Index des mots grecs et des Phrases

 • ͺδηγͺζ : 1

 • Βͺβλος καταλλαγͺς : 1

 • Παͺς : 1

 • Σαββατεͺον : 1

 • Συναγͺγιον : 1

 • Προσευκτͺριον : 1

 • Στͺγη : 1

 • ᾽Ανδρͺας : 1

 • ᾽Ασιδαͺοι : 1

 • ᾽Εσσαͺοι : 1

 • ᾽Εσσηνοͺ, ᾽Εσσαͺοι : 1

 • ῾Ωσαννͺ : 1

 • ͺ ͺπͺλεια τοͺ ͺμαρτωλοͺ εͺς τͺν αͺͺνα, : 1

 • basileͺs tͺn ᾽Ioydaͺwn oͺtos ͺ : 1

 • dͺgͺ ͺn ͺͺratos ͺkaͺ ͺ kataskeͺastos : 1

 • ͺ katalͺwn : 1

 • ͺ ͺ sͺs lͺgos : 1

 • ͺ ͺ ͺmͺ charͺ : 1

 • ͺͺͺitos : 1

 • ͺͺͺwstos : 1 2

 • ͺͺsthai : 1

 • ͺͺpsas : 1

 • ͺaytͺn : 1

 • ͺbͺblito : 1

 • ͺgͺneto : 1

 • ͺgathͺs : 1

 • ͺgathotis : 1

 • ͺgapͺs : 1

 • ͺgapͺseis : 1

 • ͺgeneto : 1

 • ͺgeto : 1

 • ͺgkͺklios paideͺa : 1

 • ͺgkaͺnisis : 1

 • ͺgkainͺzw : 1

 • ͺgkainismͺs : 1

 • ͺdͺkrysen : 1 2

 • sykͺn miͺn, ͺdͺn : 1

 • ͺdͺn, poieͺn : 1

 • ͺdimoneͺn : 1

 • ͺdikͺa : 1

 • ͺdios : 1

 • ͺdopoieͺn : 1

 • ͺthͺos ͺpͺ toͺ aͺmatos : 1

 • ͺthnos : 1

 • ͺk : 1 2

 • ͺk toͺ patrͺs : 1

 • ͺkͺthisen : 1

 • ͺkͺptonto kaͺ ͺthrͺnoyn aͺtͺn : 1

 • ͺkͺrdisen : 1 2

 • ͺkanͺs : 1

 • ͺkatͺliptos : 1

 • ͺkbatikͺs : 1 2

 • ͺkeͺnoys : 1

 • ͺkklisͺa : 1

 • ͺkklisͺa theoͺ zͺntos stͺlos kaͺ ͺdraͺwma, : 1

 • ͺklaysen : 1 2

 • ͺkollͺthi : 1

 • ͺkrͺbeia : 1

 • ͺlͺgchw : 1

 • te ͺleͺs : 1

 • ͺlegon gͺr : 1

 • ͺlithͺs : 1 2

 • ͺlithinͺs : 1 2

 • ͺllͺnios : 1

 • ͺllinͺzein : 1

 • ͺmͺ oͺk ͺrwtͺsete : 1

 • ͺmͺra paraskeyͺs : 1

 • ͺma prwͺ : 1

 • ͺmbrimͺomai : 1

 • ͺmithanͺ tygchͺnonta : 1

 • ͺmoͺ : 1

 • ͺmporos : 1

 • ͺn : 1

 • ͺn ͺlitheͺa : 1

 • ͺn ͺstͺ tͺ ͺgathͺn : 1

 • ͺn mͺpͺ : 1

 • ͺn tͺ : 1

 • ͺn tͺ ͺgͺpͺ tͺ ͺmͺ : 1

 • ͺn tͺ ͺxͺs : 1

 • toͺs toͺ ma ͺn patrͺs : 1

 • ͺnͺlipsis : 1

 • ͺnͺpempsen : 1

 • ͺnͺchthi : 1

 • ͺna : 1 2 3 4

 • ͺna plirwthͺ : 1

 • ͺna poiͺswsin aͺtͺn basilͺa : 1

 • ͺnabainͺntwn : 1

 • ͺnakeimͺnwn : 1

 • ͺnatolͺ : 1 2

 • ͺndrͺa : 1

 • ͺnechͺrise : 1

 • ͺnthomologeͺsthai : 1

 • ͺnomͺa : 1

 • ͺntͺlytron ͺpͺr pͺntwn : 1

 • ͺntilegͺmena : 1

 • ͺntolaͺ : 1

 • ͺntws : 1

 • ͺnwthen : 1

 • ͺxͺtͺsato : 1

 • ͺxͺwsa : 1

 • ͺxethaͺmazon : 1

 • ͺxinͺrion : 1

 • ͺxoysͺa : 1 2

 • ͺxoysia : 1

 • ͺoika : 1

 • ͺortͺ : 1

 • ͺp᾽ aͺtoͺs : 1

 • ͺpͺ : 1

 • ͺpͺ tͺ telͺnion : 1

 • ͺpͺ tͺs eͺlabeͺas : 1

 • ͺpͺgw : 1

 • ͺpͺr pͺntwn : 1

 • ͺpͺrchomai : 1

 • ͺpͺspeiren : 1

 • ͺpͺstalkͺn : 1

 • ͺpͺsteilen : 1 2

 • ͺpespͺsthi : 1

 • ͺpetͺmisen : 1

 • ͺpithymͺa : 1

 • ͺpithymͺn : 1

 • ͺpitimͺsas aͺtoͺs parͺggeile : 1

 • ͺpitrͺpw : 1

 • ͺpoͺisan : 1

 • ͺpoͺisen : 1

 • ͺpodeigma : 1

 • ͺpoios : 1

 • ͺpolͺein : 1

 • ͺpolͺnion : 1

 • ͺpostͺllw : 1

 • ͺposynͺgwgos gͺnesthai. : 1

 • ͺpws : 1

 • ͺrͺtisan : 1

 • ͺra pollͺ. : 1

 • ͺran, : 1

 • ͺrganon : 1

 • ͺrimia : 1

 • ͺristoi : 1

 • ͺriston : 1 2

 • ͺ deͺpnon ͺriston : 1

 • ͺrmineͺs kaͺ profͺtis : 1

 • ͺrmineͺw : 1

 • ͺrchͺ ͺdͺnwn : 1

 • ͺrchontes : 1

 • ͺrchwn : 1 2

 • ͺrwtͺsw perͺ ͺmͺn : 1

 • ͺs ͺgͺneto : 1

 • ͺsbestos : 1

 • ͺsthenͺs : 1

 • ͺspeire : 1

 • ͺstͺr : 1

 • ͺstorͺw : 1

 • ͺtgͺon : 1

 • ͺti. : 1

 • ͺfͺlaxa : 1

 • ͺfͺmwse : 1

 • ͺfeͺlete : 1

 • ͺfedrͺn : 1

 • ͺffathͺ : 1

 • ͺchthͺwn megͺlwn : 1

 • ͺchortͺsthite : 1

 • ͺpsͺ sabbͺtwn : 1

 • ͺpsͺnion : 1

 • ͺpsͺrion : 1 2

 • ͺpsesthͺ : 1

 • ͺpson : 1

 • Bͺblos katallagͺs : 1

 • Bͺlos Katallagͺs : 1

 • Barachͺas : 1

 • Baroͺch : 1

 • Geroysͺa, : 1

 • Didachͺ tͺn dͺdeka ͺpostͺlwn : 1

 • Essinoͺ : 1

 • Zrioy : 1

 • Theͺs : 1 2

 • Irioy : 1

 • Kaͺfas : 1

 • Kyllͺs : 1 2

 • Mͺpote : 1

 • Nazwraͺos : 1

 • Taleithͺ koͺm : 1

 • Kͺrios, Christͺs : 1

 • aͺͺnios : 1

 • aͺrei-kathaͺrei : 1

 • aͺresis : 1

 • aͺsthisis : 1

 • aͺtͺn : 1 2

 • aͺtͺsite : 1

 • aͺti : 1

 • aͺti merͺs tͺn ͺmartwlͺn eͺs tͺn aͺͺna : 1

 • aͺtines : 1

 • aͺtoͺs : 1 2

 • lͺtrwsin, aͺwnͺan : 1

 • bͺblitai : 1

 • bͺllein : 1

 • bͺos : 1

 • basileͺei- : 1

 • basileͺs dͺkaios : 1

 • basileͺs eͺrͺnis : 1

 • basilikͺ dͺnamis : 1

 • basilikͺs, : 1

 • blasfimͺa : 1

 • boͺlimos : 1

 • boyleytͺs : 1

 • brͺfos : 1

 • gͺr : 1

 • genͺsia : 1

 • geroysͺa, : 1

 • geroyssia : 1

 • ginͺskeis : 1

 • grͺmmata : 1

 • grammateͺs : 1

 • gynaikwnͺs : 1

 • dͺkaios : 1 2

 • dͺxa : 1

 • daͺmwn : 1

 • daimͺnion : 1

 • deigmatͺsai : 1

 • réservoir : 1

 • desmeͺw : 1

 • dimioyrgoͺ : 1

 • GI diͺ : 1

 • diͺ mͺlanos kaͺ kalͺmoy : 1

 • diͺ toͺto klironomͺa aͺtwn ͺdis kaͺ ͺ skͺtos kaͺ ͺpͺleia. : 1

 • diͺgisis : 1

 • diagnwrͺzw : 1

 • diakͺnois- : 1

 • dialogismͺs, : 1

 • diaporeͺesthai : 1

 • diasafeͺn : 1

 • diaskorpͺzein : 1

 • diaskorpͺzwn : 1

 • diaspeͺrw : 1

 • diasporͺ : 1

 • didaskalͺa : 1

 • diekͺlyen : 1

 • dieskͺrpise : 1

 • diesteͺlato : 1

 • dikaiͺmata : 1

 • dikaiosͺni : 1

 • Dios : 1

 • doͺlois : 1

 • dynͺmeis : 1

 • dynͺmeis, lͺgoi : 1

 • dysmͺ : 1

 • eͺgenͺs : 1

 • eͺkͺn : 1

 • eͺlabͺs : 1

 • eͺlogͺw : 1

 • eͺmarmͺni : 1

 • eͺs : 1

 • eͺs ͺstͺn ͺgathͺs ͺ : 1

 • eͺs aͺtͺn : 1

 • eͺs kaͺ tͺ pͺn : 1

 • eͺs tͺ mͺllon : 1

 • eͺsodos, : 1

 • eͺschͺmwn : 1

 • eͺcharistͺw : 1

 • zͺthi : 1

 • zͺsis : 1

 • zͺw : 1

 • zizͺnion : 1

 • thͺlw : 1

 • thͺros : 1

 • theͺos lͺgos : 1

 • theͺrew : 1

 • thewrͺn : 1

 • thewrͺte : 1

 • thewrͺw : 1

 • thewreͺ : 1 2 3

 • thewreͺn : 1

 • thewreͺn) : 1

 • thrineͺn : 1

 • kͺnsos : 1

 • kͺpilos : 1

 • kͺptesthai : 1

 • kͺrios : 1 2 3

 • kͺfinoi : 1

 • kͺfinos : 1

 • kaͺ : 1 2

 • kaͺ aͺtͺs basileͺs dͺkaios didaktͺs ͺpͺ Theoͺ ͺp ' aͺtoͺs : 1

 • kaͺ aͺtos : 1

 • kaͺ monͺn aͺtͺ poiisͺmetha néanmoins : 1

 • kairͺs : 1 2

 • kalͺ ͺrga : 1

 • kalͺs : 1

 • katͺ tͺn ͺdͺan dͺnamin. : 1

 • katͺ tͺn ͺkribestͺtin aͺresin : 1

 • katͺlyma : 1 2 3 4

 • katͺlyma. : 1

 • katͺlysis : 1

 • katͺcheen aͺtoͺ : 1

 • katalͺw : 1

 • katapaͺswmen : 1

 • katargeͺ : 1

 • katefͺlisen aͺtͺn : 1

 • katefilisen : 1

 • kineͺn : 1

 • kineͺn, : 1

 • klisͺas, : 1

 • kollybistͺs : 1

 • krͺnos : 1

 • kraspedon : 1

 • kybͺrnisis : 1

 • kwmogrammateͺs : 1

 • lͺgoi : 1

 • lͺgos : 1 2

 • lͺgos paraklͺsews prͺs tͺn laͺn, : 1

 • lͺgos spermatikͺs : 1

 • lͺtras : 1

 • lͺtron, : 1

 • lalͺa : 1

 • laliͺ : 1

 • leroysͺa : 1

 • limͺn : 1

 • mͺ : 1

 • mͺ fileͺn tͺn kͺrio : 1

 • mͺasabbͺtwn : 1

 • mͺthisis, ͺskisis, eͺfyͺa : 1

 • mͺlos ͺnilͺs : 1

 • mͺron : 1

 • mͺsi : 1

 • makͺrioi : 1

 • metͺ thrͺnon : 1

 • metͺ tͺrannon. : 1

 • metͺ taͺta : 1

 • metͺ toͺto : 1

 • metamͺlomai : 1

 • metanoͺw : 1

 • repentir : 1

 • metewrͺzein : 1

 • moggilͺlos : 1

 • mogilͺlos : 1

 • morfͺ : 1

 • moi : 1

 • naͺs : 1 2

 • nisteͺa, : 1

 • noͺs : 1 2

 • nomikͺs : 1

 • Kim, nomodidͺs : 1

 • (o) ͺpͺtropos (o) : 1

 • (o) sygkyrͺa (o) : 1

 • xͺnios : 1

 • xͺsma : 1

 • Xenia : 1

 • oͺ mͺ : 1 2

 • oͺ paͺ aͺtoͺ : 1

 • oͺͺ : 1

 • oͺkͺti thewreͺtͺ : 1

 • oͺn : 1 2

 • oͺros : 1

 • oͺtines : 1

 • pͺmpw : 1

 • pͺmpw ͺmͺs : 1

 • pͺn : 1

 • pͺn ͺ : 1

 • pͺrnoi : 1

 • pͺros : 1

 • pͺs : 1 2

 • paͺ ͺkeͺnon : 1

 • paͺͺisͺa : 1

 • Palin : 1

 • pandocheͺon : 1

 • parͺ : 1

 • parͺ tͺn ͺgrͺn : 1

 • tͺn ͺdͺn, parͺ : 1

 • parͺdosis : 1

 • parͺdosis tͺn presbytͺrwn : 1

 • parabͺllw, : 1

 • parabolͺ : 1

 • paradeigmatͺzw : 1

 • parakoͺsas : 1

 • paralambͺnetai : 1

 • paraskeyͺ : 1

 • paraskeyͺ toͺ pͺscha : 1

 • paratͺthimi : 1

 • parthͺnos : 1

 • paroimͺa : 1

 • paroysͺa : 1

 • parrisͺa : 1

 • patͺr synagwgͺs : 1

 • peͺthw : 1

 • naͺs, pelethoͺ : 1

 • periespͺto : 1

 • perisseythͺsetai. : 1

 • pinakͺdion : 1

 • pistͺs : 1

 • pisteͺsai : 1

 • pistikͺ : 1

 • plͺthos tͺn ͺsthenoͺntwn : 1

 • plͺtanos : 1

 • pneͺma : 1

 • poͺmaine : 1

 • poiitikͺ dͺnamis : 1

 • poimͺnes : 1

 • poreͺesthai : 1

 • poreͺomai : 1

 • prͺthymon : 1

 • prͺs tͺ deͺn : 1

 • prͺswpon : 1

 • prasiͺ : 1

 • prasiaͺ, prasiaͺ : 1

 • presbytͺrion : 1

 • prosekͺnisen. : 1

 • proseychͺ : 1

 • profthͺnw : 1

 • prwͺ : 1 2

 • pterͺgion : 1

 • pterͺgion toͺ ͺeroͺ : 1

 • pygmͺ : 1 2

 • sͺ oͺdas ͺti flͺ en : 1

 • sͺnesis : 1

 • sarbͺd : 1

 • safarbͺd : 1

 • dans : 1

 • simeͺon : 1

 • sindͺn. : 1

 • skelokopͺa : 1

 • sorͺs : 1

 • sofͺa : 1

 • speͺra : 1

 • speͺrontos : 1

 • spekoylͺtwr, : 1

 • spyrͺs : 1

 • stͺli : 1

 • steganͺs : 1

 • stenͺzw : 1

 • stratiͺ : 1

 • sygkyrͺa : 1 2

 • sympͺsia : 1

 • synͺdrion : 1

 • synͺdrion. : 1

 • synaͺrei lͺgon : 1

 • synagwgͺ : 1

 • synairein : 1

 • sfaͺra : 1

 • scholͺ : 1

 • swtͺrion : 1

 • tͺ : 1

 • tͺ kͺsmw : 1 2

 • tͺ pneͺma : 1

 • tͺknon : 1

 • tͺn deͺna : 1

 • tͺn charͺn tͺn ͺmͺn : 1

 • tͺpos : 1 2

 • tͺs ͺlitheͺas : 1

 • tͺs megaloprepoͺs dͺxis : 1

 • tͺs synteleͺas toͺ aͺwnos. : 1

 • tͺte : 1

 • taleithͺ : 1

 • tameͺon : 1

 • telikͺs : 1

 • tirͺsͺs : 1

 • tireͺn : 1

 • la : 1

 • toͺ dͺ mͺ ͺchontos. : 1

 • toͺ katharismoͺ aͺtͺn : 1

 • toͺ naoͺ : 1

 • pyrͺs, toͺ : 1

 • toͺ speͺrantos : 1

 • tolmͺsas. : 1

 • topogrammateͺs : 1

 • Lieu : 1

 • trapezͺtis : 1

 • fͺroysin : 1

 • fageͺn tͺ pͺscha : 1

 • filͺa : 1

 • Φιλεͺν : 1 2

 • Φιλοξενͺα, : 1

 • Φιλοσοφͺα : 1

 • Φρͺνησις : 1

 • Χαͺρε : 1

 • Χιτͺν : 1

 • Χωρͺον : 1

 • Ψυχͺ : 1 2

 • Ψυχͺ νοερͺ : 1

 • (ͺκ μͺρους προφητεͺομεν : 1

 • (Βλͺπει) : 1

 • (Ζηλωται) : 1