשררים הימן אסף ואיתן במצלתים נחשת להשמיע

15:20 וזכריה ועזיאל ושמירמות ויחיאל ועני ואליאב ומעשיהו ובניהו בנבלים על-עלמות

15:21 ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל ועזזיהו בכנרות על-השמינית לנצח

15:22 וכנניהו שר-הלוים במשא יסר במשא כי מבין הוא

15:23 וברכיה ואלקנה שערים לארון

15:24 ושבניהו ויושפט ונתנאל ועמשי וזכריהו ובניהו ואליעזר הכהנים מחצצרים בחצצרות לפני ארון האלהים ועבד אדם ויחיה שערים לארון

15:25 ויהי דויד וזקני ישראל ושרי האלפים ההלכים להעלות את-ארון ברית-יהוה מן-בית עבד-אדם בשמחה

15:26 ויהי בעזר האלהים את-הלוים נשאי ארון ברית-יהוה ויזבחו שבעה-פרים ושבעה אילים

15:27 ודויד מכרבל במעיל בוץ וכל-הלוים הנשאים את-הארון והמשררים וכנניה השר המשא המשררים ועל-דויד אפוד בד

15:28 וכל-ישראל מעלים את-ארון ברית-יהוה בתרועה ובקול שופר ובחצצרות ובמצלתים משמעים בנבלים וכנרות

15:29 ויהי ארון ברית יהוה בא עד-עיר דויד ומיכל בת-שאול נשקפה בעד החלון ותרא את-המלך דויד מרקד ומשחק ותבז לו בלבה

16:1 ויביאו את-ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשר נטה-לו דויד ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים

16:2 ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את-העם בשם יהוה

16:3 ויחלק לכל-איש ישראל מאיש ועד-אשה לאיש ככר-לחם ואשפר ואשישה

16:4 ויתן לפני ארון יהוה מן-הלוים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ליהוה אלהי ישראל

16:5 אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע

16:6 ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצצרות תמיד לפני ארון ברית-האלהים

16:7 ביום ההוא אז נתן דויד בראש להדות ליהוה ביד-אסף ואחיו

16:8 הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו

16:9 שירו לו זמרו-לו שיחו בכל-נפלאתיו

16:10 התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה

16:11 דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד

16:12 זכרו נפלאתיו אשר עשה מפתיו ומשפטי-פיהו

16:13 זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו

16:14 הוא יהוה אלהינו בכל-הארץ משפטיו

16:15 זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור

16:16 אשר כרת את-אברהם ושבועתו ליצחק

16:17 ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם

16:18 לאמר לך אתן ארץ-כנען חבל נחלתכם

16:19 בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה

16:20 ויתהלכו מגוי אל-גוי ומממלכה אל-עם אחר

16:21 לא-הניח לאיש לעשקם ויוכח עליהם מלכים

16:22 אל-תגעו במשיחי ובנביאי אל-תרעו

16:23 שירו ליהוה כל-הארץ בשרו מיום-אל-יום ישועתו

16:24 ספרו בגוים את-כבודו בכל-העמים נפלאתיו

16:25 כי גדול יהוה ומהלל מאד ונורא הוא על-כל-אלהים

16:26 כי כל-אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה

16:27 הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמו

16:28 הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז

16:29 הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לפניו השתחוו ליהוה בהדרת-קדש

16:30 חילו מלפניו כל-הארץ אף-תכון תבל בל-תמוט

16:31 ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים יהוה מלך

16:32 ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל-אשר-בו

16:33 אז ירננו עצי היער מלפני יהוה כי-בא לשפוט את-הארץ

16:34 הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו

16:35 ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן-הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך

16:36 ברוך יהוה אלהי ישראל מן-העולם ועד העלם ויאמרו כל-העם אמן והלל ליהוה

16:37 ויעזב-שם לפני ארון ברית-יהוה לאסף ולאחיו לשרת לפני הארון תמיד לדבר-יום ביומו

16:38 ועבד אדם ואחיהם ששים ושמונה ועבד אדם בן-ידיתון וחסה לשערים

16:39 ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משכן יהוה בבמה אשר בגבעון

16:40 להעלות עלות ליהוה על-מזבח העלה תמיד לבקר ולערב ולכל-הכתוב בתורת יהוה אשר צוה על-ישראל

16:41 ועמהם הימן וידותון ושאר הברורים אשר נקבו בשמות להדות ליהוה כי לעולם חסדו

16:42 ועמהם הימן וידותון חצצרות ומצלתים למשמיעים וכלי שיר האלהים ובני ידותון לשער

16:43 וילכו כל-העם איש לביתו ויסב דויד לברך את-ביתו

17:1 ויהי כאשר ישב דויד בביתו ויאמר דויד אל-נתן הנביא הנה אנכי יושב בבית הארזים וארון ברית-יהוה תחת יריעות

17:2 ויאמר נתן אל-דויד כל אשר בלבבך עשה כי האלהים עמך

17:3 ויהי בלילה ההוא ויהי דבר-אלהים אל-נתן לאמר

17:4 לך ואמרת אל-דויד עבדי כה אמר יהוה לא אתה תבנה-לי הבית לשבת

17:5 כי לא ישבתי בבית מן-היום אשר העליתי את-ישראל עד היום הזה ואהיה מאהל אל-אהל וממשכן

17:6 בכל אשר-התהלכתי בכל-ישראל הדבר דברתי את-אחד שפטי ישראל אשר צויתי לרעות את-עמי לאמר למה לא-בניתם לי בית ארזים

17:7 ועתה כה-תאמר לעבדי לדויד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן-הנוה מן-אחרי הצאן להיות נגיד על עמי ישראל

17:8 ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרית את-כל-אויביך מפניך ועשיתי לך שם כשם הגדולים אשר בארץ

17:9 ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיהו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא-יוסיפו בני-עולה לבלתו כאשר בראשונה

17:10 ולמימים אשר צויתי שפטים על-עמי ישראל והכנעתי את-כל-אויביך ואגד לך ובית יבנה-לך יהוה

17:11 והיה כי-מלאו ימיך ללכת עם-אבתיך והקימותי את-זרעך אחריך אשר יהיה מבניך והכינותי את-מלכותו

17:12 הוא יבנה-לי בית וכננתי את-כסאו עד-עולם

17:13 אני אהיה-לו לאב והוא יהיה-לי לבן וחסדי לא-אסיר מעמו כאשר הסירותי מאשר היה לפניך

17:14 והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד-העולם וכסאו יהיה נכון עד-עולם

17:15 ככל הדברים האלה וככל החזון הזה כן דבר נתן אל-דויד

17:16 ויבא המלך דויד וישב לפני יהוה ויאמר מי-אני יהוה אלהים ומי ביתי כי הביאתני עד-הלם

17:17 ותקטן זאת בעיניך אלהים ותדבר על-בית-עבדך למרחוק וראיתני כתור האדם המעלה יהוה אלהים

17:18 מה-יוסיף עוד דויד אליך לכבוד את-עבדך ואתה את-עבדך ידעת

17:19 יהוה בעבור עבדך וכלבך עשית את כל-הגדולה הזאת להדיע את-כל-הגדלות

17:20 יהוה אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר-שמענו באזנינו

17:21 ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ אשר הלך האלהים לפדות לו עם לשום לך שם גדלות ונראות לגרש מפני עמך אשר-פדית ממצרים גוים

17:22 ותתן את-עמך ישראל לך לעם עד-עולם ואתה יהוה היית להם לאלהים

17:23 ועתה יהוה הדבר אשר דברת על-עבדך ועל-ביתו יאמן עד-עולם ועשה כאשר דברת

17:24 ויאמן ויגדל שמך עד-עולם לאמר יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים לישראל ובית-דויד עבדך נכון לפניך

17:25 כי אתה אלהי גלית את-אזן עבדך לבנות לו בית על-כן מצא עבדך להתפלל לפניך

17:26 ועתה יהוה אתה-הוא האלהים ותדבר על-עבדך הטובה הזאת

17:27 ועתה הואלת לברך את-בית עבדך להיות לעולם לפניך כי-אתה יהוה ברכת ומברך לעולם

18:1 ויהי אחרי-כן ויך דויד את-פלשתים ויכניעם ויקח את-גת ובנתיה מיד פלשתים

18:2 ויך את-מואב ויהיו מואב עבדים לדויד נשאי מנחה

18:3 ויך דויד את-הדדעזר מלך-צובה חמתה בלכתו להציב ידו בנהר-פרת

18:4 וילכד דויד ממנו אלף רכב ושבעת אלפים פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את-כל-הרכב ויותר ממנו מאה רכב

18:5 ויבא ארם דרמשק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשרים-ושנים אלף איש

18:6 וישם דויד בארם דרמשק ויהי ארם לדויד עבדים נשאי מנחה ויושע יהוה לדויד בכל אשר הלך

18:7 ויקח דויד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם

18:8 ומטבחת ומכון ערי הדדעזר לקח דויד נחשת רבה מאד בה עשה שלמה את-ים הנחשת ואת-העמודים ואת כלי הנחשת

18:9 וישמע תעו מלך חמת כי הכה דויד את-כל-חיל הדדעזר מלך-צובה

18:10 וישלח את-הדורם-בנו אל-המלך-דויד לשאול-לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי-איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף ונחשת

18:11 גם-אתם הקדיש המלך דויד ליהוה עם-הכסף והזהב אשר נשא מכל-הגוים מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק

18:12 ואבשי בן-צרויה הכה את-אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף

18:13 וישם באדום נציבים ויהיו כל-אדום עבדים לדויד ויושע יהוה את-דויד בכל אשר הלך

18:14 וימלך דויד על-כל-ישראל ויהי עשה משפט וצדקה לכל-עמו

18:15 ויואב בן-צרויה על-הצבא ויהושפט בן-אחילוד מזכיר

18:16 וצדוק בן-אחיטוב ואבימלך בן-אביתר כהנים ושושא סופר

18:17 ובניהו בן-יהוידע על-הכרתי והפלתי ובני-דויד הראשנים ליד המלך

19:1 ויהי אחרי-כן וימת נחש מלך בני-עמון וימלך בנו תחתיו

19:2 ויאמר דויד אעשה-חסד עם-חנון בן-נחש כי-עשה אביו עמי חסד וישלח דויד מלאכים לנחמו על-אביו ויבאו עבדי דויד אל-ארץ בני-עמון אל-חנון לנחמו

19:3 ויאמרו שרי בני-עמון לחנון המכבד דויד את-אביך בעיניך כי-שלח לך מנחמים הלא בעבור לחקר ולהפך ולרגל הארץ באו עבדיו אליך

19:4 ויקח חנון את-עבדי דויד ויגלחם ויכרת את-מדויהם בחצי עד-המפשעה וישלחם

19:5 וילכו ויגידו לדויד על-האנשים וישלח לקראתם כי-היו האנשים נכלמים מאד ויאמר המלך שבו בירחו עד אשר-יצמח זקנכם ושבתם

19:6 ויראו בני עמון כי התבאשו עם-דויד וישלח חנון ובני עמון אלף ככר-כסף לשכר להם מן-ארם נהרים ומן-ארם מעכה ומצובה רכב ופרשים

19:7 וישכרו להם שנים ושלשים אלף רכב ואת-מלך מעכה ואת-עמו ויבאו ויחנו לפני מידבא ובני עמון נאספו מעריהם ויבאו למלחמה

19:8 וישמע דויד וישלח את-יואב ואת כל-צבא הגבורים

19:9 ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח העיר והמלכים אשר-באו לבדם בשדה

19:10 וירא יואב כי-היתה פני-המלחמה אליו פנים ואחור ויבחר מכל-בחור בישראל ויערך לקראת ארם

19:11 ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ויערכו לקראת בני עמון

19:12 ויאמר אם-תחזק ממני ארם והיית לי לתשועה ואם-בני עמון יחזקו ממך והושעתיך

19:13 חזק ונתחזקה בעד-עמנו ובעד ערי אלהינו ויהוה הטוב בעיניו יעשה

19:14 ויגש יואב והעם אשר-עמו לפני ארם למלחמה וינוסו מפניו

19:15 ובני עמון ראו כי-נס ארם וינוסו גם-הם מפני אבשי אחיו ויבאו העירה ויבא יואב ירושלם

19:16 וירא ארם כי נגפו לפני ישראל וישלחו מלאכים ויוציאו את-ארם אשר מעבר הנהר ושופך שר-צבא הדדעזר לפניהם

19:17 ויגד לדויד ויאסף את-כל-ישראל ויעבר הירדן ויבא אלהם ויערך אלהם ויערך דויד לקראת ארם מלחמה וילחמו עמו

19:18 וינס ארם מלפני ישראל ויהרג דויד מארם שבעת אלפים רכב וארבעים אלף איש רגלי ואת שופך שר-הצבא המית

19:19 ויראו עבדי הדדעזר כי נגפו לפני ישראל וישלימו עם-דויד ויעבדהו ולא-אבה ארם להושיע את-בני-עמון עוד

20:1 ויהי לעת תשובת השנה לעת צאת המלכים וינהג יואב את-חיל הצבא וישחת את-ארץ בני-עמון ויבא ויצר את-רבה ודויד ישב בירושלם ויך יואב את-רבה ויהרסה

20:2 ויקח דויד את-עטרת-מלכם מעל ראשו וימצאה משקל ככר-זהב ובה אבן יקרה ותהי על-ראש דויד ושלל העיר הוציא הרבה מאד

20:3 ואת-העם אשר-בה הוציא וישר במגרה ובחריצי הברזל ובמגרות וכן יעשה דויד לכל ערי בני-עמון וישב דויד וכל-העם ירושלם

20:4 ויהי אחריכן ותעמד מלחמה בגזר עם-פלשתים אז הכה סבכי החשתי את-ספי מילדי הרפאים ויכנעו

20:5 ותהי-עוד מלחמה את-פלשתים ויך אלחנן בן-יעור את-לחמי אחי גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים

20:6 ותהי-עוד מלחמה בגת ויהי איש מדה ואצבעתיו שש-ושש עשרים וארבע וגם-הוא נולד להרפא

20:7 ויחרף את-ישראל ויכהו יהונתן בן-שמעא אחי דויד

20:8 אל נולדו להרפא בגת ויפלו ביד-דויד וביד-עבדיו

21:1 ויעמד שטן על-ישראל ויסת את-דויד למנות את-ישראל

21:2 ויאמר דויד אל-יואב ואל-שרי העם לכו ספרו את-ישראל מבאר שבע ועד-דן והביאו אלי ואדעה את-מספרם

21:3 ויאמר יואב יוסף יהוה על-עמו כהם מאה פעמים הלא אדני המלך כלם לאדני לעבדים למה יבקש זאת אדני למה יהיה לאשמה לישראל

21:4 ודבר-המלך חזק על-יואב ויצא יואב ויתהלך בכל-ישראל ויבא ירושלם

21:5 ויתן יואב את-מספר מפקד-העם אל-דויד ויהי כל-ישראל אלף אלפים ומאה אלף איש שלף חרב ויהודה ארבע מאות ושבעים אלף איש שלף חרב

21:6 ולוי ובנימן לא פקד בתוכם כי-נתעב דבר-המלך את-יואב

21:7 וירע בעיני האלהים על-הדבר הזה ויך את-ישראל

21:8 ויאמר דויד אל-האלהים חטאתי מאד אשר עשיתי את-הדבר הזה ועתה העבר-נא את-עוון עבדך כי נסכלתי מאד

21:9 וידבר יהוה אל-גד חזה דויד לאמר

21:10 לך ודברת אל-דויד לאמר כה אמר יהוה שלוש אני נטה עליך בחר-לך אחת מהנה ואעשה-לך

21:11 ויבא גד אל-דויד ויאמר לו כה-אמר יהוה קבל-לך

21:12 אם-שלוש שנים רעב ואם-שלשה חדשים נספה מפני-צריך וחרב אויבך למשגת ואם-שלשת ימים חרב יהוה ודבר בארץ ומלאך יהוה משחית בכל-גבול ישראל ועתה ראה מה-אשיב את-שלחי דבר

21:13 ויאמר דויד אל-גד צר-לי מאד אפלה-נא ביד-יהוה כי-רבים רחמיו מאד וביד-אדם אל-אפל

21:14 ויתן יהוה דבר בישראל ויפל מישראל שבעים אלף איש

21:15 וישלח האלהים מלאך לירושלם להשחיתה וכהשחית ראה יהוה וינחם על-הרעה ויאמר למלאך המשחית רב עתה הרף ידך ומלאך יהוה עמד עם-גרן ארנן היבוסי

21:16 וישא דויד את-עיניו וירא את-מלאך יהוה עמד בין הארץ ובין השמים וחרבו שלופה בידו נטויה על-ירושלם ויפל דויד והזקנים מכסים בשקים על-פניהם

21:17 ויאמר דויד אל-האלהים הלא אני אמרתי למנות בעם ואני-הוא אשר-חטאתי והרע הרעותי ואלה הצאן מה עשו יהוה אלהי תהי נא ידך בי ובבית אבי ובעמך לא למגפה

21:18 ומלאך יהוה אמר אל-גד לאמר לדויד כי יעלה דויד להקים מזבח ליהוה בגרן ארנן היבסי

21:19 ויעל דויד בדבר-גד אשר דבר בשם יהוה

21:20 וישב ארנן וירא את-המלאך וארבעת בניו עמו מתחבאים וארנן דש חטים

21:21 ויבא דויד עד-ארנן ויבט ארנן וירא את-דויד ויצא מן-הגרן וישתחו לדויד אפים ארצה

21:22 ויאמר דויד אל-ארנן תנה-לי מקום הגרן ואבנה-בו מזבח ליהוה בכסף מלא תנהו לי ותעצר המגפה מעל העם

21:23 ויאמר ארנן אל-דויד קח-לך ויעש אדני המלך הטוב בעיניו ראה נתתי הבקר לעלות והמורגים לעצים והחטים למנחה הכל נתתי

21:24 ויאמר המלך דויד לארנן לא כי-קנה אקנה בכסף מלא כי לא-אשא אשר-לך ליהוה והעלות עולה חנם

21:25 ויתן דויד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות

21:26 ויבן שם דויד מזבח ליהוה ויעל עלות ושלמים ויקרא אל-יהוה ויענהו באש מן-השמים על מזבח העלה

21:27 ויאמר יהוה למלאך וישב חרבו אל-נדנה

21:28 בעת ההיא בראות דויד כי-ענהו יהוה בגרן ארנן היבוסי ויזבח שם

21:29 ומשכן יהוה אשר-עשה משה במדבר ומזבח העולה בעת ההיא בבמה בגבעון

21:30 ולא-יכל דויד ללכת לפניו לדרש אלהים כי נבעת מפני חרב מלאך יהוה

22:1 ויאמר דויד זה הוא בית יהוה האלהים וזה-מזבח לעלה לישראל

22:2 ויאמר דויד לכנוס את-הגרים אשר בארץ ישראל ויעמד חצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלהים

22:3 וברזל לרב למסמרים לדלתות השערים ולמחברות הכין דויד ונחשת לרב אין משקל

22:4 ועצי ארזים לאין מספר כי הביאו הצידנים והצרים עצי ארזים לרב לדויד

22:5 ויאמר דויד שלמה בני נער ורך והבית לבנות ליהוה להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל-הארצות אכינה נא לו ויכן דויד לרב לפני מותו

22:6 ויקרא לשלמה בנו ויצוהו לבנות בית ליהוה אלהי ישראל

22:7 ויאמר דויד לשלמה בנו אני היה עם-לבבי לבנות בית לשם יהוה אלהי

22:8 ויהי עלי דבר-יהוה לאמר דם לרב שפכת ומלחמות גדלות עשית לא-תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני

22:9 הנה-בן נולד לך הוא יהיה איש מנוחה והנחותי לו מכל-אויביו מסביב כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על-ישראל בימיו

22:10 הוא-יבנה בית לשמי והוא יהיה-לי לבן ואני-לו לאב והכינותי כסא מלכותו על-ישראל עד-עולם

22:11 עתה בני יהי יהוה עמך והצלחת ובנית בית יהוה אלהיך כאשר דבר עליך

22:12 אך יתן-לך יהוה שכל ובינה ויצוך על-ישראל ולשמור את-תורת יהוה אלהיך

22:13 אז תצליח אם-תשמור לעשות את-החקים ואת-המשפטים אשר צוה יהוה את-משה על-ישראל חזק ואמץ אל-תירא ואל-תחת

22:14 והנה בעניי הכינותי לבית-יהוה זהב ככרים מאה-אלף וכסף אלף אלפים ככרים ולנחשת ולברזל אין משקל כי לרב היה ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף

22:15 ועמך לרב עשי מלאכה חצבים וחרשי אבן ועץ וכל-חכם בכל-מלאכה

22:16 לזהב לכסף ולנחשת ולברזל אין מספר קום ועשה ויהי יהוה עמך

22:17 ויצו דויד לכל-שרי ישראל לעזר לשלמה בנו

22:18 הלא יהוה אלהיכם עמכם והניח לכם מסביב כי נתן בידי את ישבי הארץ ונכבשה הארץ לפני יהוה ולפני עמו

22:19 עתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש ליהוה אלהיכם וקומו ובנו את-מקדש יהוה האלהים להביא את-ארון ברית-יהוה וכלי קדש האלהים לבית הנבנה לשם-יהוה

23:1 ודויד זקן ושבע ימים וימלך את-שלמה בנו על-ישראל

23:2 ויאסף את-כל-שרי ישראל והכהנים והלוים

23:3 ויספרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף

23:4 מאלה לנצח על-מלאכת בית-יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים

23:5 וארבעת אלפים שערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשר עשיתי להלל

23:6 ויחלקם דויד מחלקות לבני לוי לגרשון קהת ומררי

23:7 לגרשני לעדן ושמעי

23:8 בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל שלשה

23:9 בני שמעי שלמות וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן

23:10 ובני שמעי יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בני-שמעי ארבעה

23:11 ויהי-יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא-הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת

23:12 בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה

23:13 בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא-ובניו עד-עולם להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד-עולם

23:14 ומשה איש האלהים בניו יקראו על-שבט הלוי

23:15 בני משה גרשם ואליעזר

23:16 בני גרשום שבואל הראש

23:17 ויהיו בני-אליעזר רחביה הראש ולא-היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה

23:18 בני יצהר שלמית הראש

23:19 בני חברון יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי

23:20 בני עזיאל מיכה הראש וישיה השני

23:21 בני מררי מחלי ומושי בני מחלי אלעזר וקיש

23:22 וימת אלעזר ולא-היו לו בנים כי אם-בנות וישאום בני-קיש אחיהם

23:23 בני מושי מחלי ועדר וירמות שלשה

23:24 אלה בני-לוי לבית אבתיהם ראשי האבות לפקודיהם במספר שמות לגלגלתם עשה המלאכה לעבדת בית יהוה מבן עשרים שנה ומעלה

23:25 כי אמר דויד הניח יהוה אלהי-ישראל לעמו וישכן בירושלם עד-לעולם

23:26 וגם ללוים אין-לשאת את-המשכן ואת-כל-כליו לעבדתו

23:27 כי בדברי דויד האחרנים המה מספר בני-לוי מבן עשרים שנה ולמעלה

23:28 כי מעמדם ליד-בני אהרן לעבדת בית יהוה על-החצרות ועל-הלשכות ועל-טהרת לכל-קדש ומעשה עבדת בית האלהים

23:29 וללחם המערכת ולסלת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמרבכת ולכל-משורה ומדה

23:30 ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב

23:31 ולכל העלות עלות ליהוה לשבתות לחדשים ולמעדים במספר כמשפט עליהם תמיד לפני יהוה

23:32 ושמרו את-משמרת אהל-מועד ואת משמרת הקדש ומשמרת בני אהרן אחיהם לעבדת בית יהוה

24:1 ולבני אהרן מחלקותם בני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר

24:2 וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא-היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר

24:3 ויחלקם דויד וצדוק מן-בני אלעזר ואחימלך מן-בני איתמר לפקדתם בעבדתם

24:4 וימצאו בני-אלעזר רבים לראשי הגברים מן-בני איתמר ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית-אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה

24:5 ויחלקום בגורלות אלה עם-אלה כי-היו שרי-קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר

24:6 ויכתבם שמעיה בן-נתנאל הסופר מן-הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן-אביתר וראשי האבות לכהנים וללוים בית-אב אחד אחז לאלעזר ואחז אחז לאיתמר

24:7 ויצא הגורל הראשון ליהויריב לידעיה השני

24:8 לחרם השלישי לשערים הרבעי

24:9 למלכיה החמישי למימן הששי

24:10 להקוץ השבעי לאביה השמיני

24:11 לישוע התשעי לשכניהו העשרי

24:12 לאלישיב עשתי עשר ליקים שנים עשר

24:13 לחפה שלשה עשר לישבאב ארבעה עשר

24:14 לבלגה חמשה עשר לאמר ששה עשר

24:15 לחזיר שבעה עשר להפצץ שמונה עשר

24:16 לפתחיה תשעה עשר ליחזקאל העשרים

24:17 ליכין אחד ועשרים לגמול שנים ועשרים

24:18 לדליהו שלשה ועשרים למעזיהו ארבעה ועשרים

24:19 אלה פקדתם לעבדתם לבוא לבית-יהוה כמשפטם ביד אהרן אביהם כאשר צוהו יהוה אלהי ישראל

24:20 ולבני לוי הנותרים לבני עמרם שובאל לבני שובאל יחדיהו

24:21 לרחביהו לבני רחביהו הראש ישיה

24:22 ליצהרי שלמות לבני שלמות יחת

24:23 ובני יריהו אמריהו השני יחזיאל השלישי יקמעם הרביעי

24:24 בני עזיאל מיכה לבני מיכה שמור

24:25 אחי מיכה ישיה לבני ישיה זכריהו

24:26 בני מררי מחלי ומושי בני יעזיהו בנו

24:27 בני מררי ליעזיהו בנו ושהם וזכור ועברי

24:28 למחלי אלעזר ולא-היה לו בנים

24:29 לקיש בני-קיש ירחמאל

24:30 ובני מושי מחלי ועדר וירימות אלה בני הלוים לבית אבתיהם

24:31 ויפילו גם-הם גורלות לעמת אחיהם בני-אהרן לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך וראשי האבות לכהנים וללוים אבות הראש לעמת אחיו הקטן

25:1 ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם

25:2 לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה בני אסף על יד-אסף הנבא על-ידי המלך

25:3 לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על-הדות והלל ליהוה

25:4 להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות

25:5 כל-אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש

25:6 כל-אלה על-ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן

25:7 ויהי מספרם עם-אחיהם מלמדי-שיר ליהוה כל-המבין מאתים שמונים ושמונה

25:8 ויפילו גורלות משמרת לעמת כקטן כגדול מבין עם-תלמיד

25:9 ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסף גדליהו השני הוא-ואחיו ובניו שנים עשר

25:10 השלשי זכור בניו ואחיו שנים עשר

25:11 הרביעי ליצרי בניו ואחיו שנים עשר

25:12 החמישי נתניהו בניו ואחיו שנים עשר

25:13 הששי בקיהו בניו ואחיו שנים עשר

25:14 השבעי ישראלה בניו ואחיו שנים עשר

25:15 השמיני ישעיהו בניו ואחיו שנים עשר

25:16 התשיעי מתניהו בניו ואחיו שנים עשר

25:17 העשירי שמעי בניו ואחיו שנים עשר

25:18 עשתי-עשר עזראל בניו ואחיו שנים עשר

25:19 השנים עשר לחשביה בניו ואחיו שנים עשר

25:20 לשלשה עשר שובאל בניו ואחיו שנים עשר

25:21 לארבעה עשר מתתיהו בניו ואחיו שנים עשר

25:22 לחמשה עשר לירמות בניו ואחיו שנים עשר

25:23 לששה עשר לחנניהו בניו ואחיו שנים עשר

25:24 לשבעה עשר לישבקשה בניו ואחיו שנים עשר

25:25 לשמונה עשר לחנני בניו ואחיו שנים עשר

25:26 לתשעה עשר למלותי בניו ואחיו שנים עשר

25:27 לעשרים לאליתה בניו ואחיו שנים עשר

25:28 לאחד ועשרים להותיר בניו ואחיו שנים עשר

25:29 לשנים ועשרים לגדלתי בניו ואחיו שנים עשר

25:30 לשלשה ועשרים למחזיאות בניו ואחיו שנים עשר

25:31 לארבעה ועשרים לרוממתי עזר בניו ואחיו שנים עשר

26:1 למחלקות לשערים לקרחים משלמיהו בן-קרא מן-בני אסף

26:2 ולמשלמיהו בנים זכריהו הבכור ידיעאל השני זבדיהו השלישי יתניאל הרביעי

26:3 עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי

26:4 ולעבד אדם בנים שמעיה הבכור יהוזבד השני יואח השלשי ושכר הרביעי ונתנאל החמישי

26:5 עמיאל הששי יששכר השביעי פעלתי השמיני כי ברכו אלהים

26:6 ולשמעיה בנו נולד בנים הממשלים לבית אביהם כי-גבורי חיל המה

26:7 בני שמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני-חיל אליהו וסמכיהו

26:8 כל-אלה מבני עבד אדם המה ובניהם ואחיהם איש-חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם

26:9 ולמשלמיהו בנים ואחים בני-חיל שמונה עשר

26:10 ולחסה מן-בני-מררי בנים שמרי הראש כי לא-היה בכור וישימהו אביהו לראש

26:11 חלקיהו השני טבליהו השלשי זכריהו הרבעי כל-בנים ואחים לחסה שלשה עשר

26:12 לאלה מחלקות השערים לראשי הגברים משמרות לעמת אחיהם לשרת בבית יהוה

26:13 ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער

26:14 ויפל הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלו צפונה

26:15 לעבד אדם נגבה ולבניו בית האספים

26:16 לשפים ולחסה למערב עם שער שלכת במסלה העולה משמר לעמת משמר

26:17 למזרח הלוים ששה לצפונה ליום ארבעה לנגבה ליום ארבעה ולאספים שנים שנים

26:18 לפרבר למערב ארבעה למסלה שנים לפרבר

26:19 אלה מחלקות השערים לבני הקרחי ולבני מררי

26:20 והלוים אחיה על-אוצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים

26:21 בני לעדן בני הגרשני ללעדן ראשי האבות ללעדן הגרשני יחיאלי

26:22 בני יחיאלי זתם ויואל אחיו על-אצרות בית יהוה

26:23 לעמרמי ליצהרי לחברוני לעזיאלי

26:24 ושבאל בן-גרשום בן-משה נגיד על-האצרות

26:25 ואחיו לאליעזר רחביהו בנו וישעיהו בנו וירם בנו וזכרי בנו ושלמות בנו

26:26 הוא שלמות ואחיו על כל-אצרות הקדשים אשר הקדיש דויד המלך וראשי האבות לשרי-האלפים והמאות ושרי הצבא

26:27 מן-המלחמות ומן-השלל הקדישו לחזק לבית יהוה

26:28 וכל ההקדיש שמואל הראה ושאול בן-קיש ואבנר בן-נר ויואב בן-צרויה כל המקדיש על יד-שלמית ואחיו

26:29 ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה על-ישראל לשטרים ולשפטים

26:30 לחברוני חשביהו ואחיו בני-חיל אלף ושבע-מאות על פקדת ישראל מעבר לירדן מערבה לכל מלאכת יהוה ולעבדת המלך

26:31 לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד

26:32 ואחיו בני-חיל אלפים ושבע מאות ראשי האבות ויפקידם דויד המלך על-הראובני והגדי וחצי שבט המנשי לכל-דבר האלהים ודבר המלך

27:1 ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושטריהם המשרתים את-המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף

27:2 על המחלקת הראשונה לחדש הראשון ישבעם בן-זבדיאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

27:3 מן-בני-פרץ הראש לכל-שרי הצבאות לחדש הראשון

27:4 ועל מחלקת החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

27:5 שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן-יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

27:6 הוא בניהו גבור השלשים ועל-השלשים ומחלקתו עמיזבד בנו

27:7 הרביעי לחדש הרביעי עשה-אל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

27:8 החמישי לחדש החמישי השר שמהות היזרח ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

27:9 הששי לחדש הששי עירא בן-עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

27:10 השביעי לחדש השביעי חלץ הפלוני מן-בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

27:11 השמיני לחדש השמיני סבכי החשתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

27:12 התשיעי לחדש התשיעי אביעזר הענתתי לבנימיני ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

27:13 העשירי לחדש העשירי מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

27:14 עשתי-עשר לעשתי-עשר החדש בניה הפרעתוני מן-בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

27:15 השנים עשר לשנים עשר החדש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף

27:16 ועל שבטי ישראל לראובני נגיד אליעזר בן-זכרי לשמעוני שפטיהו בן-מעכה

27:17 ללוי חשביה בן-קמואל לאהרן צדוק

27:18 ליהודה אליהו מאחי דויד ליששכר עמרי בן-מיכאל

27:19 לזבולן ישמעיהו בן-עבדיהו לנפתלי ירימות בן-עזריאל

27:20 לבני אפרים הושע בן-עזזיהו לחצי שבט מנשה יואל בן-פדיהו

27:21 לחצי המנשה גלעדה ידו בן-זכריהו לבנימן יעשיאל בן-אבנר

27:22 לדן עזראל בן-ירחם אלה שרי שבטי ישראל

27:23 ולא-נשא דויד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה כי אמר יהוה להרבות את-ישראל ככוכבי השמים

27:24 יואב בן-צרויה החל למנות ולא כלה ויהי בזאת קצף על-ישראל ולא עלה המספר במספר דברי-הימים למלך דויד

27:25 ועל אצרות המלך עזמות בן-עדיאל ועל האצרות בשדה בערים ובכפרים ובמגדלות יהונתן בן-עזיהו

27:26 ועל עשי מלאכת השדה לעבדת האדמה עזרי בן-כלוב

27:27 ועל-הכרמים שמעי הרמתי ועל שבכרמים לאצרות היין זבדי השפמי

27:28 ועל-הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי ועל-אצרות השמן יועש

27:29 ועל-הבקר הרעים בשרון שטרי השרוני ועל-הבקר בעמקים שפט בן-עדלי

27:30 ועל-הגמלים אוביל הישמעלי ועל-האתנות יחדיהו המרנתי

27:31 ועל-הצאן יזיז ההגרי כל-אלה שרי הרכוש אשר למלך דויד

27:32 ויהונתן דוד-דויד יועץ איש-מבין וסופר הוא ויחיאל בן-חכמוני עם-בני המלך

27:33 ואחיתפל יועץ למלך וחושי הארכי רע המלך

27:34 ואחרי אחיתפל יהוידע בן-בניהו ואביתר ושר-צבא למלך יואב

28:1 ויקהל דויד את-כל-שרי ישראל שרי השבטים ושרי המחלקות המשרתים את-המלך ושרי האלפים ושרי המאות ושרי כל-רכוש-ומקנה למלך ולבניו עם-הסריסים והגבורים ולכל-גבור חיל אל-ירושלם

28:2 ויקם דויד המלך על-רגליו ויאמר שמעוני אחי ועמי אני עם-לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית-יהוה ולהדם רגלי אלהינו והכינותי לבנות

28:3 והאלהים אמר לי לא-תבנה בית לשמי כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת

28:4 ויבחר יהוה אלהי ישראל בי מכל בית-אבי להיות למלך על-ישראל לעולם כי ביהודה בחר לנגיד ובבית יהודה בית אבי ובבני אבי בי רצה להמליך על-כל-ישראל

28:5 ומכל-בני כי רבים בנים נתן לי יהוה ויבחר בשלמה בני לשבת על-כסא מלכות יהוה על-ישראל

28:6 ויאמר לי שלמה בנך הוא-יבנה ביתי וחצרותי כי-בחרתי בו לי לבן ואני אהיה-לו לאב

28:7 והכינותי את-מלכותו עד-לעולם אם-יחזק לעשות מצותי ומשפטי כיום הזה

28:8 ועתה לעיני כל-ישראל קהל-יהוה ובאזני אלהינו שמרו ודרשו כל-מצות יהוה אלהיכם למען תירשו את-הארץ הטובה והנחלתם לבניכם אחריכם עד-עולם

28:9 ואתה שלמה-בני דע את-אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל-לבבות דורש יהוה וכל-יצר מחשבות מבין אם-תדרשנו ימצא לך ואם-תעזבנו יזניחך לעד

28:10 ראה עתה כי-יהוה בחר בך לבנות-בית למקדש חזק ועשה

28:11 ויתן דויד לשלמה בנו את-תבנית האולם ואת-בתיו וגנזכיו ועליתיו וחדריו הפנימים ובית הכפרת

28:12 ותבנית כל אשר היה ברוח עמו לחצרות בית-יהוה ולכל-הלשכות סביב לאצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים

28:13 ולמחלקות הכהנים והלוים ולכל-מלאכת עבודת בית-יהוה ולכל-כלי עבודת בית-יהוה

28:14 לזהב במשקל לזהב לכל-כלי עבודה ועבודה לכל כלי הכסף במשקל לכל-כלי עבודה ועבודה

28:15 ומשקל למנרות הזהב ונרתיהם זהב במשקל-מנורה ומנורה ונרתיה ולמנרות הכסף במשקל למנורה ונרתיה כעבודת מנורה ומנורה

28:16 ואת-הזהב משקל לשלחנות המערכת לשלחן ושלחן וכסף לשלחנות הכסף

28:17 והמזלגות והמזרקות והקשות זהב טהור ולכפורי הזהב במשקל לכפור וכפור ולכפורי הכסף במשקל לכפור וכפור

28:18 ולמזבח הקטרת זהב מזקק במשקל ולתבנית המרכבה הכרבים זהב לפרשים וסככים על-ארון ברית-יהוה

28:19 הכל בכתב מיד יהוה עלי השכיל כל מלאכות התבנית

28:20 ויאמר דויד לשלמה בנו חזק ואמץ ועשה אל-תירא ואל-תחת כי יהוה אלהים אלהי עמך לא ירפך ולא יעזבך עד-לכלות כל-מלאכת עבודת בית-יהוה

28:21 והנה מחלקות הכהנים והלוים לכל-עבודת בית האלהים ועמך בכל-מלאכה לכל-נדיב בחכמה לכל-עבודה והשרים וכל-העם לכל-דבריך

29:1 ויאמר דויד המלך לכל-הקהל שלמה בני אחד בחר-בו אלהים נער ורך והמלאכה גדולה כי לא לאדם הבירה כי ליהוה אלהים

29:2 וככל-כחי הכינותי לבית-אלהי הזהב לזהב והכסף לכסף והנחשת לנחשת הברזל לברזל והעצים לעצים אבני-שהם ומלואים אבני-פוך ורקמה וכל אבן יקרה ואבני-שיש לרב

29:3 ועוד ברצותי בבית אלהי יש-לי סגלה זהב וכסף נתתי לבית-אלהי למעלה מכל-הכינותי לבית הקדש

29:4 שלשת אלפים ככרי זהב מזהב אופיר ושבעת אלפים ככר-כסף מזקק לטוח קירות הבתים

29:5 לזהב לזהב ולכסף לכסף ולכל-מלאכה ביד חרשים ומי מתנדב למלאות ידו היום ליהוה

29:6 ויתנדבו שרי האבות ושרי שבטי ישראל ושרי האלפים והמאות ולשרי מלאכת המלך

29:7 ויתנו לעבודת בית-האלהים זהב ככרים חמשת-אלפים ואדרכנים רבו וכסף ככרים עשרת אלפים ונחשת רבו ושמונת אלפים ככרים וברזל מאה-אלף ככרים

29:8 והנמצא אתו אבנים נתנו לאוצר בית-יהוה על יד-יחיאל הגרשני

29:9 וישמחו העם על-התנדבם כי בלב שלם התנדבו ליהוה וגם דויד המלך שמח שמחה גדולה

29:10 ויברך דויד את-יהוה לעיני כל-הקהל ויאמר דויד ברוך אתה יהוה אלהי ישראל אבינו מעולם ועד-עולם

29:11 לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי-כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש

29:12 והעשר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל

29:13 ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך

29:14 וכי מי אני ומי עמי כי-נעצר כח להתנדב כזאת כי-ממך הכל ומידך נתנו לך

29:15 כי-גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל-אבתינו כצל ימינו על-הארץ ואין מקוה

29:16 יהוה אלהינו כל ההמון הזה אשר הכיננו לבנות-לך בית לשם קדשך מידך היא ולך הכל

29:17 וידעתי אלהי כי אתה בחן לבב ומישרים תרצה אני בישר לבבי התנדבתי כל-אלה ועתה עמך הנמצאו-פה ראיתי בשמחה להתנדב-לך

29:18 יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל אבתינו שמרה-זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך והכן לבבם אליך

29:19 ולשלמה בני תן לבב שלם לשמור מצותיך עדותיך וחקיך ולעשות הכל ולבנות הבירה אשר-הכינותי

29:20 ויאמר דויד לכל-הקהל ברכו-נא את-יהוה אלהיכם ויברכו כל-הקהל ליהוה אלהי אבתיהם ויקדו וישתחוו ליהוה ולמלך

29:21 ויזבחו ליהוה זבחים ויעלו עלות ליהוה למחרת היום ההוא פרים אלף אילים אלף כבשים אלף ונסכיהם וזבחים לרב לכל-ישראל

29:22 ויאכלו וישתו לפני יהוה ביום ההוא בשמחה גדולה וימליכו שנית לשלמה בן-דויד וימשחו ליהוה לנגיד ולצדוק לכהן

29:23 וישב שלמה על-כסא יהוה למלך תחת-דויד אביו ויצלח וישמעו אליו כל-ישראל

29:24 וכל-השרים והגברים וגם כל-בני המלך דויד נתנו יד תחת שלמה המלך

29:25 ויגדל יהוה את-שלמה למעלה לעיני כל-ישראל ויתן עליו הוד מלכות אשר לא-היה על-כל-מלך לפניו על-ישראל

29:26 ודויד בן-ישי מלך על-כל-ישראל

29:27 והימים אשר מלך על-ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע שנים ובירושלם מלך שלשים ושלוש

29:28 וימת בשיבה טובה שבע ימים עשר וכבוד וימלך שלמה בנו תחתיו

29:29 ודברי דויד המלך הראשנים והאחרנים הנם כתובים על-דברי שמואל הראה ועל-דברי נתן הנביא ועל-דברי גד החזה

29:30 עם כל-מלכותו וגבורתו והעתים אשר עברו עליו ועל-ישראל ועל כל-ממלכות הארצות